Jak na věc


plicní nové město na moravě nemocnice

ROZINKY černé RAW - sušené na slunci 250g

    Při abscesu odolávajícímu antibiotické léčbě je nutné chirurgické řešení, zejména při podezření na rakovinu plic. Nejčastěji se odstraňuje celý plicní lalok (tzv. lobektomie), při malých abscesech je dostačující odstranění menšího úseku plicní tkáně. Při mnohočetných abscesech nebo plicní gangréně neodpovídající na medikamentózní léčbu je nutné odstranit celé plicní křídlo; tento výkon zvaný pneumonektomie má vysokou úmrtnost (5 až 10 %). U velkých dutin přetrvávajících v plicní tkáni navzdory antibiotické léčbě zavádíme dlouhodobou drenáž ložiska dutou hadičkou, vedenou před hrudní stěnu a napojenou na uzavřený podtlakový systém.
    Vyvolavatelem plicního abscesu mohou být různé mikroby - nejčastěji anaerobní bakterie (žijící jen za nepřítomnosti vzduchu), méně často aerobní bakterie (žijící za přítomnosti vzduchu), mykobakterie (zvláštní druh bakterií, které se vyznačují relativně pomalým růstem podobajícím se při kultivaci růstu hub, a z nichž některé jsou vyvolavatelem tuberkulózy a lepry) a houby. Plicní absces vyvolaný anaerobními bakteriemi nazýváme putridní; vyznačuje se typickým hnilobným zápachem hnisu.
    Je-li původcem nákazy aerobní bakterie, závisí výběr antibiotika na výsledku testů citlivosti. U abscesů houbového původu podáváme antimykotika, tj. antibiotika proti houbám, nejčastěji amfotericin B.
    Nejdůležitější je antibiotická léčba, která ve většině případů navodí rychlé a úplné vyhojení plicního abscesu. Většina pacientů se uzdraví bez operace.


Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

    1. Péče o pacienty se zhoubnými a benigními nádory nitrohrudní lokalizace - diagnostika, stanovení léčebného postupu, indikace k resekční léčbě, protinádorová chemotherapie, intervenční bronchologie.
    K zjištění původce nákazy se provádí mikrobiologické vyšetření sputa (mikroskopicky a kultivací na živné půdě). K průkazu anaerobních bakterií je však třeba vyšetřit vzorek plicní tkáně odebraný při bronchoskopii (endoskopickém vyšetření dýchacích cest) napíchnutím přes stěnu průdušnice, popř. odběrem materiálu z dýchacích cest speciálním kartáčkem. Bronchoskopie není nutná, pokud je dostatečná odpověď na antibiotickou léčbu a nemáme-li podezření na cizí těleso nebo nádor.
    3. Péče o pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí, asthma bronchiale, hypoventilační syndromy - terapie akutních i chronických stavů, možnost akutní neinvazivní ventilace, indikace DDOT, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, indikace domácí neinvazivní ventilace včetně zajištění následné péče.


Tip pro čtenáře Spektra Zdraví:

    Plicní absces vzniká často následkem vdechnutí (aspirace) infikovaného materiálu z horních dýchacích cest u pacienta s poruchou vědomí (onemocnění a úrazy mozku, alkoholizmus, celkové znecitlivění, útlum centrálního nervového systému při předávkování tlumících léků - sedativ); vyvolavatelem jsou obvykle anaerobní bakterie.
    Často bývá spojen s onemocněním závěsného aparátu zubů. Původcem nemoci je obvykle smíšená nákaza (aerobní i anaerobní bakterie a houby), která je často součástí bakteriálního osídlení nosohltanu a ústní dutiny.
    Pro plicní absces svědčí výše uvedené příznaky a objektivní nálezy. Na rentgenovém snímku plic je v časné fázi plicního abscesu patrné zastínění, někdy kulovitého tvaru, vyvolané zahuštěním (konsolidací) plicní tkáně v místě tvořícího se abscesu. Po prasknutí abscesu do dýchacích cest se na snímku objeví dutina s hladinou tekutiny pod plynnou náplní (tzv. hydroaerický fenomén). Je-li rentgenový obraz nejasný nebo je-li podezření jiné základní onemocnění plíce (např. rakovinu), provádíme počítačovou tomografii (CT), která lépe anatomicky zobrazí sledovanou oblast.


Příčiny, rizikové faktory

    Plicní absces je patologická dutina v plicní tkáni ohraničená vlastní stěnou (tzv. pyogenní membránou) a vyplněná hnisem. Vzniká na podkladě nekrózy (odúmrtě) plicní tkáně při těžkém infekčním zánětlivém postižení plíce. Je-li destruktivní zánětlivý proces v plicní tkáni difúznější, hovoříme o plicní gangréně.
    Po prasknutí abscesu do průdušky pacient vykašlává během několika hodin nebo dnů velké množství hnisavého (páchnoucího nebo nepáchnoucího) sputa. Sputum může obsahovat uvolněné části odumřelé plicní tkáně. Provalení abscesu do dýchacím cest je obvykle provázeno přechodným zhoršením celkového stavu s dalším zvýšením teploty a celkovou slabostí.
    Významným podpůrným prostředkem může být polohová drenáž (poloha hlavou a hrudníkem směrem dolů usnadňující odkašlávání sputa); tato metoda však může způsobit rozšíření infekce do ostatních průdušek U těžce oslabených pacientů neschopných odkašlávat je někdy nutná tracheostomie (tzv. slavík - vyústění průdušnice navenek v přední krční krajině) umožňující asistovanou toaletu dýchacích cest odsáváním a výplachy.


Chcete mít co nejlepší výsledky?Nastudujte si tento článek.

    S antibiotiky je třeba začít hned po odběru sputa a krve na mikrobiologické vyšetření. Vzhledem k předpokládanému anaerobnímu původci se přednostně podává klindamycin, zpočátku nitrožilně, později ústy. Účinný je také penicilin. Doporučována je také kombinace penicilinu s metronidazolem.
    Plicní embolie je srdečně-plicní onemocnění způsobené uzávěrem plicních tepen, nejčastěji krevní sraženinou. Plicní embolie je po srdečním infarktu a cévní mozkové příhodě třetí nejčastější srdečně-cévní příčinou smrti. Ročně se v České republice diagnostikuje asi 10 000 plicních embolií. Skutečný...
    Plicní absces musíme odlišit od plicní rakoviny, bronchiektázií, empyému, tuberkulózy, infikované plicní buly („puchýře“, vyskytujícího se např. při plicní rozedmě), vzduchové cysty (nezánětlivé dutiny s vlastní výstelkou) a abscesu v podbrániční krajině břišní dutiny, např. v játrech.
    S antibiotickou léčbou je třeba pokračovat až do zhojení zánětu plicní tkáně a vymizení abscesové dutiny. To trvá obvykle několik týdnů až několik měsíců.


BIOTERMAL koupelová sůl Energy 350g

    Příznaky plicního abscesu se mohou objevit náhle nebo postupně. Počáteční příznaky jsou podobné projevům prostému zánětu plic (pneumonie); nejčastěji pozorujeme celkovou nevolnost, nechutenství, kašel s vykašláváním sputa („chrchlů“), pocení a horečku. Dokud není absces úplně ohraničený vlastní stěnou, je sputum hnisavé a může obsahovat žilky krve. Hnilobný zápach z úst nemocného rozeznatelný již na určitou vzdálenost je typický pro anaerobní bakteriální původ. Někdy udávaná bolest na hrudi je známkou rozšíření zánětu na pohrudnici (výstelku pohrudniční dutiny).
    4. Péče o pacienty s ostatními plicními afekcemi – difusní parenchymové plicní procesy, profesionální postižení plic, plicní nemoci jako komplikace jiného základního onemocnění včetně péče o plicní afekce u imunokompromitovaných pacientů.
    Dalšími méně častými příčinami plicního abscesu tzv. septické plicní emboly (infikované krevní sraženiny zanesené - „vmetnuté“ - krevním oběhem z periferních orgánů). U narkomanů pozorujeme plicní abscesy vznikající zavlečením nákazy z infekčního zánětu srdeční chlopně, vyvolaného nejčastěji bakterií Staphylococcus aureus. Vytvoření abscesu může komplikovat plicní infarkt (odúmrť plicní tkáně následkem poruch prokrvení), také abscesy z jater se mohou šířit přímo přes bránici do dolního plicního laloku.


Čaj Čokoláda, rooibos & vanilka ETS

    Tvorbou abscesu je někdy komplikován infekční zánět plic (pneumonie). Nejčastějšími původci plicního zánětu jsou Klebsiella pneumoniae, β-hemolytické streptokoky, Legionella pneumophilla nebo Hemophilus influenzae. Akutní nebo chronické plicní abscesy mohou vyvolat také houby Coccidioides, Blastomyces a Histoplasma. Podezření na tyto původce máme v oblastech s trvalým výskytem těchto infekcí (viz. článek Mykotická pneumonie). U oslabených osob bývá původcem plicního abscesu bakterie Nocardia, houby Cryptococcus, Aspergillus a atypické mykobakterie, zejm. Mycobacterium avium a Mycobacterium kansasii.
    Při správné antibiotické léčbě zpravidla známky plicního hnisání vymizí, což však nemusí vždy znamenat vyléčení. Je-li absces chronický, může se objevit váhový úbytek, chudokrevnost, postižení kostí a kloubů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00