Jak na věc


asociace podnikatelů a manažerů

Věříme, že tato snaha přinese pozitivní výsledky nutné pro další rozvoj oboru zdravotnických prostředků.

    Rozvoj oboru a výrobků v našich firmách má svůj odraz v obchodních výsledcích. Za zhruba 10 – 15 let se podařilo, že obor zdravotnických prostředků je oborem proexportním, který svoji produkci v průměru ze 70 % exportuje nejen do zemí EU, nýbrž i do dalších teritorií.
    Několik členů asociace se aktivně zúčastnilo zářijové konference v rámci projektu „Vzdělávání pracovníků v sociální sféře a konference „Když rodič unese vlastní dítě“ realizované MPSV. Pokračovala i spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí formou účasti naší reprezentantky v panelu odborníků pro mezinárodní únosy dětí v případě rozvodů smíšených manželství. Při této příležitosti AMČR poskytuje MPSV síť vyškolených mediátorů, kteří ovládají cizí jazyky a mohou být k dispozici při řešení rodinných sporů v daných případech.


Asociace mediátorůČeské republiky

    Druhou oblastí, kterou se asociace zabývá, je marketing. Zúčastňujeme se zahraničních veletrhů se státní účastí. V posledních létech to byly veletrhy Medica Düsseldorf a Arab Health v Dubaji. Oba veletrhy byly úspěšné pro vývoz do nových zemí a dnes máme firmy, které směřují 85 % své produkce pro export. Jsou to firmy např. Linet se zdravotnickými lůžky, BMT s parní sterilizací, Borcad s gynekologickými lůžky, UJP s kobaltovými a rentgenovými ozařovači a další.


Hlavní pozornost je zaměřena na rozvoj oboru.

    Rok 2009: Členové se sešli 2x na sněmech Asociace. Na jaře na mimořádném sněmu odsouhlasili změnu stanov asociace vzhledem k rozšiřujícím se aktivitám v oblasti vzdělávání. Na podzim pak na řádném sněmu přijali další členy, dokončili tvorbu základních dokumentů, zvolili novou radu asociace a naformulovali cíle efektivní prezentace asociace. V rámci komplexních výcviků mediace bylo vyškoleno dalších 50 mediátorů, dále probíhaly semináře neziskového, státního i soukromého sektoru, včetně výcviků mediace v oblasti spotřebitelských sporů. AMČR,o.s. se také stala externím partnerem pro vzdělávání v komunikaci a poskytování mediace projektu společnosti InBIT ČR a OS Klub Hanoi s názvem Integrační vzdělávání vietnamských migrantů, projekt bude probíhat do roku 2012. Mediátoři realizovali 44, a to zejména v rodinné oblasti, z ní pak nejvíce rozvodové kauzy, dále proběhla mediace v oblasti firemní, pracovní a občansko-právní. Asociace mediovala i interetnické a cizojazyčné spory. Facilitátoři f
    Rok 2004 - Asocice realizovala řadu seminářů se zahraničními mediátory (USA, Německo, VB) a naši mediátoři se zůčastnili konference mediátorů v Německu ve Frankfurtu nad Odrou. Pokračovalo poskytování mediační a facilitační služby a začal být realizován 3. a 4. grant.
    Česká arteterapeutická asociace je neziskové profesní sdružení arteterapeutů, které je zároveň otevřené i všem zájemcům o arteterapii. Cílem ČAA je koordinace úsilí o zkvalitňování oboru arteterapie v České republice. Naše asociace v současné době pracuje na vytváření a uzákonění profesního statutu arteterapeuta tak, aby standardy vzdělávání byly v souladu jednak se standardy expresívních terapií u nás, jednak se standardy vytvářenými v evropském rozměru.
    Třetí oblastí, kterou se asociace zabývá, je celoživotní vzdělávání. Pozornost zaměřujeme na legislativu, řízení jakosti, řešení elektroodpadu, aj. Podniky si zajišťují vlastní jazykové vzdělávání, osvojení výpočetní techniky, apod.


Přihláška do Asociace mediátorů ČR

    Česká arteterapeutická asociace byla založena v roce 1994. Od počátků vytváří prostor pro vzájemnou odbornou komunikaci arteterapeutů, zabezpečuje kontakty s dalšími obory - zejména s příbuznými expresivně-terapeutickými obory a s psychoterapeutickými a pedagogickými obory. Je organizátorem nebo spoluorganizátorem konferencí a odborných setkání. Garantuje odborné akce. Podílí se koncepčně na arteterapeutických aktivitách ve zdravotnických, pedagogických, sociálních i jiných institucích a na výzkumech vztahujících se zejména k umění, psychologii, psychoterapii a pedagogice. Od roku 2002 do roku 2016 vydávala ČAA časopis Arteterapie.
    Jako v jiných průmyslových oborech vznikla v 90. létech minulého století snaha o založení profesních sdružení. Tato snaha se proměnila v jistotu a v roce 1992 byla založena Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. Jejím základním posláním je vytvářet optimální podmínky pro rozvoj oboru zdravotnických prostředků. Kromě toho hájí zájmy svých členů. Asociace je profesním i stavovským sdružením, kde se členové scházejí z pocitu vnitřní potřeby.
    Druhá cesta vede k strukturálním fondům EU, která opět přináší podporu pro předložené projekty jednotlivých firem. Svoje zkušenosti s čerpáním má již několik našich firem. Např. Linet, PATRON Bohemia, ING corporation a další.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00