Jak na věc


psychologické testy zdarma s výsledkem

V současné době existuje v psychologii pět hlavních proudů:

    1.Základní psychologické disciplíny zahrnují ty psychologické jevy a skutečnosti, které mají nejobecnější charakter a postihují psychologické jevy z nejzákladnějších hledisek.
    Pedagogická psychologie řeší psychologické aspekty rozvoje člověka v podmínkách výchovy a zkoumá problematiku účinného vyučování i poznávání žáka. Zaměřuje se i na osobnost a činnost učitele a na psychologickou analýzu výchovně vzdělávacích cílů a prostředků.
    Humanistická psychologie zdůrazňovala tvořivost osobnosti, vědomí a sebeuvědomování. Mezi zakladatele patří Abraham H. Maslow (1908-1970) a Carl R. Rogers (1902-1987)
    Zoopsychologie (psychologie zvířat) zkoumá psychiku zvířat na různých stupních vývoje ( od nejnižších až po lidoopy).
    Transpersonální psychologie – zabývá se mimořádnými změněnými stavy vědomí, vznikajícími mystickými praktikami, meditací, drogami apod. Představitelem je americký psycholog českého původu Stanislav Grof (1931).
    c) hlasové chování- odpovídající myšlení (myšlení je nehlasné mluvení)


Dějiny psychologie a psychologické směry:

    Experimentální psychologie- do 2. poloviny 19. stol. spadají počátky vědecké psychologie, kdy v Lipsku založil německý fyziolog, psycholog a filozof Wilhelm Wundt (1832-1920) první experimentální laboratoř 1879. Ve své vědecké práci se orientoval na oblast poznávání duševních pochodů pomocí vědecké introspekce.
    3.Sémantický diferenciál – slouží k měření významu různých objektů a jeho srovnávání (dotazovaný je požádán, aby popsal něco/někoho pomocí několika připravených škál, jejichž póly tvoří protikladná slova, např. moudrý 1 2 3 4 5 hloupý).
    Za zakladatele psychologie je považován Aristoteles podle jeho spisu O duši. Ve vývoji tzv. předvědecké psychologie, kdy byla součástí filozofie (až do 19. století), rozlišujeme dvě etapy vývoje: v první etapě byla chápána jako nauka o duši
    Humanistická psychologie – zabývá se sebevyjádřením člověka, jeho pravou identitou (= to, kým ve skutečnosti je) a seberealizací. Okolí člověka je třeba zlidšťovat, aby každý měl příležitost svou identitu projevit.
    Pozorování- sledujeme člověka , jeho projevy bez záměrného zásahu psychologa a zaznamenáváme je. Pozorování můžeme dělit na metodu


Metody výzkumu v psychologii:

    Psychoanalýza se rozšířila v průběhu prvních desetiletí 20. století po celé Evropě a podstatně ovlivnila i sociální teorie v USA. Brzy pronikla i za hranice medicíny a psychologie a ovlivnila některé směry společenských věd a umění.
    Behaviorismus- (z anglického behavior=chování) psychologii chápe jako vědu o chování. Ztotožňuje duševno a vědomí s chováním. Vznikl na základě snahy opustit zkoumání subjektivních pocitů a zaměřit se na zkoumání chování člověka, které vykládá zejména jako reakce na podněty. Zakladatelem je Američan John B. Watson(1878-1958), který navazoval mj. na výzkumy ruského fyziologa I.P.Pavlova.. Watson rozlišuje trojí chování:
    Kognitivní psychologie (z angl. cognitiv=poznávat) – za rozhodující považuje poznávací procesy, kterými si vytváříme tzv. vnitřní obrazy (modely) vnějšího světa. Skrze ně jsme schopni sebereflexe a utváření své hodnotové orientace. Představitelem je George A. Kelly (1905-1967)


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00