Jak na věc


poplatky za odvoz komunálního odpadu praha

Těžká pára: Lidičky, já mám rád pívo

    1. V případě požadavku změny počtu, velikosti nebo frekvence svozu sběrných nádob na směsný komunální odpad a na biologicky rozložitelný odpad, v případě zájmu o objednání nového nebo ukončení stávajícího svozu, při změně plátce poplatku či správce objektu kontaktujte zákaznické centrum svozové společnosti, která zabezpečuje odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti.
    V případě požadavku týkající se platby za komunální odpad písemně nebo osobní návštěvou na adrese: DPC MHMP, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 29/35, Praha 1, PSČ 110 00, kanc. č. 501, V. patro.
    Pracovník svozové společnosti s Vámi sepíše smlouvu, poradí Vám s výběrem velikosti sběrné nádoby a informuje Vás o jejím vývozu. Po uzavření smlouvy Vám bude zdarma přivezena sběrná nádoba na odpad, na které bude té nálepka o jejím vývozu.
    V případě požadavku změny počtu nebo velikosti sběrných nádob, frekvence nebo ukončení svozu, při změně vlastníka či správce nemovitosti na kontaktní místo svozové společnosti, která zabezpečuje odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti nebo Zákaznické centrum Pražských služeb, a.s., v přízemí Škodova paláce v Jungmannově ulici 29/35 na Praze 1.


Těžká pára: Ku Praze uhání vlak

    Zastupitelstvo hlavního města Prahy se dne 17. 10. 2019 usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. S účinností od 01. 01. 2020 dochází ke zvýšení poplatku za svoz směsného komunálního odpadu o 30% a nově se součástí poplatku za komunální odpad stává poplatek za svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Výše poplatku za každý i započatý měsíc se nově stanoví podle počtu, objemu a frekvence obsluhy objednaných sběrných nádob na směsný komunální odpad a na biologicky rozložitelný komunální odpad. Zároveň s účinností této obecně závazné vyhlášky bude svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu nabízen jako součást komplexního městského systému nakládání s komunálním odpadem. Více informací o svozu biologicky rozložitelného odpadu naleznete zde. Více informací o svozu směsného komunálního odpadu naleznete zde.
    Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Jedná se o právnickou nebo fyzickou osobu, která správci poplatku doručí formulář "Prohlášení plátce poplatku", vyplněný na svozové společnosti zabezpečující odvoz odpadu v dané svozové oblasti.
    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.
    Vlastník objektu uzavře smlouvu se svozovou společností Pražské služby a.s. a to na obchodním oddělení firmy v objektu spalovna sídlící na adrese  Průrmyslová 32/615, Praha 10 Malešice, tel: 284 09 14 55, 7, 8 . Provozní doba centra: pondělí a středa od 8:00 do 18:00 hod, úterý, čtvrtek, pátek od 8:00 do 15.00 hod


Kdo je oprávněn v této věci jednat

    2. V případě požadavku týkajícího se platby poplatku kontaktujte písemně nebo osobně správce poplatků za odpady na adrese: odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 110 00, kancelář č. 501, V. patro, id DS 48ia97h. Obecné informace lze získat na tel. číslech uvedených zde.
    Poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.
    Komunální odpad je veškerý odpad, který produkují fyzické osoby na území obce. Obec má ze zákona povinnost zabezpečit jeho sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování. (dle ust. § 4 písm. b zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění)
    *Svozová oblast A: Praha 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, Benice, Běchovice, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Křeslice, Kunratice, Libuš, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Nebušice, Nedvězí, Petrovice, Přední Kopanina, Řeporyje, Slivenec, Suchdol, Šeberov, Štěrboholy, Újezd, Velká Chuchle, Zbraslav a Zličín.


Sazba poplatku v Kč za měsíc platná od 01. 01. 2020

    V roce 1996 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy „Projekt hospodaření s odpady“ (usnesení č.47 ze dne 16.1.1996). Realizace tohoto projektu probíhá od roku 1998, jde o celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu, spočívající v třídění na následující druhy:
    Svoz komunálního odpadu vyjde občana Berouna stejně jako loni na 700 korun. Lidé mohou platit bezhotovostně, složenkou a nebo přímo v pokladně v přízemí radnice. Poplatek je splatný 31. května! Pokud nebude poplatek uhrazen nejpozději do 90 dnů od jeho splatnosti, bude zvýšen na dvojnásobek. č. účtu 51-4855720247/0100. Částka 700 Kč VS se nemění a lze ho zjistit na poplatky@muberoun.cz, poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@muberoun.cz. Tel.: 311 654 163 (nebo l. 169 či 170)
    Poplatek za komunální odpad upravuje zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazná vyhláška č.2/2005 Sb., hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.


4. 1. 2016 od 08:30 - 31. 1. 2016 od 17:00

    Variabilní symbol přiděluje správce poplatku po přijetí Prohlášení plátce poplatku. Před přidělením trvalého variabilního symbolu lze využít dočasný variabilní symbol uvedený na Prohlášení plátce poplatku – tento se po přidělení trvalého variabilního symbolu již nepoužije.
    V případě požadavku změny počtu nebo velikosti sběrných nádob, frekvence nebo ukončení svozu, při změně vlastníka či správce nemovitosti pro ověření údajů je třeba předložit k nahlédnutí
    Podle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) je povinností každého vlastníka nemovitosti zajistit si dostatečný objem sběrných nádob na komunální odpad.


Kdo poplatek platí a kdo je oprávněn v této věci jednat

    Plátcem poplatku je vlastník nemovité věci, kde vzniká komunální odpad. Je-li vlastníků více, jsou povinni zvolit si společného zmocněnce. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek, je plátcem toto společenství. Plátce poplatku (resp. společný zmocněnec v případě více vlastníků) má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní podáním prohlášení plátce poplatku správci poplatku (za každý jím spravovaný objekt do 30 dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku), vyplněné na svozové společnosti zabezpečující odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00