Jak na věc


geodézie náchod jansa

s působností v celé České republice

    Součástí služby inženýrské geodézie je elektronická kontrola svislosti staveb při jejich realizaci i po jejím dokončení. Společnost HCM s.r.o. nalezne veškeré odchylky pomocí přesného měření svých oprávněných inženýrů neb přesnost je krédem společnosti.
    Naše firma nabízí a poskytuje komplexní služby vlastníkům a správcům nemovitého i movitého majetku, projektovým, realizačním a správním institucím a všem, kteří potřebují, zpracovávají a využívají informace o poloze a vztazích objektů a jevů v reálném prostoru jejich zájmu. Zvláště se zaměřuje na podporu, objektivizaci, urychlení a dokumentaci rozhodovacích procesů.
    Příprava staveniště pro předání stavební firmě. Vytyčení hranic pozemku pro oplocení a zajištění výškových bodů. Případně dle požadavku zajištění bodového pole pro stavbu.
    Specifickým odvětvím inženýrské geodézie je zaměřování deformací a posunů staveb. HCM s.r.o pro Vás provede kontrolní měření a zaznamená výškové posuny, i případné sedání objektu. Rozbory přesnosti a měření deformací a posunů vyhodnotíme dle geodetických metod a zdokumentujeme na základě zadání objednavatele.


5. Praktické zaměření interiéru

    Do oblasti inženýrské geodézie spadá i měření jeřábových drah. HCM s.r.o. provádí kontrolní zaměření geometrie jeřábové dráhy, které je vyžadováno technickou normou jednou za 10 let a u výrazně dynamicky namáhaných konstrukcí jednou za 5 let. Pro měření jeřábových drah lze využít tří metod - srovnávací přímku, polární metodu a metodu protínání z úhlů. Budete-li potřebovat zkontrolovat jeřábovou dráhu ať už před jejím uvedením do provozu nebo kvůli rektifikaci za provozu, jsme Vám k dispozici.
    Nabízíme zaměření a vyhotovení technických digitálních map areálů závodů, dle požadavků objednatele. Vyhotovíme detailní polohovou a výškopisnou situaci doplněnou o polohové zobrazení všech stávajících inženýrských sítí včetně jejich vyhledání. Technickou digitální mapu můžeme dle požadavků spravovat a aktualizovat změny.
    Zhotovení stavební dokumentace stávajících objektů. Zaměření skutečných parametrů staveb potřebné pro rekonstrukce, nástavby a demolice.
    Jsme geodetická společnost s dlouholetými zkušenostmi a stabilní pozicí na trhu. Ročně zpracujeme více než 200 zakázek všech druhů a rozsahu. Tato pozice nám umožňuje působit nejen v Královéhradeckém a Libereckém kraji, ale i na ostatním území České republiky.


Inženýrská geodézie

    Kdy a kde všude potřebujete odpovědného geodeta? Funkci odpovědného geodeta oceníte prvně při vytýčení hranic parcely nebo pro tvorbu geometrického plánu pro rozdělení pozemku. Podruhé odpovědného geodeta využijete při projektování stavby, kdy náš polohopisný a výškopisný plán je podkladem pro projektanta. Dále využijete odpovědného geodeta při vytýčení budoucí stavby (např. rodinného domu) na pozemku. Pro kolaudaci bude potřeba geometrický plán pro vyznačení stavby do katastru nemovitostí, který samozřejmě vyhotovíme. V HCM s.r.o. disponujeme třemi úředně oprávněnými inženýry, kteří jsou oprávněni ověřovat výsledky zeměměřických činností v celém rozsahu, což je předmětem funkce odpovědného geodeta.
    Inženýrská geodézie je část geodézie, která řeší úkoly související s budováním vytyčovacích sítí, vytyčováním a kontrolním měřením prostorové polohy stavebních objektů, vytyčováním a kontrolou geometrických parametrů průmyslových objektů a zařízení, zaměřováním území pro projekt a vyhotovením geodetické části dokumentace skutečného provedení stavebního díla. Inženýrská geodézie pod hlavičkou HCM s.r.o. zahrnuje následující:
    Speciální inženýrská geodezie: zaměření jeřábových drah, sledování deformace objektů, mikrosítě, měření svislostí objektů, výpočet kubatur prostorových těles
    Zajištění kompletní dodávky geodetických prací pro výstavbu. To je vytyčení polohy a zajištění výškových úrovní staveb budov, liniových staveb a inženýrských sítí. Po realizaci následné zaměření skutečných poloh objektů.
    Cvičící: Křemen Tomáš, Ing. Ph.D. (vedoucí cvičení)Dvořáček Filip, Ing. Ph.D.Hampacher Miroslav, Doc. Ing. CSc.Pospíšil Jiří, Prof. Ing. CSc.Seidl Michal, Ing. Ph.D.Skořepa Zdeněk, Dr. Ing.


Výkon funkce odpovědného geodeta

    Zhotovení polohopisu a výškopisu terénu v digitální formě (.dwg, .dxf) pro projekty liniových staveb, rodinných domů, bytových domů a komunikací. Možné doplnit o příčné a podélné řezy komunikací.
    Nejen pro stoupající náročnost budov, jsou činnosti inženýrské geodezie často součástí zabezpečení stavby. Kooperaci na výstavbě otvírá tvorba mapových podkladů do kterých je stavba zanesena a na které navazují vytyčovací a zaměřovací práce. V průběhu stavby je potřeba zaměření inženýrských sítí před záhozem. Nakonec pak ověřovací měření, případně zaměřování svislých posunů přesnou nivelací. Celý vývoj uzavírá vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Specifickým oborem inženýrské geodézie je zaměřování deformací a posunů staveb. Inženýrská geodézie provádí vytyčovací práce, zabývá se posudkem přesnosti geodetických metod a vyhotovuje geodetické podklady. Inženýrská geodézie je odvětví geodetických prací, jež pokládá speciální důraz na preciznost prováděného měření. Inženýrská geodézie je nutná nejen v pozemním a podzemním stavitelství. Své uplatnění najde také v dopravním a vodním hospodářství i při určování polohy podzemních vedení.


Geodézie Vrchlabíkomplexní geodetické práce

    HCM s.r.o. v rámci inženýrské geodézie provádí přesné zaměření a výpočty kubatur. Hlavním cílem výpočtu kubatur je zjistit, kolik materiálu bylo v určité oblasti odtěženo či navezeno, a zda tento objem odpovídá očekávání, údajům uvedeným v projektu, případně fakturaci dodavatelů. Díky speciálním metodám (letecká fotogrammetrie, 3D skenování) lze velmi přesně a bezkontaktně zaměřit i deponie z jemných a sypkých materiálů či nebezpečné nebo nepřístupné objekty. Nespornou výhodou je rychlost měření a přesnost určení kubatur.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00