Jak na věc


dřeň ledvin

Jak darovat kostní dřeň, krok za krokem

    Dostanete-li se do užšího výběru, budete pozváni v předem dohodnutém termínu k návštěvě svého Dárcovského centra k pohovoru a odběru nových vzorků krve. Při podrobném pohovoru s lékařem znovu vyplníte zdravotní dotazník, který zahrnuje všechny okolnosti, které by mohly být na překážku případnému darování. Při osobním pohovoru budete mít dostatek času a možností ptát se na všechno, co by vám nebylo jasné. Pokud chcete, máte právo a možnost vyžádat si konzultaci či vyšetření nezávislým odborníkem.
    Příznaky akutní reakce jsou: horečka, závažné kožní vyrážky s olupováním odumřelé kůže (exfoliací), zánětlivé postižení jater provázené zvýšenou hladinou žlučového barviva bilirubinu v krevním séru, průjmy, zvracení, bolesti břicha, ztráta tělesné hmotnosti. Ačkoli po zavedení léku cyklosporinu na začátku 80. let 20. století se výskyt i závažnost reakcí štěpu proti hostiteli značně snížily, je toto onemocnění nadále hlavní příčinou úmrtnosti i závažné nemocnosti po transplantaci alogenní kostní dřeně.


Transplantace kostní dřeně

    Přísná anonymita chrání obě strany proti všem možným psychickým i jiným zátěžím. Budete-li chtít, důvody tohoto praxí ověřeného opatření vám podrobně vysvětlí ve vašem Dárcovském centru. Nebuďte zklamáni – příjemce vašich krvinek nemusíte znát osobně. Vaše morální odměna je v každém případě vědomí, že jste mohl dát neznámému člověku naději na život. Je to velký dar, který mu nemohl dát nikdo jiný na světě. Díky tomu dostává pacient šanci na překonání smrtelné nemoci a na plné uzdravení. On i jeho rodina vám za to zůstávají trvale vděční, i když se možná nikdy nepoznáte.
    Autotransplantace kostní dřeně se používá v některých případech lymfomů a akutních leukémií, a nyní se vyhodnocuje jako způsob definitivního vyléčení běžných nehematologických nádorů, například rakoviny prsu.
    Samotná registrace probíhá vyplněním přihlášky do registru. Po podpisu formuláře vám zdravotní sestra odebere ze žíly malé množství krve (2 ml). Ta se odesílá k vyšetření vašich transplantačních znaků do centrální laboratoře. V laboratoři je vaše krev analyzována, transplantační znaky jsou identifikovány. Malá část vzorku vaší krve je zároveň uložena - dáte-li k tomu písemný souhlas - v DNA depozitáři Českého národního registru dárců dřeně pro případ budoucí potřeby. Vyšetřené transplantační znaky jsou pod kódem odeslány do Koordinačního centra, kde jsou vloženy do počítačové databáze a zároveň zaslány do mezinárodní databáze dárců.


Choroba způsobená reakcí štěpu proti hostiteli

    Pacienti mají výrazný úbytek, někdy prakticky úplné vymizení funkčních krevních buněk (tzv. cytopenie). Obvykle za 2 až 3 týdny po podání kostní dřeně se objevují nové bílé krvinky.
    Podmínkou úspěšného postupu je slučivost (kompatibilita) v tzv. HLA systému. Podstatou tohoto systému jsou tzv. transplantační antigeny, tedy cizorodé látky na povrchu dárcovských krevních buněk, které v nepříznivém případě vyvolávají v organizmu příjemce imunitní odpověď projevující se rejekcí (odhojením) dřeňového štěpu.
    Ukáže-li se v další budoucnosti, že právě vy můžete být pro nějakého určitého pacienta nejvhodnějším dárcem a trvá-li váš souhlas s odběrem, budete pozváni k podrobnému lékařskému vyšetření do předodběrového (tzv. "work-up") centra ČNRDD ve Fakultní nemocnici v Plzni. Vyšetření bude provedeno nezávislým zkušeným lékařem, který se nepodílí na léčbě konkrétního pacienta a zodpovídá tak pouze za bezpečnost vašeho odběru.


Autotransplantace kostní dřeně

    Po absolvování přípravného režimu (cytostatická léčba nebo celotělové ozáření) se před vlastní transplantací kostní dřeně počet bílých krvinek může vrátit k normálním hodnotám za 2 až 3 týdny. Do té doby jsou nemocní velmi vnímaví vůči infekcím. Riziko vzniku virových infekcí výrazně snížilo preventivní podávání antivirové látky acykloviru.
    Jedná se o onemocnění, při kterém imunitně aktivní buňky dárce (tzv. T buňky) reagují proti vlastním antigenům příjemce (látkám na povrchu buněk zodpovědným za imunologickou identitu příjemce). Výše popsaná reakce může vzniknout v principu při každé orgánové transplantaci mezi geneticky (tudíž i imunologicky) odlišnými jedinci. Po transplantaci kostní dřeně je však nejčastější.
    Český národní registr dárců dřeně je seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotni darovat v případě potřeby nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchranné transplantaci kostní…


Způsoby darování krvetvorných buněk

    Nemocní nejdříve podstoupí velmi razantní léčbu cytostatiky - chemoterapii (zastavující růst a dělení buněk, zejména nádorových) nebo celotělové ozáření. Tyto postupy umožňují tzv. myeloablaci, tj. zničení bílých krvinek příjemce včetně jejich nejmladších vývojových stádií, takže dochází ke zničení kostní dřeně příjemce a uvolnění prostoru pro štěp. Pak se získá kostní dřeň nasátím (aspirací) z lopaty kyčelní kosti dárce a aplikuje se nitrožilně příjemci.
    Tato forma léčby přesahuje daleko rámec jednoho medicínského oboru a je finančně velmi náročná (Běžná cena jedné transplantace je 100 000 $.). Klinický význam metody však je dnes již prokázán: tato intenzivní protinádorová cytostatická léčba má lepší léčebné výsledky než konvenční chemoterapie, u níž toxicita vůči krevním buňkám je nejdůležitějším faktorem limitujícím dávku léku.
    V obou případech jde o darování tzv. kmenových krvetvorných buněk, které po převedení do krve druhého člověka dokáží zaplavat krevním oběhem do svých obvyklých míst v kostní dřeni, usadit se v ní a postupně se začít množit a vyzrávat v celé spektrum normálních krvinek (červených, bílých i krevních destiček).
    Otázku, jak rychle zhubnout, si během života alespoň jednou položí téměř každý. Proč ale lidé chtějí rychle hubnout? Aby mohli zase rychle kila nabrat? A dokonce k nim ještě 2-5 kg…


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00