Jak na věc


žádost o vrácení soudního poplatku

V rámci zpracování žádosti o dotace pro vás zařídíme:

    Vzhledem ke skutečnosti, že lékařská posudková služba v rámci řízení o přiznání průkazu žádá praktického lékaře žadatele o zaslání podkladů pro vypracování posudku, je nutné v žádosti vyplnit, o jakého praktického lékaře se jedná.
    Motivační dopis nebo také průvodní dopis je velmi důležitou součástí při žádosti o práci či stáž. Pokud se bude líbit, můžete na jeho základě postoupit k pohovoru.
    Žádost o místo bývá někdy sdělována ústně, i v takovém případě ji však ve většině případů doprovází předání životopisu uchazeče. Někdy je životopis zasílán dodatečně, po předchozím předběžném osobním nebo telefonickém projednání možnosti ucházet se o danou pracovní pozici.
    Je-li žádost předávána či zasílána v písemné podobě, pak by měla být přiměřeně formální. Ve většině případů se bude jednat o formální dopis, který bude, mimo běžných náležitostí, obsahovat předmět žádosti a její adekvátní odůvodnění.


Zkompletujeme přílohy k žádosti o dotaci

    Po zpracování žádosti o dotaci čeká na žadatele administrativně nejnáročnější část celého dotačního cyklu – administrace projektu. Náš tým AfterCare je připraven provést vás celým procesem, zašítí veškerou administrativu a vytvoří zadávací dokumentace. Budete mít projekt stále pod kontrolou, ale nebude představovat pro vás a vaše zaměstnance administrativní ani časovou zátěž.
    Doložíme-li výše uvedené, veškerá komunikace úřadu práce v rámci daného řízení je směřována na zástupce žadatele, včetně doručování písemností. Zástupce má právo rovněž nahlížet do spisu, činit z něj výpisy, vyjadřovat se k němu či předkládat nové podklady. To se hodí zejména pro možnost seznámení se s posudkem lékařské posudkové služby před vydáním rozhodnutí nebo při případném odvolání.
    V některých případech je vhodnější sdělit svou žádost ústní formou. Například: žádáte-li svého souseda o ruku jeho dcery, pak je ústní žádost společensky mnohem vhodnější, než formální dopis doručený doporučeně nebo do vlastních rukou.
    Připravíme realistické nastavení indikátorů. Mezi ně se řadí například počet technologií, počet zaměstnanců, počet inovovaných produktů vašeho dotačního projektu a jiné.


Buďte vždy první, kdo se dozví o nových možnostech financování a úspor

    Tato část se vyplňuje pouze v případě, že žádost podává příslušná instituce, nejčastěji obecní úřad. V takovém případě je nutné dodat listinu o ustanovení opatrovníka a rozhodnutí o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům.
    S otázkou, jak napsat žádost o dotaci, si již nemusíte lámat hlavu. Pokud jsme společně zvládli dotační audit, můžeme přejít ke zpracování žádosti o dotaci.
    Dodatečný strukturovaný životopis bývá předán osobně nebo častěji zaslán elektronickou či běžnou poštou. V takovém případě jej doprovází průvodní dopis, který je zde stručným shrnutím předcházející ústní žádosti o práci.
    Žadatel přikládá ke každé žádosti přílohy dle seznamu příloh uvedeném ve vlastní žádosti. Formuláře některých příloh k vyplnění jsou k dispozici v části „Dotazníky“.


Průvodní dopis jako souhrn žádosti o práci

    Zde vyplňujeme údaje o zástupci žadatele pro řízení o přiznání průkazu OZP. Většinou se jedná o rodiče, zmocněnce nebo opatrovníka. Pozor bychom si měli dát na skutečnost, že vyplňujeme-li tuto část, musíme také doložit dokument, na základě kterého k zastupování dochází. V uvedených příkladech se jedná o rodný list, plnou moc, listinu o ustanovení opatrovníka, případně rozhodnutí o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům. V případě nedodání těchto dokumentů nemůže být v rámci řízení zástupce akceptován.
    Svým podpisem zde žadatel nebo jeho zástupce stvrzuje pravdivost údajů a dává souhlas s tím, aby státní orgány a další právnické či fyzické osoby předaly příslušným úřadům údaje vztahující se k bydlišti či zdravotnímu stavu žadatele. Zároveň je zde uváděna povinnost hlásit do osmi dnů úřadu, který průkaz OZP vydává, veškeré změny v údajích potřebných k jeho vydání.
    V rámci zpracování žádosti o dotaci pro vás zajistíme všechny odborné i formální náležitosti. Vypracujeme za vás perfektní studii proveditelnosti. Studie maximalizuje šanci na získání dostatečného počtu bodů, které budete potřebovat pro získání dotace.
    Zpracujeme vám kompletní studii proveditelnosti neboli základ vaší žádosti o dotaci. Tato studie má mnoho odborných kapitol a podkapitol. Její zpracování vyžaduje dokonalou znalost dotační problematiky, benchmarku kvality projektu, letité zkušenosti v oblasti různorodých projektů či schopnosti projektového managementu. Dílčí kapitoly obsahují např.:


Zpracování údajů při odeslání dotazu skrze kontaktní formulář

    Nevíte jak si říci o svatební dar? Využijte naší nabídky kartiček o velikosti 99x65 mm, kterou můžete přiložit ke svatebnímu oznámení. Text na kartičkách je pouze ilustrativní, je možné jej měnit dle Vašeho přání.
    Vypracujeme harmonogram realizace dotačního projektu. Dále vám představíme detailní rozpočet projektu rozdělený do specializovaných kapitol, jako jsou dotace na technologie, dotace na stavební práce, dotace na mzdové náklady a jiné.
    V současné době má žadatel možnost zaškrtnutím příslušného políčka zvolit, zda si přeje či nepřeje na vyrobeném průkazu uvedení symbolu osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé. Náhled příslušných symbolů je vyobrazen na žádosti. Symbol bude na průkazu uveden samozřejmě jen v případě, že nárok na něj vyplyne z posouzení zdravotního stavu.


Souhlas se zasíláním newsletterů

    V některých případech můžete být vyzváni, abyste mimo životopisu dodali také informace o důvodech vašeho zájmu o danou pozici, popřípadě abyste potenciálnímu budoucímu zaměstnavateli přiblížili vaše schopnosti a to, proč si myslíte, že byste pro něj byli užiteční. V tomto případě je průvodní dopis, který pouze doprovází životopis, transformován do podoby motivačního dopisu.
    Zde jsou žadatelům k dispozici formuláře žádosti o povolení k výrobě nebo žádosti o změnu v povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků, dále žádosti o povolení nebo žádosti o změnu v povolení k činnosti kontrolní laboratoře a formulář žádosti o vydání certifikátu výrobce léčivých látek. Najdete zde i formulář žádosti o vydání certifikátu SVP, formulář pro oznámení nakládání s látkami dle §78 zákona o léčivech č. 378/2007 Sb. a formulář daňového dokladu.
    V praxi může nastat situace, kdy žadatel není zbaven způsobilosti k právním úkonům, ale zároveň již není schopen podpisu a tudíž ani udělit někomu plnou moc pro zastoupení. V takovém případě vyžaduje správní orgán k žádosti lékařské potvrzení o neschopnosti podpisu a následně zahajuje správní řízení o ustanovení opatrovníka pro dané správní řízení. Je proto vhodné, pokud to jde, žádost či plnou moc podepsat, byť může jít o náročný úkon.


Vyplňování žádosti o průkaz OZP

    Přihláška na vysokou školu, nebo do jakékoli jiné vzdělávací instituce, je formou žádosti o studium. Struktura a způsob vyplnění bývá určen danou školou,stejně tak jako forma. Písemnou formu žádosti o studium postupně nahrazuje vyplňování on-line formulářů na internetu. I ty však stále ještě bývají na konci opatřeny závěrečným souhrnem, který je třeba vytisknout, podepsat a doručit na adresu příjemce.
    Motivační dopis sám o sobě je jistou formou žádosti o zaměstnání, která již obsahuje bližší specifikaci toho co chceme a očekáváme a toho, co zaměstnavateli nabízíme.
    Ačkoli k tomu formulář přímo nevybízí, vyplatí se v případě, že žadatel není schopen adekvátní telefonické nebo e-mailové komunikace a nemá v rámci daného řízení zástupce, uvést do kontaktů i telefonní číslo např. na rodinného příslušníka či jinou osobu, která může zefektivnit případnou komunikaci s úřadem. K telefonnímu kontaktu ideálně uvedeme vztah konkrétní osoby k žadateli a její jméno. S výše uvedeným musí žadatel samozřejmě souhlasit.


Moment prosím, data se odesílají

    Pokud dané osobě dosud nebyl přiznán kterýkoli z průkazů OZP, vyplňujeme formulář žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. V případě, že již byl v minulosti některý z průkazů přiznán a domníváme se, že jeho stupeň již neodpovídá závažnosti daného postižení, lze podat žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. Obě žádosti se podávají na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele.
    Žadatelem se rozumí pochopitelně osoba se zdravotním postižením. Vyplníme tedy základní údaje dle formuláře. Adresu pro doručování není nutné vyplňovat, je-li totožná s adresou trvalého bydliště. V případě, že to konkrétní zdravotní postižení umožňuje, vždy se vyplatí uvést především telefon, případně e-mail. Pracovníci úřadu práce pak mohou možné komplikace v rámci řízení řešit touto cestou, namísto oficiálních dopisů často se lhůtou k odstranění vad a následnými sankcemi.
    Plná moc pouze pro zastoupení ve věci řízení o uvedené žádosti nemusí být ověřená, nicméně mělo by jít o originál s podpisy zmocněnce i zmocnitele včetně jejich identifikačních údajů. Generální plná moc by však notářsky ověřená být měla.
    Většina projektů se před finálním hodnocením vrací od poskytovatele dotace s připomínkami k doplnění či vysvětlení konkrétních specifik. V takovém případě se postaráme o komunikaci a všechny dílčí změny tak, aby vaše žádost o dotaci mohla být úspěšná.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00