Jak na věc


posudková komise mpsv čr brno kontakt

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

    dnes se uskutečnila, pod záštitou paní poslankyně Ing. Radky Maxové, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, konference na téma „Zaslouží si lékařská posudková služba koncepční změnu?“ 
    V jakémkoli správním řízení má jeho účastník právo činit návrhy a doplňovat nové skutečnosti. V rámci řízení o přiznání příspěvku na péči najde toto právo uplatnění zejména v možnosti doplnit aktuální lékařské zprávy či jiné dokumenty dokládající omezení schopnosti žadatele vést samostatný život. Tyto dokumenty můžeme přiložit jako přílohu k samotné žádosti o příspěvek nebo dodat kdykoli v průběhu řízení.


Úhrady (úřad práce vyžádané úkony platí)

    Na konferenci jednoznačně zaznělo, že je potřeba udělat velmi rychlé kroky ke stabilizaci systému a po té zásadní systémové změny. Ve svém vystoupení jsem upozornil na možnost využití ergoterapeutů při posuzování pracovního potencionálu a dále na možnost využití fyzioterapeutů při posuzování nároku na průkazy OZP a kompenzační pomůcky. Současný systém trpí také tím, že při hodnocení míry závislosti není brán jako hlavní posudek stanovisko sociálního pracovníka, ale prioritní je vždy posudek posudkového lékaře. Je to v zásadním rozporu s tím, že posudkový lékař hodnotí zpravidla pouze podle dokumentace zdravotní stav, kdežto sociální pracovník provádí sociální šetření v místě bydliště, a tudíž má daleko větší vhled do potřeb klienta. Ve svém vystoupení jsem také upozornil na problém s posuzováním míry invalidity. Míra invalidity je posuzována podle přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. V této příloze jsou uvedeny ztráty pracovních schopností při jednotlivých diagnózách. Posudkový lékař má
    Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole ............oddílu ..........položka................písmeno........Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy............
    nedivím se Vám, že jste rozčarovaná a naštvaná. Jestliže Vám jednou uznají, že Váš syn nezvládá nějakou aktivitu a potom prohlásí, že stravování je vlastně péče o zdraví, tak je to nepochopitelné, ale hlavně neodborné. Doporučuji, abyste podala správní žalobu, která se podává ke Krajskému soudu. Neplatí se žádné poplatky a nemusí Vás zastupovat advokát. Posílám Vám vzor správní žaloby. Musíte vše řádně vypsat, aby bylo srozumitelné o co jde.


Spolupráce se zdravotnickými zařízeními

    Na konferenci byla sdělena zásadní fakta. V současné době je necelých 400 lékařů posudkové služby, kteří ročně musí provést 430 – 450 tisíc posouzení. V loňském roce připadlo na jednoho posudkového lékaře 1220 posudků. Věk posudkových lékařů překročil 60 let. Tito pracovníci byli zařazeni do státní služby, což dále komplikuje personální stav posudkové služby. Pokud nedojde ke změně zákona, tak k 1. 7. 2017 skončí téměř 140 lékařů posudkové služby, protože překročí věk 70 let, který stanoví zákon o státní službě pro státní úředníky, jako limitní. To může vést k úplnému kolapsu celého systému. Málokdo si dá do souvislostí, že posudkoví lékaři rozhodují o míře invalidity, to je o invalidních důchodech, případně o statutu osoby zdravotně znevýhodněné. Dále posuzují přiznávání průkazů OZP, míru závislosti na pomoci druhé osoby, nárok na kompenzační pomůcku a ještě prodloužení pracovní neschopnosti při delší nemoci. Jsou to velmi odlišné činnosti a domnívám se, že není možné, aby jeden posud
    V případě, že i po doplnění podkladů pro posouzení zdravotního stavu lékařská posudková služba nezmění své stanovisko, a úřad práce na jeho základě vydá rozhodnutí, máme pochopitelně možnost podat proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů odvolání.
    Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů: 1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.
    Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.


Doplňování podkladů správního řízení

    Máme-li navíc důvod se domnívat, že konkrétní posudkový lékař posoudil zdravotní stav neobjektivně či zjevně v rozporu se skutečností, můžeme rovněž z uvedeného důvodu zkusit požádat o posouzení jiným posudkovým lékařem. Ačkoli by se něco takového stávat nemělo, praxe ukazuje, že lékařské posudky jednotlivých posudkových lékařů se mohou v některých případech výrazně lišit.
    Díky seznamu všech základních životních potřeb můžeme zjistit, které z nich žadatel dle posudku naopak zvládá a porovnat toto zjištění s reálným stavem. V případě, že posouzení zdravotního stavu neodpovídá skutečnosti, můžeme ve výčtu lékařských zpráv v posudku zkontrolovat, zda v něm některé významné odborné nálezy nechybí. Pokud tomu tak je, můžeme do protokolu na místě uvést, že s výsledkem posouzení nesouhlasíme a doložíme další podstatné lékařské nálezy pro doplnění posudku.
    Uvedený postup je poslední možností, jak zvrátit vydání rozhodnutí, které dle našeho názoru neodpovídá skutečnému stavu žadatele. Zapomenout opět nesmíme na fakt, že možnost nahlížet do spisu, činit z něj výpisy, kopie či provádět výše popsané úkony může pouze žadatel nebo jeho zástupce (zmocněnec, opatrovník, zákonný zástupce atd.).


Jak postupovat v případě neobjektivního posudku

    Obzvláště užitečné může být právo doplňovat nové skutečnosti ve chvíli, kdy je žadatel nebo jeho zástupce informován o tom, že se může seznámit s posudkem před vydáním rozhodnutí a této možnosti využije. Posudek totiž mimo jiné obsahuje seznam lékařských zpráv, ze kterých posudkový lékař vycházel, seznam zjištěných diagnóz, posudkové zhodnocení a výčet základních životních potřeb, které dle daného posudku osoba není schopna samostatně zvládat.
    Po realizaci výše uvedeného úřad práce musí usnesením opět přerušit řízení z důvodu posuzování zdravotního stavu a poslat žádost o doplnění posudku spolu s novými odbornými nálezy na lékařskou posudkovou službu. Po obdržení doplněného posudku úřad práce opět informuje žadatele či jeho zástupce o možnosti se s tímto posudkem seznámit.
    Spolu s pracovnicí úřadu práce se domluvíme na datu, do kdy jsme schopni tyto nálezy dodat. Toto datum rovněž uvedeme do protokolu. Zároveň do něj necháme zaznamenat i naši žádost o doplnění lékařského posudku o nově dodané skutečnosti.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00