Jak na věc


studium řízení lidských zdrojů

Bakalářské a magisterské studium

    Přihlašování do programu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2019/2020 probíhalo prostřednictvím portálu czv.upol.cz do 5. září 2019.Dodatečné zapsání je možné do 15. září 2019 osobně na studijním oddělení po předchozí domluvě u Mgr. Martiny Karáskové (tel. 585 634 012, e-mail martina.karaskova@upol.cz).
    Studium je realizováno v rámci kurzů CŽV a je určeno absolventům neučitelského magisterského nebo inženýrského studia přírodovědných oborů (matematika, informatika, fyzika, geografie, biologie) a oborů příbuzných, kteří mají zájem doplnit si vystudovaný obor o způsobilost k vyučování na středních školách ve všeobecně vzdělávacích předmětech Biologie, Fyzika, Matematika, Technické kreslení, Výpočetní technika, Základy přírodních věd, Zeměpis a ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech jim příbuzných.
     Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci rozvíjí vzdělávací, studijní a vědeckou činnost v matematice a informatice, fyzice, chemii, biologii a ekologii, v geografii a geologii, jim příbuzných oborech a pedagogických kombinacích obsahujících tyto obory. Akreditované studijní programy jsou realizovány v prezenční a kombinované formě studia.


Pedagogika volnočasových aktivit

     Státní rigorózní zkoušku lze konat v oboru, ve kterém přírodovědecká fakulta uskutečňuje magisterský program a má v rámci jeho akreditace oprávnění přiznávat akademický titul RNDr..
    Absolvent studia je kvalifikovaný odborník pro práci v orgánech státní správy a samosprávy, školství, léčebně-výchovných zařízeních, domovech mládeže, reedukačních a diagnostických centrech, nápravných zařízeních apod.
    Tříletý obor Předškolní pedagogika již nebude otevírán. Připravuje se akreditace pětiletého magisterského oboru Předškolní pedagogika v souladu s legislativou Polské republiky.
    Termín podání přihlášky: do 15. března 2020. Termíny přijímacích zkoušek přijímacího řízení budou upřesněny. Uchazeči o studium obdrží pozvánky přibližně měsíc před termínem konání přijímacích zkoušek.
    U bakalářského oboru Ekologie a ochrana životní prostředí je požadována dostatečná fyzická zdatnost ke zvládnutí terénních exkurzí (15 km pěšky), nevyžaduje se lékařské osvědčení. U bakalářského oboru Biologie a ekologie upozorňujeme na nutnost dobré fyzické kondice pro celoroční práci v terénu, nevyžaduje se lékařské osvědčení.


Navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2020/2021

    Poplatek se platí za každou přihlášku zvlášť. Při neúčasti u přijímacích zkoušek se nevrací. Při podání více přihlášek může také dojít ke kolizi termínů přijímacích zkoušek, ani v tomto případě se poplatek nevrací a náhradní termíny nejsou vypisovány.
    Absolvet tříletého studia oboru Andragogika je vysokoškolsky vzdělaný odborník, který se může uplatnit jako lektor, profesní konzultant personalista, pracovník ve státní správě a samosprávě, v pedagogických centrech, nadacích, v mezinárodních agendurách, a to v neziskové i komerční sféře.
    KPPZP2 Základy psychologie 2KPP/OP2 Obecná pedagogika 2KPP/PP2 Pedagogická psychologie 2KPP/SPP Speciálně pedagogická propedeutikaKPP/TMV Teorie a metodika výchovyKFC/PPPU Právní předpisy pro učitele Další oborové předměty dle uvážení garanta oboru.


BiologieEkologie a ochrana prostředí

    Maturanti jsou přijímáni ke studiu bakalářských studijních programů, po jejichž absolvování pak mají možnost pokračovat v navazujících magisterských studijních programech (a pak v doktorských studijních programech). Bakalářské studijní programy jsou tříleté a jejich absolventi získají titul „bakalář“. Navazující magisterské studijní programy jsou dvouleté a jejich absolventi získají titul „magistr“. Oba typy studijních programů jsou ukončeny obhajobou písemné bakalářské, resp. diplomové práce a státní zkouškou.
    Absolvent tříletého studia oboru Transkulturní edukace je vysokoškolsky vzdělaný odborník, plně se orientující v současných problémech migrace a globalizace. Je schopen komunikovat s lidmi různých kultur, seznamovat je s problematikou českého a evropského kulturního prostředí, informovat o nebezpečích integrace apod. Uplatnění nachází v různých orgánech státní správy a samosprávy, a dalších organizacích a institucích, které se věnují azylantům, migrantům nebo národnostním menšinám.
    Absolvováním kurzu programu CŽV získává jeho absolvent dovednosti v oblasti pedagogických věd podle § 9 odst. 1 bodu C zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Sociální pedagogika

    U bakalářských oborů/programů: Molekulární a buněčná biologie, Experimentální biologie, Biochemie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Chemie, Aplikovaná chemie, Nanomateriálová chemie, Bioanorganická chemie, Chemie pro vzdělávání a Biologie pro vzdělávání je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci v chemické laboratoři (formulář ke stažení zde). Potvrzení se dokládá až při zápisu ke studiu, nezasílá se spolu s přihláškou.
    Absolvent studia je plně kvalifikovaný(á) pracovník(pracovnice) zajišťující správu školní počítačovlé sítě a prostředků ICT ve státních i soukromých školách a dalšíchpedagogických zařízeních.
    Studenti mohou využívat kvalitního univerzitního zázemí. V blízkosti hlavní budovy fakulty se nachází vysokoškolské koleje i menza, jejich provoz zajišťuje Správa kolejí a menz. Výdejna jídel se nachází i v areálu v místní části Holice.
    Vyrozumění ohledně oznámení o přijetí ke studiu nebo pozvání k přijímací zkoušce budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronické přihlášky nejpozději 30 dní před datem konání přijímací zkoušky (v průběhu měsíce května 2020). Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Podmínkou zápisu ke studiu je vždy dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.


Bakalářské studijní programy pro akademický rok 2020/2021

    Na Fakultě společenských studií jsou realizovány dva akreditované studijní programy - Pedagogika a Psychologie, které se člení do následujících bakalářských studijních oborů: Informatika v pedagogice, Pedagogika volnočasových aktivit, Sociální pedagogika, Transkulturní edukace, Andragogika a Psychologie.
    Absolvent studia je plně kvalifikovaný pedagogický pracovník v zařízeních zaměřených na volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých (např. Střediska volného času, DDM, lázeňská zařízení apod.)
    Uchazečům, kteří se prokáží splněním výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky Matematika+, bude prominuta přijímací zkouška z matematiky ve studijních programech Matematika a Informatika.
    V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, budou uchazečům, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, rozhodnutí doručena prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky, a to za podmínky, že uchazeč o studium s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.
    Studenti mohou být přijati na základě přijímací zkoušky, která je obvykle ústní.Termín přijímacích zkoušek pro doktorské studijní programy: 1. 6. 2020 – 19. 6. 2020.


Navazující magisterské programy

    Při malých počtech zájemců (méně než 5 účastníků) probíhá výuka dle individuálních studijních plánů, při větším počtu je organizována kontaktní výuka v termínech dohodnutých s účastníky (obvykle v pátek). Zkoušky z jednotlivých předmětů jsou hodnoceny podle Studijního a zkušebního řádu UP a Opatření děkana PřF k SZŘ UP. Detailně jsou o organizaci studia účastníci informováni při zápisu ke studiu. Uchazeči jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky, doložení absolutoria magisterského nebo inženýrského studia daného oboru a strukturovaného životopisu. Dekret o přijetí ke studiu obdrží uchazeč u zápisu po předložení potvrzení o zaplacení poplatku.
    Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati uchazeči, kteří splňují podmínky stanovené pro jednotlivé studijní programy/obory. Podmínky se vztahují k absolvování daného studijního programu (oboru) – tzv. přímá prostupnost při absolvovaní určitého bakalářského studijního programu (oboru), nebo splněním podmínky váženého studijního průměru a celkového výsledku státní závěrečné zkoušky.
    Forma: kombinované studiumStandardní délka studia: 2 rokyPoplatek: 22 000 Kč (5 500 Kč za semestr)Garant studia: Centrum pedagogické přípravy PřF UP v Olomouci
    U bakalářského oboru Experimentální biologie je v případě prominutí přijímací zkoušky vyžadována maturitní zkouška z českého nebo slovenského jazyka. Pokud ji uchazeč není schopen doložit, musí absolvovat přijímací zkoušku.


Písemné přijímací zkoušky (testy) z roku 2019

     Souběžné doplňující studium pro stávající studenty navazujících magisterských oborů přírodovědecké fakulty je nabízeno v oborech: učitelství biologie, učitelství chemie, učitelství fyziky, učitelství geografie, učitelství matematiky a učitelství environmentální výchovy.
    Pro přijetí ke studiu musí uchazeči u řady programů/oborů úspěšně složit přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se koná z předmětů přijímací zkoušky, a to v rozsahu učiva pro gymnázia. Od přijímací zkoušky bude upuštěno, jestliže počet přihlášených nepřesáhne kapacitu daného programu/oboru.
    Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízení ve výši 690 Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízení se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.


MatematikaAplikovaná matematika

    O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně, a to formou zaslání vytištěné zkrácené přihlášky. Studenti Přírodovědecké fakulty UP, kteří mají přímou prostupnost, žádost nezasílají. Jako příloha se dokládají úředně ověřené kopie všech dokladů. Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, doloží žádost úředně ověřenou kopií Diploma Supplement (dodatek k diplomu).
    Administrativní poplatek: 690 Kč.Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízení je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce.
    Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi a zaplatit administrativní poplatek za přihlášku. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se zasílá písemně pouze v případě, že se žádá o prominutí přijímací zkoušky.
    Povinné předměty Společný základKPP/ZP1 Základy psychologieKPP/PP1 Pedagogická psychologie 1 KEF/SD Školní didaktikaKPP/OP1 Obecná pedagogika 1KEF/PPPR Průběžná pedagogická praxe pro DS


Uchazeči se specifickými vzdělávacími potřebami

    Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou si tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (cps.upol.cz). S ohledem na náročnost zvoleného oboru/programu a budoucí uplatnění absolventa doporučujeme obrátit se na garanta oboru/programu uvedeného v katalogu oborů nebo na výše uvedené Centrum podpory studentů ještě před podáním samotné přihlášky.


Možnosti prominutí přijímacích zkoušek

    Matematika, Aplikovaná matematika (specializace Data Science a Průmyslová matematika), Matematika pro vzdělávání - Biologie pro vzdělávání, Matematika pro vzdělávání - Deskriptivní geometrie pro vzdělávání (prezenční a kombinovaná forma), Matematika pro vzdělávání - Geografie pro vzdělávání (prezenční a kombinovaná forma), Matematika pro vzdělávání - Informatika pro vzdělávání, Matematika pro vzdělávání - Anglická filologie*, Matematika pro vzdělávání - Francouzská filologie*, Matematika pro vzdělávání - Ruská filologie*, Matematika pro vzdělávání - Historické vědy*, Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Environmentální geologie, Geoinformatika a kartografie, Geografie, Geografie pro vzdělávání - Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání, Geografie pro vzdělávání - Anglická filologie*, Geografie pro vzdělávání - Ruská filologie*, Geografie pro vzdělávání - Francouzská filologie*, Geografie pro vzdělávání - Historické vědy*, Geografie pro vzdělávání -
    Podepsanou přihlášku doručí uchazeč osobně nebo jako poštovní zásilku na adresu: Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc. Současně s přihláškou uchazeč zasílá podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.
    Pokud splňujete některou z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky a chcete-li o její prominutí zažádat, je nutné zaslat vytištěnou zkrácenou verzi elektronické přihlášky ke studiu. Vytiskněte ji oboustranně tak, aby známky ze střední školy byly na druhé straně. Vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky s potvrzenými známkami se považuje za žádost. Další informace jsou uvedeny v části Žádost o prominutí přijímací zkoušky.
    Absolventi tříletého studia psychologie jsou připraveni pro práci psychosociální povahy v orgánech státní správy a samosprávy, v oblasti sociálních služeb, ve středním podnikovém managementu, ve sdělovacích prostředcích, ve výzkumných odděleních, v redakční práci, v ozbrojených složkách apod.


Bakalářské a navazující magisterské studium – přihláška

     Doktorský studijní program se ukončuje vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce, kterou má student prokázat schopnost samostatně vědecky pracovat. Absolventům se přiznává akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“). Doktorské studijní programy jsou na PřF UP akreditovány v prezenční nebo kombinované formě s dobou studia čtyři roky. Studenti prezenční formy dostávají základní stipendium s možností zvýšení stipendia na základě studijních a vědeckých výsledků. Mohou být ubytováni ve vysokoškolských kolejích, pokud splní příslušná kritéria, a stravovat se ve vysokoškolské menze za stejných podmínek jako studenti prezenčního studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.
    PřF UP v Olomouci přijme do všech bakalářských studijních programů ty studenty, kteří v rámci NSZ úspěšně složí zkoušku z Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo z Matematiky. Za úspěšné složení zkoušky se v obou případech považuje dosáhnutí alespoň percentilu 90, není-li v níže uvedené tabulce stanoven percentil nižší. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov. O prominutí přijímací zkoušky musí v tomto případě uchazeči požádat zasláním vytištěné zkrácené verze elektronické přihlášky, ke které bude doložen doklad potvrzující splnění stanovených podmínek (certifikát). V případě, že se tito studenti ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v akademickém roce 2020/2021 zapíší, bude jim formou mimořádného stipendia vyplaceno 500 Kč jako kompenzace za náklady spojené s vystavením certifikátu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00