Jak na věc


genetické inženýrství gmo

Čaj MÁTA+CITRONOVÁ TRÁVA 40ks FUDCO

    Lékařská genetika je preventivní interdisciplinární obor, nabízející genetické poradenství a různá genetická vyšetření pacientům a rodinám s výskytem dědičných onemocnění. Zabývá se diagnostikou ( zjišťováním) dědičných chorob a poruch a stará se také o jejich medicínské, sociální a psychologické aspekty.
    V případě zvýšeného rizika některého z nejčastějších genetických onemocnění, nabízíme ženám i možnost provedení neinvazivního testování. Tento typ vyšetření je založen na analýze genetického vybavení plodu a jeho provedení spočívá v běžném odběru krve matky.
    Lékařská genetika tvoří samostatný lékařský obor. Vychází z poznatků obecné a experimentální genetiky, které využívá na zkoumání vlivu genetických a vnějších faktorů na vznik různých chorob a vad. Snaží se ovlivněním lidské reprodukce dosáhnout zdravého vývoje budoucích generací. Do budoucna se uvažuje i o možnosti ovlivňovat genetickou informaci již narozeného člověka. Klinická genetika není omezena pouze na genetické poradny. Díky provázanosti genetiky téměř se všemi dalšími obory lze očekávat, že v budoucnosti se s genetiky budeme setkávat i na dalších odděleních (již dnes najdeme genetiky např. na odděleních onkologických).


MUDr. Uríková svým klientům...

    Po prvotním zhodnocení situace genetik může indikovat specializovaná vyšetření, která jsou často pro pokračování diagnostického procesu nezbytná. Někdy proband již s výsledkem určitého vyšetření ke genetikovi přichází na první konzultaci. Speciální metody prenatální diagnostiky jsou uvedeny níže. V postnatální diagnostice se nejčastěji uplatňuje odběr periferní krve za účelem vyšetření karyotypu nebo molekulárně-genetického vyšetření.
    Podle tohoto pojetí není možné srovnávat dvě situace. A to z toho důvodu, že žádné dvě existující situace nejsou zcela stejné. Není možné je vztáhnout k nějakému absolutnímu základu, a proto vše zůstává relativní.
    Etika je dnes většinou obecně chápána jako systém mravních norem. Velmi často ale dochází ke spojování s pojmem morálka. Definice pojmů etika a morálka se mohou často u různých autorů lišit, ale vždy vyjadřují v podstatě totéž.
    Etiku lze pak označit jako uvažování o správnosti morálky a jejích předpisů. Zabývá se především tím, zda jsou požadavky morálky v různých situacích a oblastech oprávněné. Oproti funkce regulační, kterou se vyznačuje právě morálka, má etika spíše legitimizační funkci.


Co skrývají symboly na obalech přírodní kosmetiky?

    Při výpočtu konkrétního rizika genetik vychází ze známých typů dědičnosti (u monogenních onemocnění) nebo z modifikovaného populačního rizika a různých studií (u polygenních či multifaktoriálních onemocnění). Ne vždy je možné se ke konkrétnějšímu riziku dopracovat. Vzhledem k obrovskému množství genů, vrozených vad, dědičných chorob, potenciálních teratogenů apod. je možné, že se genetik bude muset obrátit na specializovanější pracoviště s žádostí o pomoc při zhodnocení rizika či při navržení postupu. Po zhodnocení všech vyšetření a získaných informací musí genetik pacienta seznámit s výsledky. Určité genetické souvislosti mohou být složité a je velmi důležité, aby genetik dokázal vše srozumitelně vysvětlit. Situace leckdy vyžaduje závažné rozhodnutí a pacient by měl mít k dispozici co nejvíce informací (kvantita by ale neměla být na úkor srozumitelnosti). Pacient by měl mít možnost času na rozmyšlenou, zejména v případě závažného rozhodnutí (například v případě žádosti o umělé přeruše
    Komplexní gynekologická péče ambulantního typu, antikoncepční poradenství, komplexní preventivní program v gynekologické praxi, sledování průběhu těhotenství s přesahem do vysoce odborné prenatální péče.
    Přípravek Triphala je kombinací tří ájurvédských bylin na účinnou detoxikaci organismu přírodní cestou. Blahodárné účinky směsi bylin Amalaki, Vibhitaki a Haritaki jsou známy už více než 5000 let. Tato kombinace působí velmi pozitivně na celý trávicí systém, nervovou soustavu a psychický stav. Aktivujte svůj imunitní systém směsí bylin Triphala a vyhněte se mnohým nemocem, které souvisí s oslabenou imunitou organismu. Zbavíte se také únavy, vyčerpání a stresu.


Sportujete? Doplňky stravy pro sportovce vám můžou ochránit zdraví

    Na jedné straně tedy morálka předkládá normy a na straně druhé etika řeší, zda a za jakých podmínek jsou tyto požadavky oprávněné, spravedlivé či ospravedlnitelné. Etika se vztahuje zejména k jednání, ale v širším slova smyslu také ke smýšlení, které za tímto jednáním stojí nebo k němu směřuje. Etika se snaží dospět k odpovědi na otázku, jak správně jednat a jak se rozhodovat.
    Od těchto základních etických principů lékařské genetiky se odvíjí etické aspekty všech oblastí spadajících pod lékařskou genetiku a také následná legislativa jednotlivých států. Jedním z významných dokumentů, který podepsala také vláda České republiky, je Všeobecná deklarace o lidském genomu a lidských právech (doporučení UNESCO, 1997). Podle toho:
    Specifickým rysem genetické choroby je její tendence vyskytovat se v rodině opakovaně. Významnou složkou genetického poradenství je nejen zaměření se na původního pacienta, ale také na členy jeho rodiny a to současné i budoucí. Lékařský genetik pomáhá pacientovi onemocnění porozumět, pochopit jeho dědičnost, stanovuje riziko přenosu onemocnění na potomky a nabízí možnosti, jak tomuto přenosu zabránit. Genetická konzultace je především založená na komunikaci s pacientem a vždy je respektováno individuální přání jedince.


Dýňová polévka - recepty pro malé i velké jedlíky

    Jistou nevýhodou této metody je tzv. placentární mozaicismus - fenomén, kdy v malém procentu případů vznikají chromozomální abnormality v choriových klcích, ne však ve vyvíjejícím se plodu.
    Morálka je souhrn způsobů jednání jednotlivců ve společnosti, zahrnuje také předpisy pro toho jednání. Vyjadřuje všechny zvyky, obyčeje, normy, zákony a vše ostatní, co má lidský život pomocí předem daných schémat rozhodování a jednání zjednodušovat. Dále má také regulovat způsob života jednotlivce ve společnosti.
    Poznámka - Často se přechází fakt, že v průběhu těhotenství stále existuje šance, že dojde k potratu. Toto riziko závisí mimo jiné na věku matky. Provedení AMC či jiné invazivní metody toto riziko zvyšuje, ovšem neprovedení AMC neznamená, že riziko potratu je nulové.
    Základním poznatkem je rodinná anamnéza. Genetik se zajímá o všechny členy rodiny, aby mohl vytvořit rodokmen, do kterého zaznamená výskyt chorob v této rodině. Pacient či pacientka (respektive proband či probandka) by měli být na tuto část konzultace připraveni. Určitě je dobré podat co nejkompletnější informace o své rodině. Co genetika zajímá nejvíce:


Nastávající maminky a letadla: Jaké má létání v těhotenství rizika?

    Poznámka - dle platné legislativy je v České republice možné umělé přerušení těhotenství na přání matky (i bez udání důvodu) pouze do 12. týdne těhotenství. Ze zdravotních důvodů - například pro těžkou vývojovou vadu plodu, je možné těhotenství ukončit až do 24. týdne těhotenství.
    V našem centru poskytujeme komplexní péči pomocí všech nejnovějších poznatků v tomto oboru. Našim cílem je dát Vám co nejvíce informací a zajistit tak nejlepší péči o Vaše těhotenství a vývoj plodu.
    Absolutistické pojetí etiky se pokouší vytvořit určitý myšlenkový rámec, podle kterého by bylo možné tvrdit, že určitá situace je vždy dobrá nebo vždy špatná. Říká tedy, že mravní chování lze vztahovat k nějakým univerzálně použitelným principům.


8.2.3 Etika v konkrétních oblastech genetiky

    Důležité je si uvědomit, že veškeré informace, které lékaři poskytnete, jsou důvěrné. Genetik vás poté informuje o výsledcích vyšetření a o vašich možnostech. Genetik vám nemůže nic nařizovat, pokud si ale nevíte rady - může poradit. Vy se však v žádném případě nemusíte jeho radou řídit. Tento systém je doposud brán s mírnou nedůvěrou, neboť Češi stále nejsou zvyklí sami rozhodovat o svém zdraví, což je v tomto případě nutnost. Ke všem vyšetřením a případným zákrokům je totiž nutný souhlas pacienta. Rozhodně není důvod, mít z návštěvy genetika sebemenší obavy.
    Průběh genetické konzultace je samozřejmě pokaždé jiný. Přesně vymezit nějaké schéma konzultace tedy není možné, ovšem většinou se můžeme připravit na následující:
    Jedná-li se o genetickou konzultaci u těhotné ženy, jsou důležité nejen informace o její rodině, ale i o rodině otce dítěte. Někdy je potřeba ještě vyžádat dokumentaci od praktického či odborného lékaře. Na základě anamnézy si genetik udělá prvotní obraz o situaci.
    Etika v souvislosti s genetikou v lékařství je tématem celé řady mezinárodních kongresů, konferencí a dokumentů. Tyto aktivity jsou většinou podporovány prostřednictvím mezinárodního Projektu lidského genomu, z nějž je 5% jeho finančních prostředků určeno právě pro řešení etických problémů genomiky. Jedním z těchto dokumentů je také dokument WHO: International guidelines on ethical issues in medical genetics and genetic services z roku 1997. Ten formuluje základní etické principy lékařské genetiky.


BIO Kelímek JACK N' JILL zajíček

    Lékařská genetika je do velké míry založena na komunikaci s pacientem. Proto je genetická konzultace tak důležitá. Pokud má člověk obavy o případnou genetickou zátěž svých potomků, potom by měl určitě navštívit genetika. Toho vám může doporučit váš obvodní lékař, nebo gynekolog. Jinak velké množství informací lze najít na internetových stránkách různých genetických ordinací, stačí jen do vyhledavače zadat "lékařská genetika" nebo "genetické poradenství". Také můžete zkusit nějaký z odkazů na genetická pracoviště. Naopak se nedoporučuje hledat informace na veřejných diskusích, které nejsou kontrolovány nějakým odborníkem. Informace jsou často nepřesné a mohou být zavádějící.
    Ambulance lékařské genetiky poskytuje genetické poradenství u rodin a jednotlivců s výskytem potencionálně dědičného onemocnění. Genetická konzultace je také součástí diagnostiky možných příčin poruch plodnosti.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00