Jak na věc


žádosti o prominutí zbytku dluhu

Zeman: Bakala je nový Viktor Kožený. Na OKD vydělal sto miliard

    Aby se mohla příslušná zdravotní pojišťovna žádostí o prominutí penále zabývat, tak musí být žádost o prominutí penále podána v zákonné lhůtě. O opožděné žádosti o prominutí penále nelze rozhodnout, proto je potřeba si podání žádosti v zákonné lhůtě pohlídat. Dlužné pojistné nelze nikdy prominout, a to ani částečně. Dlužné pojistné musí být vždy uhrazeno v souladu se zákonem.
    Jednotlivé zdravotní pojišťovny mají vlastní vnitřní předpisy upravující rozhodování u žádostí o prominutí penále. Na prominutí penále není právní nárok, záleží na rozhodnutí příslušné zdravotní pojišťovny. Ve svém rozhodnutí však jednotlivé zdravotní pojišťovny zohledňují historii plátce, za jakých okolností došlo ke vzniku penále a komunikaci plátce se zdravotní pojišťovnou. Živnostníci mající zájem své závazky řešit mají naději, že pracovníci příslušné zdravotní pojišťovny budou souhlasit s úhradou dlužného pojistného ve splátkách a příslušná žádost o prominutí penále se bude projednávat až po splnění podmínek dohody. Pokud je žádost o prominutí penále podána včas, potom lze podanou žádost projednat až po splnění podmínek sjednaných v dohodě o splátkách.


Žádost o prominutí dluhu ppř. příslušenství

    V praxi se stává, že není veřejné zdravotní pojištění placeno z různých osobních a finančních důvodů nebo kvůli krádeži či nehodě. Při splnění zákonných podmínek je možné požádat příslušnou zdravotní pojišťovnu o prominutí penále. Žádost o prominutí penále se podává v případech, kdy >je penále vyčísleno správně z neuhrazeného pojistného a žádá se o jeho snížení či prominutí. Naproti tomu v případě, že vyměřené pojistné nebo penále není dle plátce pojistného vyměřeno v souladu se zákonem, potom se podává v zákonné lhůtě odvolání. Při podání odvolání je nutné počítat s tím, že odvolání proti platebnímu výměru nemá odkladný účinek.
    Paní Pokorná skončila v roce 2014 v zaměstnání a byla po celý rok 2015 ženou v domácnosti, přičemž nebyla v evidenci na úřadu práce ani nesplňovala podmínku péče o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let. Pro účely placení zdravotního pojištění byla po celý rok paní Pokorná vedena jako OBZP. Protože paní Pokorná si sama neplatila zdravotní pojištění, tak ji spolu s dlužným pojistným vyměřila zdravotní pojišťovna i penále. Sazba penále činí 0,05 % denně z dlužného pojistného. OBZP mají povinnost platit zdravotní pojištění do 8. dne následujícího měsíce, v roce 2015 v částce 1 242 Kč a v roce 2016 již v částce 1 337 Kč.
    Zdravotní pojištění můžeme nazvat povinnou daní. Při neplacení zdravotního pojištění je zdravotní pojišťovnou předepsáno penále, které je včetně dlužného pojistného vymáháno. Při řešení problémů včas je však naděje na prominutí nebo alespoň na snížení penále. Jak postupovat?


Dluh na pojistném = žádosti nemůže být vyhověno

    Pan Novák si podal žádost o prominutí vyměřeného penále platebním výměrem ve výši 18 450 Kč. Žádost však podal až po dvou měsících od doručení. Protože byla žádost podána opožděně, tak nemůže zdravotní pojišťovna rozhodnout a panu Novákovi je zasláno vyrozumění, že jeho žádost byla podána opožděně. Dlužné penále bude muset pan Novák uhradit. I na úhradu dlužného penále je možné sjednat s příslušnou zdravotní pojišťovnou dohodu o splátkách. S úhradou dluhu ve splátkách však musí zdravotní pojišťovna souhlasit.
    V případě, že má živnostník nebo osoba bez zdanitelných příjmů dluh na pojistném, tak nemůže zdravotní pojišťovna o žádosti o prominutí rozhodnout. Aby se mohla zdravotní pojišťovna žádostí zabývat, tak je nutné, aby neměl plátce zdravotního pojištění dluh na pojistném. Žádostí u penále do 20 tisíc Kč se zabývá příslušná zdravotní pojišťovna, u vyšších částek se žádostí zabývá Rozhodčí orgán. I žádosti o prominutí penále na vyšší částky je však nutné směřovat na příslušnou zdravotní pojišťovnu, která veškeré podklady následně podstoupí Rozhodčímu orgánu.
    Za zaměstnance platí zdravotní pojištění zaměstnavatel. Za státní pojištěnce (např. za nezaopatřené děti, penzisty, občany v evidenci na úřadu práce nebo ženy na rodičovské dovolené) platí zdravotní pojištění stát. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) si musí samy platit zdravotní pojištění. Když není zdravotní pojištění placeno ve správné výši a včas, potom je předepsáno penále.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00