Jak na věc


osbd olomouc se sídlem v uničově

Zasedání zastupitelstva města č. 20

    ZMě schvaluje vyhlášku č. 5/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů po zapracování připomínek.
    ad 7. Obecně závazná vyhláška č. 5/2001 o místním poplatku za provoz, shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města
    ZMě schvaluje změnu usnesení č. 17/3/9 a schvaluje odprodej objektů se st. parc. č. 1232/2 - 1232/6 v  k. ú. Uničov do vlastnictví jejich současných uživatelů s výhradou předkupního práva za kupní cenu ve výši 10 tis. Kč za objekt se zastavěným pozemkem:
    ZMě schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 319/1 a 451, oba v k.ú. Brníčko ve prospěch Severomoravské energetiky a.s., spočívajícího v právu umístit a
    Zastupitelstvo města schvaluje vyplacení další odměny neuvolněným členům městské rady a předsedům kontrolního a finančního výboru v souladu s nařízením vlády č. 173/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev dle zásad schválených ZMě dne 12.12. 2000.


Zasedání zastupitelstva města č. 19

    ZMě schvaluje odprodej pozemku parc. č. 185/41 ost. pl. o výměře 23 m2 v k. ú. Brníčko do vlastnictví p. Lukáše Hlavinky, bytem Uničov za účelem výstavby garáže za kupní cenu ve výši 20 000,- Kč.
    b) ZMě v případě, že nebude formou obálkové metody vybrán žádný zájemce, schvaluje záměr o odprodeji pozemku st. parc. č. 134, Haškova ul. v k. ú. Uničov za účelem výstavby rodinného domu s nebytovým prostorem za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2 a za podmínek stanovených odborem výstavby. Odprodej tohoto pozemku bude schválen zájemci podle data a času doručení žádosti na podatelnu města po zveřejnění. Nebude-li na podatelnu MěÚ doručena žádná žádost o odprodej pozemku do 28.2.2002 pozbývá uvedený záměr účinnosti.
    Zastupitelstvo města schvaluje převod informačního kiosku včetně programu na Obec Nová Hradečná v hodnotě 125 437 Kč, informačního kiosku na Obec Medlov včetně programu v hodnotě 117 507 Kč a převod jízdních kola přileb Zvláštní škole Uničov v hodnotě 53 300 Kč.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00