Jak na věc


nájemní smlouva na pronájem bytu vzor ke stažení

Potřebujete poradit? Jsme Vám k dispozici!

    Potřebujete zřídit věcné břemeno na nemovitost? Následující smlouva o zřízení věcného břemene vám jistě usnadní práci. Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch jiné osoby a to tak, že vlastník je povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet. V článku naleznete vzor smlouvy o zřízení věcného břemene. Celý příspěvek →
    Z § 10 odst. 1 písm. d) nařízení o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím vyplývá, že osoba odpovědná za správu domu a pozemku je pro účely správy domu a pozemku oprávněna sjednávat mj. smlouvy o nájmu společných částí domu.
    Tato služba je vhodná pokud chcete od advokáta zpracovat jednotlivou smlouvu či dokument, například kupní smlouvu, smlouvu o úschově kupní ceny, návrh na vklad, daňové přiznání, zástavní smlouvu, apod.
    Nový občanský zákoník (NOZ) zásadně zúžil výčet povinných náležitostí nájemní smlouvy, která musí v podstatě obsahovat pouze dohodu o předmětu nájmu (co bude pronajato) a dohodu o úplatě za užívání předmětu nájmu. Další povinné náležitosti nájemní smlouvy NOZ již nestanoví, není tedy nutné nadále sjednávat pod sankcí neplatnosti nájemní smlouvy označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši.


Smlouvy a jejich vzory zdarma ke stažení.

    Stránka www.najemnismlouvaa.cz vznikla za podpory neziskové organizace. Účelem této stránky je jednoduché a správné vypracování dokumentu - nájemní smlouvy (o pronájmu) podle občanského zákoníku. Aplikace na stránce je zdarma a otevřena pro širokou veřejnost. Postupné vyplňování vzoru zaručuje úplné a správné vyplnění samotné nájemní smlouvy (o pronájmu) tak, aby byla v souladu se zákonem. Neméně důležitá je vymahatelnost práva z nájemní smlouvy (o pronájmu), proto je smlouva formulována tak, aby práva pronajímatele byla chráněna.
    Smlouva o pronájmu garáže slouží k písemné upravě vztahů mezi pronajímatelem a nájemcem garáže. Smlouva vymezuje objekt, který je pronajímán, obsahuje ustanovení o platnosti smlouvy a vymezuje další práva a povinnosti zúčastněných. Celý příspěvek →
    Předmětem podnikatelského pronájmu může být jak celá věc movitá, tak i její část (např. lze pronajmout plochu na autě za účelem vylepení reklamy), s výjimkou dopravního prostředku. V případě, že by předmětem pronájmu byl dopravní prostředek, použijí se ustanovení o nájmu dopravního prostředku, nikoliv podnikatelský pronájem movitých věcí, a to i v případě, že podnikatel vlastní autopůjčovnu, tj. podniká v oblasti pronájmu dopravních prostředků.
    Jak nechybovat v obchodní i osobní komunikaci? Jak se vyvarovat pořádnému trapasu kvůli hrubce v prezentaci? Jak psát texty, i když zrovna nejste „psavec“?


Jednotlivé smlouvy s právní asistencí

    Vzor darovací smlouvy na nemovitost – jako ukázkový vzor jsme pro vás připravili darovací smlouvu na nemovitost s věcným břemenem. Darovací smlouva s věcným břemenem se uzavírá mezi dárcem a obdarovaným v případě, že dárce požaduje možnost užívání (právě např. nemovitosti) i po předání daru. Celý příspěvek →
    V případě, že pronajímáte byt může se vám hodit náš vzor smlouvy o nájmu bytu. Smlouva o nájmu bytu upravuje vztah mezi pronajímatelem a nájemcem bytu. Smlouva o nájmu bytu je níže. Celý příspěvek →
    Stránka www.najemnismlouvaa.cz vznikla za podpory neziskové organizace. Účelem této stránky je jednoduché a správné vypracování dokumentu - nájemní smlouvy (o pronájmu) podle občanského zákoníku. Aplikace na stránce je zdarma a otevřena pro širokou veřejnost. Postupné vyplňování vzoru zaručuje úplné a správné vyplnění samotné nájemní smlouvy (o pronájmu) tak, aby byla v souladu se zákonem. Neméně důležitá je vymahatelnost práva z nájemní smlouvy (o pronájmu), proto je smlouva formulována tak, aby práva pronajímatele byla chráněna.


6. Práva a povinnosti smluvních stran

    Kupní smlouva vzor 2014 – Kupní smlouva se uzavírá mezi kupujícím a prodávajícím. V kupní smlouvě je přesně určena kupovaná / prodávaná věc a další práva a povinnosti jak kupujícího tak i prodávajícího. V kupní smlouvě musí být také přesně definován prodávající a kupující. Přesným popisem prodávané věci a domluvou na všech důležitých záležitostech se vyvarujete případných problémů s uzavřením kupní smlouvy v budoucnu. Přinášíme obecný vzor kupní smlouvy. Celý příspěvek →
    Pracovní smlouva na dobu určitou i neurčitou od 1. 1. 2014 – Pracovní smlouva je uzavírána mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pracovní smlouva musí být sjednaná písemně a splňovat 3 náležitosti, kterými jsou druh vykonávané činnosti, místo výkonu činnosti den nástupu do zaměstnání. Přinášíme vzor pracovní smlouvy. Pracovní smlouva může být sjednána na dobu určitou nebo neurčitou. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, jedná se o smlouvu na dobu neurčitou. Celý příspěvek →
    Pokud neexistuje dohoda nájemce a pronajímatele ohledně zvyšování nájemného, pak může dojít k jednostrannému zvýšení nájemného ze strany pronajímatele.
    Upozorníme Vás na nejčastější omyly v písemné komunikaci, na praktických příkladech a cvičení si zopakujete pravidla, bez kterých byste už jen správně tipovali, kam čárku napsat a kam nepatří.


Nájemní smlouva - vzory ke stažení

    Nájemní smlouvou se pronajímatel, který je podnikatelem a jehož podnikání spočívá v pronajímání věcí, zavazuje přenechat nájemci na dobu určitou užívání movité věci a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.
    Smlouva o dílo – vzor 2014 – Smlouva o dílo se uzavírá mezi dvěma osobami, kdy se jedna z nich zavazuje vykonat pro druhou osobu dohodnutou činnost. Vzor smlouvy o dílo volně ke stažení: Celý příspěvek →
    Podnájemní smlouva je určena pro nájemce bytu nebo jiné nemovitosti, který tuto nemovitost nevyužívá a rád by najatou nemovitost poskytl dále k podnájmu. Podnájemní smlouvou přenechává nájemce byt či jeho část k dalšímu dočasnému užívání jiné osobě, tedy podnájemci. Podnájemce hradí nájemci bytu smluvenou úhradu. Celý příspěvek →
    Podnájem je akcesorický právní vztah vznikající mezi nájemcem určité věci a třetí osobou, které nájemce zřídí užívací právo k nájemcem najaté věci. Základní znaky podnájmu jsou téměř totožné se základními znaky nájmu, a to s výjimkou úplatnosti, kdy podnájem může být zřízen i bezúplatně. Většinou však bývá výše podnájemného a jeho splatnost ve smlouvě stanovena.


Nájemní smlouva - pronájem movité věci - vzor ke stažení

    Výpověď nájmu bytu podle § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kdy nájemce poruší hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu.
    Následující kupní smlouva je uzavírána mezi kupujícím a prodávajícím, kdy předmětem koupě je nemovitost. Kupní smlouvu na nemovitost je třeba uzavřít písemně. Níže naleznete zdarma vzor 2014 této kupní smlouvy, upravený podle nového občanského zákoníku (NOZ). Celý příspěvek →
    Smlouva o nájmu bytu uzavřená dle ustanovení § 2235 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, účinného od 1. 1. 2014. Vzor smlouvy o nájmu bytu si můžete zakoupit i bez registrace stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o dílo, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.
    Kupní smlouva na motocykl je uzavírána mezi kupujícím a prodávajícím, kde předmětem koupě je motocykl. Kupní smlouva na auto by měla být uzavřena písemně a každý z účastníků obdrží jednou vyhotovení. Celý příspěvek →


Podívejte se na inzeráty nemovitostí bez realitky

    Pro nájemní smlouvu, na základě které dochází k podnikatelskému pronájmu movité věci, není obligatorně předepsána žádná forma, ve které by musela být uzavřena může být tedy uzavřena jak ústně, tak i písemně. Vzhledem k tomu, že pronájem je předmětem podnikání pronajímatele, bude nepochybně většinu smluv uzavírat písemně.
    I nadále NOZ stanoví povinnou písemnou formu smlouvy o nájmu bytu, nicméně pokud by byla sjednána pouze ústní nájemní smlouva, nemůže nedostatek písemné formy jako důvod pro neplatnost nájemní smlouvy namítat pronajímatel. NOZ tímto chrání poctivého nájemce.
    Doporučujeme Vám on-line kurzu Dvanáct pravidel bezchybné češtiny, který s Vámi v krátké době zrekapituluje vše, co jste se sice naučili, ale už také od školy zapomněli.
    Kupní smlouva na auto – vzor 2014 ke stažení – Kupní smlouva na auto je uzavírána mezi kupujícím a prodávajícím, kde předmětem koupě je automobil. Kupní smlouva na auto by měla být uzavřena písemně a každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení. Vzor kupní smlouvy na auto: Celý příspěvek →

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00