Jak na věc


praktická cvičení z fyziologie a tělesné zátěže

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2018/2019

    - vyplněná přihláška ke vzdělávání ve střední škole včetně prospěchu a chování za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy, popřípadě ověřené kopie vysvědčení, může být i výpis z vysvědčení, podepsaná zákonným zástupcem a uchazečem
    Vzdělávací program: Školní vzdělávací program PRAKTICKÝ ŽIVOT, zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání praktická škola jednoletá. Délka a forma studia: 1 rok, denní studium
    Přihlásit se mohou žáci, kteří navštěvují základní školu speciální nebo s problémy zvládají základní školu praktickou a studenti, kteří nejsou absolventi praktické školy jednoleté.
    Pokud nebude rozhodnuto jinak, odevzdá zákonný zástupce nezletilého žáka do 10 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí na školu zápisový lístek ředitelce školy a tím potvrdí zájem o studium.
                                              Německý jazyk                                          Předměty speciálně pedagogické péče                                                         


Kód oboru: 78 – 62 – C/01 název: Praktická škola jednoletá

    Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelkou školy potvrzují uchazeči svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce příslušné střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 40 správního řádu v návaznosti na § 60a odst. 6 a § 183 školského zákona).V případě, že zápisový lístek neodevzdají ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ.
    Jako každoročně, tak i letos se žáci a žákyně našich tříd pod vedením p. uč. Blanky Mičkové pustili do pečení vánočních perníčků. Zadělala se těsta, perníčky se upekly, nazdobily a krásně provoněly celou školu. Na pečení a zdobení se „vyřádila“ nejen děvčata, ale se zápalem se zapojovali také někteří hoši. Perníčky byly moc pěkné a potěšily všechny děti a učitele jako dáreček, který všichni dostali u stromečku při předvánočním zpívání.


Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

    Cílem výuky je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnou jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života a využívat je v rámci celoživotního učení. Žáci budou vybráni na základě stanovených kritérií a rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou. Výsledky přijímacího řízení - budou zveřejněny pod přidělenými registračními čísly na webu školy a na úřední desce školy.Pokud nebude rozhodnuto jinak, odevzdá zákonný zástupce nezletilého žáka do 10 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí na školu zápisový lístek ředitelce školy a tím potvrdí zájem o studium.
    Zákonný zástupce nebo zletilý žák odevzdá vyplněnou přihlášku s příslušnými doklady nebo ji zašle poštou nejpozději do 1.března 2019 do dané střední školy.
    Přihlásit se mohou žáci, kteří navštěvují základní školu speciální nebo s problémy zvládají základní školu praktickou a studenti, kteří nejsou absolventy praktické školy jednoleté .
    Žáci naší nově otevřené praktické školy si v jednom krásném říjnovém týdnu v rámci pracovních činností pozvali ke spolupráci dvě bývalé paní učitelky, paní Marii Blažkovou a paní Marii Tomčalovou, které se i v důchodu stále věnují výtvarným činnostem. Připravily si pro děti krásné mandaly ze surové ovčí vlny, které si všichni mohli sami vytvořit. Pod vedením obou skvělých výtvarnic se zrodila velmi zdařilá díla, která byla vytvořena se zájmem a zápalem. Celá třída i paní učitelky měly z práce a jejích výsledků velkou radost. Všichni se těšíme na další spolupráci a další skvělé výrobky. Paní Blažkové a paní Tomčalové moc děkujeme za jejich návštěvu.


Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020

    Praktická škola jednoletá Vřesovice se vzhledem k potřebám a k zvláštnostem regionu a vzhledem ke svému geografickému umístění zaměřila na oblast zemědělství, konkrétně na pomocné zahradnické práce. Pracujeme na školní zahradě a ve skleníku, kde provádíme jednoduché pracovní činnosti ze sadovnictví, zelinářství a květinářství. Rozvíjíme také dovednosti potřebné v domácnosti jako úklidové práce, práce v domácnosti a příprava pokrmů.
    V předvánoční době si naši žáci 1. P třídy krátili čekání na Ježíška přípravou různých vánočních výrobků a dárečků. Kromě sváteční výzdoby a zdobení stromečku si užili spolu s paní M. Blažkovou a M. Tomčalovou vytváření vánočních věnečků z kartonu a látek, výrobu vánočního přání s čajovým sáčkem, „soutěž o nejšikovnějšího aranžéra vánočního svícnu“ a nažehlování vlastního jména na osobní dáreček – povlak na polštářek. Výrobky se velmi podařily a udělaly spoustu radosti. „Mistrem aranžérem“ se stal Kuba Randus. Pro všechny naše zaměstnance ještě připravili jako překvapení malé balíčky z vlastnoručně vypěstovaných bylinek.
    Naše praktická škola je školou speciální, zaměřenou na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odstavec 9 školského zákona v platném znění, kteří ukončili:


Termín přijímacího řízení do praktické školy

    Žáci budou vybráni na základě stanovených kritérií a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zasláno poštou. Výsledky přijímacího řízení - budou rovněž zveřejněny pod přidělenými registračními čísly na webu školy a na úřední desce školy.
    V rámci předmětu Rodinná výchova se žáci 1. P třídy střední praktické školy seznamují také s péčí o dítě. Jako „miminko“ jim slouží panenka, kterou oblékají, přebalují, koupou a chovají, prostě pečují o ni jako o skutečné malé dítě. Někteří jsou velmi šikovní a miminko by zvládli, ale musíme přiznat, že v některých případech, kdyby byla panenka živá…..
    Cílem výuky je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnou jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života a využívat je v rámci celoživotního učení.
    V souladu s § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, která upravuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuji termín a kritéria pro přijímací řízení v denní formě vzdělávání takto:


Výsledky přijímacího řízení do střední jednoleté školy

    Cílem vzdělávání je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnou jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života a využívat je v rámci celoživotního učení.
    Vzdělávací program: Školní vzdělávací program PRAKTICKÝ ŽIVOT, zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání praktická škola jednoletá.Délka a forma studia: 1 rok, denní studium
    V případě, že zápisový lístek nebude odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00