Jak na věc


formular na vlozeni znacek do depozitu

Sankce ČKP nejsou vždy oprávněné

    S platností od 2. dubna 2013 dochází na odloučených pracovištích registru vozidel, v Praze 10 - Bohdalci,Nad Vršovskou horou 88 a v Praze 9 - Vysočanech,Na Výběžku 11, ke změně úředních hodin takto:
    Pokud jste vlastníkem vozidla, které nehodláte dočasně provozovat a nechcete za něj hradit povinné ručení, pak jedno z řešení je uložení značek do depozitu a dočasné vyřazení vozidla z evidence. Vozidlo může být tímto způsobem vyřazeno max. jeden a půl roku (tj. na 18 po sobě jdoucích měsíců).
    V červnu 2017 vstoupí v platnost celá řada novinek v oblasti registrace vozidel. Nově se otevírá šance pro vlastníky vozidel, kteří z důvodu nečinnosti jedné ze stran nemohou dokončit převod svého vozidla.
     V lednu 2015 vstoupí v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Zahrnuje řadu změn, mimo jiné dojde ke zjednodušení administrativy spojené s převodem vozidla. Dále měl zákon umožnit získání registrační značky na přání a rovněž stanovit větší dohled nad STK. Tyto části však byly odloženy až na leden 2016.


Uložení značek do depozitu (dočasné vyřazení vozidla z evidence vozidel a další možné úkony)

    V režimu depozitu je možné realizovat několik dalších úkonů. Vozidlo lze odhlásit na jiného vlastníka, lze ho převést a zaregistrovat na nového vlastníka, popř. změnit sídlo či trvalé bydliště vlastníka. Přestavbu vozidla nelze v režimu depozitu zanést do velkého technického průkazu. Při kompletním převodu vozidla (tj. odhlášení z původního vlastníka a následné přihlášení vozidla na nového vlastníka) je nutné doložit velký technický průkaz, protokol o evidenční prohlídce (v protokolu musí být uvedeno, že ORV a značky jsou uloženy v depozitu), doklad totožnosti či doklad o činnost (u právnických osob a fyzických osob podnikatelů) a plnou moc, pokud přihlášení vozidla do evidence vyřizuje pověřená osoba (tj. nikoliv vlastník či jednatel).
    V zákoně je přímo uvedeno: Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny rovněž na žádost dosavadního nebo nového vlastníka. O podání žádosti podle odstavce 1 vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu dosavadního nebo nového vlastníka silničního vozidla, který žádost nepodal, a umožní mu se k žádosti vyjádřit. Má-li dosavadní nebo nový vlastník silničního vozidla, který žádost nepodal, v držení technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, vyzve jej obecní úřad obce s rozšířenou působností k jejich předložení a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.


Jinde EXPRES za příplatek u nás STANDARD bez příplatku!

    Pokud se tento problém týká i Vás, neváhejte a kontaktujte nás na tel. 773 663 331 či e-mailu: info@registr-vozidel.cz. Vyřešíme vše na českém registru vozidel za Vás tak, abyste mohli vozidlo bez problémů v Itálii zaregistrovat.
    Dle této novely, která nabyde účinnosti od 1. ledna 2018, se obnoví povinnost hradit příspěvky za vozidla bez tzv. povinného ručení. Povinnost bude rozšířena tak, aby pojištění muselo mít každé vozidlo vedené v registru vozidel, s výjimkou vozidel zapsaných jako vyřazená, vyvezená do zahraničí, zaniklá nebo odcizená.
    Dle našich dlouhodobých zkušeností však kupující překvapivě často zapomínají na základní skutečnosti, které mohou být zcela zásadní pro převod vozidla na nového vlastníka. Tedy ověřit si, zda vozidlo skutečně kupují od vlastníka vozidla. Vzájemně si tedy předložit doklady totožnosti a také zkontrolovat, zda prodávající je opravdu zapsán v technickém průkazu jako vlastník, tj. zda souhlasí jméno prodávajícího jak v technickém průkaze, tak i v kupní smlouvě.
    Od dubna 2013 bude nově možné vložit značky do depozitu, resp. vozidlo dočasně vyřadit rovněž na pracovišti ve Vysočanech. Dosud byl depozit pouze na Bohdalci.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

    Dle novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích musí být všechna vozidla vedená v polopřevodu (odhlášce) přihlášena nejpozději do 30. 6. 2015. V případě, že tak vlastník vozidla neučiní, vozidlo zanikne a už nebude možné ho dále provozovat.
    Toužíte po hladkém průběhu převodu Vašeho vozidla? Zakoupili jste vozidlo a nyní tápete jak postupovat s jeho registrací? Dostali jste se do patové situace, neboť druhá strana nespolupracuje a vozidlo není stále převedeno? Vyhněte se jednoduše zbytečnému stresu. Nechte jednat profesionály. Obraťte se na naši společnost a my za Vás vše vyřídíme k Vaší plné spokojenosti. Osobní kontakt ani návštěva registru není nutná, veškeré podklady lze zasílat poštou či kurýrný službou. Hotové doklady se k Vám vrací obratem. Šetřete své nervy a kontaktujte nás. Jsme zde pro Vás - Váš tým PřepiServis, 773 663 331, info@registr-vozidel.cz.
    Naše společnost je Vám k dispozici a rádi Vám poskytneme náš servis při řešení úkonů na registru vozidel. Neváhejte nás kontaktovat: 773 663 331, info@registr-vozidel.cz.


Aktuální situace na registru vozidel

    25.7.2012 8:00 Systém registru vozidel nefunguje správně. V tuto chvíli lze uskutečnit úkony odhlášení vozidla, duplikát malého technického průkazu, trvalé vyřazení vozidla, trvalý vývoz auta a vystavení nové registrační značky za ztracenou. Nefunguje to nejdůležitejší: převody aut a registrace nových vozidel.
    Co tedy může reálně nastat? Koupíte si nový vůz a nebudete ho moci zaregistrovat a tudíž ani provozovat. Ztratíte technický průkaz, ale nebude kdo, by Vám vystavil nový, opět nemůžete vozidlo užívat. Prodáte vozidlo, ale jeho odhlášení bude nemožné, tudíž ani nový vlastník si ho nebude moci přihlásit. Jednoduše řečeno, veškeré úkony dnes realizované na registru vozidel, nebudou díky nefunkčnosti centrálního registru proveditelné.
    Dne 4.9.2017 podepsal prezident republiky novelu zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
    Po novele zákona o pozemních komunikacích musí od 1. 10. 2018 motocykly na STK pouze jednou za 4 roky a zcela nové motorky čeká první STK až po šesti letech. Dosud byla v platnosti povinnost provést pravidelnou technickou prohlídku každé 2 roky.


mobil: +420 732 770 161email: info@proaktivum.cz

    Potřebujete-li přihlásit vozidlo do evidence motorových vozidel (tj. na příslušném registru vozidel), budete si muset obstarat několik nezbytných dokumentů.


Změna úředních hodin - registr vozidel Praha Bohdalec a Praha Vysočany

    Pokud potřebujete přepsat auto na nového vlastníka, je nutné provést nejdříve odhlášení vozidla a pokud se jedná o tentýž kraj, je možné provést rovnou i jeho přihlášení (v opačném případě je nutné nejdříve provést odhlášení a při přihlášení v jiném kraji navíc odevzdat registrační značky). Vzhledem k novele zákona o povinném ručení a přísnému vymáhaní dlužného pojistného ze strany ČKP (Česká kancelář pojistitelů), doporučujeme, aby byla vždy sepsána kupní smlouva s přesným vymezením podmínek pro odstoupení jedné ze smluvních stran. Původní vlastník by si měl ohlídat, že vozidlo bylo skutečně odhlášeno na nového provozovatele a tím na něj přecházejí i veškeré povinnosti k vozidlu (mimo jiné hradit povinné ručení). Vlastní registraci vozidla nemusíte zajišťovat osobně, ale můžete na základě neověřené plné moce pověřit třetí osobu. Vždy však bude nutné pro přihlášení vozidla předložit velký a malý technický průkaz, zelenou kartu v originálu (u společnosti PřepiServis je možné objednat si
    Novela zákona umožňuje prodloužení stávající STK Vašeho motocyklu. Pokud máte zájem o zajištění této služby, kontaktujte nás prosím na e-mailu: info@registr-vozidel.cz nebo na čísle 773 663 331.
    Pokud dojde ke změně místa uložení či účelu využití daného vozidla je vlastník povinen tuto skutečnost registru vozidel oznámit bez zbytečného odkladu.
    24.7.2012 8:00 Systém registru vozidel nefunguje správně. Nelze vozidla přihlásit. Omezeně funguje odhlášení vozidla, trvalý vývoz, náhodně se povede změna adresy.
    Například: dva známí se domluví na převodu vozidla. Nový vlastník slíbí původnímu, že vše zajistí, vezeme si doklady k převodu vozidla včetně ověřené plné moci (či naopak). Z různých důvodů tak neučiní. Původní (nový) vlastník zjistí, že vozidlo není převedeno a má velmi omezené možnosti, jak dotyčného k převodu "donutit". Nyní se však situace mění. Novela dává šanci těmto vlastníkům danou situaci elegantně vyřešit.


Vlastníte vozidlo, které bylo do 30.12.2014 uloženo do tzv. „depozitu“ (dočasně vyřazeno)?

    Rádi bychom Vás informovali, že i přes nepříznivou situaci na registrech vozidel vyřizujeme přihlášení aut, odhlášení z evidence a další úkony spojené s registrem vozidel obratem, nejčastěji do druhého dne. Nově rozšiřujeme nabídku služeb pro firemní klienty. Pro nabídku zajištění služeb spojenou s agendou registru vozidel volejte Ing. Dianu Žalčíkovou +420 773 663 331.
    V současnosti musí daň odvést každý řidič, který registruje vozidlo vyrobené před rokem 2000. Nově by však tuto daň odváděli i majitelé vozů s datem výroby před rokem 2006. To je zcela zásadní krok v zavádění ekologické daně. Tato novela by měla vstoupit v platnost od roku 2013.
    Prodej vozidla do zahraniční a jeho převod, tzv. trvalý vývoz a registrace na nového vlastníka v zahraničí byla ztížena, neboť se nyní musí předkládat i protokol o evidenční kontrole. Často docházelo k tomu, že vozidlo v době převodu již bylo v zahraničí. Nezbytné je ještě před vlastním vývozem vozidla realizovat evidenční kontrolu. Bez tohoto dokumentu není možné trvalý vývoz realizovat.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

    Stává se, že při vlastním převodu druhá strana nespolupracuje. A my se najednou dozvídáme, že např. vlastníkem vozidla je žena, ale jednání bylo vedeno se zcela jinou osobou - údajně s jejím manželem, synem, vnukem…kupující si nenechají občanský průkaz od těchto osob (prodávajících) předložit a věří jim, že jsou příbuzní kupujícího a že byli pověřeni s vyřízením dané záležitosti. Až při pokusu o získání potřebných podkladů pro převod vozidla, zjistíme skutečný stav věcí. Pravý vlastník pak nemusí mít zájem spolupracovat, v horším případě o prodeji vozidla nemusí ani vědět.
    V Itálii došlo ke změnám v registraci vozidel ze zahraničí. Proces je komplikovanější než dříve. Standardně by mělo být vozidlo nejdříve „odhlášeno“ v ČR (před odjezdem z ČR je tedy nezbytné zajistit evidenční kontrolu, mít k dispozici technické průkazy, značky a na registru vozidel provést na základě žádosti tzv. trvalý vývoz vozidla), následně je možné s převozní značkou vycestovat do zahraničí. Velmi často se toto nedělo. Mnoho vlastníků vozidel a hlavně Čechů žijících v Itálii se proto ocitlo ve svízelné situaci, kdy jim úřad odmítá vozidlo v zahraničí registrovat, jestliže není odhlášeno v ČR.


Poslanecký návrh na zrušení poplatků do garančního fondu zvýší cenu povinného ručení

    Minulý rok vstoupil v platnost zákon, který měl umožnit převod vozidla v případě, že kupující či prodávající nespolupracuje. Přinášíme Vám první naše poznatky z praxe. Doufali jsme, že tato novela bude stát na straně poškozeného a umožní mu zákonně vyřešit dosud neřešitelnou situaci. Poškozený se obrátí na registr vozidel a úřad dotčené osoby vyzve k doložení potřebných dokumentů. Následně pak na základě dostupných podkladů registr převod dokončí. Praxe však ukázala následující:
    Při koupi vozidla máme předem jasno v řadě věcí: jaké vozidlo chceme, od jakého výrobce, jak by mělo být staré, jaká je naše představa o spotřebě a ceně. Při prohlídce vozidla, které jsme si vybrali, většinou kontrolujeme kromě jiných skutečností např. lak vozu, stav interiéru, provedeme zkušební jízdu apod.


POZOR! ČKP opět bude vybírat poplatky za nepojištěná vozidla

    Pokud se obrátíte na úřad s rozšířenou působností se žádostí o převod vozidla na nového vlastníka s tím, že druhá strana (tedy kupující či prodávající) nespolupracuje, pak od Vás registr žádá doložení dokladů k vozidlu. Je nutné, abyste měli k dispozici velký a malý technický průkaz, evidenční kontrolu, alespoň kupní smlouvu. Avšak tyto doklady může doložit téměř vždy jen kupující (abyste mohli absolvovat evidenční kontrolu, musíte doložit velký a malý technický průkaz i vozidlo samotné). Pokud tedy nemáte potřebné doklady a navíc už k dispozici nemáte ani vozidlo, pak se Vám převod ani díky novele zákona nepodaří. Úředník registru vozidel Vám sdělí, že pokud nemůžete předložit evidenční kontrolu, pak převod bude zamítnut.
    Po konzultaci s Vámi, Vám zašleme souhrn dokumentů potřebných pro vyřízení Vašeho požadavku včetně plné moce k zastupování. Dokumenty můžete zaslat poštou či kurýrní službou nebo je doručit osobně do naší kanceláře. Zástupci společnosti Přepiservis zajistí Vámi požadovaný úkon na registru vozidel a doklady důkladně překontrolují. Vyřízené dokumenty Vám zašleme zpět na určenou korespondenční adresu nebo předáme osobně v naší kanceláři.
    If you are a foreigner, have a permanent or temporary residency in the Czech Republic (given by Immigration police) and want to register your car in the Czech Republic, change address, name in your car registration book, get new plates etc. at Vehicle Registry you have to have your birth registration number (called rodné číslo). Without this number you are not able to do any changes at Vehicle Registry. This number is assigned by Ministry of the Interior (previously Immigration police). The whole procedure could last about one month.


Nucený převod (Zákon 63/2017 Sb.)

    Pokud vlastníte vozidlo starší 30 let a plánujete ho na registru vozidel převést na jinou osobu, aniž byste měli zájem o veteránské značky, pak svěřte starost o převod vozidla nám. Kromě značné úspory Vašeho času, Vám poradíme, jak je možné při převodu ušetřit. Pro více informací nás neváhejte kontaktujte na tel. 773 663 331 či na e-mailu: info@registr-vozidel.cz.
    Na Magistrátu města Olomouce je příslušným Odbor Agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení technické způsobilosti a evidence vozidel, Vejdovského 2, (přízemí – evidence vozidel):
    Lze uložit pokutu do 50 000 Kč za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. d), e), f) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo za správní delikt dle § 83a odst. 1 písm. f), g), h) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    v období dočasné úpravy provozní doby pro Vás budeme k dispozici na infolince od 9:00 - 13:00, ve stejném čase bude možné osobně předat doklady v sídle společnosti.
    Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.


vložení registračních značek a malého technického průkazu do depozitu na registru vozidel

    Pokud převádíte vozidlo do zahraničí a nemáte již možnost realizovat s vozidlem evidenční kontrolu, neváhejte a obraťte se na nás. Vývoz za Vás zajistíme v co nejkratším možném termínu. Dne 28. 5. 2017 přijímáme poslední doklady pro zajištění trvalého vývozu bez evidenční kontroly. Jednejte bez odkladu - Váš tým PřepiServis, 773 663 331, info@registr-vozidel.cz.
    Dále je dobré zmínit, pokud je vozidlo původem z ČR, pak kupující má možnost prověřit si VIN vozidla, což také minimalizuje určitá rizika spojená s koupí vozidla. Můžete zjistit dle různých nabízených balíčků více o historii vozidla, případná poškození vozidla v minulosti, stavy km, zda vozidlo není v databázi odcizených vozidel atp.
    Usnadníme Vám veškeré administrativní náležitosti spojené s registrací vozidla a veškerou agendou registru vozidel. Zastoupíme Vás v jednání s příslušnými institucemi, které se zabývají evidencí motorových vozidel. To vše za příznivé ceny.
    Nesplnění povinností je považováno dle novely zákonač. 56/2001Sb., §83 za přestupek a dle §83a, potažmo dle §84 za správní delikt, za které se ukládá pokuta do 50 000 Kč.


Objednáte si službu, a to pomocí objednávkového formuláře. Máte-li doplňující informace, můžete využít chatu, telefonního kontaktu nebo mailu. Na objednávky i dotazy reagujeme v co možná nejkratším čase.

    Dnem 1.1.2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, která umožňuje přidělení či rezervaci registračních značek na přání a též možnost zažádat o vydání tabulky s registrační značkou k umístění na nosiče kol, nebo v případě poškození tabulky s registrační značkou jako náhrada za ni, resp. registrační značky na přání. O značky se žádá na odborech dopravy úřadů podle trvalého bydliště či sídla (registr vozidel). Obecně lze říci, že si můžete zvolit kombinaci čísel a velkých písmen bez diakritiky, avšak kromě písmen G, CH,O, Q, W. Dále nelze u značky na přání volit slova, která jsou hanlivá, podněcují k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel nebo zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů apod. Ve výluce jsou rovněž speciální znaky jako např. vykřičník, otazník, paragraf atd. Registrační značka na přání naopak musí obsahovat alespoň jednu čís
    Registr vozidel má stanovené úřední hodiny, ve kterých odbavuje jednotlivé klienty. Bohužel se však někteří klienti dostavili na registr mimo úřední hodiny (např. v pátek není v rámci Prahy registr pro veřejnost k dispozici). Tato osoba se pak snadno stala obětí „podvodníka“, který čekal v budově registru a tzv. si odchytávala tyto osoby s příslibem registrace, resp. vyřízení toho, co daný klient potřeboval zajistit. Představil se jako zaměstnanec registru a přislíbil, že danou věc vyřídí, neboť zde pracuje. Bohužel mnozí mu uvěřili a on z nich vylákal značné sumy na zaplacení poplatků (v některých případech to bylo i 2000,- Kč od jedné osoby).
    Ministerstvo průmyslu chce omladit vozový park v České republice tím, že zpřísní ekologickou daň. Cílem tohoto opatření je odrazení řidičů od provozu, resp. koupě starších vozů a jejich následné registrace, která bude zatížena zmiňovanou ekologickou daní. Ministerstvo průmyslu se zavedením této daně snaží motivovat lidi k nákupu novějších vozů.


Prodloužení platnosti známek STK u motocyklů o dva roky

    Vážení klienti, i v tomto roce lze některá vozidla zaregistrovat pouze do 31. 8. 2018, u jiných je možnost registrace do konce tohoto roku. Kritériem je emisní norma, kterou má dané vozidlo uvedeno v technickém průkazu. Při koupi nového vozidla v ČR by Vás měl prodejce o této skutečnosti informovat. Po uvedených datech již registrace není možná. Zejména u dovozů nových vozidel ze zahraničí buďte obezřetní.
    V Praze je pak pouze jediné pracoviště evidence vozidel, které vede celou agendu vystavování značek na přání. Značky na přání nelze získat na počkání. Celý proces jejich vystavení je zdlouhavější (jedná se o několik návštěv na příslušném pracovišti registru vozidel). Rozhodování podléhá postupu podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Časová náročnost vystavení značky na přání souvisí mimo jiné se zajištěním dodávek vyrobených registračních značek od výrobce a dodržením stanovených lhůt k jejich vydání.
    Značka na přání je přenositelná, můžete ji použít na další své vozidlo, vždy ale pouze na jedno. Značka je vázána na konkrétní osobu, nelze ji tedy například prodat další osobě.


Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

    TIP! Pro přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel budete potřebovat povinné ručení - zelenou kartu. Udělejte si přehledné porovnání povinného ručení s akčními slevami. Zelenou kartu k přepisu od nás obdržíte obratem včetně pojistných smluv. V případě, že chcete maximální ochranu Vašeho vozidla, vyberte si z nabídky havarijního pojištění.
    V pozdějších případech dočasného vyřazení (tedy od 1. července 2013) máte rovněž povinnost ohlásit na příslušném registru vozidel adresu a účel využití vyřazeného vozidla do konce roku 2015, ale pokud oznámíte tyto údaje vyřazeného vozidla později, nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce do výše 50 000 Kč!
    Dle novely zákona č. 56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která vešla v platnost 1. ledna 2015 a změnách některých souvisejících zákonů, pojem „vyřazení z provozu“ nahradil předchozí pojem „dočasné vyřazení vozidla“ nebo tzv.depozit.
    Registraci vozidel v České republice čeká výluka. Od konce června do 8.7. (plán) nebude možné provádět přihlášení vozidel do evidence, odhlášení vozidel ani žádné jiné úkony na registrech vozidel.


Evidenční kontrola a trvalý vývoz od června 2017

    Dnes večer by mělo dojít k napojení registru vozidel na základní registry státní samosprávy. Po zkušenostech lze předpokládat totální kolaps systému v řádu několika hodin či dnů. Budeme se snažit zajistit vyřízení objenávek registrace vozidel, odhlášení a přihlášení vozidel a dalších úkonů standardně do druhého dne, ale vše bude záviset na funkčnosti registru. Pro aktuální informace ohledně termínu realizace zakázek nás prosím kontaktujte.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00