Jak na věc


auditorská firma životní prostředí

Změny v prováděcí přihlášce pro podnikatele za rok 2016

    Jiné skutečnosti ve zprávě auditora – je opět odstavec ve zprávě auditora, který upozorňuje na skutečnost, která není žádným jiným způsobem vykázána v účetních výkazech ani vysvětlena a popsána v účetní závěrce. Dle úsudku auditora je ovšem relevantní pro pochopení auditu, odpovědnosti auditora nebo zprávy auditora.
    Bez výhrad – je nejlepší možný výrok auditora, ve kterém konstatuje, že dle jeho názoru účetní závěrka poskytuje ve všech významných (materiálních) ohledech poctivý a věrný obraz předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví.
    Naši auditoři kladou důraz především na potřeby nejen firmy samotné, ale také na potřeby managementu a majitele firmy. Proto před zahájením auditu detailně a diskrétně probírají vše, čeho je třeba auditem dosáhnout. Ať už je to daňová optimalizace, nápravy účetních chyb, nedostatečné cash flow nebo optimalizování finančních toků firmy, zefektivnění podnikání nebo hladké předání firmy budoucímu majiteli či report mateřské společnosti.


Co má za úkol auditor a auditorská společnost

    Nejprve probíhá tzv. předaudit, která je zaměřen na ověření vnitřního kontrolního systému klienta. Dále na ověření konkrétních daňových a účetních operací. Z toho vyplyne zpráva, která popíše nedostatky a navrhne jejich odstranění ještě před ukončením účetního období. Je tedy nutné, aby předaudit proběhl v druhé polovině účetního období.
    Cílem zákona u auditu jak povinného tak dobrovolného je obdržení zprávy auditora, která má prokázat, zda jsou finanční výkazy společnosti v souladu se zákonnými ustanoveními. A dále, jestli představují věrný obraz účetní jednotky.
    Pověřený auditor nebo auditorská firma nesmí a má o výslovně zakázáno zákonem  provádět v účetní jednotce daňové poradenství, nesestavuje ani účetní závěrku, výroční zprávu, ani daňové přiznání k dani z příjmů či jiné dani.


Strukturální fondy – audit čerpání finančních prostředků

    Statutární audit je určen především klientům, u nichž povinnost ověření účetní závěrky vyplývá ze zákona, případně klientům, kteří chtějí získat nezávislý pohled na vedení svého účetnictví a finanční výkazy společnosti. Kvalifikovaný a nezávislý audit je však také důležitou podmínkou pro dobrý s styk investory a jinými obchodními partnery. Pro tyto účely ověřujeme roční (řádné), mimořádné, mezitímní a také konsolidované účetní závěrky. Součástí statutárního auditu je také ověření výroční zprávy, příp. konsolidované výroční zprávy stejně jako prověrka zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
    Následně probíhá finální audit a ověření účetní závěrky. Pokud se jedná o povinný audit, dochází také k ověření výroční zprávy. Výsledkem tohoto auditu je Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výrok auditora. Mimo to také doporučujeme konkrétní postupy ve vedení účetnictví a ve daňové poradenství.
    Statutární audit je určený těm klientům, kteří mají povinnost ověření účetní závěrky ze zákona, ale také pro ty klienty, kteří se rozhodnou dobrovolně si účetní závěrku nechat ověřit auditorem s cílem získat nezávislý pohled na stav účetnictví. č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
    Náš přístup je diskrétní a individuální s ohledem na povahu podnikání. Naši klienti si nás cení také pro naši profesionalitu a ohled na potřebu majitelů i managementu.
    Odmítnutí výroku – odmítnutí výroku auditoři nejčastěji zdůvodňují konstatováním, že byli ve své činnosti omezeni do takové míry, že nebyli schopni vydat svůj výrok.


Audit zaměřený na neziskový sektor

    – Nastávají změny náležitostí zprávy auditora charakteru věcného  (auditor je nově povinen popsat i skutečnosti, které nejsou obsaženy ve výroku auditora, a auditor na ně upozornil a považuje-li takové upozornění za významné) i legislativního (výrok o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví nově vyjadřuje soulad s „právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví, na jehož základě je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavena“, dosud se jedná o soulad s „použitými právními předpisy a účetními standardy“)
    Jestliže Vám vznikne ze zákona povinnost auditu, je potřeba zvolit vhodného auditora či auditorskou společnost. Auditorská společnost nebo auditor je vybírán nejvyšším orgánem společnosti. Nejčastěji tedy auditora volí valná hromada nebo členská schůze u družstev.
    S výhradou – v tomto případě auditor konstatuje, že kromě skutečností, které samozřejmě musí popsat, účetní závěrka dle jeho názoru podává poctivý a věrný obraz předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví.
    Zdůraznění skutečnosti ve zprávě auditora – je vlastně odstavec ve zprávě auditora, který upozorňuje na skutečnosti náležitě vykázané v účetních výkazech nebo vysvětlené a popsané v účetní závěrce, které jsou dle úsudku auditora natolik důležité, že jsou zásadní pro pochopení účetní závěrky jejím uživatelem.
    Jsme auditorskou společností nabízející auditorské služby již více než 20 let po celé České republice i zahraniční klienty, přestože naším sídlem je Praha.


Novinky v českých podmínkách při čerpání finančních prostředků z EU

    Účelem a cílem auditora či auditorské společnosti je posouzení, zda účetní závěrka kontrolované společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, výnosů, nákladů a výsledku hospodaření.
    Dokážeme zvýšit důvěryhodnost vaší firmy vůči třetím stranám. Zefektivníme daňové odvody a doporučíme opatření, které povedou k finančnímu i manažerskému růstu vaší firma. Zoptimalizujeme vaše finanční toky i cash flow.
    Provádíme audit projektů financovaných z veřejných prostředků a spolufinancovaných z peněženích fondů Evropské Unie a z prostředků jiných zahraničních a tuzemských subjektů.Pro poskytovatele dotací, tj. zejména orgány státní správy, ministerstva a fondy Evropské unie, provádíme ověření poskytnutých dotací. Auditor vyslovuje svůj názor, zda poskytnutá dotace byla použita k danému účelu a dle příslušné legislativy.
    Všichni auditoři jsou odborníci na mezinárodní auditorské standardy a autorizovaní podle české legislativy. Tým Interexpert Bohemia, s. r. o. je dlouhodobě stabilní, což zajišťuje velké zkušenosti nejen jednotlivým profesionálům, ale také celému týmu. Tým auditorů se skládá z odborníků na audity, daňové poradce, specializované účetní i finanční koordinátory.


Změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele 2016

    Záporný výrok – u záporného výroku bohužel auditor konstatuje, že dle jeho názoru účetní závěrka nepodává poctivý a věrný obraz předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví.
    Základem kvalitního a spolehlivého statutárního auditu je maximální informovanost klienta o všech zjištěných skutečnostech s cílem veškeré závažné nedostatky odstranit.
    Základním cílem auditu je zjistit, zda je daná účetní závěrka ve všech významných ohledech v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví (Mezinárodní auditorský standard ISA 200 Cíle a obecné principy auditu účetní závěrky).
    Provádíme audity a prověrky hospodaření všech typů organizací neziskového sektoru vyplývající z různých právních norem (nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, vědecko výzkumné instituce, občanská sdružení apod.)Realizujeme finanční kontrolu a přezkum hospodaření veřejnoprávních subjektů ( zejména měst a obcí) a jimi zřizovaných organizací.
    V případě, že jsou nalezeny nějaké závažnější nedostatky, které není klient schopen odstranit, naše společnost tyto skutečnosti řeší po konzultaci s klientem.


Auditorské služby společnosti Interexpert CZ Praha

    Smyslem auditu účetní závěrky je vyjádřit názor kvalifikované, nezávislé osoby na věrohodnost účetní závěrky, kterou zveřejňuje vedení účetní jednotky. Práce auditora spočívá v ověřování, zda údaje vykazované v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz výsledků hospodaření, finanční pozice a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy, velmi často i s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00