Jak na věc


čks ski jilemnice

III. sjezd České asociace ambulantních kardiologů

    Každá ZKO musí podle vydaných pokynů svolat volební VČS a zvolit výbor a kontrolní orgán na volební období 2019 - 2023. VČS je vždy jednou za 5 let v rámci předvolební kampaně. Všechny ostatní členské schůze v mezidobí jsou pouze hodnotící, i když na nich třeba proběhly volby. Jakékoliv takové volby do orgánů (včetně výboru ZKO) jsou pouze doplňovací a jejich trvání je pouze do nejbližší volební VČS. Z toho plyne, že pětileté volební období se týká pouze těch, kteří byli zvoleni na volební VČS.
    Vše výše zmíněné zašle na sekretariát ČKS originálem zápisu nebo ověřenou kopií zápisu orgánu, který schválil delegáty VIII. sjezdu ČKS, náhradníky delegátů, kandidáty do orgánů PČKS a RK ČKS včetně stanovení zástupce kolektivního člena do Pléna ČKS, nejpozději do 31. 7. 2019.
    Vedoucí akce: Theodor Krajčí, krajci.t@seznam.cz, 604 615 455Rozhodčí akce: A - Jaroslav Hartl, B – Iveta Skalická, C – Jiří Radovesnický (hlavní rozhodčí)Figuranti: Vladimír Opršal, Josef Neužil, Filip Vojtěch (náhradník)
    2. Tento organizační řád (dále jen řád) se vztahuje na všechny členy jednotlivých organizačních stupňů (viz článek I. odst.1, písmeno a),b),). Není závazný pro ZKO a kluby.
    Volební období je pětileté a počítá se na všech stupních svazu (ZKO, KV, P ČKS) vždy od vyhlášení předvolební kampaně. Tou je letošní rok a vyvrcholí sjezdem ČKS. Volební období 2019 - 2023.


XXV. workshop Pracovní skupiny Intervenční kardiologie ČKS

    2. Hlavní činnost ČKS je rozdělena do základních pracovních komisí (výcviková, mládeže, chovatelská, organizační a revizní). Tyto komise zabezpečují ve své oblasti všechny odborné a organizační úkoly ČKS. V případě nutné potřeby předsednictvo jmenuje další pracovní komise, které po ukončení a uzavření uloženého úkolu ukončí svoji činnost. Zásadní konečná rozhodnutí schvaluje předsednictvo ČKS. Předsednictvo ČKS může jednotlivým komisím delegovat i schvalovací pravomoci.
    6. Služební cesty pracovníků sekretariátu a PK se uskutečňují v případech, kdy záležitost vyžaduje osobní projednání. Při jejich realizaci je nutné postupovat úsporně.
    3. Vedoucím sekretariátu je tajemník ČKS. Je v pracovním poměru a řídí činnost celého sekretariátu, včetně PK ČKS. Pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců ČKS stanoví, v jakém rozsahu práv, povinností a odpovědnosti se podílejí na zabezpečení činnosti ČKS. V nepřítomnosti tajemníka řídí sekretariát pověřená osoba. Pověření schvaluje na návrh tajemníka předsednictvo ČKS (v nutných případech předseda), včetně stanovení rozsahu zmocnění.
    3. K manipulaci s prostředky, uloženými na vlastním účtu ČKS je vždy zapotřebí 2 podpisů. Předsedy ČKS, místopředsedy ČKS, tajemníka sekretariátu, nebo písemně pověřeného člena předsednictva ČKS. Při běžných, opakujících se finančních transakcích může předseda ČKS k podpisovému právu písemně zmocnit dalšího pracovníka sekretariátu ČKS.


20. symposium Pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

    3. Předsednictvo ČKS může stanovit výši odměny, přiznané při zajištění lukrativního sponzorského partnera. Tyto případné odměny podléhají daním z příjmu obyvatelstva a příjemce je povinen sám tento příjem zahrnout do svého daňového přiznání.
    4. Předsednictvo ČKS je na svých zasedáních seznamováno s průběžným stavem hospodaření s finančními prostředky, čerpáním rozpočtu a hospodařením s majetkem ČKS.
    Na základě zaslaných podkladů zajistí sekretariát ČKS vložení změn do databáze rejstříkového soudu MV (za podmínky, že podklady budou doručeny kompletní).
    1. Členové předsednictva, komisí, RK a zaměstnanci ČKS iniciativně vyhledávají spolupráci s domácími i zahraničními firmami a společnostmi k zabezpečení činnosti ČKS finančními i materielními prostředky. Návrhy možné spolupráce s konkrétními podmínkami předkládají prostřednictvím sekretariátu k projednání předsednictvem ČKS.
    1. Sekretariát vede z pověření předsednictva ČKS hospodaření s finančními prostředky ČKS, které jsou tvořeny členskými příspěvky, dotacemi, výnosy z provozu nemovitostí, hospodářským výsledkem PK, dary, sponzorskými příspěvky, výnosy z reklam a převodem od jiných organizací.


16. konference České asociace akutní kardiologie

     a) působnost, hlavní úkoly, organizační strukturu, řízení svazu a jeho jednotlivých organizač- ních složek (plénum, předsednictvo, odborné pracovní komise, základní kynologické orga- nizace – dále jen ZKO, kluby, krajské výbory a revizní komise – dále jen RK). b) působnost, hlavní úkoly, organizační strukturu a práci sekretariátu a plemenné knihy (dále jen PK) ČKS. c) postavení pracovníků sekretariátu, PK a jejich vzájemné vztahy.
    UPOZORNĚNÍ pro Kolektivní členy ČKS:Ve smyslu usnesení k zabezpečení VIII. sjezdu zašle kolektivní člen ČKS jména a adresy delegátů (jeden delegát na každých započatých 750 členů) a návrhy kandidátů do orgánů ČKS a návrhy a připomínky k projednání na sjezdu ČKS.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00