Jak na věc


měření proudového chrániče typu a

KDY A PROČ JE DŮLEŽITÉ PROVÁDĚT MĚŘENÍ VE STÁVAJÍCÍM OBJEKTU?

    Zajistíte-li ve vaší novostavbě nebo stávajícím objektu reálnou ochranu proti radonu, vlhkosti a vodě, ochráníte jeho uživatele před škodlivým účinkem ionizujícího záření z radonu, tedy možnou rakovinou plic a současně proti negativnímu působení zemní vlhkosti a vody na spodní stavbu.


KDY A PROČ JE DŮLEŽITÉ PROVÁDĚT MĚŘENÍ RADONU V DOKONČENÉ NOVOSTAVBĚ?

       RADONOVÉ RIZIKO konkrétního stavebního pozemku lze zjistit pouze přímým měřením. Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu je místo od místa na vzdálenost do jednoho metru značně variabilní. Z tohoto důvodu je potřeba zjistit skutečnou koncentraci radonu, která bude působit na základovou konstrukci a na tuto konkrétní radonovou zátěž navrhnout a spočítat dostatečnou ochranu dle ČSN. Detailní, znamená, že pro stavbu typu rodinného domu se musí provést měření minimálně v 15 bodech předmětné plochy. Bohužel za 25 let praxe máme nezpochybnitelné a průkazné informace z trhu „měřících subjektů, tzn. držitelů povolení SÚJB“, že se provádí např. pro zmiňovaný rodinný dům namísto 15 bodů maximálně 4 až 5 bodů. V tomto případě se jedná o neobjektivní a nekorektní měření se zjištěnými nepravdivými hodnotami koncentrací radonu pod navrhovaným objektem. V případě větších souvisle zastavovaných ploch novostaveb nad 800 m2 (plošné stavby) se radonový průzkum musí provádět v síti 10 x 10


Týdenní integrální měření elektretovou dozimetrií

       Protiradonová opatření, a to vždy při každé projektované novostavbě se navrhují s cílem zajistit budoucímu uživateli nového objektu co možná nejnižší koncentraci radonu. Očekává se, že stále častěji budou tyto vztahy mezi projektantem a investorem navrhované novostavby předmětem smluvních ujednání. K naplnění výše uvedeného je potřeba opatřit si řadu vstupních podkladů, mezi které patří i měření radonu na pozemku. Ušetřit investorovi částku 3 až 5 tis. Kč za měření radonu a v případě naší firmy i za autorizované zpracování optimalizovaného návrhu protiradonových opatření dle ČSN se projektantovi a následně investorovi nemusí vůbec vyplatit. V případě tzv. „jen odhadnutého“ opatření bez použití ČSN, které bude nedostatečné a v novostavbě budou kontrolním měřením zjištěné zvýšené hladiny radonu, se dodatečné náklady na snížení radonu v dokončené stavbě pak pohybují v řádu desetitisíců až statisíců korun. Navržené „odhadem“ protiradonové opatření bude vždy v rozporu s normou.
    Jedná se o speciální měření, jehož výsledkem je nejen časový záznam koncentrace radonu za celou dobu expozice, který ukazuje změny koncentrace radonu v čase, ale z nárůstové křivky tzv. ventilačního experimentu lze stanovit rychlost přísunu radonu do místností a součinitele ventilace v místnosti.
        Měření radonu by se nemělo provádět jenom proto, že je v souladu se zákonnou povinností, kterou z nějakého důvodu nařídil stavební úřad jako splnění jednoho z požadavků pro vydání úředního rozhodnutí.
    Jedná se o základní měření poskytující prvotní údaje o průměrné koncentraci radonu v objektu. V daném případě však nemáme žádnou informaci o rychlosti přísunu radonu do místnosti a součiniteli ventilace (intenzita větrání, výměna vzduchu) v místnosti, za kterých bylo měření dosaženo.
    Cílem diagnostických měření a podrobného šetření je identifikovat, lokalizovat a kvantifikovat zdroje, přísunové cesty radonu do objektu a způsob jeho šíření v objektu.


Výstup radonové diagnostiky a podrobného šetření |

    Měřícími místy jsou většinou pobytové/nepobytové prostory osazené „dvojicí elektretových dozimetrů“ jako stanoveného měřidla v rozsahu a počtu dle platné metodiky SÚJB.
       Měření radonu ve stávajícím objektu přináší informaci o výši hladin radonu a je rozhodujícím kritériem, zda a v jakém rozsahu a jakými metodami provádět optimalizovaná protiradonová opatření.
    Kontinuálním monitorem radonu zjišťujeme časový průběh koncentrace radonu v předmětné místnosti. Na počátku měření se provede tzv. ventilační experiment, kdy se měřená místnost intenzivně vyvětrá přes otevřená okna či dveře, poté se místnost uzavře a kontinuální monitor zaznamenává v průběhu několika dalších hodin tzv. nárůstovou křivku do okamžiku, kdy se v měřeném prostoru ustálí tzv. stacionární objemová aktivita radonu (maximální dynamická hodnota koncentrace radonu v místnosti). Z nárůstové křivky odbornou metodou stanovíme dva základní parametry, rychlost přísunu radonu do místnosti a tzv. součinitel ventilace.


PRO NOVOSTAVBY/PŘÍSTAVBY OBJEKTŮPŘED REKONSTRUKCÍ OBJEKTŮPRO OBLAST NOVOSTAVEB A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

       Kromě zjišťované koncentrace radonu v pobytových místnostech objektu a ověření účinnosti preventivních protiradonových opatření kontrolujeme v podstatě kvalitu stavebních prací. V případě, že jsou v novostavbě zjištěné hladiny radonu, tak vše ukazuje na nekvalitu stavebních prací, kdy spodní stavba vykazuje na kontaktu se základovými zeminami a geologickým podložím netěsnosti nebo poškození v hydroizolační bariéře. Jinými slovy spodní stavba a základové konstrukce mohou mít v budoucnu problém s přísunem zemní vlhkosti nebo dokonce spodní vody. Proč? Protože vstupní cesty atomů radonu a molekul vody v kapalném i plynném skupenství jsou podobné ne-li totožné. Zvýšené hladiny radonu v objektu indikují netěsnou hydroizolaci na spojích, na prostupech, v místech poškozených nebo dokonce mohou odhalit skutečnost, že byla použita zcela nevhodná hydroizolace.
       Smyslem kontrolního měření radonu v dokončené novostavbě je zjistit, zda navržená a kvalitně provedená preventivní opatření jsou dostatečně účinná a jakým koncentracím radonu budou vystaveni jeho budoucí uživatelé nebo provozovatelé.


Vypovídající schopnost měření |

       Nejdůležitější je nepodlehnout panice, a to i když měřičská firma v protokolu o základním měření (většinou týdenní integrální měření elektretovou dozimetrií) neprofesionálně konstatovala, že je překročená referenční hodnota objemové aktivity radonu 300 Bq/m3. Při hodnotách výměny vzduchu (součinitele ventilace) pod 0.1 1/h, které nejsou v měřených uzavřených novostavbách ničím neobvyklým, ani koncentrace radonu 600 až 800 Bq/m3 nemusí znamenat reálné překročení referenčních hodnot, protože pro splnění podmínek stavební fyziky a hygieny je zapotřebí, aby v pobytových a obytných místnostech intenzita výměny vzduchu pohybovala v době užívání a pobytu osob alespoň na hodnotě 0.2 1/h při pasivním větracím uživatelském režimu nebo až na hodnotách 0.4 až 0.6 1/h při aktivním s VZT větracím uživatelském režimu. Speciálním měřením kontinuálním monitorem radonu zjistíme rychlosti přísunu radonu a součinitel výměny vzduchu v uzavřené nejrizikovější místnosti objektu. Z uvedené rychlo
    Způsob ochrany novostavby závisí nejen na velikosti radonového potenciálu (číselná hodnota koncentrace radonu v jednotkách kBq/m3 a odborně stanovená geologická plynopropustnost základových a podložních zemin), ale současně na níže uvedených parametrech navrhované novostavby, mezi které primárně patří |


Radonová diagnostika včetně projektu protiradonových ozdravných opatření

       V oblasti občanské a bytové výstavby se při nedostatečné kontrolní a dohledové funkci úřadu a státu stalo zvyklostí, že po změření radonu si stavební úřad tzv. „odškrtne“ splněnou povinnost investora-stavebníka. Stavební projektant ve stavebním projektu bez použití DIMENZOVÁNÍ OCHRANY A VÝPOČET PROTIRADONOVÉ (HYDRORADONOVÉ) IZOLACE V MATERIÁLU A JEHO TLOUŠŤCE podle ČSN 73 0601 ponechá tzv. odhadnutou „nějakou takovou“ verzi protiradonové a protivlhkostní ochrany (např. v textu projektu pouze uvede, že „izolace proti vlhkosti a radonu bude provedena 1x asfaltovou penetrací a 1x vrstvou asfaltové izolace typu XY) nebo dokonce zcela neekonomicky a současně dle ČSN nesprávně jednu vrstvu hydroizolace doplní o další vrstvu protiradonové izolace. Nebo při tzv. vysokém radonovém riziku bez výpočtu dle ČSN doplní protiradonovou izolaci o tzv. odvětrání podloží, jehož možné varianty neumí odborně technicky a systémově funkčně zapracovat do stavebních konstrukcí! V mnoha případech s
        Cílem měření radonu ve stavbách a budovách je získat objektivní a pravdivou informaci o koncentracích radonu v pobytovém prostoru novostavby nebo stávajícího objektu jako podkladu pro kontrolu kvality vnitřního ovzduší s akceptovatelnou a přijatelnou hladinou radonu v novostavbě resp. přístavbě, kterou budou uživatelé obývat nebo provozovat další desítky let. Dalším neméně důležitým cílem měření je získání podkladů pro rozhodování, zda u stávajícího objektu dotčeného např. změnou stavby je potřeba navrhnout a zrealizovat “optimalizovaná” protiradonová opatření.
    V případě zájmu nás kontaktujte přes zákaznickou linku 800 220 022 alt. 602 703 543 nebo nám zašlete na mail radontest@iradontest.cz níže uvedené podklady, resp. vyplňte a odešlete níže uvedený formulář


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00