Jak na věc


podání přiznání k dph

Modelový vzor Žádost o splátkový kalendář

    Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal (§ 5 odst. 2 zákona č. 85/1990 Sb.).


Odvolání včetně žádosti o prominutí lhůty

    Dohled je výkonem oprávnění, stanovených zákonem o státním zastupitelství, k zajištění řídících a kontrolních vztahů mezi různými stupni státních zastupitelství a uvnitř jednotlivých státních zastupitelství při výkonu působnosti státního zastupitelství. Nejblíže vyšší státní zastupitelství je oprávněno vykonávat dohled nad postupem nejblíže nižších státních zastupitelství ve svém obvodu při vyřizování věcí v jejich příslušnosti a dávat jim k jejich postupu písemné pokyny. Nejblíže vyšší státní zastupitelství může věc odejmout nejblíže nižšímu státnímu zastupitelství a vyřídit ji samo též tehdy, je-li nejblíže nižší státní zastupitelství nečinné nebo se v jeho postupu vyskytují nedůvodné průtahy. Není-li podatel spokojen se způsobem vyřízení svého podání, může požádat o přezkoumání vyřízení podání nejblíže vyšší státní zastupitelství, jehož rozhodnutí v téže věci je konečné. Nejvyššímu státnímu zastupitelství může být podán podnět k výkonu dohledu nad činností vrchního státního zastupit
    Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji hned vyřídit, sepíše o ní pověřený zaměstnanec Nejvyššího státního zastupitelství záznam.
    Daňová podání v aplikaci "Elektronická podání pro Finanční správu" (EPO) lze odeslat také bez použití ZAREP (Kvalifikovaný certifikát, který obsahuje Identifikátor MPSV), nebo bez ověřené identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
    Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Pokud je žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Nejvyššího státního zastupitelství.
    2. Podnět k výkonu dohledu nad činností Vrchního státního zastupitelství v Praze a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci (§ 12c až § 12e zákona o státním zastupitelství, § 1 a § 2 vyhlášky č. 23/1994 Sb.)


Vyjádření k žalobě na vyklizení

    Z podnětu musí být patrno, kdo jej podává, označení rozhodnutí soudu nebo orgánu přípravného řízení trestního, jehož nezákonnost je namítána, a v čem je spatřováno porušení zákona. Nemá-li podání některou z těchto náležitostí a není-li ani po upozornění doplněno, může je státní zastupitelství příslušné k jeho vyřízení odložit, o čemž podatele vyrozumí (§ 31 odst. 2 vyhlášky č. 23/1994 Sb.).
    Pokud není u článků uvedeno jinak, podléhá veškerý obsah licenci Creative Commons Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – Zachovejte licenci 3.0 Česko.
    Podnětem k podání stížnosti pro porušení zákona v trestní věci je podání, kterým podatel žádá o přezkoumání zákonnosti pravomocného rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, proti němuž může ministr spravedlnosti podle trestního řádu podat stížnost pro porušení zákona (§ 266 a násl. tr. ř.) a nápravu případné nezákonnosti rozhodnutí nelze zajistit podle jiných ustanovení trestního řádu. Podnět se může týkat i nezákonnosti postupu řízení, na jehož podkladě bylo takové rozhodnutí učiněno (§ 31 odst. 1 vyhlášky č. 23/1994 Sb.).


Modelový vzor Reklamace spotřeby vody

    Státní zastupitelství prošetřuje podněty k podání stížnosti pro porušení zákona, které mu jsou adresovány nebo které mu postoupí ministr spravedlnosti. K prošetření je příslušné státní zastupitelství bezprostředně nadřízené státnímu zastupitelství, které bylo v původním řízení ve věci činné v posledním stupni. Po prošetření státní zastupitelství předloží ministru spravedlnosti stanovisko, v němž navrhne buď podnět odložit, nebo podat stížnost pro porušení zákona (§ 466 tr. ř.).
    E-tiskopis lze získat i zpětně, tedy po opuštění stránky s informací o odeslaném podání. E-tiskopis je součástí souboru "...potvrzeni.p7s", který je dokladem o odeslaném elektronickém podání. Tento soubor je nabídnut k uložení po odeslání podání, na stránce s informací o úspěšně odeslaném podání.
    I na Nejvyšší státní zastupitelství má každý právo sám nebo společně s jinými se obracet se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do jeho působnosti (§ 1 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním).
    Nejvyšší státní zastupitelství může podané stížnosti samo vyhovět. Neučiní-li tak, předloží stížnost s příslušným spisem do 7 dnů od jejího doručení nejvyššímu státnímu zástupci, který o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.


Modelový vzor odporu proti platebnímu rozkazu

    Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti (§ 1 odst. 4 zákona č. 85/1990 Sb.).
    Pro získání E-tiskopisu je třeba načíst soubor "...potvrzeni.p7s" do aplikace EPO. Na titulní straně Daňového portálu www.daneelektronicky.cz klikněte na odkaz "ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU" a dále na možnost "Načtení ze souboru". Na zobrazené stránce vyberte možnost "Načíst XML soubor s podáním aplikace EPO2". Pomocí tlačítka "Procházet" vyberte soubor s potvrzením ("...potvrzeni.p7s") a výběr potvrďte.
    Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu (§ 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím) je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace, není žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Stejně tak není žádostí podle tohoto zákona elektronicky zaslaná žádost, která nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny Nejvyššího státního zastupitelství.


Modelový vzor stížnosti na jednání exekutora k Exekutorské komoře

    Odvolání lze podat proti rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace (§ 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Proti rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství o odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od doručení podat odvolání. Odvolání se podává u Nejvyššího státního zastupitelství.
    Je-li státnímu zastupitelství doručeno podání obviněného označené jako podnět ke stížnosti pro porušení zákona a přichází-li v úvahu podání dovolání proti takovému rozhodnutí, státní zastupitelství poučí podatele o možnosti napadnout rozhodnutí dovoláním a současně mu sdělí, že se podáním dále nezabývá (§ 31 odst. 3 vyhlášky č. 23/1994 Sb.). Probíhá-li v trestní věci řízení o návrhu na povolení obnovy řízení nebo řízení o ústavní stížnosti ohledně obviněného, kterého se podnět týká, státní zástupce postoupí podnět bez dalšího řízení Ministerstvu spravedlnosti a odesílatele o tom vyrozumí (§ 32 odst. 2 vyhlášky č. 23/1994 Sb.).


Vyjádření žalované v rozhodčím řízení

    Podává se u orgánu, proti jehož usnesení stížnost směřuje, tj. u Nejvyššího státního zastupitelství, a to do tří dnů od oznámení usnesení. Oznámením se zde rozumí zpravidla doručení opisu usnesení. Zákon nepožaduje žádné zvláštní obsahové nebo formální náležitosti stížnosti, přičemž se každé podání posuzuje podle svého obsahu, bez ohledu na to, jak je označeno. Stížnost nemusí být ani odůvodněna. Musí však z ní být zřejmé minimálně to, kdo ji podává a proti kterému rozhodnutí směřuje. Stížnost lze opřít o nové skutečnosti a důkazy. Podaná stížnost má odkladný účinek, proto napadené rozhodnutí nelze vykonat, dokud není rozhodnuto o stížnosti. O stížnosti rozhoduje nejvyšší státní zástupce.
     Vzory podání jsou zpracovány v rámci projektu Právo na straně seniorů a je realizován za přispění dotačního programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy, magistrátu hl. m. Prahy.
    Aby se však jednalo o plnohodnotné podání, je nutné vytisknout, podepsat a doručit na místně příslušný FÚ, do 5 dnů od odeslání podání, potvrzení o odeslaném podání, které nebylo opatřeno ZAREP, popř. ověřenou identitou podatele, tzv. E-tiskopis podání (§ 71 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Výjimku tvoří podání Souhrnného hlášení VIES a formulář Kontrolní hlášení DPH, kde je nutné v případě podání "bez podpisu" E-tiskopis doručit na místně příslušný Finanční úřad do 5 dnů, nejpozději však 25. den v daném měsíci.
    Vzory podání jsou zpracovány v rámci projektu Právo na straně seniorů a je realizován za přispění dotačního programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy, magistrátu hl. m. Prahy.


Žaloba na určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu

    Vzory podání jsou zpracovány v rámci projektu Právo na straně seniorů a je realizován za přispění dotačního programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy, magistrátu hl. m. Prahy. 
    Z důvodů stanovených zákonem o svobodném přístupu k informacím (§ 16a odst. 1) může žadatel podat stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace. Důvodem stížnosti mohou být zejména tyto skutečnosti:
    Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Nejvyššímu státnímu zastupitelství a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, dále musí být uvedeno, kdo žádost podává. Podává-li žádost fyzická osoba, uvede v písemné žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Je-li písemná žádost podávána právnickou osobou, uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, lisí-li se od adresy sídla.


Návrh na zastavení exekuce-nepřiměřenost

    Nejvyšší státní zastupitelství předloží odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení s příslušným spisem nejvyššímu státnímu zástupci, který o odvolání rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo předloženo.
    Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze získat na základě ústní nebo písemné žádosti. Informace jsou poskytovány bezplatně, v případech uvedených v přiloženém sazebníku je však požadována úhrada nákladů podle § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím.
    Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat (§ 5 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb.).
    4. Stížnost na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství (§ 16b zákona o státním zastupitelství).


Modelový vzor Odvolání proti rozhodnutí úřadu práce

    Vzory podání jsou zpracovány v rámci projektu Právo na straně seniorů a je realizován za přispění dotačního programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy, magistrátu hl. m. Prahy.
    Jedná se o návrh na zahájení občanského soudního řízení o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00