Jak na věc


čks krasobruslení

I. sjezd České asociace ambulantních kardiologů

    Chodíte na pravidelné prohlídky k zubaři? A co váš zrak? Jakou mu věnujete pozornost? Pravidelné oční prohlídky jednou ročně jsou nutné pro zachování dobré¬ho s...
    3. K manipulaci s prostředky, uloženými na vlastním účtu ČKS je vždy zapotřebí 2 podpisů. Předsedy ČKS, místopředsedy ČKS, tajemníka sekretariátu, nebo písemně pověřeného člena předsednictva ČKS. Při běžných, opakujících se finančních transakcích může předseda ČKS k podpisovému právu písemně zmocnit dalšího pracovníka sekretariátu ČKS.
    4. Předsednictvo ČKS je na svých zasedáních seznamováno s průběžným stavem hospodaření s finančními prostředky, čerpáním rozpočtu a hospodařením s majetkem ČKS.
    3. Předsednictvo ČKS může stanovit výši odměny, přiznané při zajištění lukrativního sponzorského partnera. Tyto případné odměny podléhají daním z příjmu obyvatelstva a příjemce je povinen sám tento příjem zahrnout do svého daňového přiznání.
    Kontaktologické listy jsou rozesílány v elektronické podobě všem členům a obsahují nejen odborné články, výsledky studií a reklamu, ale především informují o ch...


XXII. výroční sjezd České kardiologické společnosti

    3. Vedoucím sekretariátu je tajemník ČKS. Je v pracovním poměru a řídí činnost celého sekretariátu, včetně PK ČKS. Pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců ČKS stanoví, v jakém rozsahu práv, povinností a odpovědnosti se podílejí na zabezpečení činnosti ČKS. V nepřítomnosti tajemníka řídí sekretariát pověřená osoba. Pověření schvaluje na návrh tajemníka předsednictvo ČKS (v nutných případech předseda), včetně stanovení rozsahu zmocnění.
    1. Členové předsednictva, komisí, RK a zaměstnanci ČKS iniciativně vyhledávají spolupráci s domácími i zahraničními firmami a společnostmi k zabezpečení činnosti ČKS finančními i materielními prostředky. Návrhy možné spolupráce s konkrétními podmínkami předkládají prostřednictvím sekretariátu k projednání předsednictvem ČKS.
    2. Tento organizační řád (dále jen řád) se vztahuje na všechny členy jednotlivých organizačních stupňů (viz článek I. odst.1, písmeno a),b),). Není závazný pro ZKO a kluby.
    MŠMT dne 20. 9. 2019 zveřejnilo na svých webových stránkách výzvu k podávání žádostí v rámci investičních dotačních programů – podprogram 133D 531 – Podpora materiálně technické základny sportu.
    Česká kontaktologická Společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktní...


ORGANIZAČNÍ ŘÁD Českého kynologického svazu

    1. Sekretariát vede z pověření předsednictva ČKS hospodaření s finančními prostředky ČKS, které jsou tvořeny členskými příspěvky, dotacemi, výnosy z provozu nemovitostí, hospodářským výsledkem PK, dary, sponzorskými příspěvky, výnosy z reklam a převodem od jiných organizací.
    Ve středu 18. 9. bylo zahájeno mistrovství světa rottweilerů – IFR IGP 2019, jemuž předcházel první ročník mistrovství v kategorii IFH. Mistrovství na sebe navazovala a společným dějištěm jejich konání bylo dánské město Odense...
     a) působnost, hlavní úkoly, organizační strukturu, řízení svazu a jeho jednotlivých organizač- ních složek (plénum, předsednictvo, odborné pracovní komise, základní kynologické orga- nizace – dále jen ZKO, kluby, krajské výbory a revizní komise – dále jen RK). b) působnost, hlavní úkoly, organizační strukturu a práci sekretariátu a plemenné knihy (dále jen PK) ČKS. c) postavení pracovníků sekretariátu, PK a jejich vzájemné vztahy.


13. sympozium Pracovní skupiny Plicní cirkulace

    2. Hlavní činnost ČKS je rozdělena do základních pracovních komisí (výcviková, mládeže, chovatelská, organizační a revizní). Tyto komise zabezpečují ve své oblasti všechny odborné a organizační úkoly ČKS. V případě nutné potřeby předsednictvo jmenuje další pracovní komise, které po ukončení a uzavření uloženého úkolu ukončí svoji činnost. Zásadní konečná rozhodnutí schvaluje předsednictvo ČKS. Předsednictvo ČKS může jednotlivým komisím delegovat i schvalovací pravomoci.
    6. Služební cesty pracovníků sekretariátu a PK se uskutečňují v případech, kdy záležitost vyžaduje osobní projednání. Při jejich realizaci je nutné postupovat úsporně.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00