Jak na věc


nájemní smlouva na družstevní byt vzor

Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma

    Čerpání úvěru musíte zahájit do 6 měsíců ode dne podpisu úvěrové smlouvy a ukončit nejpozději do 3 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Čerpání je možné pouze do dne ukončení výstavby – faktury vám tedy můžeme proplatit pouze, pokud nám jsou doručeny spolu se žádostí o čerpání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po dni ukončení výstavby.
    Respektovat u upravitelných bytů požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., přílohy č. 3, bodu 8.1.1. s tím, že nejmenší plochy obytných místností a kuchyní musí splnit příslušné normové hodnoty stanovené v ČSN 73 4301 Obytné budovy. Dle tabulky 1 předmětné normy je nutné u ložnic s 1 lůžkem zabezpečit min. podlahovou plochu 12 m2 (se 2 lůžky 17 m2) a u obytných kuchyní s 1 lůžkem, nahrazující obývací pokoj, zabezpečit min. podlahovou plochu 24 m2.
    Osobní údaje žadatelů Fond zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a podle Informačního memoranda o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR. Jeho úplné znění naleznete zde.


Doplňující informace k podání žádosti a k projektu

    Vždy jednou v měsíci, nejpozději do 15. dne měsíce, nám zašlete Žádost o čerpání úvěru, kde bude uveden seznam všech výdajů hrazených z úvěru, jejichž proplacení za uplynulé období požadujete, přílohou vašeho seznamu celkových rozhodných výdajů musejí být také kopie všech dokladů, částka k úhradě musí respektovat stanovené procentní limity – takové podání můžete učinit písemně nebo opět prostřednictvím datové schránky.
    Zástava úvěrované nemovitosti včetně pozemku, vinkulace pojistného plnění, blankosměnka vystavená žadatelem a avalovaná statutárním orgánem. Požadovaná forma zajištění odpovídá vyhodnocení úvěrových rizik, bonitě klienta, výši a délce splatnosti úvěru.
    Pro čerpání úvěru je potřeba založit čerpacího účtu, který budete používat výhradně k bezhotovostní úhradě celkových rozhodných výdajů, tj. k převodu finančních prostředků na účet dodavatelů a plateb DPH, přičemž bankovní poplatky a poplatky spojené s vedením tohoto účtu nepatří mezi rozhodné výdaje, a hradit je tedy musíte z vlastních zdrojů.


Vzorové projekty nájemních bytů pro seniory

     Projet seniorského bydlení, vzniklý na základě spolupráce SFRB a ČVUT v Praze (vítěze výběrového řízení) zastoupeného řešiteli z Fakulty architektury a Fakulty stavební, všechny tyto okolnosti zohledňuje. „Vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení a jejich modelové parametry“ představují společenský koncept – urbanistické i architektonické řešení, které odpovídá soudobému chápání pojmu kvalitní bydlení a které je současně ekonomicky přiměřené z pohledu investičních i provozních výdajů a počítá také s přijatelnou výší nájemného. Zájemcům a potenciálním investorům z řad obcí i ze soukromé sféry nabízí základní přehled a inspiraci, jak k zajištění takového bydlení pro seniory přistoupit.
    Po podání úplné žádosti provede SFRB kontrolu správnosti všech údajů a náležitostí žádosti, zda jsou v souladu s NV 284/2011 Sb., v platném znění, v případě potřeby bude žadatel vyzván k doplnění, nejdéle ve lhůtě 30 dnů. Vyhodnocení žádosti představuje stanovení vaší bonity a úvěrových rizik, navržení výše úvěru, délky splatnosti a výše úrokové sazby. Na hodnocení se podílí i externí hodnotitel a nezávislá komise odborníků, celý proces trvá přibližně 2 měsíce. Pokud vaši žádost hodnotící komise doporučí k poskytnutí úvěru a bude vedením Fondu schválen příslib úvěru, budeme vás informovat o podmínkách poskytnutí úvěru a současně vás vyzveme k doložení dalších dokladů – na základě této výzvy nám pak doručíte Povinné přílohy žádosti o poskytnutí úvěru – II. část.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00