Jak na věc


klasifikace francozskych vin

Připomínky a náměty k publikované verzi KZT

    Aktualizaci Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro rok 2018 představil na Konferenci KlasifiKon 2017 Mgr. Dalibor Slovák. Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017.
    První část pojednává o funkční schopnosti a disabilitě a druhá část se zabývá spolupůsobícími faktory. Každá část má dvě komponenty (komponenty funkční schopnosti a disability). Komponenta těla obsahuje dvě klasifikace, jednu pro funkční schopnost tělesných systémů a jednu pro tělesné struktury. Faktory prostředí mají vliv na všechny složky funkční schopnosti a disabilitu a jsou organizovány od nejbližšího prostředí člověka až po prostředí obecně. Osobní faktory jsou také komponentou spolupůsobících faktorů, ale nejsou klasifikovány v MKF pro příliš široký rozsah kulturních rozličností s tím spojených.
    Tyto verze poskytují maximum údajů o respondentovi. Pro vyhodnocení obou verzí je možné použít níže zveřejněné Scoring Templates pro jednoduché nebo komplexní skórování.


Přednášky věnované Kategorizaci zdravotnické techniky

    Původně vznikla v roce 1893 jako Klasifikace příčin úmrtí a jejím cílem bylo umožnit mezinárodní srovnání záznamů o úmrtích. WHO převzala odpovědnost za klasifikaci roku 1948 a počínaje šestou revizí klasifikace, o níž jednala v roce 1949 konference v Paříži, započala přeměna klasifikace v univerzální seznam diagnóz. Klasifikace se postupně stala všestrannou pomůckou např. pro řízení zdravotní politiky nebo při vykazování péče zdravotním pojišťovnám a obdobným platebním systémům. Aktualizované přepracované verze klasifikace vycházejí zhruba s desetiletou frekvencí a odlišují se číslem uváděným za zkratkou MKN (například MKN-9, MKN-8 apod.).
    Hlavním smyslem klasifikace MKF je poskytnout vědecké podklady pro porozumění a výzkum zdraví a stavů se zdravím souvisejících. Lze ji použít pro zlepšení komunikace mezi zdravotníky, vědci, veřejností a osobami s disabilitou. Klasifikace umožňuje pozorování a porovnávání dat z různých oblastí a zemí. Poskytuje možnost systematického kódování pro zdravotnické a sociální informační služby. 1,2,3
    prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. hovořil o Mezinárodní klasifikaci nemocí pro onkologii MKN-O-3 ve své přednášce během konference KlasifiKon 2017, která byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům a konala se ve dnech 7. – 8. listopadu 2017. Poslechnete si záznam.
    Je k dispozici řada verzí dotazníku WHODAS 2.0. Jde jednak o verzi k použití odborným testujícím, o verzi k použití osobami blízkými a o verzi k použití samotným respondentem. Jsou rovněž dostupné dotazníky různých rozsahů: 12, 24 a 36 otázek.


ICF CHECK LISTY DLE CORE SETŮ, celkem 53 dokumentů.

    Předkládaná aktualizovaná verze zahrnuje jak plný překlad z anglického originálu, vydaného WHO v roce 2016 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Fifth edition, WHO Geneva 2016), tak všechny změny, které vešly v platnost v dalších letech.
    Objednávky zasílejte na adresu „mkn@uzis.cz“. Do objednávky uveďte adresu doručení, v jakém počtu a které svazky objednáváte. Cena za jeden svazek činí 150 Kč. K ceně bude podle počtu publikací připočítáno poštovné. Balné činí paušálně 50 Kč na jeden balík. Zásilky distribuujeme prostřednictvím služeb České pošty. Platba je realizována na základě faktury zasílané s publikacemi.


Podrobné infomace najdete v části Publikace

    Projekt Kategorizace zdravotnické techniky (dále jen KZT) byl historicky řešen v letech 2014-2016 v rámci grantového projektu „Kategorizace a ocenění zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“. Přestože v mezinárodním a právním vymezení spadá zdravotnická technika do širší skupiny zdravotnických prostředků (medical devices), jedná se o oblast určenou specifickými charakteristikami (jednorázová investice, opakované použití). Ostatní zdravotnické prostředky jsou řešeny jednak v rámci Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků (http://www.mzcr.cz/dokumenty/pracovni-skupina-pro-kategorizaci-a-uhradovou-regulaci-zdravotnickych-prostredku_6336_2491_3.html), jednak v rámci Kategorizace zdravotnického materiálu (http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/kategorizace-zdravotnicke-technik...).
    Český překlad WHODAS 2.0 vznikl s podporou projektu Measuring health and disability in Europe: supporting policy development (MHADIE SP24-CT-2004-513708).
    MKN-10 umožňuje některé stavy zaznamenat kombinací dvou kódů. Jedno z pravidel, která tento systém umožňují, je popsáno v Instrukční příručce (vydání 2018 kapitola 3.1.3 „Dva kódy pro stejný stav“, Systém „křížků a hvězdiček“). Kódy v Tabelární části, které je možné v této kombinaci použít jsou označeny symbolem „+“ nebo „*“. Protože vlastní MKN-10 neobsahuje výčet označených kódů, resp. jejich možných kombinací, vytvořili jsme tento seznam, který vyjmenovává rozsahy možných kombinací. Tento seznam by měl být použit jako nástroj, k ověření možné vazby, prosíme, použijte plné znění Tabelární části MKN-10.
    Všechny tři svazky publikace MKN-10 (Tabelární část, Instrukční příručka, Abecední seznam) jsou opět k dispozici, příjem objednávek a distribuce byly k 24. lednu 2019 obnoveny.


Přednášky o Mezinárodní klasifikaci nemocí pro onkologii MKN-O-3

    Kategorizace ostatních zdravotnických prostředků je postupně řešena s experty odborných lékařských společností. Práce navazuje na Projekt „Kategorizace a ocenění zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“ řešený v letech 2014 až 2016.
    Dne 31. května 2018 byla Sdělením 105/2018 Sb. Českého statistického úřadu (https://www.czso.cz/csu/czso/kategorizace-zdravotnicke-techniky-kzt) Kategorizace zdravotnické techniky vyhlášena o oficiálním klasifikačním systémem pro statistické sběry dat v ČR.
    Publikace je překladem TNM Classification of Malignant Tumours. TNM představuje nejvíce používaný způsob klasifikace rozsahu nádorového šíření. Klasifikační příručka je určena pro onkology a další odborníky léčící pacienty s nádorem, a to pro adekvátní klasifikaci, léčbu i odhad prognózy onkologicky nemocných. Využívá se také pro vědecké a epidemiologické účely (např. je to jedna z klasifikací, kterou používá Národní onkologický registr ČR) a má svůj velký význam daný tím, že se používá mezinárodně.
    Publikováno Světovou zdravotnickou organizací v roce 2016 pod názvem International statistical classification of diseases and related health problems, ICD-10, Fifth edition, 2016.


Harmonogram aktualizace KZT – verze pro rok 2020

    Světová zdravotnická organizace poskytla práva na překlad a zveřejnění v českém jazyce Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, který je výhradně zodpovědný za kvalitu a správnost české verze. V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou a českou verzí by měla být za závaznou a věrohodnou považována původní anglická verze.
    MKN-10 se v ČR běžně používá při kódování příčin smrti na Listu o prohlídce zemřelého, vykazování poskytnuté zdravotní péče, vedení zdravotnické dokumentace, vykazování pracovní neschopnosti a v dalších zdravotnických systémech.
    Vedle Kategorizace zdravotnické techniky je řešen i projekt Kategorizace zdravotnických materiálů (ZUM). Více informací o tomto projektu nalezenete na adrese:http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/kategorizace-zdravotnickych-prostredku-zdravotnickych-materialu
    MUDr. Petra Sládková, Ph.D. a doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. představily Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví ve svých přednáškách během konference KlasifiKon 2017, která byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům a konala se ve dnech 7. – 8. listopadu 2017. Poslechnete si jejich záznam.


Přednášky o Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

    Publikace je překladem International Classification of Diseases for Oncology, Third Edition (anglický originál z roku 2000) a představuje nově upravený systém kódů a termínů používaných pro kódování místa (topografie) a histologického obrazu (morfologie) nádorů. Stabilizuje taxonomii nádorů na podkladě jejich histopatologických a biologických charakteristik a současně napomáhá standardizaci nomenklatury. Publikace vychází z druhého vydání MKN-O. Topografická část tohoto třetího vydání, odvozená od II. kapitoly MKN-10, je převážně stejná jako ve druhém vydání. Stejně tak kódy pro biologické chování a grading nebyly zásadně změněny. Naopak morfologická část třetího vydání MKN-O byla revidována. Změny se týkají především úseku ne-Hodgkinových lymfomů, leukémií a biologického chování některých nádorů. Podrobněji jsou zde popsána pravidla pro správné kódování.
    43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO se usneslo přijmout MKN ve znění desáté decenální revize s novým názvem „Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů“ (MKN-10) s účinností od 1. 1. 1993. V České republice je tato klasifikace v platnosti od roku 1994. Příprava MKN-10 probíhala ve spolupráci s řadou odborníků, včetně zástupců českých odborných společností.
    Dotazník WHODAS 2.0 vznikl ve spolupráci Světové zdravotnické organizace (WHO) a následujících organizací v USA: Národního úřadu duševního zdraví (NIMH), Národního úřadu pro zneužívání alkoholu (NIAAA) a Národního úřadu pro zneužívání drog (NIDA). Projekt měl název WHO/NIH Joint Project on Assessment and Classification of Disablement.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00