Jak na věc


asociace podnikatelů a manažerů

Asociace mediátorůČeské republiky

    Jako v jiných průmyslových oborech vznikla v 90. létech minulého století snaha o založení profesních sdružení. Tato snaha se proměnila v jistotu a v roce 1992 byla založena Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. Jejím základním posláním je vytvářet optimální podmínky pro rozvoj oboru zdravotnických prostředků. Kromě toho hájí zájmy svých členů. Asociace je profesním i stavovským sdružením, kde se členové scházejí z pocitu vnitřní potřeby.
    Rada se sešla v roce 2015 celkem třikrát, věnovala se tématům: registrace AMČR jako zapsaného spolku, zajištění akreditací výcviků, administrativní prací v kanceláři (dotazy, studenti, emaily), spoluprací s institucemi a zajištění finančních zdrojů pro fungování AMČR.
    Druhá cesta vede k strukturálním fondům EU, která opět přináší podporu pro předložené projekty jednotlivých firem. Svoje zkušenosti s čerpáním má již několik našich firem. Např. Linet, PATRON Bohemia, ING corporation a další.
    Druhou oblastí, kterou se asociace zabývá, je marketing. Zúčastňujeme se zahraničních veletrhů se státní účastí. V posledních létech to byly veletrhy Medica Düsseldorf a Arab Health v Dubaji. Oba veletrhy byly úspěšné pro vývoz do nových zemí a dnes máme firmy, které směřují 85 % své produkce pro export. Jsou to firmy např. Linet se zdravotnickými lůžky, BMT s parní sterilizací, Borcad s gynekologickými lůžky, UJP s kobaltovými a rentgenovými ozařovači a další.


Přihláška do Asociace mediátorů ČR

    Připravili jsme i materiál pro rozvojovou pomoc, která je však v našich centrálních orgánech málo využívaná. Mimořádnou pozornost věnujeme rozvoji zdravotnických výrobků pro medicínu katastrof. Pro tuto oblast organizujeme i odborné konference.
    Rok 2005 - pokračovaly otevřené kurzy základního a komplexního kurzu mediace a byla realizována mediační služba (kolem 80, z toho některé měly až 5 mediačních jednání) v rámci lokalit, kde akreditovaní mediátoři Asociace začali působit. Na podzim získala Asociace další akreditaci MŠMT, a to až na dobu 6 let. Pokračovala řada výcviků a facilitace v oblasti vzdělávání neziskových organizací, školení smírčích rad a proběhla řada seminářů s interetnickou tématikou.
    Rok 2004 - Asocice realizovala řadu seminářů se zahraničními mediátory (USA, Německo, VB) a naši mediátoři se zůčastnili konference mediátorů v Německu ve Frankfurtu nad Odrou. Pokračovalo poskytování mediační a facilitační služby a začal být realizován 3. a 4. grant.


Věříme, že tato snaha přinese pozitivní výsledky nutné pro další rozvoj oboru zdravotnických prostředků.

    Rok 2009: Členové se sešli 2x na sněmech Asociace. Na jaře na mimořádném sněmu odsouhlasili změnu stanov asociace vzhledem k rozšiřujícím se aktivitám v oblasti vzdělávání. Na podzim pak na řádném sněmu přijali další členy, dokončili tvorbu základních dokumentů, zvolili novou radu asociace a naformulovali cíle efektivní prezentace asociace. V rámci komplexních výcviků mediace bylo vyškoleno dalších 50 mediátorů, dále probíhaly semináře neziskového, státního i soukromého sektoru, včetně výcviků mediace v oblasti spotřebitelských sporů. AMČR,o.s. se také stala externím partnerem pro vzdělávání v komunikaci a poskytování mediace projektu společnosti InBIT ČR a OS Klub Hanoi s názvem Integrační vzdělávání vietnamských migrantů, projekt bude probíhat do roku 2012. Mediátoři realizovali 44, a to zejména v rodinné oblasti, z ní pak nejvíce rozvodové kauzy, dále proběhla mediace v oblasti firemní, pracovní a občansko-právní. Asociace mediovala i interetnické a cizojazyčné spory. Facilitátoři f
    Pokračovala rovněž spolupráce s mezinárodními institucemi jako Světové fórum mediátorů, a staly jsme se členem European Mediation Network Initiative. Kontakty se prohlubovaly i s jednotlivými mediátory z Moldávie, USA, Austrálie a Slovenska.
    Rok 2006 - v tomto roce byl zorganizován mimořádný sněm, kde se členové rozhodli podpořit myšlenku Asociace jako profesionální základny mediátorů a tím nastartovali řadu procesů, které urychlily kroky strategického plánování, definice nové vize a mise Asociace v kontextu nových podmínek a událostí v ČR v dané době. Pokračovaly mediace (110) a facilitace (50),otevřené kurzy se základním a komplexním výcvikem, zvýšil se počet aktivních členů Asociace a byla navázána řada kontaktů. Tím byla rozšířena spolupráce Asociace s řadou osobností či institucí na nejrůznějších úrovních: státní, nestátní, české i zahraniční (zejména Slovensko, Polsko, Německo, USA).


Hlavní pozornost je zaměřena na rozvoj oboru.

    Rok 2001 - ustanovení pracovních skupin AMČR se zaměřením na public relations a fundraising, vzdělávací standardy, etický kodex a vnitřní řád. První prezentace mediace v rozhlase a televizi a realizace výběrových seminářů o mediaci jako metodě sociální práce na vysokých školách (např. Univerzita Karlova v Praze, Masarykova Univerzita v Brně, Opavská Univerzita na Moravě a pod.). Přijetí vnitřního řádu, etického kodexu a vytvoření loga AMČR, prezentace AMČR na webových stránkách.
    Rok 2002 - přijaty vzdělávací a akreditační standardy (od šestidenního základního semináře až po dvanáctidenní komplexní výcvik mediátorů). Vytvořeny profesionální manuály a pracovní listy na semináře. Získání první akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poskytování všech stupňů vzdělávání v mediační technice. Vznik a práce oborových sekcí AMČR. Vytvoření informačních a propagačních materiálů. Otevření kanceláře - zázemí organizace, koordinace aktivit, včetně poskytování služeb mediace. Publikační a prezentační činnost členů Asociace.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00