Jak na věc


osbd olomouc se sídlem v uničově

Zasedání zastupitelstva města č. 19

    b) ZMě v případě, že nebude formou obálkové metody vybrán žádný zájemce, schvaluje záměr o odprodeji pozemku st. parc. č. 134, Haškova ul. v k. ú. Uničov za účelem výstavby rodinného domu s nebytovým prostorem za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2 a za podmínek stanovených odborem výstavby. Odprodej tohoto pozemku bude schválen zájemci podle data a času doručení žádosti na podatelnu města po zveřejnění. Nebude-li na podatelnu MěÚ doručena žádná žádost o odprodej pozemku do 28.2.2002 pozbývá uvedený záměr účinnosti.
    c) ZMě v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona 128/2000 Sb., o obcích, zmocňuje p. Ladislava Pospíšila, bytem Uničov, Panská 48, jako náhradníka k výkonu všech práv společníka města Uničova na a v souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti EKO-UNIMED s.r.o., se sídlem Medlov č. p. 187, PSČ 783 91, IČO 62303431.
    ZMě bere na vědomí informace týkající se záměru výstavby výrobního závodu na výrobu silničních strojů a ukládá jednat se společností IRCR Manufactoring s.r.o. a připravit podklady pro převod části pozemku parc. 652/1 o výměře cca 6,6 ha v k.ú. Uničov za obdobných podmínek jako v případě převodu části pozemku parc. č. 652/1 označeného geometrickým plánem č. 815-5125/2001 jako parc. č. 652/58 v k.ú. Uničov.
    ZMě schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu roku 2001 ve výši 24 290 000 Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu. Po těchto rozpočtových změnách činí rozpočet příjmů i výdajů v roce 2001 částku 202 885 900 Kč.


Zasedání zastupitelstva města č. 20

    ZMě ruší usnesení č. 17/3/13 a schvaluje bezúplatný převod budovy Sokolovny č. p. 131 ve Střelicích – občanská vybav. postavené na parcele st. 42/2 a parcely č. st. 42/2 - zastavěná plocha, vše v k.ú. Střelice u Litovle do majetku Města Uničova.
    Zastupitelstvo města schvaluje vyplacení další odměny neuvolněným členům městské rady a předsedům kontrolního a finančního výboru v souladu s nařízením vlády č. 173/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev dle zásad schválených ZMě dne 12.12. 2000.
    b) ZMě v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona 128/2000 Sb., o obcích, zmocňuje delegáta, kterým je Ing. Jarmila Kaprálová, bytem Uničov, Šternberská 1266 k výkonu všech práv společníka města Uničova na a v souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti EKO-UNIMED s.r.o., se sídlem Medlov č. p. 187, PSČ 783 91, IČO 62303431.
    ad 7. Obecně závazná vyhláška č. 5/2001 o místním poplatku za provoz, shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00