Jak na věc


mraveneček v lese těžkou kládu nese, sic by se vám

Zakladatelka LMŠ Zástupkyně ředitele

    Svátky, které v Mravenečku slavíme, vychází především z tradičních oslav přírody a ročního cyklu a také z lidových tradic. Poznáváme také některé křesťanské svátky, seznamujeme se s legendami svatého Michaela, svatého Martina, svatého Barbory nebo svatého Mikuláše. Svátky slouží k obnovení sil a měly by posilovat to dobré v nás. S dětmi se zamýšlíme, co nám jednotlivé svátky přináší a co můžeme v daném období oslavovat. Hledáme propojení přes písně, říkanky, obrazy a symboly.
    Komunikuji s rodiči všechny otázky spojené se školkou. Líbí se mi myšlenka, že dospělý člověk je ten, který je schopen růst a rozvíjet se. Ráda hledám a nacházím inspiraci.
    Lesní klub Mraveneček vidím jako úžasný prostor, kde děti mohou poznávat přírodu a budovat si k ní pozitivní vztah. Mohou zkoumat a svobodně se rozvíjet. Mají prostor pro spontánní tvořivou činnost.


PRVKY, KTERÉ SEV MĚSÍCI PROLÍNAJÍ

    Stanovovat s dětmi pravidla. Společné soužití nám usnadňují společná pravidla. Jsme přesvědčení, že už malé děti jsou schopny se na tvorbě společných pravidel aktivně podílet a společně se na nich domlouvat. Pravidla, která děti spoluvytvářejí, lépe znají a spíše je dodržují, než ta, která jim byla dána shora. Pravidla si děti osvojují nejlépe prostřednictvím dobrých návyků. Jinak zůstávají ve formě pouhých pouček, které nefungují. Dospělí někdy příliš mluví a vysvětlují, jak jsou zvyklí ze světa dospělých. A mnohdy ani pravidla, která po dětech vyžadují, nežijí. Jsme přesvědčení o tom, že je třeba méně mluvit a vysvětlovat a více dětem naslouchat a inspirovat je vlastním životem a přístupem.
    Objektivně pozorovat. Úkolem průvodce je nestranné pozorování, bez očekávání a předsudků. Odložit představy o dětech i o tom, jak by měly věci být a vnímat a přijímat dítě takové, jaké je.
    Věk do sedmi let je klíčovým pro rozvoj zdravé osobnosti člověka. Proto chceme dětem nabídnout respektující prostředí s množstvím přirozených podnětů. Děti tráví většinu času venku. Využíváme přírodu a její proměny jako „učebnici a hernu“. Dospělý je zde průvodcem, který respektuje potřeby dětí a pracuje s nimi.
     Roční sluneční cyklus, střídání ročních období a související proměny přírody odpradávna ovlivňovaly život člověka. V moderním, přetechnizovaném světě a v městském prostředí se tyto souvislosti poněkud ztrácí. S dětmi sledujeme proměny přírody během roku, pozorujeme rostliny i zvířata a jejich aktivitu v různých ročních obdobích. Přírodu poznáváme všemi smysly a dáváme dětem možnost poznat důležité vztahy v přírodě i souvislosti přírodních dějů s životem člověka.


KONTAKTUJTE NÁS NEBOZAVOLEJTE (+420) 601 394 974

    Být sám sebou. Najít místo, ve kterém je autentický. Někdo si hraje více, někdo méně, někdo je jen pozorovatelem. Děti cítí, zda člověk věří tomu, co dělá a říká.
    Věříme, že pobyt venku, kamarádi různého věku, možnost pozorovat přírodu a její proměny, kontakt se zvířaty a opravdové činnosti jsou jedny z věcí, které činí děti šťastné.
    Každý měsíc má své téma a je věnován činnostem, které souvisí s ročním obdobím, přírodními ději a lidovými tradicemi. Podle toho, co nám příroda nabízí, co můžeme pozorovat, zažívat a vnímat všemi smysly. S dětmi hledáme odpověď na otázku, co nám jednotlivá období přináší.
    Stanovovat a respektovat hranice. Úkolem dospělého i dítěte je naučit se stanovit si vlastní hranice a umět je sdělit druhým. Znát a respektovat hranice své i druhých lidí.


Dobrý průvodce je v bdělé přítomnosti, věnuje přející pozornost, dává důvěru.

    Za důležité považujeme potvrzování pocitů dětí ze strany dospělých, nikoliv jejich zpochybňování. Potvrzení nepříjemných pocitů je pro dítě ubezpečením, že to, co cítí je v pořádku a pomáhá mu se vyrovnat s takovými pocity i s nepříznivou situací. Pomáhá nám také při řešení konfliktů.  V průběhu času se tak dětí učí lépe a jemněji verbalizovat a vyjadřovat pocity své i druhých. Podporujeme dítě v uvědomění, že je svébytnou bytostí a zároveň pevnou součástí lidského společenství.
    Být v bdělé přítomnosti, s otevřenou myslí, tady a teď.Odložit myšlenky, které běží hlavou a být s dětmi. Děti jsou TADY A TEĎ. Čas v jejich světě je neomezený. Dospělý tuto schopnost ztrácí. Přiblížit se dětskému vnímání, předpokládá znát hodnotu ČASU. K poznání této hodnoty je potřeba sám sobě si dopřávat PROSTOR A ČAS.
     Většina svátků má kořeny v oslavě přírodních dějů, ročních období a je úzce spjata s cykly slunce – oslavován je příchod jara, hojnost v období sklizně, rovnodennost a slunovrat… Svátky také člení rok na určitá období, udávají nám rytmus a pomáhají nám v orientaci v čase. Na různých místech a v různých kulturách se se oslavy přírodních cyklů podobaly. A v průběhu času se původní významy svátků různě překrývaly dalšími významy, zejména náboženskými a společenskými.


Příroda - Svátky a tradice - Naše pocity

    Témata měsíců se každý rok opakují a záleží na průvodcích a také dětech samotných, které aktivity ve školce spoluvytváří, jak je daný rok uchopí. Texty slouží také pro rodiny, jako inspirace pro práci s dětmi, a také jako informace, jakým tématům se s dětmi věnujeme. Najdete zde i říkanky a písničky, které se pojí s jednotlivými měsíci, abyste si je mohli doma společně říkat či zpívat a propojit tak život doma a ve školce.
    © LESNÍ KLUB MRAVENEČEK 2016. Všechna práva vyhrazena. Profesionální prezentace navrhuje a vytváří REKLAMNÍPORADCE® GDPR - Zpracování osobních údajů.
    Cítím, že nejdůležitější je být tady a teď, naladit se na děti a být dobrým pozorovatelem. Ke svobodě může vychovávat jen ten, kdo v sobě dostatečně rozvine vnitřní svobodu.
    Dáváme dětem prostor pro prožívání dětských her a dobrodružství a pro nabývání důležitých zkušeností. Tvoříme spolu s dětmi a rodiči místo, kde mohou děti i rodiče nacházet přátelství, prožívat příjemné chvíle a sdílet své prožitky a zkušenosti. Vše, co považuje za důležité, je vzájemně propojené a je součástí jednoho celku.
    Zprostředkováváme dětem ctnosti, kvality, pocity a emoce související s daným měsícem. Koncepci školního roku spojuje několik prvků, které se prolínají jednotlivými měsíci – jsou to prvky Příroda, Svátky a tradice a Naše pocity.


Koordinátorka Zástupkyně ředitele

    Vytvářet emočně bezpečné prostředí. Je důležité, aby sám dospělý věřil, že jeho chování a jednání je správné. Potom o tom dokáže přesvědčit i ostatní. Dávat důvěru znamená ji nejdříve mít sám v sobě. Průvodce vyjadřuje dítěti emocionální podporu, přijetí a pochopení. Popisuje situaci, zrcadlí emoce dítěte a potvrzuje je. Pomáhá dítěti vyjádřit v pojmech to, co cítí. Při řešení různých situací a konfliktů jedinec roste. Nebereme dítěti tuto možnost. Důvěřujeme mu, že je kompetentní najít vlastní řešení, a v tom jej také podporujeme. Tam, kde ubíráme kompetence, tam chybí druhému i nám. Ukazujeme, že vždy máme možnost volby. Např. Člověk má možnost nebýt obětí. Respektujeme, že rodič je ten, kdo zná své dítě nejlépe. I rodiče, ale mohou ovládat různé obavy, a s těmi můžeme pomoci pracovat.
    Věnovat přející pozornost. Naslouchat dětem, věnovat jim soustředěnou pozornost a být v danou chvíli pro ně. Přející pozornost je zásadní pro podporu dítěte a jeho samostatný vývoj. Jsem tu s tebou a věřím, že sám najdeš řešení. Dítě vždy ví, kde průvodce v případě potřeby najde a že je připraven mu plnou pozornost věnovat. Dětem věnujeme pozornost při společných aktivitách, ale i zpovzdálí při jejich volné hře. Pokud si děti hrají, průvodce se věnuje své práci - na zahradě, úklidu, přípravě aktivit, pletení, vyřezávání… Práce by měla být smysluplná a pro děti pochopitelná. Také děti se pak učí věnovat přející pozornost ostatním, respektovat hranice ostatních i své vlastní. Pokud se některých aktivit děti neúčastní, je to v pořádku, ale neměly by rušit činnost ostatních.
    Rádi bychom, aby si děti odnášely do života víru v to, že věci se budou dobře dít. Víru, že mohou ovlivnit dění kolem sebe. Důvěru v sebe a společnost.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00