Jak na věc


správa jeskyní moravský kras

Správa domů městských i soukromých

    Agentura vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny (je orgánem ochrany přírody) na území chráněných krajinných oblastí (kromě chráněné krajinné oblasti Šumava, kde vykonává státní správu Správa Národního parku Šumava a kromě chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, kde vykonává státní správu Správa Národního parku České Švýcarsko), nejde-li o vojenské újezdy nebo pozemky a stavby, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu. Agentura dále vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny na území národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, nejde-li o vojenské újezdy nebo pozemky a stavby, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu, nebo o území národních parků a jejich ochranných pásem.
    V oblasti právních služeb se jedná o zajišťování zastupování vlastníků domů v soudních jednáních, poskytování právního poradenství a pomoci v souladu s platnou legislativou.
    Konkrétně se jedná o vymáhání pohledávek, vypracovávání prohlášení vlastníka a jeho změn, sledování pohybu pohledávek za pronájmy bytových a nebytových prostor, vedení přehledu vymáhání pohledávek a analyzování způsobů jejich řešení, zastupování subjektů v řízeních před soudy a jinými orgány a dalšími institucemi.
    Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace zajišťuje komplexní správu domů a jiných nemovitostí v oblasti technické, ekonomické a právní. Veškerá činnost je prováděna na základě uzavřených smluvních vztahů.


Havarijní služba - více informací

    Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) je dle ustn. § 75 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zák. č. 250/2014 Sb. (dále jen „zákon“), správní úřad, který je podřízený Ministerstvu životního prostředí a vykonává státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
    S ohledem na princip rychlosti a hospodárnosti (§ 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) vykonává Agentura státní správu prostřednictvím svých jednotlivých regionálních pracovišť, územní obvody jednotlivých regionálních pracovišť viz Organizační struktura.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00