Jak na věc


odborový svaz kovo

Připravování společnosti na digitální prostředí

    Pamětní plakety k 50ti letům založení ČNP jsou už nyní k dostání u COS-Crew Management v budově bývalé ČNP nebo v sídle Odborového svazu námořníku ve Strašnicích. Cena plakety je pro důchodce 50,- Kč, pro ostatní 100,- Kč.
    Nové policejní služebny, lépe vybavené bezpečnostní sbory nebo přívětivější a dostupná veřejná správa. I v letošním roce 2019 se chystá MV ČR realizovat a prosazovat opatření, která povedou ke snižování byrokracie, ulehčí život občanům či zvýší jejich bezpečnost. Pokračující digitalizace státu díky vylepšování Portálu občana i datových schránek, další zvyšování bezpečnosti prostřednictvím investic do zázemí bezpečnostních sborů nebo korespondenční hlasování ve volbách ze zahraničí, to jsou některé kroky, které plánuje MV ČR pro rok 2019.
    Pro rok 2019 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. MF ČR proto zveřejnilo přehled hlavních novinek, které občany čekají v příštím roce.


MF – Přehled nejdůležitějších změn

    „Konečně zvítězil zdravý rozum! Nechápu poslance a senátory, kteří tvrdošíjně bojovali za zachování karenční doby. To jsou zisky zaměstnavatelů upřednostňovány před zdravím zaměstnanců? Žijeme vůbec v 21. století!“ – Pavel Bednář, předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací.
    Hlavním posláním odborového svazu je obhajoba a prosazování sociálních, pracovněprávních, ekonomických, mzdových, kulturních a životních potřeb a profesních zájmů členů, dodržování lidských práv a občanských svobod zaručených obecně platnými právními předpisy. Odborový svaz bude vždy vyjadřovat nejvlastnější zájmy svých členů vyplývající ze specifiky námořního provozu.Odborový svaz prosazuje oprávněné požadavky a zájmy svých členů všemi zákonnými prostředky včetně práva na stávku, jako krajního prostředku řešení kolektivních sporů.Odborový svaz námořníků zejména:


Zvyšování platů ve veřejných službách a správě

    Dnes předseda OS SOO společně s předsedou ČMKOS a ostatními předáky OS RoPO (OS ve veřejných službách a správě) jednali s představiteli ČSSD, jednoho z koaličních partnerů této vlády. Témat bylo hodně, např. státní rozpočet, snižování zaměstnanců ve státním sektoru, zvyšování minimální mzdy, ale také digitalizace apod. Též jsme jednali o navýšení platů ve veřejných službách a správě v roce 2020. Odbory vyzvaly Vládu ČR prostřednictvím ČSSD, aby co nejdříve započala jednání o odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru pro rok 2020.
    Poslanecká sněmovna se bude znovu zabývat návrhem novely zákona o státní službě, který kritizujeme již od začátku jeho projednávání. Ačkoli Senát doporučil v novele odstranit kontroverzní návrh na změnu způsobu odvolávání státních tajemníků, nezajistí to odstranění nedostatků, které novela má. Jedná se zejména o netransparentní a rizikové zásahy do jednotlivých kol výběrových řízení na některé představené, o jejich snazší odvolávání, nebo o koncepční změny v provádění služebního hodnocení.
    Odborový svaz státních orgánů a organizací i nadále odmítá návrh novely zákona o státní službě v projednávané podobě. V té hrozí destabilizací a posílením politického vlivu na státní správu.
    Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 27. května 2019 ve Strakově akademii sešli na mimořádném jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Hlavním a jediným tématem jednání bylo zvyšování platů ve veřejných službách a správě ve vazbě na přípravu státního rozpočtu na rok 2020.


Tisková zpráva – Návrh novely zákona o státní službě

    Na základě dobrovolnosti sdružuje především členy posádek českých, popřípadě cizozemských námořních lodí a to bez ohledu na jejich politickou a státní příslušnost, národnost, náboženské vyznání, rasu, pohlaví a sociální postavení.OSN je pokračovatelem samostatné Odborové organizace námořníků (OON), která vznikla v únoru 1990 z odnože odborové organizace námořníků dnes již bývalé Československé námořní plavby. O rok později byla OON přejmenována na Československý odborový svaz námořníků, aby později byl název upraven na současný Odborový svaz námořníků.
    První náměstek ministra vnitra Jiří Nováček se z pověření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) sešel dnes, 6. března 2019, se zástupci odborů bezpečnostních sborů. Stejně jako už dříve ministr vnitra je ujistil, že novela zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů se nijak nedotkne výsluh.
    Odborová centrála ČMKOS organizuje manifestační mítink na podporu kolektivního vyjednávání pro rok 2019 pod heslem „Konec levné práce v ČR“, který se uskuteční dne 17. září 2019. Zlepšování pracovních podmínek se neděje samo, ale díky vám. Sejdeme se již po páté, abychom zahájili kolektivní vyjednávání a sjednotili svůj postup pro zlepšování pracovních podmínek.


Setkání bankovní rady ČNB se zástupci ČMKOS

    Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2019 v oblasti práce a sociálních věcí řadu změn. Od ledna dojde k historicky druhému nejvyššímu navýšení minimální mzdy od roku 1991, kdy byla zavedena. Velkým úspěchem je navýšení příspěvku na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti na pomoci jiné osoby. Schválené změny se pozitivně odrazí mimo jiné také na výši důchodů nebo na náhradách zaměstnancům za pracovní úrazy a nemoci z povolání.
    Zdroj MV ČR: „Ministerstvo vnitra v roce 2019: Nové policejní služebny, lépe vybavené bezpečnostní sbory nebo přívětivější a dostupná veřejná správa“ naleznete ZDE.
    Zástupci odborových svazů sdružených v ČMKOS se dne 10. prosince 2018 sešli se členy bankovní rady ČNB v čele s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem. Ředitel měnové sekce ČNB Petr Král představil prezentaci na téma „Ekonomický výhled a měnová politika ČNB“.
    Vláda ČR přijala na svém jednání dne 20. listopadu 2018 nařízení vlády č. 273/2018 Sb., kterým došlo ke změně nařízení č. 567/2006 Sb. („o minimální mzdě“). S účinností od 1. ledna 2019 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy o 1 150 Kč na 13 350 Kč za měsíc, resp. o 6,60 Kč na 79,80 Kč za hodinu.
    Oslav 100. výročí Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization) se nezúčastní žádný člen české vlády. Právě v těchto dnech si celý svět v Ženevě připomíná toto významné historické výročí Mezinárodní organizace práce (MOP).


Předseda OS SOO jednal s ministryní financí

    P-VOS se znepokojením vnímá přípravu rušení systemizovaných míst ve státní správě a vyzývá Vládu ČR, aby zefektivnění státní správy realizovala na základě provedených analýz a ne na základě politického rozhodnutí o plošném procentuálním rušení míst.
    Odborový svaz byl donedávna dobrovolným členem Českomoravské konfederace odborových svazů.V současné době je svaz členem jak národních (Asociace Dopravy), tak mezinárodních organizací pracovníků v dopravě (ITF – International Transport Workers’ Federation se sídlem v Londýně, ETF – European Transport Workers’ Federation se sídlem v Bruselu) V Evropské federaci (ETF) má svaz zastoupení ve výkonném výboru této organizace.Prostřednictvím členství v mezinárodních centrálách aktivně ovlivňuje nadnárodní legislativní předpisy týkající se především pracovně právních vztahů v dopravě.
    Odborový svaz námořníků (OSN) je jednotnou, neziskovou, nezávislou a samostatnou zájmovou společenskou organizací členů posádek námořních lodí. Je nezávislý na politických stranách a hnutích, na státních a hospodářských orgánech a organizacích.


MPSV – Informace o minimální mzdě od 1. ledna 2019

    V pondělí 24. 6. 2019 vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona. Ačkoli je nepochybné, že aktuální stavebně právní úprava není ideální a zasluhuje přepracování, OS SOO se i nadále domnívá, že předmětný materiál tuto situaci nezlepší, ba naopak.
    MPSV ve spolupráci s dalšími ministerstvy úspěšně pokračuje v naplňování opatření, která mají přispět k rozvoji digitálních kompetencí v České republice a přípravě společnosti na digitalizované prostředí.
    MPSV představilo aktuálně vydanou studii, která vznikla v rámci projektu „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00