Jak na věc


budoucí čas prostý - going to

Zánik SOSB resp, zánik povinnosti uzavřít budoucí smlouvu

    Smlouva o smlouvě budoucí (SOSB) je upravena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to nikoli jako samostatný smluvní typ, ale jako smlouva zakládající další reálnou smluvní povinnost.
    Smlouva o smlouvě budoucí (SOSB) je někdy v praxi nazývána i jako Smlouva o uzavření budoucí smlouvy. Smlouva o smlouvě budoucí (SOSB) se používá ve sféře podnikatelské i nepodnikatelské.
    Povinnost uzavřít v ujednané lhůtě Smlouvu o smlouvě budoucí (SOSB) může být stanovena i jen jednomu účastníkovi, ten je potom povinen na vyzvání druhého účastníka uzavřít budoucí smlouvu bez zbytečného odkladu.


Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

    Budoucí prodávající s budoucím kupujícím mezi sebou uzavřou Smlouvu o smlouvě budoucí, ve které se oba zaváží, že mezi sebou uzavřou vlastní kupní smlouvu na převod pozemku, jakmile budoucí kupující složí kupní cenu do úschovy v bance, u notáře nebo advokáta, podle toho koho si společně vyberou jako schovatele. Na základě takto uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí banka poskytne budoucímu kupujícímu úvěr a finanční prostředky pošle přímo na účet schovatele. Smlouva o smlouvě budoucí může též obsahovat ujednání o smluvní pokutě pro případ, že si jeden nebo druhý účastník uzavření vlastní (budoucí) kupní smlouvy rozmyslí.
    Smlouvou o smlouvě budoucí (SOSB) se účastníkům smlouvy stanovuje závazek uzavřít v ujednané lhůtě (a po splnění určitých podmínek) budoucí smlouvu, jejíž obsah je alespoň obecným způsobem ujednán.
    K uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí (SOSB) je nejčastěji přistupováno v situacích, kdy vlastní (budoucí) smlouva ještě nemůže být z nějakého důvodu uzavřena (např. proto, že nelze dosud konkretizovat vzájemné závazky), nebo její uzavření není vhodné (nebo výhodné) do doby, než bude splněna určitá podmínka a/nebo než odpadne určitá překážka.
    Osoba A (budoucí kupující) má zájem o koupi pozemku, na kterém do budoucna plánuje postavit dům pro svou rodinu. Osoba B (budoucí prodávající) je vlastníkem pozemku, který nabízí k prodeji.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00