Jak na věc


náměty pro pracovní činnosti

Hra do cizího jazyka - Na kovboje -...

    27 4.2 Demotivující činitele Problematika motivace žáků je v praxi velice náročná a složitá. Pokud chce učitel účinně rozvíjet motivaci žáků k učení, musí věnovat pozornost také těm činitelům, které na žáka působí negativně. Mezi demotivující činitele ve výuce patří: - autokratický styl vyučování a výchovy, kdy učitel nařizuje, rozhoduje, kontroluje, trestá a žáci jen pasivně čekají na pokyny od učitele - fádnost a strnulost vyučovacích metod, postupů, úkolů a obsahu činností ve vyučování - málo tvořivosti - nízká komplexnost přípravy do života žák neví, na co mu budou získané poznatky v praxi, kde je bude moci využít - důraz na školní známky - srovnávání s nejlepšími žáky ve třídě - nadměrné soutěžení Motivace, která vede žáky k tomu, že mají radost z pochopení probíraného učiva a zároveň, která respektuje jejich individuální vlohy a podporuje jejich samostatnost, pozitivní sebehodnocení, zodpovědnost, sebejistotu a sebevědomí, je důležitým předpokladem k rozvoji tvořivosti žáků. 28


Základní pravidla barev - barvy...

    13 Řeč Mentálně postižení mají omezenou slovní zásobu s častými agramatismy, vývoj řeči je opožděn, řeč je nedokonalá. Často bývá řeč deformovaná, velmi častá je dyslexie a dysgrafie. V souvislosti s nedokonalostmi ve vyjadřování dítě obtížně navazuje sociální kontakty se svým okolím. 1.4 Vzdělávání v základní škole praktické Vzdělávání v ZŠP je realizováno na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV LMP). Podle této přílohy jsou vzděláváni žáci, kteří z důvodu snížených rozumových schopností nemohou zvládat vzdělávání podle Rámcového vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Rámcový vzdělávací program je závazný pro tvorbu ŠVP, podle něhož škola uskutečňuje vzdělávání. Hlavním cílem výchovně vzdělávacího procesu a posláním ZŠP je zajistit osvojování právě těch vědomostí, dovedností a návyků, které mají pro žáky s LMP praktický smysl a využitelnost při zapojení do běžného život


NÁMĚTY PRO PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

    9 Jedinec s lehkým mentálním postižením je schopen začlenit se do společnosti, dosáhnout nezávislosti v běžném životě. Dokáže založit rodinu a pečovat o její členy, vykonávat práce spojené s vedením domácnosti, postarat se o nemocné. Lze jej dobře zaměstnat prací, zvládne bez problémů pomocné manuální práce. Projevy mentálního postižení nelze charakterizovat vyčerpávajícím způsobem. Každý jedinec s mentálním postižením je samostatnou svébytnou osobností. I přesto můžeme tuto skupinu jedinců charakterizovat určitými společnými znaky. Lehké mentální postižení se projevuje zejména: neobratností ve vyjadřování a nedostatečnou slovní zásobou opožděným motorickým vývojem, poruchami pohybové koordinace jednoduchostí a konkrétností úsudků sníženou schopností vyvozování logických vztahů nedostatečnou rozvinutostí volních vlastností a sebereflexe impulzivností, hyperaktivitou, celkovou zpomaleností chování citovou vzrušivostí těkavostí pozornosti poruchami v interpersonálních skupinových vztazíc


Den Země - pokladnička z PET láhve

    26 Vnější motivace člověk se neučí z vlastního zájmu, ale pod vlivem vnějších motivačních činitelů. Vnějšími činiteli jsou školní známky, odměny a tresty, vztah žáka k jiným lidem (spolužákům, rodičům, učitelům). 4.1 Principy zvyšování motivace Hlavním úkolem motivace je vzbudit zájem žáků, podnítit touhu vytvořit něco pěkného, naučit se novou činnost, svou vlastní prací něčeho dosáhnout. Důležité je, aby žáci znali smysl své školní práce. Žáci potřebují vědět, proč se určité věci učí a k čemu jim nový poznatek či dovednost bude v běžném životě sloužit. Právě na učiteli záleží, jakou formou jim tento smysl sdělí a vysvětlí. Pro rozvíjení motivace k učení u žáků jsou důležité tyto principy: - přiměřená zpětná vazba bezprostředně po výkonu žáka - poznání, pochopení a přijmutí cíle hodiny žákem - využívání tvořivých úloh, které rozvíjejí nejen tvořivost, ale také samostatnost a motivaci - využívání diferencovaných úloh žák si sám vybere náročnost úkolu v závislosti na svých schopnostech -


Chobotnice z ruličky od toal. papíru

    19 3 VÝUKA PRACOVNÍHO VYUČOVÁNÍ 3.1 Plánovací činnost učitele Honzíková, Bajtoš (2004, s. 41) uvádí: Základem úspěšné práce učitele je i její dobré naplánování. Výsledkem plánovací činnosti učitele je sestavení plánů. Pro pracovní činnosti vyhovuje nejlépe tzv. trojstupňový model plánovací činnosti. Pro celoroční práci si učitel připraví tři druhy plánů: celoroční plán jedná se o dlouhodobou přípravu učitele, obsahuje i sebevzdělávání, mimoškolní aktivity, exkurze apod., tématický plán je rozvržení konkrétního učiva pro jednotlivé měsíce a týdny, plán učební jednotky je příprava učitele na vyučovací hodinu Roční tématický plán Jedním ze specifik naší ZŠP je to, že má charakter malotřídní školy, tzn., že v jedné třídě je vzděláváno souběžně více ročníků. Většinou se jedná o dva ročníky v jedné třídě. Učitel pracuje v hodinách nejen s žáky s rozdílnou úrovní rozumových schopností, vědomostí a manuálních dovedností, ale také se skupinami žáků různého věku. Tato fakta musí proto zohlednit


Záložka origami se srdcem - jednoduché

    36 Pomůcky pro práci s papírem Nejpoužívanějšími pomůckami při práci s papírem jsou především nůžky, tužka, pravítko, šablony, nůž na vyřezávání papíru, sešívačka, děrovačka, jehla, štětec, lepicí páska, lepidlo, tavná pistole. Pro dekorování papíru lze využít pastelky, vodové barvy, temperové barvy voskovky, tuš, inkoust, tiskátka. 6.4 Textil Práce s textilem je jednou z nejoblíbenějších činností. Po celá staletí se v našich zemích používaly ručně tkané látky z místních a později i dovážených ručně spřádaných materiálů. Materiály pro tkaní se získávaly a získávají různým způsobem z různých zdrojů. (Honzíková, 2006, s. 35) Z textilních materiálů se v pracovním vyučování využívá nejčastěji: plošná textilie - tkaná či netkaná kusová část textilie délková textilie - nitě, pletací a háčkovací příze, vyšívací bavlnky, stuhy, provázky Pracovní techniky při práci s textilem Při práci s plošnou textilií využíváme především: - šití hraček, maňásků, dekorací, oděvních doplňků - lepení výroba kol


CLIL elektronická učebnice z projektu...

    8 TEORETICKÁ ČÁST 1 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAKTICKÉ V základní škole praktické (ZŠP) jsou vzděláváni žáci s lehkým mentálním postižením. Část klientely školy tvoří děti z dětského domova, který je součástí našeho zařízení. Někteří z nich trpí různými psychickými poruchami, jsou lehce mentálně postižení, případně zdravotně oslabeni a tělesně postiženi. Všichni žáci ZŠP zasluhují velkou péči a pozornost naší společnosti. 1.1 Lehké mentální postižení Mentální postižení se obecně dělí do šesti základních kategorií: 1. lehká mentální retardace IQ středně těžká mentální retardace IQ těžká mentální retardace IQ hluboká mentální retardace IQ nižší než jiná mentální retardace 6. nespecifikovaná mentální retardace Lehké mentální postižení (retardace) je často diagnostikováno až v předškolním věku či při nástupu do školy, to je v době, kdy je od dítěte očekáváno řešení složitějších úkolů. V prvním roce života je téměř nepoznatelné. Osvojování prvních slov není nijak dramaticky opo
    38 Při montážních a demontážních pracích lze kromě stavebnic využít například špejle, drátky, kartónové dílce, dřevěné odřezky i různé části jízdního kola či koloběžky. Pracovní techniky pro práce montážní a demontážní - seznamování s návodem a předlohami, s jednotlivými částmi stavebnice - sestavování modelů podle předlohy i podle vlastní představy - vytváření vlastních plošných i prostorových kompozic - práce s kartónovými prvky - montáž, demontáž a údržba jednoduchých předmětů - poznávání vlastností materiálů a jejich porovnávání - osvojování pracovních dovedností a návyků při organizaci a plánování, dodržování bezpečnosti a hygieny Pomůcky pro práce montážní a demontážní Při práci s některými stavebnicemi není potřeba používat žádné pomůcky, nástroje ani nářadí. U jiných se používají například maticové klíče, šroubováky (Merkur) nebo nůžky, nůž, měřidla, lepidlo, brusný papír apod. 39


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00