Jak na věc


nconzo brno registrace sester-

Seznam doporučené literatury a zdrojů

    Kabatova metoda vznikla kolem r. 1960. Tuto metodu lze použít jen u člověka, který není mentálně postižený a má ze svého dětství zažité normální pohybové vzory. Pacient musí při cvičení spolupracovat. Metoda je založena na myšlence probuzení svalové aktivity z periferie. Jde o metodu, která má široké indikační možnosti. Dá se využít prakticky ve všech medicínských oborech. Je velice variabilní. Využívá techniky facilitační i relaxační. V terénu má velmi dobré výsledky.
    Diagnostika a terapie funkčních poruch má v práci fyzioterapeuta svou nezastupitelnou úlohu. Koncepce výuky těchto technik v České republice má díky prof. MUDr. Karlu Lewitovi, DrSc. vysokou úroveň. Vlastní výuku garantuje Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP prostřednictvím svých lektorů.


Otestujte své znalosti a odpovězte na následující otázky. Každá otázka má jen jednu správnou odpověď.

    Metoda Mojžíšové je použitelná při léčbě některých z následujících onemocnění: např.: funkční ženská sterilita, infertilita, dysmenorhea, dyspareunie, vertebrogenní onemocnění, některé typy inkontinence, retence moči a obstipací, coccygodynie. Zdá se, že touto metodou lze úspěšně léčit i některé typy mužské neplodnosti. Ženská neplodnost se stává celosvětovým problémem a tato technika je jednou z jejích možných léčebných metod. Úspěšnost léčby je 30 %. Údaje vychází z terénní praxe. Jde o metodu, která pracuje s prvky léčebné rehabilitace a manuální medicíny. Pomocí této techniky dokáže terapeut ovlivnit funkční poruchy svalů a kloubů v oblasti páteře, pánve a kostrče, které mohou způsobit ženskou neplodnost. Tato metoda má pozitivní vliv i na psychiku klientky. Aplikace domácího cvičení rovněž odpoutává pozornost od problému. Speciální příprava rehabilitačních pracovníků a fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility je realizována v NCO NZO již od rok
    Česká asociace Ergoterapeutů. Etický kodex ergoterapeuta. Česká asociace ergoterapeutů. [Online] 20. 2 2009. [Citace: 20. 2 2009.] http://www.ergoterapie.cz/Page.aspx?PageID=1
    Měkké a mobilizační techniky jsou jednou z důležitých možností řešení funkčních poruch hybného systému. V rámci základního vzdělávání je tato technika do výuky zahrnuta pouze částečně, eventuálně pouze informativně, proto je důležité důkladné a důsledné proškolení fyzioterapeutů. Mobilizace a měkké techniky patří mezi prostředky manuální medicíny, kterými ovlivňujeme reflexní změny ve svalech, kůži, podkoží a kloubní blokády s cílem navození rovnováhy pohybového aparátu. Ošetřením funkční poruchy v rámci zřetězení ovlivňujeme i vzdálené části těla.


Fyzioterapeutické a ergoterapeutické metody a postupy

    V současné době v České republice přibývá pacientů se sekundárním lymfatickým otokem vzniklým zejména po onkologické léčbě. Vzniká tak zvýšení požadavku na zajištění léčebně preventivní péče o tyto nemocné. Mezi současná častá závažná onemocnění patří onemocnění nádorová. V České republice je nádorovým onemocněním během svého života postižen přibližně každý třetí občan. Nejčastějšími nádorovými onemocněními jsou nádory plic, nádory prsu, kolorektální karcinomy, nádory gynekologické a kožní. Léčba je velmi náročná a bývá provázena řadou komplikací. Jednou z nich je sekundární lymfedém, který nejčastěji u onkologicky nemocných vzniká po operacích. Často je pak postižení nevratné a léčba lymfedému vyžaduje celoživotní péči a dispenzarizaci pacienta. Terapie sestává ze tří nedílných součástí: lymfodrenáže manuální a přístrojové, speciálního systému bandážování se zesílenou kompresí a léčebné tělesné výchovy.
    Ergoterapie je léčba osob s fyzickým a duševním onemocněním nebo disabilitou, která prostřednictvím specificky zvolených činností umožňuje osobám dosáhnout maximální funkční úrovně a soběstačnosti ve všech aspektech života.
    "Etické principy pro fyzioterapeuty" byly vypracovány v souladu s "Etickým kodexem" WCPT a byly schváleny výkonným výborem Unie rehabilitačních pracovníků dne 12. 06. 1992 Přepracovány a schváleny Sjezdem Unie fyzioterapeutů ČR dne 26. 01. 2002 jako "Etický kodex fyzioterapeuta".


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00