Jak na věc


úrazů

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel.: 606 53 80 53 nebo pomahame@poskozenym.cz.

    Pro evidenci, hlášení a zasílání záznamu o úrazu platí Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. ze dne 31. května 2010.Odkaz na formuláře "Záznam o úrazu" a "Záznam o úrazu - hlášení změn" jsou uvedeny níže.


Pomáháme poškozeným získat úplné finanční odškodnění pracovního úrazu

    Zaměstnavatel za pracovní úraz odpovídá i pokud dodržel všechny povinnosti, které mu zákon ukládá, protože se jedná o odpovědnost objektivní. Nicméně zákoník práce umožňuje, aby se zaměstnavatel zčásti nebo zcela odpovědnosti za pracovní úraz zaměstnance zprostil z důvodů vyjmenovaných v ustanovení § 367 zákoníku práce. Zcela se může zprostit za situace, jestliže zaměstnanec zaviněně poruší právní předpisy či pokyny zaměstnavatele, anebo pokud se zaměstnanec svojí vinou uvedl do stavu opilosti a v tomto stavu došlo k pracovnímu úrazu anebo ke škodě vedlo zneužití návykové látky, zaměstnavatel nemohl škodě zabránit a tyto okolnosti byly jedinou příčinou škody. Ze stejných důvodů se může zprostit zčásti, pokud tyto důvody byly pouze jedním z více důvodů vzniku pracovního úrazu. Zčásti se může zprostit také tehdy, pokud zaměstnanec jednal v okamžiku vzniku pracovního úrazu lehkomyslně vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem. Zaměstnavatel se nemůže zprostit odpovědnosti zcela ani zčásti
    Národní registr dětských úrazů je databází umožňující sběr dat o dětské úrazovosti a jejich následnou analýzu a hodnocení. Úkolem úrazového registru je poskytnutí údajů pro vytvoření standardů racionální a efektivní terapie v traumatologii s možností trvalého zpětného získávání informací jak o standardech, tak o novinkách v této oblasti. Národní registr dětských úrazů je také jedním ze základních stavebních kamenů Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017.
    V případě pracovního úrazu nebo pracovního úrazu s následkem smrti mají poškozený resp. jeho pozůstalí rozsáhlé nároky na náhradu škody. Bolestné, ztráta na výdělku, náklady léčení, trvalé následky ... . Víte jak své nároky můžete uplatnit?
    Dle § 105 odst. 2 ZP musí v knize úrazů vést evidenci všech pracovních úrazů, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny (popř. žádná pracovní neschopnost).


Stal se Vám pracovní úraz? Potřebujete pomoct s odškodněním?

    Správný postup při vzniku a evidenci pracovního úrazu může mít značný vliv na následné prokazování odpovědnosti zaměstnavatele a tím i na výši odškodnění pracovního úrazu.
    K dispozici jsou publikace s daty od roku 1965. Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.
    Smrtelný - takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel. Hospitalizace delší než 5 dní – takové poškození zdraví, jehož ošetřování si vyžádalo pobyt v nemocnici delší než 5 kalendářních dnů. Ostatní – takové poškození zdraví, na jehož následky je postižený v dočasné pracovní neschopnosti.


Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

    Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy je speciálním druhem odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Zaměstnavatel za pracovní úraz odpovídá, pokud se udál při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi  (např. cesta z jedné budovy do druhé v rámci areálu zaměstnavatele, stravování uvnitř prostor náležejících zaměstnavateli, úkony bezprostředně před a po výkonu práce související s výkonem této práce apod., nikoliv však cesta do zaměstnání a ze zaměstnání nebo stravování mimo prostory zaměstnavatele). Judikatura úraz definuje jako poruchu zdraví, která je vyvolána zevními příčinami nezávislými na vůli zaměstnance. Příčiny působí náhle, násilně, krátkodobě a neočekávaně, jejich charakter je buď mechanický nebo chemický. Následkem pracovního úrazu může být i smrt.
    Na těchto webových stránkách naleznete obecné informace o problematice dětské úrazovosti, probíhajících i uskutečněných projektech nebo kompletní znění Národního akčního plánu prevence dětských úrazů. K dispozici jsou však i analytické nástroje, které umožňují provádět analýzy dat z registru dětských úrazů a exportovat jejich výsledky v grafické formě (viz menu v hlavičce stránky).
    Zákonnou regulaci pracovních úrazů nalezneme v části 11. zákoníku práce, tj. § 265 an., kde jsou upraveny obecné otázky odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a především pak v části 14., tj. § 365 an., přechodných a závěrečných ustanoveních.
    Pro evidenci, hlášení a zasílání záznamu o úrazu platí Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. ze dne 31. května 2010.Vzor záznamu o úrazu je uveden v příloze k tomuto nařízení (viz níže).


Napište nám a my Vám rádi odpovíme na Vaše dotazy.

    Pracovní úrazy a jejich odškodňování je upraveno zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Platný zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, který měl problematiku pracovních úrazů ze zákoníku práce vyjmout a řešit je samostatně, do dnešního dne nenabyl účinnosti.
    Smrtelný - takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel. Hospitalizace delší než 5 dní – takové poškození zdraví, jehož ošetřování si vyžádalo pobyt v nemocnici delší než 5 kalendářních dnů. Ostatní – takové poškození zdraví, na jehož následky je postižený v dočasné pracovní neschopnosti.
    Dle § 105 odst. 3 ZP při pracovní neschopnosti delší než tři kalendářní dny a při úmrtí zaměstnance musí zaměstnavatel nejpozději do pěti pracovních dnů po oznámení úrazu vyhotovit záznam o pracovním úrazu a vést o pracovním úrazu dokumentaci (dle Nařízení vlády č. 201/2010Sb.).


Co přinese nový občanský zákoník? více ZDE

    Bolestné a ztížení společenského uplatnění se odškodňuje jednorázově, a to na podkladě posudku o bolestném (o ztížení společenského uplatnění) vypracovaného ošetřujícím lékařem zaměstnance podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb. Náklady spojené s léčením tvoří například náklady vynaložené na zakoupení léků a zdravotnických pomůcek, náklady spojené s rehabilitační léčbou, zaplacené regulační poplatky ve zdravotnictví. Náklady spojené s léčením musí být vynaloženy účelně a hradí se tomu, kdo je vynaložil. Náhrada za věcnou škodu náleží například za poškozený oděv či hodinky. Náhrada za ztrátu na výdělku se poskytuje pravidelně každý měsíc. Po dobu pracovní neschopnosti činí její výše rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem a plnou výší náhrady mzdy nebo platu a plnou výší nemocenského. Po skončení pracovní neschopnosti má zaměstnanec nárok na náhradu za ztrátu na výdělku ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způs
    Velikým úskalím a často opomíjenou problematikou související s pracovním úrazem, je návrat do zaměstnání po skončení pracovní neschopnosti, obzvlášť, zůstanou-li vám trvalé následky.
    Při nároku na odškodnění pracovního úrazu nehraje roli to, zda jej zaměstnanec utrpěl v rámci pracovního poměru či pracovněprávního vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zaměstnavatel je ze zákona pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem či nemocí z povolání pojištěn.
    Každý pracovní úraz je vždy nepříjemná událost, která více či méně zasáhne do života poškozeného a jeho blízkých. Aby zásah do vašeho života byl co nejmenší nebo alespoň co nejpřijatelnější, je dobré vědět, jaké obtíže vás při řešení pracovního úrazu můžou potkat.


Poraďte se s námi hned po vzniku úrazu, můžete tak předejít řadě budoucích problémů.

    Dle § 105 odst. 3 ZP při pracovní neschopnosti delší než tři kalendářní dny a při úmrtí zaměstnance musí zaměstnavatel nejpozději do pěti pracovních dnů po oznámení úrazu vyhotovit záznam o pracovním úrazu a vést o pracovním úrazu dokumentaci (dle Nařízení vlády č. 201/2010Sb.).
    Dle § 105 odst. 2 ZP musí v knize úrazů vést evidenci všech pracovních úrazů, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny (popř. žádná pracovní neschopnost).
    Specializujeme se na náhradu škody na zdraví a při pracovních úrazech vzniká vždy škoda na zdraví. Tyto stránky jsme vytvořili, abychom vám pomohli zorientovat se v celém procesu uplatňování nároků na náhradu škody z pracovního úrazu a současně, abychom vám nabídli bezplatné poradenství nebo zprostředkování advokátního zastoupení při získání nejvyššího odškodnění ve vašem individuálním případu. Pokud naleznete odpovědi na své otázky na těchto stránkách či vám některé informace chybí, budeme rádi, když nám dáte vědět, abychom je doplnili. Napište nám o vašem případu, my vám poradíme, jak získat nejvyšší odškodnění nebo doporučíme specializovaného advokáta, který se bude vaším případem zabývat. Pomahame@poskozenym.cz


Zaměstnavatel je povinen z titulu odpovědnosti za pracovní úraz zaměstnanci poskytnout:

    Hlášení pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dní nebo pracovních úrazů smrtelných je možno provést na telefonním čísle 950 179 257 nebo na emailové adrese: ostrava@suip.cz
    V souvislosti s pracovním úrazem vznikají zaměstnavateli i zaměstnanci povinnosti, které jsou upraveny zákoníkem práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
    Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00