Jak na věc


český jazyk odůvodnění i y shoda podmětu s přísudk

Test: Jak dobře ovládáte češtinu?

    58 PRACOVNÍ LIST 4 SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM, DOPLŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN 1. V každé větě podtrhni základní skladební dvojici. První ranní mrazíky hlásí blížící se příchod zimy. Houfy špačků se vrhají na třešňový sad. Markéta a Lukáš bydlí ve stejném domě. V parku spolu dovádějí dva psi. Naše dvě skříně stěhují otec a strýc do třetího patra. 2. Věty z prvního cvičení převeď do minulého času. Dbej na správné koncovky příčestí. První ranní mrazíky hlásily blížící se příchod zimy 3. Doplň vhodná podstatná jména. 14 V lese bylo nádherně. šuměly, zpívali a voněly. Přišli se na nás podívat i, a jejich také přihopsala. 14 POLANSKÁ, Jiřina, Mgr. Cvičebnice českého jazyka pro 4. ročník základní školy pracovní sešit. Vyd. 1. Ilustrace Miroslava Jakešová. Praha: Fortuna, 1996, 80 s
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.


Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

    60 6.2.3 PRACOVNÍ LISTY NA PROCVIČOVÁNÍ PŘÍMÉ ŘEČI Přímou řeč žáci znají většinou z četby. Učivo o přímé řeči je do výuky zařazeno obvykle ve 4. ročníku. Žáci se seznámí s termíny přímá řeč, uvozovky, věta uvozovací, řeč nepřímá, dozvědí se, že u řeči přímé a věty uvozovací jde o volné spojení vět, nikoli souvětí, nepoužívají se tedy spojovací výrazy. Pravidla použití interpunkce jsou uváděna na příkladech i pomocí vzorců tří různých postavení uvozovací věty: V : V. (!?) V, (!?) m. V, m, m. (!?) O řeči nepřímé Brabcová 16 uvádí, že v ní mluvčí dává původnímu projevu novou podobu, většinou vedlejší věty obsahové, závislé na větě hlavní (resp. řídicí). Současně dochází i ke změně kategorie osoby, času a způsobu. Např. Mirku, znáš ježka? ptal se Jeník Mirka. / Jeník se ptal Mirka, jestli zná ježka. Výuka pravidel řeči přímé a nepřímé je pro žáky nesnadná, proto na 1. stupni nekončí, ale je dále rozvíjena na stupni druhém. Následuje pracovní list zaměřený na procvičování použití řeči přímé
    2. Američané, indiánů – Ve slově Američan pravděpodobně chyboval málokdo z vás. Jde o národnost, píšeme tedy velké písmeno (ovšem pozor na přídavná jména americký apod.!). V případě indiána se však o žádnou národnost nejedná. S malým písmenem bychom psali i slova muslim, křesťan, černoch, apod.… (1 b.)


Prezentace na téma: "II. Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka"— Transkript prezentace:

    8 4 ANALÝZA UČEBNIC Učivo obsažené v učebnicích prvního a druhého období odpovídá požadavkům RVP. Jednotlivé prvky učiva se v učebnicích vesměs opakují, dalo by se říci, že v podstatě kopírují učebnice z dob, kdy se učilo podle dříve platných kurikulárních dokumentů, ne podle RVP a ŠVP (Školní vzdělávací program). Z hlediska složení učiva v jednotlivých ročnících se toho od dob osnov ve výuce pravopisu změnilo pramálo. Na první pohled se učebnice liší rozsahem. Např. učebnice nakladatelství Didaktis jsou velmi stručné, mají cca stran. V nižších ročnících jsou každé kapitole či probírané látce věnovány obvykle pouhé 2-4 strany textu včetně úvodních článků a cvičení. Proto se ve školách používají obvykle společně s pracovními sešity od téhož nakladatelství. Nová škola disponuje učebnicemi o podobném počtu stran. Státní pedagogické nakladatelství (Styblík a kol.) textem nešetří a již od 2. ročníku nabízí učebnice o 180 stranách, ve 3. ročníku dokonce více než 220 stran. Státní pedagogické
    44 % správných řešení Cvičení 12 Cvičení 11 Cvičení 10 Cvičení 9 Cvičení 8 Cvičení 7 Cvičení 6 Cvičení 5 Cvičení 4 Cvičení 3 Cvičení 2 Cvičení 1 Bodů celkem Souvětí podle vzorce Doplňování čárek Správné koncovky Věty v čase minulém Správné koncovky Slovesa v čase minulém y/i Spojení částí vět Smysluplná souvětí Koncovka Spojení částí vět Interpunkce Různé postavení UV Přímá řeč Věta jednoduchá Čárky y/i Podtržení části podmětové 4x ZSD TABULKA 2 - HODNOCENÍ TŘÍDY A Třída A Max. bodů ,0 Žák č ,7 Žák č ,3 Žák č ,7 Žák č ,3 Žák č ,3 Žák č ,7 Žák č ,0 Žák č ,0 Žák č ,7 Žák č ,0 Žák č ,7 Žák č ,7 Žák č ,0 Žák č ,3 Žák č ,7 Žák č ,7 Žák č ,7 Žák č ,3 Žák č ,3 Celkem bodů za cvičení celkem možných bodů % správných odpovědí ve třídě 86,2 75,4 89,5 44,7 64,9 47,4 22,8 68,4 100,0 82,5 84,2 78,9 80,7 96,1 60,5 98,9 78,9 45,9 86,0-42 -


Přihlásit se přes sociální síť:

    17 PRODOS 4. ROČNÍK 2. DÍL - STR V úvodu kapitoly najdeme poučku o tom, že souvětí je větný celek složený ze dvou nebo více vět, který vyjadřuje složitou myšlenku. Věty v souvětí bývají spojeny spojovacími výrazy. Další stránky se zabývají převážně těmito spojovacími výrazy. Jsou použita cvičení zaměřená na doplňování spojovacích výrazů, zapisování vzorců souvětí a naopak vytváření souvětí podle vzorců, určování počtu větných celků apod. PRODOS 5. ROČNÍK STR. -73 Po úvodním článku následuje cvičení na vyhledávání spojovacích výrazů a určování jejich slovních druhů, určování počtu vět či souvětí či doplňování čárek. DIDAKTIS 2. ROČNÍK STR Na rozdíl od většiny učebnic Didaktis přichází s následující definicí: Souvětí se skládá ze dvou nebo více vět jednoduchých. Věty v souvětí spojujeme čárkou nebo spojkami. Počet sloves obvykle určuje počet vět v souvětí. Slovem obvykle se učebnice vyhne podrobnějším detailům, o kterých se žáci zatím neučili. Přestože žáci ještě neznají pojem určitý slo


II. Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka

    13 PRODOS 3. ROČNÍK 2. DÍL - STR.60 Ve druhém díle se učebnice vrací ke druhům vět a jejich melodii pomocí prvního úvodního cvičení k učivu o větách a souvětí. PRODOS 5. ROČNÍK STR. -74 Kapitola zopakuje melodie vět podle druhů vět. Dále upřesňuje, v jakém způsobu je konkrétní sloveso použité v dané větě podle druhu věty (rozkazovací věta sloveso v rozkazovacím způsobu apod.). DIDAKTIS 2. ROČNÍK STR Nad úvodním obrázkem rodiny Málkových najdeme tyto informace o větě: Věta je myšlenka vyjádřená slovy. Věta se skládá ze slov. Každé slovo píšeme zvlášť. Slovo má ve větě své místo. Všimněme si, že už nejsou uváděny informace o tom, že na začátku věty píšeme velké písmeno a na konci tečku, vykřičník či otazník. Následují úlohy na vytváření vět vypovídajících o obrázku rodiny Málkových a obměňovací cvičení na popis toho, co dělají žáci doma. Na konci stránky jsou zařazena dvě cvičení na spojování rozházených slov do věty a naopak rozdělování textu psaného vcelku na jednotlivá slova. Dalších


Řešení (za každou správně doplněnou větu si přičtěte jeden bod):

    23 v 1. pádě nebo základem přísudku je nejčastěji sloveso ve tvaru určitém. Najdeme informace o větných členech vyjádřených, nevyjádřených i několikanásobných, o tom, kterými dalšími slovními druhy může být podmět vyjádřen. Přísudek rozlišuje slovesný a jmenný se sponou. Pravidla jsou vždy označena červenou odrážkou, následují cvičení: vyhledávání podmětu či vysvětlení, proč není uveden, tvoření vět s nevyjádřeným podmětem, vypisování základní skladební dvojice z vět s nevyjádřeným podmětem, určování druhu přísudku, nahrazování slovesného přísudku přísudkem jmenným se sponou apod. PRODOS 3. ROČNÍK Ve třetím ročníku se Prodos stavbou věty jednoduché nezabývá. PRODOS 4. ROČNÍK - 2. DÍL STR Kapitola Stavba věty jednoduché střídá vždy poučku s jedním či dvěma cvičeními v následujícím pořadí: stavba věty jednoduché: skladební dvojice, základní skladební dvojice (podmět, přísudek), podmět a přísudek holý nebo rozvitý, nevyjádřený podmět, podmět vyjádřený jiným slovním druhem než podstatné jm
    45 % správných odpovědí žáka v celém testu Cvičení 12 Cvičení 11 Cvičení 10 Cvičení 9 Cvičení 8 Cvičení 7 Cvičení 6 Cvičení 5 Cvičení 4 Cvičení 3 Cvičení 2 Cvičení 1 Bodů celkem Souvětí podle vzorce Doplňování čárek Správné koncovky Věty v čase minulém Správné koncovky Slovesa v čase minulém y/i Spojení částí vět Smysluplná souvětí Koncovka Spojení částí vět Interpunkce Různé postavení UV Přímá řeč Věta jednoduchá Čárky y/i Podtržení části podmětové 4x ZSD TABULKA 3 - HODNOCENÍ TŘÍDY B Třída B Max. bodů ,0 Žák č ,9 Žák č ,4 Žák č ,3 Žák č ,8 Žák č ,6 Žák č ,2 Žák č ,5 Žák č ,5 Žák č ,5 Žák č ,4 Žák č ,3 Žák č ,4 Žák č ,1 Žák č ,8 Žák č ,1 Žák č ,9 Žák č ,1 Žák č ,4 Žák č ,3 Žák č ,7 Žák č ,5 Žák č ,1 Žák č ,2 Žák č ,5 Žák č ,8 Celkem bodů za cvičení celkem možných bodů % správných odpovědí ve třídě 83,5 48,0 84,0 38,7 74,7 84,0 60,0 85,3 100,0 90,7 98,7 92,0 83,3 97,0 64,0 98,4 88,8 85,1 88,0-43 -


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00