Jak na věc


centrálny depozitár cenných papierov sr a.s.

Klíčová slova: centrálny venózny katéter, ošetrovateľská starostlivosť, komplikácie, procesuálne štandardy

    © Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických vědZpracování obsahových informací stránek:doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. • Bc. Irena VoříškováIndexováno:Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ),Index Copernicus
    Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.


Starostlivosť o centrálny venózny katéter

    Zavedenie kanylácie centrálneho venózneho systému do klinickej praxe, predstavuje výrazný pokrok v liečbe pacienta. Zároveň reprezentuje invazívnu techniku spojenú s narušením kožnej bariéry priamym vstupom do centrálneho krvného toku, s technickými rizikami, infekčnými a trombotickými komplikáciami.Cieľ: Cieľom práce bolo zistiť rozdiely medzi rámcovými procesuálnymi štandardmi MZ SR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) č. 48, 49 a lokálnymi postupmi, ktoré sa používajú na Jednotke intenzívnej starostlivosti, Kliniky transplantačnej a cievnej chirurgie v Martinskej fakultnej nemocnici (MFN) u pacientov so zavedeným centrálnym venóznym katérom. Zároveň identifikovať najčastejšie sa vyskytujúce komplikácie.Metódy: Pre zber empirických informácii sme použili metódu auditu (pozorovanie, merania a štúdium dokumentácie).Výsledky: Na rozdiel od štandardu č. 48 sa používa pri preväze transparentná semipermiabilná fólia, do neobsadených uzáverov sa aplikuje celaskónová zátka a nep

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00