Jak na věc


náležitosti pokladních příjmových dokladů

Kde hledat právní úpravy jednotlivých smluv

     FlexiBeeÚčetní program FlexiBee dává svému jménu tu pravou tvář. Je naprosto odlišný od jiných účetních programů, a to především tím, že je moderně postaven...
    Následuje již běžná evidence jízd. Každá jízd by měla obsahovat počáteční a konečný stav najetých kilometrů, počet ujetých km. Dále odkud a kam jste jeli. Pokud vedla trasa přes vícero cílů, je nutné vše rozvést. Dále je nutné uvést cíl a smysl cesty a místa a firmy, které jste navštívili. K lepší průkaznosti je vhodné doplnit tento údaj i o konkrétní jména osob, se kterými jste jednali a mluvili, je-li to možné. (např. při nákupu v obchodě jméno prodavače logicky uvádět nebudete, ale u obchodního jednání to zvyšuje důvěryhodnost)
    Pokud chcete uzavírat kvalitní smlouvy, musíte si uvědomit, že smlouva je taková, jaké jsou smluvní strany. Pokud jsou si obě smluvní strany rovnocennými partnery, potom i smlouva je vyvážená. V případě, že jedna ze smluvních stran má dominantnější postavení, často se to projeví i na samotné smlouvě, která je koncipována ve prospěch „silnějšího“ na úkor „slabšího“. I v tomto případě ale existuje smluvní svoboda.


Integrovaný operační program

    Dotaz se týká zdaňovacího období, ve kterém lze doklad pro DPH uplatnit. Zdaňovací období Finišují práce na daňových přiznáních k DPH, které podávají měsíční plátci za kalendářní měsíc srpen. Čtvrtletní plátci jsou v klidu, daňové přiznání budou podávat za měsíce červenec až zářín do čtvrtka 25. 10. 2012. Nárok na odpočet a DD Chceme-li uplatnit nárok na… Zobrazit více »
      POHODANejvíce používaný účetní program POHODA zvládá vše, co většina firem potřebuje. Vzhledem k tomu, že je to nejčastěji používaný program, je...
    Pořekadlo „co je psáno, to je dáno“ platí při uzavírání smluv dvojnásob. Zákon stanovuje povinnou písemnou formu pouze u některých smluvních typů – nejčastěji smlouvy o převodu nemovitostí nebo smlouvy o nájmu nemovitostí, případně smlouvy licenční. Většinou ale stačí forma ústní. Vždy ale raději volte písemné uzavírání smluv, závazky se potom dají, v případě sporu, u soudu lépe prokazovat.


Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

    Vždy si můžete vybrat, zda vůbec smlouvu uzavřete, případně s kým ji uzavřete. Zbytek už záleží na tom, jakého smluvního partnera si vyberete. Pokud budete uzavírat smlouvu například s bankou, bude se ve většině případů jednat o tzv. formulářové smlouvy, jejichž obsah určuje banka jednostranně, a vy se můžete pouze rozhodnout, zda ji podepíšete takovou, jaká je, či ji nepodepíšete vůbec. Chybou potom bývá, že si takovou smlouvu ani nepřečtete. Pokud smlouvu nemůžete změnit, vždy se můžete alespoň rozhodnout ji vůbec nepodepisovat, pokud by pro vás byla zcela nevýhodná.
    Zákon v některých případech stanovuje tzv. podstatné náležitosti, které smlouva musí mít. Může se jednat o formální náležitosti, kterými je především písemná forma, a obsahové náležitosti. Například ujednání o ceně, řádná specifikace předmětu smlouvy (smlouva musí být určitá), identifikace smluvních stran nebo jiné specifické náležitosti. Vždy je tedy nutné se seznámit s právní úpravou daného smluvního typu, aby smlouva splňovala všechny zákonné požadavky a byla platná. Předejdete tak řadě sporů.
    Průběžné účetní a daňové poradenství je v dnešní době nutné, proto si Vám dovolíme doporučit, vzhledem k více než dvacetileté dobré spolupráci, firmy ŠACH s.r.o. a DÉMONIA s.r.o.
    Centrum pro regionální rozvoj České republiky je na základě Osvědčení o provedení registrace zpracování osobních údajů registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Znění Osvědčení naleznete pod tímto odkazem.


Archiv kategorie: Náležitosti DD

    Dále je vhodné uvést průměrnou spotřebu podle velkého technického průkazu. Chybět by nemělo ani jméno řidiče nebo řidičů. Nezapomínejte, že pokud je auto používáno k podnikání, je nutné absolvovat každý rok školení řidičů.
    Děkujeme Vám za nabídky přátelství na FACEBOOKu! Odborné dotazy prosím zadejte formou Komentáře přímo k vybranému článku. Z časových důvodů reagujeme jen na BLOGu.
    Náležitosti dokladování stanovují, jak mají být jednotlivé typy výdajů doloženy pro účely kontroly jejich způsobilosti. Vzhledem k tomu, že příprava všech podkladů pro kontrolu výdajů je poměrně náročná, je zapotřebí poskytnout příjemcům dostatek času se adaptovat na případné změny, které se v náležitostech dokladování vyskytnou. Z toho důvodu se stanovuje, že příjemci budou výdaje dokládat vždy dle té verze náležitostí dokladování, která byla platná poslední pracovní den měsíce předcházejícího tomu, ve kterém finalizují/předloží soupisku výdajů/finanční zprávu.
    Uzavírání smluv je složitou disciplínou a neuděláte chybu, když vyhledáte právní služby odborníka. Ten bude schopen vás upozornit na nepřiměřené sankce, nevhodné doložky (ať již rozhodčí či jiné), příp. skryté povinnosti.


Centrum pro regionální rozvojČeské republiky

    Abyste se mohli seznámit s příslušnou právní úpravou jednotlivých smluvních typů, musíte vědět, kde ji najdete. Závazkové (smluvní) vztahy jsou upraveny primárně v obchodním a občanském zákoníku. Velice obecně se dá říci, že pokud smlouvu uzavírají dva podnikatelé, použije se právní úprava obchodního zákoníku. Jinak se smlouva bude řídit občanským zákoníkem. Blíže je tato problematika popsána v článku Vztah obchodního a občanského zákoníku ve smluvních vztazích.
    Kniha jízd by měla obsahovat kontrolní průměrnou spotřebu vozidla. Bez toho budete těžk uplatňovat účtenky za pohonné hmoty, protože je nutné odkontrolovat, zda jejich výše souhlasí s knihou jízd.
    Zdaleka ne každá smlouva musí být uzavřena písemně, většinou postačí pouze ústní forma. Proto i ranní nákup novin je uzavření kupní smlouvy ústní formou, neboť vy převezmete noviny jako zboží a zároveň zaplatíte kupní cenu. Tyto dva úkony stačí, aby byla platně uzavřena kupní smlouva.
    V případě, že budete uzavírat smlouvu s podnikatelem, který má stejnou pozici jako vy, budete již schopni ovlivňovat i obsah smlouvy a z něho vyplývající práva a povinnosti.
      SupraphonČeská hudební značka. Svou historii začala nejdříve v roce 1932 v meziválečném Československu a označovala pouze nahrávky německo-českého...


Letní speciál e-magazínu STARTING UP

    Na přednáškách se často diskutuje o náležitostech daňových dokladů. Faktura Opakují se stále dotazy, jestli je faktura daňovým dokladem („DD“). ANO i NE… Správná odpověď záleží na každém jednotlivém účetním dokladu: Ano, pokud faktura má náležitosti daňového dokladu (viz § 26 a násl. zákona o DPH). Ne, nemá-li správné náležitosti, nedají se identifikovat základní údaje… Zobrazit více »
     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.
    Jaký je rozdíl u DD pro přenos daňové povinnosti? Faktura a DD Jak jsme krátce popsali v posledním článku, většina faktur je daňovým dokladem. Některé jemnosti mají DD u reverse charge.
    Články a informace zveřejněné na stránkách ziskweb.cz nenahrazují odborné rady a analýzy a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto informací se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto informace byste měli konzultovat s konkrétním odborníkem na danou problematiku. Provozovatel ziskweb.cz odmítá a nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za články, informace a prohlášení na těchto stránkách - ziskweb.cz.


Integrovaný regionální operační program

    Někteří dodavatelé uvádějí nesprávné údaje na DD – máme nárok na odpočet? Daňový doklad Jistě si všichni vzpomínáme na nedávnou minulost, když chyby na daňových dokladech (‚DD“) měly za následek zákaz nároku na odpočet daně na vstupu. Jednalo se přitom často jen o formální prohřešky. Nyní máme jiný problém, a to spojený s existencí daňového dokladu… Zobrazit více »
    Knihu jízd je možné vést na papíru (existují formuláře), vytvořit si tabulku v excelu nebo zakoupit elektronickou knihu jízd, která práci hodně ulehčí.
    Výklad MMR ke způsobilosti výdajů nárokovaných na základě vnitropodnikovýchfakturresp. výdajů podložených interní kalkulací, které představujíoceněníslužeb poskytovaných příjemcem v rámci projektu v podoběvěcnéhopříspěvku
    Přestože část podnikatelů využívá místo vedení knihy jízd paušál podle zákona, tak to neznamená, že by kniha jízd byla definitivně mimo hru. Naopak. V některých případech se z povinnosti vést tolik neoblíbenou knihu jízd nelze vyvléknout. Právě proto se podíváme, jaké základní náležitosti by měla kniha jízd obsahovat.
    10 rozhovorů se zajímavými lidmi o jejich nápadech a firmách, které jsou v různém stupni zralosti, od startupů, až po byznys, který už nějaký ten čas funguje. Přečtěte si zdarma výběr z článků 5. ročníku Starting UP.
    Máme nárok na odpočet DPH? ANO, skoro vždy – jak potvrzuje náš TIP!


Cíl 3 - Evropská územní spolupráce 2007-2013

    S ohledem na specifické postavení univerzit, kdy v řadě případů dochází z jejich strany k výplatě mezd souhrnnou částkou, která je až v bance rozúčtována na jednotlivé položky a ve výpisu z BÚ je zobrazena právě jen tato celková částka, je možnost tuto výjimku aplikovat nejen pro organizační složek státu atd. ale i vysokých škol/univerzit.
    V pondělí jsme Vás upozorňovali na skutečnost, že pro nárok na odpočet daně z přidané hodnoty je nutné, aby: Odpovídal „Den uskutečnění zdanitelného plnění“ zdaňovacímu období, za které plánujeme nárok uplatnit, a současně musíme již v daném období mít daňový doklad k dispozici. Aktuální dotaz Navazuje na problematiku daňové dokladu: Jak se má postupovat, když se na něm vyskytují… Zobrazit více »
    Uzavírání smluv patří k dennímu životu nejen podnikatele, ale i běžného občana. Každý den uzavíráte smlouvy, aniž byste si to uvědomovali, proto je důležité znát obecné náležistosti uzavírání smluv.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00