Jak na věc


osbd olomouc se sídlem v uničově

Zasedání zastupitelstva města č. 19

    provozovat na dotčených pozemcích rozvodné zařízení – přípojku VN a TS pro MORAKONT s.r.o. Uničov, v právu vstupovat na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto rozvodného zařízení, a to na dobu neurčitou a za úplatu ve výši 5.000,- Kč.
    ZMě schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch ČMHB a.s.IČO 13584324 k části pozemku na parcele číslo1833/10 k.ú.Uničov a k spoluvlastnickému podílu Města Uničov na dosud nerozestavěné nemovitosti, bytového domu na části parcely číslo 1833/10 k zajištění hypotečního úvěru poskytnutého OSBD Olomouc se sídlem v Uničově,Moravské náměstí 681, Uničov,na výstavbu bytového domu budovaného při sdružení finančních prostředků s Městem Uničov.Dále souhlasí se zřízením zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu OSBD na výše uvedeném objektu ve prospěch ČMHB.
    ZMě bere na vědomí informace týkající se záměru výstavby výrobního závodu na výrobu silničních strojů a ukládá jednat se společností IRCR Manufactoring s.r.o. a připravit podklady pro převod části pozemku parc. 652/1 o výměře cca 6,6 ha v k.ú. Uničov za obdobných podmínek jako v případě převodu části pozemku parc. č. 652/1 označeného geometrickým plánem č. 815-5125/2001 jako parc. č. 652/58 v k.ú. Uničov.


Zasedání zastupitelstva města č. 20

    b) ZMě v souladu s ust. § 84 odst.2 písm.g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zmocňuje pana Františka Švába, bytem Uničov, Mohelnická 855, jako náhradníka k výkonu všech práv akcionáře města Uničova na a v souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 41, 772 11 Olomouc, IČO: 47675772, svolanou na den 14.12.2001.
    ad 7. Obecně závazná vyhláška č. 5/2001 o místním poplatku za provoz, shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města
    b) ZMě v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona 128/2000 Sb., o obcích, zmocňuje delegáta, kterým je Ing. Jarmila Kaprálová, bytem Uničov, Šternberská 1266 k výkonu všech práv společníka města Uničova na a v souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti EKO-UNIMED s.r.o., se sídlem Medlov č. p. 187, PSČ 783 91, IČO 62303431.
    ZMě schvaluje odkoupení budovy bývalého muzea v Uničově, a to pozemku parc. č. st. 18 – zast. plocha a objektu bydlení čp. 22 postaveném na tomto pozemku, vše v k.ú.Uničov za cenu 15 mil. Kč od společnosti RAVAK a.s.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00