Jak na věc


kontrola ze sociálky na neschopence spim

Informace pro územní samosprávné celky

    Roční prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je uložena zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění), a to nejméně jednou ročně na všech pracovištích a zařízeních.
    Spolu s praktickým přínosem v prevenci vzniku požárů na pracovištích je námi provedená prohlídka dokladem o prokazatelném splnění zákonné povinnosti, a to ve formě řádného zápisu v požární knize spolu se všemi souvisejícími náležitostmi.
    Krajský úřad provádí v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO nacházejících se území Olomouckého kraje. Krajský úřad vykonává tuto činnost v rámci výkonu přenesené působnosti.
    Krajský úřad vyřizuje petice a stížnosti dotčených osob, se kterými se obracejí na orgány kraje. Postup vyřizování petic a stížností Krajským úřadem Olomouckého kraje je upraven ve Směrnici č.1/2016 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.


Objednejte si prezenční školení ihned!

    V souvislosti s pracovními úrazy nezřídka dochází k dočasnému omezení schopnosti k práci. Pakliže dle nálezu o provedeném vyšetření vzniká pracovní neschopnost, je předpokladem opětovného nabytí fyzické, případně psychické kondice důsledné dodržování léčebného režimu. V souvislosti s ním je při podezření na zneužívání pracovní neschopnosti vhodným řešením kontrola úrazem postiženého. Kontrola nemocných podává prokazatelnou formou doklad o respektování doporučení lékaře, vedoucí k řádnému a včasnému uzdravení.
    Předmětem preventivní požární prohlídky jsou například průchodnost a značení únikových cest a únikových východů, rozmístění, stav a platnost revizí vyhrazených věcných druhů požární ochrany, jako jsou například přenosné hasicí přístroje, rozmístění a stav vyhrazených druhů požárně bezpečnostních zařízení, jako jsou například hydrantové systémy, požární uzávěry, elektronický protipožární systém a nouzové osvětlení, platnost revize například elektrických spotřebičů, strojů a zařízení, dále platnost revize elektrické instalace budov, hromosvodů, plynových zařízení, kontroly spalinových cest a další.


Kontrola lékáren v 1. pololetí 2013

    Vstupní audit, případně provozní audit přináší objektivní posouzení řádného plnění všech povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Předmětem auditu je například problematika hodnocení rizik a přijímání opatření k jejich eliminaci, členění činností do kategorií požárního nebezpečí, organizační předpisy, směrnice a řády, pracovní a technologické postupy, přidělování a používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), evidence úrazů, rozsah, četnost a platnost školení a odborné způsobilosti, provádění ročních prověrek BOZP a preventivních požárních prohlídek, kontrol a revizí, stav pracovišť, projektová část stavební dokumentace, požárně bezpečnostní řešení staveb a mnohé další. Závěrečná auditní zpráva poskytuje přehledné shrnutí skutečného stavu spolu s návrhem nezbytných administrativních, organizačních a provozních opatření.
    Zajištění bezpečného pracovního prostředí a prevence požárů patří k základním povinnostem každého zaměstnavatele. Nástrojem k včasnému zjištění nedostatků, nalezení jejich vhodného řešení a následného odstranění jsou pravidelné kontrolní úkony v oblastech BOZP a PO. Mimo nich patří k užitečným službám rovněž kontrola zaměstnanců v dočasné pracovní neschopnosti a provádění auditů.
    účelem roční prověrky BOZP je zjištění nedostatků, navržení způsobu jejich řešení, případně stanovení termínů jejich odstranění. Předmětem roční prověrky BOZP je mimo jiného kontrola plnění základních povinností, vedení evidence pracovních úrazů, používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), stav pracovišť, průvodní a provozní dokumentace spolu se stavem a platností revizí elektrických spotřebičů, strojů a zařízení, dále platnost revize elektrické instalace budov, hromosvodů, plynových zařízení, tlakových nádob a dalších.


Kontrola nemocničních lékáren v roce 2017

    Krajský úřad předkládá v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za Olomoucký kraj a příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem. Obce Olomouckého kraje předkládají roční zprávy o výsledcích finančních kontrol krajskému úřadu. Součástí zprávy o výsledcích finančních kontrol je hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly, včetně přehledu o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů.
    Preventivní požární prohlídka je uložena zákonem o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb. v platném znění), a to u všech činností dle jejich začlenění do kategorie do požárního nebezpečí.
    účelem prohlídky je zjištění nedostatků a odchylek od takzvaného žádoucího stavu v požární ochraně, navržení způsobu jejich řešení, stanovení termínů jejich odstranění a určení odpovědných osob. Preventivní požární prohlídku smí provádět a záznamem v požární knize prokázat pouze osoba odborně způsobilá (OZO-PO), technik požární ochrany (technik PO), případně odborně připravený preventista požární ochrany (preventista PO).
    Četnost preventivních požárních prohlídek je stanovena vyhláškou o požární prevenci (vyhláška č. 246/2001 Sb. v platném znění). U činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je prohlídka požadována nejméně jedenkrát ročně (1 x 12 měsíců), u činností se zvýšeným požárním nebezpečím je prohlídka požadována nejméně dvakrát ročně (1 x 6 měsíců).


Kontrola lékáren v 1. pololetí 2010

    Spolu s praktickým přínosem pro zlepšení pracovních podmínek je námi provedená roční prověrka BOZP dokladem o prokazatelném splnění zákonné povinnosti, a to v přehledné a srozumitelné formě.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00