Jak na věc


ústřední vojenská nemocnice praha střešovice

Využijte poptávkový dotazník ... obdržíte naši nabídku na ústřední vytápění a související instalatérské práce

    Za přítomnosti starosty Gustava Morize Winterhollera byl ústřední hřbitov slavnostně otevřen v sobotu 3. listopadu 1883 a byla to slavnost smuteční, při které zde byl jako první pohřben desetiletý chovanec ústavu pro hluchoněmé Jiří Schimke, v české transkripci uváděný jako Šimek. Jeho hrob je dnes ve skupině 19, hrob č. 118.
     Otopná tělesa pro ústřední vytápění mohou být různého provedení a konstrukcí. Zpravidla se využívají článkové radiátory, deskové radiátory anebo topné konvektory různých typů. Trendem současnosti je odklon od těžkých radiátorů a jejich náhrady za lehká desková otopná tělesa nebo lehčí článkové radiátory z důvodu snadnější regulovatelnosti tepelné soustavy s menším objemem vody v systému. To vede k úsporám za vytápění, jelikož topná soustava může rychleji reagovat na výkyvy teplot a udržovat v místnostech stabilnější teplotu bez teplotních špiček.


Nejčastější druhy topidel pro ústřední vytápění :

     ústřední vytápění lze realizovat prakticky na všech běžných druzích topidel, která mají dostatečný výkon a nejsou konstruována jako výhradní přímotopy. Podmínkou je správná konstrukce topidla, které je opatřeno kotlem, případně výměníkem tepla, v němž probíhá předávání tepla vodě v tepelném okruhu. Topidla pro ústřední vytápění mají nejčastěji podobu tzv. kotlů neboli bojlerů se zásobníkem ohřáté vody, moderní výkonná topidla se však vyrábějí téměř výhradně bez zásobníku a pracují obvykle na principu průtokového ohřevu otopné vody. Často jsou dnes centrální topidla kombinována se sekundárními systémy ohřevu otopné kapaliny, jako jsou například sluneční kolektory anebo tepelná čerpadla.
    ústřední hřbitov se tehdy nacházel daleko za městem a od svého založení nese název ústřední hřbitov města Brna. Stal se skutečně veřejným městským hřbitovem pro všechny obyvatele města bez rozdílu farní příslušnosti, náboženského vyznání, sociálního postavení, národnosti či rasy. Pouze občané židovského vyznání měli a mají navíc možnost uložit svoje mrtvé i mimo areál tohoto hřbitova na speciální židovský hřbitov v Židenicích u Nezamyslovy ulice.
    Kaple sv. Prokopa stávala na dnešní Křížové ul. v těsné blízkosti domu č. 49. První písemná zmínka o kapli pochází z roku 1243, ale pravděpodobně vznikla už v polovině 11. stol. Kolem kaple vznikl hřbitov, na němž se pohřbívalo do r. 1784, i když od r. 1314 omezeně. Kaple byla zbořena v r. 1785.
    Naši topenáři instalují všechny systémy ústředního vytápění v objektech v celé České a Slovenské republice.


Otopná tělesa pro ústřední topení

    Instalace topidel, rozvodů tepla a otopných těles pro ústřední vytápění objektů patří mezi odborné topenářské práce, kterou by měli vykonávat výhradně odborní instalatéři se specializací topenář. K instalaci topidel je potřeba nejen zručnost a zkušenosti, ale obvykle také příslušná kvalifikace.
    Ke kostelu sv. Václav byli v roce 1324 přifařeni i usedlíci kolem starobrněnského kostela Panny Marie, protože ten dostala v roce 1323 královna Eliška Rejčka a založila u něho svůj klášter cisterciaček. Kostel sv. Marie se tak stal kostele klášterním a přestal plnit svou funkci jako farní. Kostel sv. Václava na Starém Brně a jeho hřbitov plnil od r. 1324 funkci farního centra pro celé Staré Brno. V roce 1783 byl však i on zrušen a jeho hřbitov přičleněn zpět pod správu kostela Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí, který se po zrušení řádu cisterciaček v r. 1782 stal znovu chrámem farním. Hřbitov v místech dnešní Vojtovy ulice byl v roce 1855 a 1866 rozšířen a sloužil nejen obyvatelům Starého Brna, Bohunic a Starého Lískovce, ale od r. 1784 i nemocnici U sv. Anny, klášteru alžbětinek a klášteru milosrdných bratří.


Montáže ústředního vytápění patří mezi odborné topenářské práce

    Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci ústředního vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.
    Plynové kotle je ze zákona oprávněn připojit na rozvody plynu pouze odborný plynoinstalatér. Nutnou podmínkou uvedení plynových kotlů do provozu je také vstupní revize plynových zařízení. Amatérské připojování plynových zařízení je porušením zákona a může být klasifikováno i jako trestný čin obecné ohrožení osob a majetku.
     Kotle na tuhá paliva - Instalace všech ústředních topidel produkujících kouřové spaliny vyžaduje kontrolu a revizi kouřovodů, v řadě případě i normou předepsané vyvložkování komínů. ústřední topidla s velkým výkonem je nepřípustné napojovat na kouřovody a komíny, jejichž světlý průřez neodpovídá požadavkům výrobce topidla, což je problémem především ve starých domech s malými průřezy komínových průduchů. Připojení topidel na neodpovídající komínové těleso bez odborně provedené revize může mít za následek nejen špatnou funkci topidla, ale i požár nebo udušení osob v domě.


Naši instalatéři realizují ústřední vytápění kdekoli v ČR

    Naproti tomu při nové výstavbě vícepatrových rodinných nebo vícegeneračních domů či budov firem je zvážení volby ústředního vytápění na místě. Má-li budovaný objekt jediného vlastníka, obvykle je ústřední topení správnou volbou pro jeho nesporné výhody, jako jsou úspory za provoz vytápění nebo centrálně prováděná údržba a servis topidla.
    Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně montáže ústředního vytápění kdekoli v České republice. Realizujeme instalace ústředních topidel a celých systémů ústředního vytápění ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.
    Zajistíme prohlídku objektu určeného k vytápění ústředními topidly, výběr vhodných ústředních topidel s ohledem na parametry vytápěného objektu a finanční možnosti zákazníka, dodání topidla, trubkových rozvodů, otopných těles a regulačních prvků ústředního vytápění a jejich instalaci v objektu zákazníka. Seznámíme zákazníka s obsluhou topidel a systém ústředního topení podrobíme provozní zkoušce. Je-li to potřeba (u jiných než elektrických topidel) provedeme připojení ústředních topidel na kouřovody a komíny.


Ústřední topení | Vytápění budov ústředním topením

    Místo nich byl zřízen pro celé tehdejší město Brno velký hřbitov na sever od dnešní Antonínské ulice podél dnešní Kounicovy ulice. Byl několikrát rozšiřován, naposledy v roce 1866, takže dosáhl dvojnásobku své původní rozlohy (z původních 3 ha na téměř 7 ha). Na ploše tohoto bývalého hřbitova byl v r. 1897 postaven komplex budov kněžského alumnátu (dnes škola), část pozemku byla přeměněna na botanickou zahradu, část na dnešní Tyršův sad (po r. 1906) a zbytek dán k dispozici pro stavbu sokolského stadionu a Husova sboru na Botanické ulici.
    Hřbitov u kostela sv. Václava byl zrušen v r. 1883, jeho plochu dnes částečně zaujímá sportovní hřiště.
    Uživatel konkrétního bytu nebo kanceláře se obvykle pro ústřední vytápění nerozhoduje, ale je určeno již předem stavitelem či provozovatelem domu.
    Statisíce obyvatel žijí dnes v několikapatrových bytových domech, vystavěných v posledních 60-ti letech. Kromě podobného vzhledu mají jedno společné - ústřední topení napájené obvykle uz jediného topidla. Otopný systém založený na ústředním topidle si získal oblibu nejen kvůli komfortu bydlení, ale také pro úspornost společného vytápění celého domu.
    Z uvedených důvodů je tedy potřebné, aby montáže, ústředních topidel a jakékoli zásahy do systému ústředního vytápění vždy prováděli pouze kvalifikovaní topenáři.


Provádíme instalace ústředního vytápění

    Elektrické kotle vyžadují dostatečně dimenzovanou elektrickou přípojku a jištění. Jejich zprovoznění musí předcházet vstupní revize elektroinstalací a revize elektrorozvaděčů. Amatérsky provedené připojení elektrických kotlů na stávající rozvody elektřiny nezřídka vyústí v požár objektu, zvláště u rekreačních objektů ve spojení s automatickým spínáním ústředních elektrických topidel.
    Kostel sv. Václava vznikl v neznámé době. V roce 1314 k němu byla přenesena farní správa od kaple sv. Prokopa a tím i hřbitov.
    Obřadní síň nedaleko hlavní brány hřbitova byla postavena až v letech 1926-1927 podle projektu arch. Bohuslava Fuchse a arch. Josefa Poláška. Na svou dobu měla tato obřadní síň dokonalé technické vybavení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00