Jak na věc


paušální daň z příjmu

Advokátní kancelář Ústí nad Labem

    První závěr se týkal náhrady nákladů řízení stanovených paušální částkou ve věcech zdravotního pojištění (§ 79 odst. 5 správního řádu). Dle závěru poradního sboru se v oblasti veřejného zdravotního pojištění použije postup podle § 79 odst. 5 správního řádu zejména při ukládání pokut za nesplnění povinností stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění nebo zákonem o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, tedy pouze v situaci, kdy se jedná o postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby (správní řízení).
    Institut nákladů řízení má za úkol mimo jiné plnit funkci preventivní a represivní (sankční). Preventivní funkce má zabránit tomu, aby se správní řízení (o žádosti) zbytečně nezahajovalo, a projevuje se např. ve formě správního poplatku. Represivní (sankční) funkce naopak nastává v případě, že někdo porušením své povinnosti (hmotněprávní či procesněprávní) způsobil, že správnímu orgánu vznikly náklady, které by bez tohoto porušení nebyly vznikly.
    Beze změny, tedy ve výši 80% zůstávají paušální výdaje z příjmů ze zemědělské činnosti a z příjmů řemeslných činnostíBeze změny zůstávají ve výši 60% příjmy z ostatních živností, které nejsou živností řemeslnouBeze změny zůstávají paušální výdaje ve výši 30% u pronájmů.


Přechod ze skutečných výdajů na paušál

    Správní orgán ukládá náhradu nákladů řízení paušální částkou pouze v případě, že je prokázáno porušení právní povinnosti, která naplňuje skutkovou podstatu přestupku nebo správního deliktu. Porušení takové povinnosti musí vést k zahájení správního řízení o uložení sankce za správní delikt. Správní orgán neukládá povinnost paušální náhrady nákladů řízení pouze v tomto případě. Porušení jiné hmotněprávní povinnosti (která nenaplňuje skutkovou podstatu správního deliktu nebo přestupku) může také vyvolat zahájení jiného správního řízení, ve kterém se např. z moci úřední ukládají nápravná opatření v návaznosti na výsledky předchozí kontroly (takovým řízením může být např. řízení podle § 19 zákona o státní kontrole nebo řízení podle § 114a vodního zákona).
    Náklady řízení upravuje Část druhá, Díl 8, ustanovení § 79 platného znění správního řádu (zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“). Toto ustanovení provádí vyhláška ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. Mezi náklady řízení patří zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně správního poplatku, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů, tlumočné a odměna za zastupování (79 odst. 1 správního řádu), dále také paušální částka nákladů řízení (§ 79 odst. 5 správního řádu).


Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

    Paušální náhrada nákladů řízení je stanovena prováděcím právním předpisem v základní výši 1000 Kč. Paušální náhradu nákladů řízení lze uložit v jakémkoliv správním řízení, ke kterému došlo porušením právní povinnosti účastníka nebo jeho nečinností. Povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou se ukládá ve vztahu ke správnímu orgánu, který řízení vede a který v souvislosti s ním vynakládá náklady, které by nevynaložil, pokud by odpůrce své povinnosti plnil a k žádnému řízení by tak nedošlo. Povinnost nahradit náklady řízení by určitě nebylo možné uložit tehdy, pokud by účastníku řízení nebylo porušení právní povinnosti prokázáno nebo pokud by tato povinnost zanikla v průběhu správního řízení. Tuto povinnost zpravidla ukládá správní orgán rovněž rozhodnutím, a to nejlépe jako součást „jiného rozhodnutí“ (§ 79 odst. 2 správního řádu).
    Přejít na paušální výdaje není jen tak jednoduché. Pokud Vám někdo nabídne zpracovat přiznání a uplatní paušální výdaje bez toho, aby se přesvědčil, jak to bylo v loňském roce, může Vám způsobit značnou škodu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00