Jak na věc


plán pedagogické podpory příklad

ONLINE SETKÁNÍ: Plán pedagogické podpory v kostce | 11. 6. 2019 od 10:00

    Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.
    Výzva č. 29 – školení pro žadatele OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Mgr. Zuzana Plecitá PhDr. Eva Chvalinová,
    Nedílnou součástí semináře je postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 1.stupně a 2.-5.stupně. Je zaměřen na jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich specifika (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu). 
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    Možnosti týmové spolupráce pedagogického sboru při vytváření podmínek žákům se specifickými vzdělávacími potřebami tak, aby se mohli optimálně rozvíjet ve výkonově heterogenní skupině, popis role školního poradenského pracoviště při poskytování podpory ve školním prostředí.


Existuje nějaký vzor pro vyplnění formuláře PLPP?

    - školní poradenské pracoviště (ŠPP) a jeho úloha při podpoře všech žáků s specifickými vzdělávacími potřebami (SVP), role jednotlivých poradenských pracovníků (kdo a proč tvoří tým?), plán poradenských služeb školy
    Velmi podrobně jsou rozebírány zpráva, doporučení a revize. Důraz je kladen na povinnost škol v kontextu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, spolupráci rodiči, na jejich práva a povinnosti, na spolupráci s odbornými pracovišti. 
    1 Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb., které nabude účinnosti 1. září 2016 Klíčové principy rovnocenná a partnerská spolupráce školy - školského.
    Zaměřuje se též na členění podpůrných opatření, základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření. (metody, formy, formulování cílů, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.) a normovanou finanční náročnost.
    Hodnocení kvality vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků Liberec 20. srpna 2012 Hodnocení.
    Spolupráce OSPOD se školami a školskými zařízeními TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ.


Podpůrná opatření v rámci inkluze V MŠ a na ZŠ - tvorba IVP a PLPP

    Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:
    - spolupráce v rámci školy – možnosti spolupráce školního poradenského pracoviště (ŠPP) s pedagogy na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00