Jak na věc


ohlášení změny plateb penzijní fondy

Prihlaska_k_registraci_pravnicke_osoby_FU.pdf

    Výpis z živnostenského rejstříku ( po novele č. 130/2008 Sb. výpis nahradil původní živnostenský list ) je vydán do 5 dnů ode dne, kdy bylo bezchybné ohlášení živnosti doručeno živnostenskému úřadu.
    Stavební ohlášení si tedy vyžaduje následující dokumenty. Je zapotřebí říct, že jejich existence je nezbytná a nelze se bez nich v žádném případě obejít.
    Jedná se o neoprávněné podnikání (je-li živnost provozována bez živnostenského oprávnění) - u živnosti volné: Fyzické osoby - až do výše 50 000,- Právnické osoby - až do výše 500 000,- Kč u živnosti řemeslné a vázané Fyzické osoby - až do výše 100 000,- Právnické osoby - až do výše 750 000,- Kč u živnosti koncesované Fyzické osoby - až do výše 200.000,- Právnické osoby - až do výše 1.000.000,- Kč


jrf_prohlaseni_odpovedny_zastupce.pdf

    FYZICKÁ OSOBA: a) státní příslušník členského státu EU - výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad (§ 46 odst. 2 živnostenského zákona), nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) živnostenského zákona, učiněné před notářem nebo orgánem státu EU posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. Doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti; občan jiného státu - výpis z Rejstříku trestů a odpovídající doklady vydané státem, jehož je fyzická osoba občanem. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. ( za občana ČR si výpis z RT obstará živnostenský odbor sám ) b) průkaz totožnosti c) doklady odborné způsobilosti (doklad o vzdělání a praxi),je-li vyžadováno podle druhu ohlášené živnosti e) doklad o vlastnickém nebo jiném užívacím právu k místu podnikání, je-li jinde než trvalé bydliště podnikatele f) výpis z
    Ohlášení stavby je nejen dle našeho názoru sice velmi důležité, nicméně neobejde se bez dalších administrativních kroků. Jmenovat bychom mohli třeba jen takové územní řízení. Jedná se o řízení, které se vztahuje na všechny nové stavby a rekonstrukce komplexního charakteru. Jedná se fakticky o všechny stavby, u nichž se mění celková zastavěná plocha a výška stavby. Mnohdy bývá také územní řízení přímo spojeno se samotným ohlášením stavby a vy tak budete mít všechno při jednom. Tento postup je mnohem jednodušší a rychlejší, což je optimální pro každého stavebníka.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    ZAHRANIČNÍ FYZICKÉ OSOBY - věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost v ČR i v zemi původu, doklad na pobyt na území ČR za účelem podnikání, doklad na místo podnikání. Pro občany EU, EHP a Švýcarska podmínka pobytu na území ČR neplatí. 2. Zvláštní podmínky: odborná nebo jiná způsobilost u živností ohlašovacích řemeslných a vázaných. U řemeslných živností - nejčastěji vyučení v oboru (v příbuzném oboru + 1 rok praxe v oboru ), střední vzdělání v oboru (v příbuzném oboru + 1 rok praxe v oboru ), vysokoškolské vzdělání v oboru nebo v příbuzném oboru nebo 6 let praxe v oboru, u vázaných živností - požadavky stanoveny v příloze č.2 živnostenského zákona. Tyto zvláštní podmínky plní fyzická osoba nebo fyzickou osobou ustanovený odpovědný zástupce, u právnické osoby ustanovený odpovědný zástupce.
    Zákon č. 570/91 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění p.p. Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností.
    Doklady, které se přikládají k ohlášení živnosti je třeba předložit v ověřených kopiích, pokud nejsou kopie dokladů ověřeny, pak je nutno předložit originál dokladu a neověřenou kopii, jejíž správnost si ověří příslušný pracovník.
    Ohlášení stavby se řadí mezi jednu z možností, jak lze reálně začít se stavbou domu anebo s jeho větší rekonstrukcí. Rozhodně není od věci podívat se na ohlášení stavby poněkud podrobněji, jelikož mnozí z nás vůbec nemají představu o tom, co vlastně toto povolení ke stavbě vlastně pojímá a jaké jsou jeho možnosti. V každém případě bude výhodnější, když budete před počátečním úsilím opravdu pečlivé a vše si prostudujete.


Potřebné podklady a dokumentace

    Živnostenský list se vydává po splnění zákonných povinností,přičemž není vydáván v režimu zák.č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a tudíž se nejedná o rozhodnutí. Proto se nelze odvolat. Lhůtou pro vydání živnostenského listu je živnostenský úřad vázán a musí ji dodržet. V případě, nemá-li ohlášení živnosti zákonné náležitosti - je podnikatel vyzván k odstranění závad a živnostenský list je vydán až po odstranění závad podání. Jsou-li závady odstraněny, právo podnikat vzniká ke dni ohlášení živnosti. Nejsou-li závady odstraněny, živnostenský úřad zahájí řízení o tom, že oprávnění ohlášením nevzniklo nebo ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Výsledkem řízení je rozhodnutí, proti kterému se lze odvolat do 15 dnů od jeho doručení. O právu opravného prostředku je účastník řízení vždy poučen.
    Právní úprava: zák.č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon). Oprávnění provozovat živnost vzniká s výjimkou nově založených právnických osob fyzickým osobám, fyzickým osobám zahraničním (mají-li dlouhodobý pobyt v ČR nad 90 dní), právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku a právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují, u ohlašovacích živností dnem ohlášení.
    Zákonem 130/2008 Sb. byla zrušena místní příslušnost a podat ohlášení, žádost o koncesi nebo oznámení změny lze na jakémkoli živnostenském úřadě. Úřad městské části Praha 21 Živnostenský odbor
    Správní poplatek za ohlášení nebo za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání je 1000,- Kč. Další ohlášení živnosti nebo přijetí další žádosti o koncesi 500,- Kč. Poplatek se hradí složenkou, která je k dispozici na živnostenském odboru, nebo přímo na Úřadě MČ na finančním odboru. Poplatek je splatný ke dni ohlášení živnosti.


Pokyny_k_vyplneni_ohlaseni_pravnicka_osoba.pdf

    Písemným podáním u příslušného živnostenského úřadu - osobně v úřední dny nebo prostřednictvím pošty, přes CzechPoint nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem
    Ohlašovatel živnosti: 1. U fyzických osob - ohlašovatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. 2. U právnických osob - osoba oprávněná jednat (jednatel,představenstvo apod.), příp. zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem.
    PRÁVNICKÉ OSOBY - ke dni ohlášení živnosti musí být právnická osoba založena, u dříve založených trestní bezúhonnost, odpovědný zástupce musí splňovat podmínku věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost. U živnosti volné nemusí být odpovědný zástupce ustanoven. Ustanovený odpovědný zástupce je k podnikateli ve smluvním vztahu.


Kde je stanoveno ohlášení stavby?

    Základním pramenem pro studium náležitostí ohlášení stavby je pochopitelně stavební zákon. Ten stanovuje přesné záležitosti, které jsou k ohlášení stavby zapotřebí. Jedná se konkrétně o § 105 a § 106 v tomto zákoně. V prvně jmenovaném paragrafu jsou zmíněny především ony náležitosti potřebné k odevzdání na stavebním úřadu. V paragrafu následujícím jsou spíše termíny a limity týkající se stavebních činností.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00