Jak na věc


ekologie

Kulturní ekologie v České republice[editovat | editovat zdroj]

    enviromentální hodnocení, enviromentální politika, enviromentální aspekty, dokumentace EMS, příprava na certifikační a recertifikační audit, výkon funkce interního auditora
    Práce popisuje dlouhodobý vývoj vztahů člověka a přírody. Dále se věnuje projevům působení člověka na životní prostředí. Pojednává také podrobně o nej... (detail)
    Práce obsahuje dva vzory písemné komunikace s úřady z pozice občana. Předmětem prvního dopisu je dotaz, který se týká třídění odpadu a který je adreso... (detail)
    žádost o vydání integrovaného povolení, zastoupení ve všech jednáních v rámci procesu vyřizování integrovaného povolení, aktualizace integrovaného povolení, komunikace s centrální ohlašovnou MŽP, hlášení do integrovaného registru znečišťování
    Text se zamýšlí nad otázkou, zda je globální oteplování pouze nafouknutou mediální a politickou bublinou, anebo skutečnou hrozbou. Stručně porovnává r... (detail)


Literatura k dalšímu studiu[editovat | editovat zdroj]

    Kvalifikovaně Vás zastoupíme v jakémkoli řízení ve věcech práva životního prostředí, od vyřízení žádosti po zpracování a podání odvolání či správní žaloby. Nemusíte se zabývat oborem, kterým se detailně zabývají jiní. Věnujte se plně svojí vlastní profesi a na podnikovou ekologii si objednejte nás.
    Naši odborníci, výhradně VŠ vzdělaní v oborech technická chemie, ochrana životního prostředí a právo životního prostředí, Vám poradí, zpracují dokumenty nebo Vás zastoupí před orgány veřejné správy v těchto oblastech:
    povinnosti při nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky, dovoz, uvedení na trh a do oběhu a distribuce nebezpečných látek, registrace, způsob balení a označování látek a přípravků, havarijní plán, bezpečnostní listy, prevence závažných havárií, hodnocení závažných rizik
    zařazení mezi vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší, provozní řád zdroje znečišťování, provozní evidence, regulační řád zdroje znečišťování, hlášení o poplatku za znečišťování ovzduší, vyřizování povolení staveb a provozu zdrojů znečišťování ovzduší, zásady správné zemědělské praxe
    Práce v souvislém textu rozebírá současnou situaci ve kvalitě ovzduší, vody a lesů. Popisuje důsledky současného stavu a velmi stručně i pozitivní tre... (detail)


Dnešní ekologická situace naší země

    Jedná se o úvahu o produkci a zneškodňování odpadů v ČR a množnosti omezení produkce odpadů (ekoznačky). Zmíněny jsou také způsoby druhotného využití ... (detail)
    průběžná evidence odpadů, hlášení o produkci a nakládání s odpady, souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (skladování, úprava odpadů), zařazení odpadů podle katalogu odpadů, identifikační listy nebezpečných odpadů, souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, odpadový hospodář, doporučení vhodného způsobu likvidace odpadů
    Naše firma za Vás vše vyřídí rychle, bezchybně a s plnou právní odpovědností za výsledek. Pro případ způsobení škody nesprávným postupem, včetně uložení sankce v důsledku takového nesprávného postupu, jsme pojištěni! 
    Práce shrnuje informace z konference konané 16. října 2007. Uvádí témata kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji a hodnocení vlivů na znečištěné ovzd... (detail)
    Jedná se o úvahu o kritickém stavu životního prostředí v ČR a možnosti, jak zlepšit tuto nepříznivou situaci úsporou energie a přírodních zdrojů, před... (detail)


Čistírna odpadních vod v Liberci - esej

    Uvedeme Váš podnik do plného souladu s platnými právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany ovzduší či nakládání s chemickými látkami a přípravky. Připravíme Vás na audit podle normy ČSN EN ISO 14001.
    zpracování hodnocení rizik ekologické újmy podle nař. vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění (ve vazbě na ust. § 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě). Subjekty provozující činnosti dle přílohy č. 1 zákona byly povinny provést hodnocení rizik ekologické újmy do konce roku 2012.
    Práce esejovitého charakteru představuje, kam spadá čistírna odpadních vod v Liberci, jaký je její význam a účel, dále pak je popsán princip fungování... (detail)
    nakládání s povrchovými, podzemními a odpadními vodami, povolení k odběru povrchových a podzemních vod, povolení k vypouštění odpadních vod, kanalizační řád, havarijní plán, povodňový plán, provozní řád ČOV, provozní řád úpravny vody, poplatkové hlášení, poplatkové přiznání, měření vodotěsnosti jímek


Etablování kulturně ekologického přístupu[editovat | editovat zdroj]

    Práce se věnuje studii EIA (Environmental Impact Assessment, neboli Vyhodnocení vlivů na životní prostředí), kterou předkládají firmy k projektům, u n... (detail)
    Práce se zamýšlí nad specifickou ekologickou situací u nás. Věnuje se nastínění největších problémů, jakými je nadměrná ekonomická zátěž, kterou nejso... (detail)
    Služby poskytujeme samostatně vlastním jménem, ale jsme schopni je poskytovat též v rámci facility managementu ve spolupráci s profesionálními správci budov a zařízení.  
    zastoupení před celním úřadem ve věci získání povolení k nabytí zemního plynu osvobozeného od ekologické daně - povolení k nabytí elektřiny osvobozené od ekologiké daně, ve smyslu zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0002:24:06