Jak na věc


paušální daň z příjmu

Přechod ze skutečných výdajů na paušál

    Tento snížený paušál se vztahuje i na poplatníky, kteří přiznávají příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů a dále pak na znalce, tlumočníky, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních předpisů a příjmy z činností insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu
    Beze změny, tedy ve výši 80% zůstávají paušální výdaje z příjmů ze zemědělské činnosti a z příjmů řemeslných činnostíBeze změny zůstávají ve výši 60% příjmy z ostatních živností, které nejsou živností řemeslnouBeze změny zůstávají paušální výdaje ve výši 30% u pronájmů.
    První závěr se týkal náhrady nákladů řízení stanovených paušální částkou ve věcech zdravotního pojištění (§ 79 odst. 5 správního řádu). Dle závěru poradního sboru se v oblasti veřejného zdravotního pojištění použije postup podle § 79 odst. 5 správního řádu zejména při ukládání pokut za nesplnění povinností stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění nebo zákonem o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, tedy pouze v situaci, kdy se jedná o postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby (správní řízení).


Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

    Mnoho živnostníků nepostřehlo, že v platnost vstoupil nový Daňový řád. Tento předpis je poněkud přísnější a neumožňuje projevit toleranci nad opomenutím nebo nevěděním. Je proto třeba velmi pečlivě zpracovat své daňové tvrzení a nezapomenout ho podat a zaplatit daň včas. Posledním termínem je tentokrát datum 1.4.2011 pro ty, kteří do té doby nedoručí správci daně zplnomocnění od daňového poradce k podání v prodloužené lhůtě.
    Správní orgán ukládá náhradu nákladů řízení paušální částkou pouze v případě, že je prokázáno porušení právní povinnosti, která naplňuje skutkovou podstatu přestupku nebo správního deliktu. Porušení takové povinnosti musí vést k zahájení správního řízení o uložení sankce za správní delikt. Správní orgán neukládá povinnost paušální náhrady nákladů řízení pouze v tomto případě. Porušení jiné hmotněprávní povinnosti (která nenaplňuje skutkovou podstatu správního deliktu nebo přestupku) může také vyvolat zahájení jiného správního řízení, ve kterém se např. z moci úřední ukládají nápravná opatření v návaznosti na výsledky předchozí kontroly (takovým řízením může být např. řízení podle § 19 zákona o státní kontrole nebo řízení podle § 114a vodního zákona).


Advokátní kancelář Ústí nad Labem

    V aplikační praxi často správní orgány řeší, zda mají oprávnění nebo povinnost uložit paušální náhradu nákladů řízení ve správním řízení, které bylo vyvoláno porušením některé z hmotněprávních povinností povinného (budoucího účastníka správního řízení). Tento příspěvek má snahu poskytnout návod pro postup správních orgánů a také lépe vysvětlit účastníkovi správního řízení povahu institutu paušální náhrady nákladů řízení.
    Oproti loňskému roku došlo u výdajových paušálů opět ke změně, tentokrát v neprospěch některých podnikatelských činností. Týká se to především fyzických osob, které mají příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů § 7 odst.1 písm. c. a dále pak podnikatelů, kteří přiznávají příjmy z užití nebo poskytnutí práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem s výjimkou případů zdaněných srážkou daní podle §7 odst.6.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00