Jak na věc


rodinna vstupenka do tropical island

Kniha karambol Systematický kulečník

    Na podporu rodin MPSV vyčleňuje každoročně prostředky v rámci dotačních řízení pro samosprávu i neziskový sektor. Cílem dotačního programu Rodina je podpora služeb preventivního a podpůrného charakteru pro rodiny. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při slaďování práce a rodiny. Jejich dalším úkolem je napomáhat při předcházení a řešení krizových situací v rodině, včetně domácího násilí či týrání a zneužívání dětí. Cílem je poskytnout pomoc rodině jako celku a posilovat význam rodiny pro společnost. Další prostředky vyčleňuje MPSV v rámci Soutěže Obec přátelská rodinám a seniorům. Jedná se o celostátní program podpory obcí/měst/městských částí pořádaný MPSV a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí pro rodinu, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR. Celostátní soutěž Obec přátelská rodině usiluje o pr
    z berounského regionu v Domě rodin ve Smečně, které naše organizace zorganizovala ve spolupráci s odborem sociálních věcí, zdravotnictví a školství v Berouně. Naše školení jsou jak jednodenní, tak víkendové, kterého se zúčastní i děti pěstounů. Kromě programu pro dospělé připravujeme i činnosti společné pro děti s rodiči a zároveň se věnujeme i dětem samotným. Tento víkend jsme zvolili techniky, pomocí kterých děti sdělují svá přání, myšlenky, problémy, o kterých pak s dětmi mluvíme. Jednou z možností jak se neverbálně vyjádřit je kresba. Každé dítě nakreslilo své „tričko“, ve kterém charakterizovalo samo sebe – své zájmy, záliby i svůj pohled do budoucna, co by si přálo. Protože kresba byla anonymní, rodiče měli za úkol přiřadit „tričko“ svému dítěti. To nebylo vždy jednoduché. I touto formou se můžeme dozvědět více o svém dítěti a lépe mu porozumět


Facebook Kolpingovy rodiny Smečno

    V neposlední řadě MPSV realizuje mnoho osvětových akcí. Příkladem je Fórum rodinné politiky, které se konalo na přelomu srpna a září 2017, a kde proběhla široká debata o směřování rodinné politiky v České republice.
    Základní principy rodinné politiky respektují ústavně chráněné hodnoty a práva, jak jsou uvedena především v čl. 10 a 32 Listiny základních práv a svobod, a mezinárodní závazky ČR plynoucí zejména z Úmluvy o právech dítěte, Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech a z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích dodatkových protokolů (zejm. čl. 10 – ochrana soukromého a rodinného života, čl. 12 – právo uzavřít manželství, čl. 14 – zákaz diskriminace, čl. 5 jejího dodatkového protokolu č. 7 (rovnost mezi manžely) a Listinou základních práv EU).


Ruské závěsné kuželky sada BUK 9 KUŽELEK + KOULE

    Stát se v rodinné a sociální problematice dosud zaměřoval především na podporu osob či skupin v nepříznivé sociální situaci, například ohrožených sociálním vyloučením. Patří mezi ně lidé se zdravotním postižením, senioři či osoby ze slabších sociálních vrstev. Podpora zdravé a fungující rodiny, stále považované za základ společnosti, přitom mnohdy zůstávala v pozadí.
    Kolpingova rodina Smečno působí již několik let v oblasti náhradní rodinné péče. Naše organizace se věnuje mimo jiné i vzdělávání pěstounů. Program je vždy sestavován na základě nejžádanějších témat ze strany pěstounských rodin. V uplynulých letech byla nejvíce žádaná tato témata:
    Dlouhodobým projektem MPSV je snižování rozdílů v odměňování žen a mužů na trhu práce. Z toho důvodu vznikl projekt s názvem 22 % K ROVNOSTI. Tento projekt komplexně řeší problém rozdílů mezi platy a mzdami žen a mužů. Spolupracuje přitom se stěžejnými subjekty, kterými jsou Státní úřad inspekce práce, úřady práce, Kancelář veřejné ochránkyně práv, sociální a hospodářští partneři a konkrétní zaměstnavatelé. Hlavním cílem projektu 22 % K ROVNOSTI je otevřít diskuzi a šířit osvětu o nerovném odměňování, eliminovat jeho příčiny a přispívat k jeho redukci.


Společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny

     osobnosti dítěte od věku batolecího po pubertu)Identita osobnosti - sociální učení, posilování sociálních kompetencí.Školní úspěšnost a neúspěšnost a podpora dítěte v rodiněPsychická problematika dítěte - speciální vzdělávací potřeby(SPU,ADD,ADHD)
    Jak je na tom Česká republika? Příklady z praxe dokazují, že spolupráce různých aktérů přináší výsledky, a tudíž má nesporně velký smysl v ní pokračovat a nadále ji prohlubovat.
    Rodinná politika je souhrnem aktivit podporujících rodinu. Jedná se o politiku zahrnující mnohé společenské oblasti. Můžeme mezi ně zařadit např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce či infrastrukturu. Je však potřeba mít na paměti, že rodina je vysoce soukromou záležitostí a nikdo by jí neměl upírat právo na vlastní rozhodování. Rodinná politika se proto zaměřuje na podporu přirozených funkcí rodiny. Nesnaží se funkce přebírat nebo ovlivňovat sociální role v rodině.
    Ze setkání, školení, si odnáší frekventanti také nové znalosti a informace týkající se spolupráce s odbornými institucemi pro řešení specifických obtíží, nabídku odborné literatury a publikací. Pomáháme při výběru knih, pracovních materiálů a pracovních listů vhodných například pro usnadnění domácí přípravy dítěte do školy.


Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

    V září 2017 byla vládou schválena nová Koncepce rodinné politiky, která je klíčovým strategickým materiálem státu pro rozvoj rodin v České republice. Ta mimo jiné počítá s rozvojem rodinné politiky na regionální úrovni. Koncepce rodinné politiky se zaměřuje na funkční rodiny. Klíčovými principy rodinné politiky v rámci Koncepce rodinné politiky jsou možnost volby, blaho dítěte a posilování mezigenerační solidarity.
    V kurzech, při práci ve skupinách, se mnozí ostýchají zeptat se, dát najevo svou neznalost. Pro výše zmíněné důvody volají mnozí ze zúčastněných po individuální konzultaci, kde mohou otevřeněji hovořit o svých rodinných problémech, ptát se bez pocitu studu a ohrožení. Z tohoto důvodu bychom v budoucnu rádi realizovali tuto formu práce s pěstounskými rodinami po dohodě se spolupracujícími OSPODy.
    Přijetím zákona o dětské skupině v listopadu 2014 došlo k nastavení základních parametrů služby péče o dítě na nekomerční bázi. Toto opatření umožňuje udržet kontakt rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě a jeho postupný návrat nebo vstup na trh práce. Opatření rovněž přispívá ke snížení rizika ohrožení chudobou a nedostatku příjmů v případě, že rodič je delší dobu bez práce.


Děkujeme za podporu Nadačnímu fondu Avast

    Cenově i místně dostupné a kvalitní služby péče o děti jsou jedním z významných nástrojů při udržení kontaktu se zaměstnáním v době mateřské a rodičovské dovolené a vstupu rodičů na trh práce. Kvalitní a dostupné služby péče o děti jsou pro Českou republiku klíčové také dle vládních cílů a doporučení Evropské komise. Proto se Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci rodinné politiky zaměřuje například na sladění pracovního a rodinného života a služby péče o dítě v dětské skupině a mikrojeslích.
    Víkendový kurz 6.11. - 8.11.2015 pro rodiny s dětmi v pěstounské péči. Během víkendu proběhlo v Domě rodin ve Smečně školení pěstounů z berounského regionu, které naše organizace zorganizovala ve spolupráci s odborem sociálních věcí, zdravotnictví a školství v Berouně. Tato školení jsou jak jednodenní, tak víkendové, kterého se zúčastní i děti pěstounů. Kromě programu pro dospělé připravujeme i činnosti společné pro děti s rodiči a zároveň se věnujeme i dětem samotným. Tento víkend jsme zvolili techniky, pomocí kterých děti sdělují svá přání, myšlenky, problémy, o kterých pak s dětmi mluvíme. Jednou z možností jak se neverbálně vyjádřit je kresba. Každé dítě nakreslilo své „tričko“, ve kterém charakterizovalo samo sebe – své zájmy, záliby i svůj pohled do budoucna, co by si přálo. Protože kresba byla anonymní, rodiče měli za úkol přiřadit „tričko“ svému dítěti. To nebylo vždy jednoduché. I touto formou se můžeme dozvědět více o svém dítěti a lépe mu porozumět. Zde máte pár ukázek.


Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

    Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00