Jak na věc


budoucí čas prostý - going to

Zánik SOSB resp, zánik povinnosti uzavřít budoucí smlouvu

    Pokud se změní okolnosti, z nichž účastníci při uzavírání Smlouvy o smlouvě budoucí (SOSB) vycházeli do té míry, že na zavázaném účastníkovi nelze rozumě požadovat, aby smlouvu uzavřel, povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká. Zavázaný účastník musí oznámit oprávněnému účastníkovi změnu okolností bez zbytečného odkladu, sic mu vznikne povinnost nahradit oprávněnému účastníkovi vzniklou škodu.
    Povinnost uzavřít v ujednané lhůtě Smlouvu o smlouvě budoucí (SOSB) může být stanovena i jen jednomu účastníkovi, ten je potom povinen na vyzvání druhého účastníka uzavřít budoucí smlouvu bez zbytečného odkladu.
    Smlouva o úschově potom bude obsahovat podrobná pravidla dispozice s uschovanými penězi, zejm. povinnost schovatele zaplatit z úschovy kupní cenu prodávajícímu, jakmile proběhne vklad vlastnického práva k pozemku na katastrálním úřadě; nebo povinnost schovatele vrátit z úschovy finanční prostředky zpět kupujícímu, pokud k převodu vlastnického práva k pozemku na jeho osobu nedojde.
    Smlouva o smlouvě budoucí může být uzavírána i ve prospěch třetí osoby, a to i ve prospěch osoby, která má teprve vzniknout(typicky např. ve prospěch zakládané společnosti s ručením omezeným)
    Smlouva o smlouvě budoucí (SOSB) je někdy v praxi nazývána i jako Smlouva o uzavření budoucí smlouvy. Smlouva o smlouvě budoucí (SOSB) se používá ve sféře podnikatelské i nepodnikatelské.


Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

    Budoucí kupující nemá k dispozici celou kupní cenu požadovanou budoucím prodávajícím za pozemek, proto musí požádat banku o poskytnutí úvěru, ale chce mít jistotu, že mu budoucí prodávající pozemek pak skutečně prodá. Budoucí prodávající chce mít jistotu, že budoucí kupující pozemek od něj skutečně koupí, když jej přislíbí budoucímu kupujícímu a dále jej již nebude nabízet jiným možným zájemcům.
    Osoba A (budoucí kupující) má zájem o koupi pozemku, na kterém do budoucna plánuje postavit dům pro svou rodinu. Osoba B (budoucí prodávající) je vlastníkem pozemku, který nabízí k prodeji.
    Budoucí prodávající s budoucím kupujícím mezi sebou uzavřou Smlouvu o smlouvě budoucí, ve které se oba zaváží, že mezi sebou uzavřou vlastní kupní smlouvu na převod pozemku, jakmile budoucí kupující složí kupní cenu do úschovy v bance, u notáře nebo advokáta, podle toho koho si společně vyberou jako schovatele. Na základě takto uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí banka poskytne budoucímu kupujícímu úvěr a finanční prostředky pošle přímo na účet schovatele. Smlouva o smlouvě budoucí může též obsahovat ujednání o smluvní pokutě pro případ, že si jeden nebo druhý účastník uzavření vlastní (budoucí) kupní smlouvy rozmyslí.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00