Jak na věc


svobodne hermanice kradez auta

Je zmanipulovaný dav na Letné obrazem celé naší společnosti?

    Cílem Svobodných je transformovat stávající systém tzv. zdravotního pojištění na systém skutečného pojištění. Základním východiskem pro skutečnou změnu ve zdravotním pojištění musí být oddělení základního povinného pojištění od individuálního pojištění.
    Svobodní odmítají názor, že Evropa musí být centralizovaná a unifikovaná, aby přežila dnešní ekonomickou, politickou a vojenskou konkurenci ve světě. Pravidla OECD a WTO poskytují dostatečný prostor pro hospodářskou spolupráci překračující hranice.
    Nový systém se netýká již přiznaných a vyplácených důchodů. Na nový systém by najednou přešli lidé např. do 30 let. Lidem nad 30 let Svobodní chtějí dát možnost volby – zda chtějí dál platit státní důchodové pojištění dané procentem ze mzdy a dostávat důchod počítaný podle stávající metodiky, nebo zda chtějí přejít na nový režim paušálního odvodu a paušálního důchodu.
    [2]: Bez filosofie nemůže existovat politika. Pokusy řídit stát bez politického rámce vedou k cynickému popření jakýchkoli jiných hodnot, výkon mocenské funkce se odůvodňuje snahou o zvyšování životní úrovně, ale paradoxně ani tohoto cíle nemůže nepolitická politika dosáhnout.


1. Ústavní změny k zastavení zadlužování

    Autorský poplatek u datových nosičů a některých zařízení (tzv. výpalné[64]) je skrytou daní. Stejně tak jsou skrytou daní autorské poplatky za zpřístupnění veřejně šířeného televizního a rozhlasového vysílání. Výnosy z těchto poplatků jsou přerozdělovány mezi netransparentně hospodařící autorské svazy napojené na Ministerstvo kultury. Jedná se o nesmyslnou a nespravedlivou dotaci financovanou na úkor ostatních občanů a je třeba tento poplatek zrušit.
    Za předškolní vzdělávání odpovídají zejména jednotlivé obce. Ty mohou stanovit podmínky pro podporu předškolního vzdělávání z veřejných prostředků i pro nárok na místo ve školce. Toto považujeme za součást důležité soutěže mezi sousedními obcemi.
    Dosavadní podoba vymáhání pohledávek soudními exekutory je pro Svobodné nepřijatelná. Věřitelé a vymahači jsou nevhodně motivováni nechat narůstat úroky z prodlení a neupomínat dlužníky o vyrovnání jejich závazků. Dochází tak k případům zabavování cenného majetku z důvodu vymáhání původně bagatelních pohledávek. Proto je nutné reformovat systém exekucí tak, aby břímě vymáhání přešlo z dlužníka na věřitele,[29] jenž by měl volnost ve výběru exekutora. Součástí reformy musí být i změna odměňování exekutorů, aby za svůj výkon měli možnost stanovit si skutečnou tržní cenu, čímž by došlo k navýšení konkurence a efektivity vymáhání pohledávek.


Je snímek utopeného otce s dcerou symbolem utrpení migrantů, nebo citovým vydíráním a manipulací?

    Svobodní také prosazují zrušení daní, které vynášejí minimum prostředků do státního rozpočtu a vzhledem k administrativním nákladům se je nevyplatí vybírat.
    Navrhujme též omezit možnost zvyšovat daně[32]. Návrh zákona, který by představoval zvýšení daní nebo zavedení daní nových, by musel získat souhlas lidí v referendu.
    [28]: Dokladem, že žádné vyvlastňování není nutné, jsou stovky velkých nestátních investičních projektů, ve kterých i velice komplikované vlastnické vztahy profesionálně řeší notářské a právní kanceláře. Protože se zdá, že státní úředníci neumí bezproblémově řešit podobné otázky, naopak je možné, že jim spory mohou přinášet prospěch, měl by stát služby právního zajištění větších projektů zadávat profesionálům.
    Rostoucí role státu v provádění ochrany autorských práv má škodlivé vedlejší důsledky pro kulturu. Svobodní se proto v této oblasti přiklánějí k občanskoprávnímu řešení sporů a efektivnímu využívání technologických prostředků na úkor veřejného práva a státních regulací.


„Nikdo mi neřekl, že je to nezákonné!“, tvrdí migrant obviněný ze znásilnění dítěte

    Vysoké školy musí být zcela autonomní v rozhodnutí, zda požadovat maturitu či jiný certifikát za dostačující podmínku k přijetí ke studiu, či zda budou požadovat splnění dalších podmínek.
    Svobodní navrhují, aby tam, kde je to technicky možné, nebyla omezována maximální povolená rychlost, případně aby byla umožněna rychlost, která neznamená větší rizika oproti současnému stavu.
    Stát a svrchovanost od sebe nelze oddělit, stát vzniká díky své svrchovanosti a stát, který není svrchovaný, není státem.[16] Svrchovanost je nepopiratelné právo samostatně jednat efektivně podle vlastních pravidel jak v normální tak v extrémní situaci k tomu určeným úřadem.
    Základní lidská práva jsou právo na život, svobodu a majetek. Další práva se z těchto tří základních lidských práv odvozují. Svobodní se proto ze zásady staví proti ideologii a praxi zaměňování, oslabování a zpochybňování uvedených tří základních lidských práv odvozenými právy sociálními, hospodářskými, menšinovými, genderovými, environmentálními atp. Základní individuální lidská práva nelze oslabovat, porušovat, potlačovat a nahrazovat právy kolektivními.


Muslimové házeli kameny a cihly na protestující proti islámu, nizozemská policie zatkla demonstranty

    III. Aby se předešlo pochybnostem a zabránilo extenzivnímu výkladu evropským soudním dvorem, členské státy upraví ústavním zákonem (ve Spojeném království parlamentním statutem) seznam národních vyhrazených kompetencí. Takový seznam bude obsahovat: zahraniční politiku, obranu, azylové a imigrační podmínky, dopravu, energetiku, pravomoci regionální a místní samosprávy, zemědělství, rybolov, průmysl, sociální a zaměstnaneckou politiku, daně, zdravotnictví, vzdělání, spravedlnost a vnitřní záležitosti (státní správa). V těchto oblastech bude garantována nadřazenost národního parlamentního a právního systému. Společná evropská politika vstoupí v platnost výhradně na základě výslovného rozhodnutí o implementaci učiněného národními orgány.
    Podobně jako v případě předškolního vzdělávání prosazujeme, aby na každého žáka připadal stejný příspěvek z veřejných rozpočtů bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem školy, kterou žák navštěvuje. Stát smí stanovit a kontrolovat pouze základní požadavky na minimální znalost i a dovednosti žáka, forma i obsah výuky musí být založeny zejména na dohodě mezi rodiči a školou. Založení školy, či vzdělávací skupiny má být z principu povolováno, stát by měl zasahovat pouze v případě podvodných aktivit, kdy dochází k zneužívání příspěvků.
    Mezinárodní spolupráce v rámci OBSE obsahuje významný prvek kombinace tří tzv. „košů“ bezpečnostního, ekonomického a respektu k lidským právům[23]. V současné podobě však OBSE poskytuje pouze rámec pro několik zásadních smluv týkajících se bezpečnostního režimu.


IX. Ochrana životního prostředí

    Člověk do značné míry odpovídá za své zdraví. Je nepřijatelné, aby si někdo ničil vlastní zdraví a náklady následné léčby byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Dospělý člověk by měl mít právo bez postihu užívat návykové a psychotropní látky, ale pojišťovny by měly mít právo zohlednit užívání návykových látek v ceně pojištění. Cenu pojištění by měla určit svobodná soutěž mezi konkurujícími si pojišťovnami.
    Občané mají mít možnost rychle a bezplatně prostřednictvím internetu zjistit informace o veškerých řízeních vůči nim ze strany státní moci. Z toho důvodu má být Centrální evidence exekucí provozována Ministerstvem spravedlnosti a přístup do ní nesmí být zpoplatněn. Exekutorská komora České republiky musí nalézt jiný způsob financování.


VI. Daňová a rozpočtová politika

    Svobodní jsou pro zastavení dotací tzv. environmentalistickým spolkům. Svobodní jsou pro změnu zákonů tak, aby občanská sdružení neměla možnost svévolně blokovat investice, které splňují stanovené podmínky. Účastníky stavebního řízení by měli být vlastníci sousedních pozemků, nikoliv samozvané ekologické organizace. U staveb, které s sebou nesou externality, by měl být pečlivě posuzován vliv na životní prostředí (EIA), ale environmentalistické spolky by neměly mít možnost stavby zdržovat. Posouzení vlivu na životní prostředí by mělo být věcnou a jasnou analýzou. Posuzovat je třeba nejen dopad nové stavby, ale i dopad, který na životní prostředí bude mít neprovedení stavby.
    Odmítáme zavádění povinné předškolní docházky. Dítě není majetkem státu ani rodičů. Rodiče jsou zpravidla nejpovolanějším rozhodčím pro vzdělávání svých dětí. Teprve v případě, že je dítě ve výchově prokazatelně zanedbáváno, smí zasáhnout stát.
    Změna ze stávajícího systému, v němž je pojistné ve skutečnosti daní z příjmu a důchody jsou degresivně[52] odvozené od výše příjmu, na systém nový, v němž platby i důchody budou paušální částky, musí proběhnout postupně.
    [22]: Navíc se spory větší měrou promítají do struktury podobné střetu civilizací, popsaném S. Huntingtonem, namísto sporů ideologických jako v době studené války.
    [51]: Poplatníci s nízkými příjmy na paušální platbě nic neušetří, ale ani netratí. Paušální důchod oproti důchodu počítanému dle stávající metodiky jim nesníží důchody. Jejich důchody budou dále zabezpečovány průběžným systémem v nezměněném objemu.


XV. Příloha 1: Programový dokument „Svobodný trh informací“

    Pro povinné pojištění platí princip, že se všechny vybrané prostředky použijí na úhradu hrazené zdravotní péče, to znamená, že se nevytvářejí žádné rezervní fondy. Za prostředky vybrané od pojištěnců v plné míře odpovídá stát, který může tuto odpovědnost přenést nanejvýš na veřejnoprávní subjekt, pokud ji nevykonává přímo. Do tohoto základního pojištění by měla spadat první pomoc a záchrana života. O rozsahu péče, spadající do povinného pojištění je možné vést diskusi, avšak vzhledem k výše uvedenému principu jakékoli rozšiřování této péče způsobí růst základního pojištění. Platba za každou osobu by měla být stanovena nezávisle na příjmu pojištěnce.
    Svobodní považují vzdělávání za celoživotní proces, ve kterém každý člověk reaguje na neustále se měnící požadavky na znalosti a dovednosti, které potřebuje, aby dělal dobře to, čím se zabývá. Domníváme se, že každé vzdělávání je v prvé řadě soukromým zájmem každého jednotlivce a jeho nejbližších. Školský systém je pouze jedním ze zdrojů, ze kterých člověk získává základní schopnosti, jako vyhledání, zpracování a využití informací, základní přehled o souvislostech jevů, se kterými se setkává, schopnost sebemotivace a sebehodnocení, schopnost interakce s ostatními lidmi a přírodou a podobně. Velká pozornost by měla být věnována zejména vzdělávání (ve výše uvedeném smyslu) v prvních letech života dětí. Svobodní jsou proti tomu, aby stát omezoval svobodu smýšlení, slova a bádání. Pokládáme za neblahý jev, pokud se školství stává nástrojem pro šíření jakékoli vládní ideologie.


III. Obrana území a občanů České republiky

    [14]: Ústava ČR čl. 23: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“ V čl. 2 se popis demokratického systému upřesňuje: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“ Jedno z práv, kvůli kterým se mohou občané postavit na odpor s využitím všech prostředků, popisuje čl. 22 Listiny: „Zákonná úprava všech politických práva a svobod a její výklad a používání musí umožňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.“
    Zlaté židleKraftová Ruth Svobodné slovo 1967vázanáD a t u m p ř i d á n í: 21.06.2018Cena: 200 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    Vstupem do Evropské unie ztratili občané České republiky suverenitu nad správou zemědělství ve své zemi. Ministerstvo zemědělství již zemědělství nespravuje, ale plní pouze roli písaře, který přepisuje legislativu Evropské unie do legislativy České republiky. Evropskou legislativu pak poslanci parlamentu přijímají a schvalují automaticky, aniž by o ní vedli odborné a věcné diskuse. Svobodní budou usilovat o navrácení rozhodovacích pravomocí občanům České republiky tak, že budou prosazovat zrušení Společné zemědělské politiky Evropské unie.
    Možnost anonymního přístupu na Internet a anonymní komunikace považují Svobodní za jeden ze základních pilířů svobody projevu a postaví se proti veškerým snahám o její omezení.


Odmítáme podporovat solární barony, tak jak požaduje EU!

    Rovnost před zákonem patří k základním podmínkám spravedlivého státu. Svobodní považují za nepřípustné, aby se stále ve větší míře vytvářely nerovnosti jak v samotných zákonech, tak při jejich aplikaci.
    [12]: Stát sám od sebe nikdy neprosazuje svobodu pro své občany, občané mají pouze tu svobodu, kterou si na státu vyvzdorují či kterou jim stát neodebere. Stát ale musí alespoň poskytovat férový a spravedlivý řád, který občanům umožní o svou svobodu usilovat.
    Tomáš G. MasarykMACHOVEC, Milan Svobodné slovo 1968vázaná, edice: Odkazy pokrokových osobností naší doby, přebal potrhánD a t u m p ř i d á n í: 21.06.2018Cena: 50 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    Svobodní nechtějí zavádět nové regulace a povinnosti, nebudou proto podporovat žádné návrhy, které by znamenaly jakékoliv omezení svobody volby, pokud jde o ušetřené peníze, které lidem zůstanou jako rozdíl mezi dnešními odvody a novým paušálním odvodem.[51]


Ministr vnitra Hamáček a jeho spravedlnost

    Zahraniční politika každého státu je povinna učinit veškeré kroky pro zachování nezávislosti, musí hájit vlastní svrchovanost a územní celistvost (integritu)[20]. Kromě toho by měl každý stát vést nepřetržitou diskusi (pravidelně se opakující diskusi) o národních zájmech. Prosazování národních zájmů resp. jejich podpora musí být základním rámcem a imperativem pro zahraniční politiku. Národní zájmy[21] jsou konečným seznamem prioritních cílů pro určité období, které platí nezávisle na politické filosofii (invariant politických filosofií).
    Svobodní prosazují snížení množství dopravního značení a sjednocení přístupu ke značení tak, aby se na něj mohl řidič spolehnout[38]. Dopravní značení musí být logické a bezesporné.
    Kromě vlastních příjmů by samosprávy mohly mít i příjem ze státního rozpočtu. Svobodní ale nesouhlasí s tím, aby byly platby státu krajům stanoveny libovolně: Každá platba státu ve prospěch krajů musí vycházet z kritérií uplatněných na principu spravedlnosti vůči všem krajům stejně, podle vzorce, který by zahrnoval objektivní kritéria.
    Svobodní chtějí zásadním způsobem omezit státní přerozdělování. Proto přicházejí s plánem zásadního omezení daní (zrušení několika z nich) a zásadním omezením státem přerozdělovaných výdajů.
    Příkladem je antidiskriminační zákon, který popírá princip rovnosti, dokonce nové nerovnosti vytváří. Popírá i princip presumpce neviny, bez kterého nelze zajistit právo na spravedlivý proces.


Izrael ztratil GPS signál ve svém vzdušném prostoru a hádejte čí je to údajně vina (tip: tentokrát ne Íránu)

    EFTA není na rozdíl od EU založena na byrokracii, přerozdělování peněz a dotacích, na společné měně a na přehlasovávání jedněch druhými. Evropské sdružení volného obchodu je založeno na dobrovolné spolupráci, volném obchodu a volném cestování. Členství v EFTA automaticky znamená bezcelní obchod s desítkami zemí světa, s nimiž EFTA uzavřela dohody o volném obchodu. Přístup na trh EU by nám i nadále mohla zajišťovat smlouva o Evropském hospodářském prostoru (EHP). Dlouhodobým cílem Svobodných je reforma EHP, která by minimalizovala vliv EU na legislativu EFTA.
    Svobodní jsou pro zjednodušení zřizování soukromých praxí bez zasahování pojišťoven a úřadů. Lékaři poskytující zdravotnické služby mají dostat zaplaceno bezprostředně a nezávisle na pojištění pacienta. Účet za lékařské služby si nechá pacient proplatit u své pojišťovny. To samozřejmě nevylučuje bezhotovostní vyúčtování poskytnutých služeb s pojišťovnou. Případné spory mezi klientem a pojišťovnou řeší pojišťovenské soudy v zákonem stanovených lhůtách (např. 15 pracovních dní). Pokladniční systém nevylučuje, že v limitech sjednaných v pojistné smlouvě dostane pacient péči, aniž by musel jednat o proplacení.
    Ve vztazích s Rakouskem by mohlo být dosaženo nejzřetelnějších změn k lepšímu důsledným utvářením vztahů na průniku společných zájmů. Svobodní jsou přesvědčeni, že společných cílů bude přibývat.
    [62]: V současnosti zákon žádá v zásadě vyrovnané hospodaření, ale umožňuje tuto zásadu bez obtíží obcházet prostou většinou zastupitelstva. Jedná se tedy o neúčinné ustanovení.


Jak daleko je Milion chvilek od demokracie a jak blízko má k fašizmu

    Láska manželskáMORAVIA, Alberto Svobodné slovoVydání 1967.D a t u m p ř i d á n í: 30.10.2018Cena: 39 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 119 KčZásilkovna: do Česka 69 Kč, na Slovensko 96 KčDPD: do Česka 169 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 2, v b l í z k o s t i metra Karlovo náměstí
    Svobodní jsou pro konkurenci, a to i v oblasti měnové. Svobodní jsou přesvědčeni, že konkurence a svoboda volby jsou důležité i v měnové oblasti. Jsme tudíž i pro svobodnou volbu, pokud jde o používání peněz k placení. Lidé by měli svobodně volit, zda upřednostňují např. korunu či euro. Používání cizích měn včetně eura by mělo být nadále povolené. Platit eurem by mělo být zcela výsledkem svobodné dohody smluvních stran. Jen tato svoboda volby ukáže, jakou měnu lidé upřednostňují.
    [15]: Listina základních práv a svobod čl. 2 odst. 1: „Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.“


Společnost Boston Dynamics začne prodávat hrůzostrašné robotické psy

    [36]: Svobodní konstatují, že se bodový systém neosvědčil a nesplnil sliby, podle kterých měl zásadně poklesnout počet smrtelných nehod. Disproporční sazby trestů zbytečně postihují v podstatě slušné řidiče, zatímco extrémně nebezpečné chování zůstává nadále bez povšimnutí. Filosofie dvojího trestu, který není úměrný nebezpečnosti, v kombinaci s policií, která se snaží nárazově řidiče nachytat na nečekaných místech, místo aby průběžně řešila opravdu nebezpečné situace, vytváří na silnicích nebezpečné hazardní prostředí.
    Svobodní prosazují, aby nemocenské pojištění bylo pro zaměstnance dobrovolné stejně, jako je dnes dobrovolné pro osoby samostatně výdělečně činné. Zaměstnanci nebudou platit povinné nemocenské pojištění ve výši 2,4 % hrubé mzdy (čili 480 Kč z průměrné mzdy)[58] a sami se rozhodnou, zda se chtějí pojistit.
    Svobodní zahájí přípravu reformy právní filosofie, pokusí se navrhnout alespoň základní zásady a vyzvou ostatní politické strany a odbornou veřejnost k podrobné diskusi[25].
    Stát není protikladem občanské společnosti[8], obojí stejným způsobem odvozuje svůj původ od lidu – svobodných občanů. Politický řád a jeho instituce jsou neoddělitelnou součástí občanské společnosti[9]. Politické struktury nemohou, nemají a nesmí být nahrazovány žádnými alternativami.
    Indie na úsvitěSICHROVSKY, Harry Svobodné slovo 1962vázanáD a t u m p ř i d á n í: 21.06.2018Cena: 100 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8


3 atletky podaly federální stížnost kvůli tomu, že musí závodit s transgendery

    Pokračování zadlužování státu je neúnosné. Úroky z dluhu tvoří jednu z největších výdajových položek státního rozpočtu. Kdyby v minulosti nedocházelo k hospodaření státu na dluh, mohly by být daně a rozpočet každoročně o několik desítek miliard korun nižší.
    Svobodní chtějí zachovat Internet jako svobodné médium pro výměnu informací a jako alternativu k tradičním médiím, která jsou často pod vlivem zájmových skupin a neumožňují svobodnou prezentaci názorů v celé šíři názorového spektra.
    [41]: Pravidla znamenají nejenom to, že stát trestá ty, kdo životní prostředí poškozují, ale i to, že chrání občany a podniky před zvůlí těch, kdo vznášejí požadavky, které překračují stanovená pravidla.
    Stát a člověkMLYNÁŘ, Zdeněk Svobodné slovo 1964vázaná, edice: Živé myšlenky, bez obálky; výborný stavD a t u m p ř i d á n í: 16.12.2018Cena: 290 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    I v případě středního školství prosazují Svobodní rovný příspěvek na každého žáka, což povede k nedeformovaným cenám a skutečné konkurenci ve středoškolském vzdělávání.


Babiš zpevňuje, Hamáček padá, Staněk nejpopulárnějším ministrem ČSSD

    Recyklace je důležitou součástí ekonomiky od nepaměti. Zejména kovy, sklo, papír a plasty jsou předměty vhodné ke znovupoužití. Recyklace ale nesmí být nařizována z ideologických důvodů. Jinak hrozí, že recyklace za každou cenu bude v konečném důsledku pro přírodu škodlivá[42]. Česká republika má jednu z nejvyšších měr recyklace v Evropě. Lidé recyklují sklo, papír a plasty dobrovolně. Firmy, které tříděný odpad sbírají, musí být zodpovědné za pořádek kolem sběrných míst. Český systém dobrovolné recyklace je funkční a měl by být uchován, neměl by být nahrazován povinným zálohováním plastových lahví.
    [38]: Například omezení rychlosti nebo upozornění na zatáčky na místech, kde k němu není důvod, zatímco chybí na mnoha místech, kde by výstraha měla být.
    Svobodní odmítají bodový systém v silniční dopravě[36]. Je založen na principu dvojího trestu za tentýž čin a v praxi vytváří korupční prostředí[37]. Drakonické postihy v podobě nepřiměřeně vysokých pokut a bodů nezajistí bezpečnost na silnicích. Bezpečný provoz musí být výsledkem jasných a vymahatelných pravidel a svobodného rozhodování řidičů, které vychází z jejich vědomí odpovědnosti. Represe k takovému cíli nevede a atmosféra strachu k bezpečnosti nepřispívá. Chybná jsou samotná východiska zákona, proto zákon nelze „opravit“ novelizacemi. Svobodní prosazují úplnou rekodifikaci celého zákona a zrušení bodového systému.


Násilník je v režimu strpění! To nevymyslíš! A ministra zajímají jen komentáře na sítích.

    Dopravci na železnici i na silnici musí platit za používání dopravní cesty odpovídající cenu, aby nedocházelo k cenovým zkreslením mezi jednotlivými druhy dopravy. Mýto na dálnici i poplatek za použití železniční cesty musí odpovídat nákladům na provoz a výstavbu. Stát nesmí dotovat jednotlivé dopravce. Kraje by neměly provozovat nebo financovat ani autobusy, ani vlaky. Tzv. dopravní obslužnost by měla být ponechána volné soutěži konkurujících si dopravců.
    Jednotlivé druhy energií spolu musí soutěžit za rovných podmínek. Nesmí to být politici nebo úředníci, kdo určuje, který energetický zdroj je perspektivní. Ekologické daně nemají být uvalovány selektivně. Svobodní jsou pro zrušení daní z plynu, elektřiny a uhlí.


XIV. Veřejná správa a samospráva

    Antická literatura (348)Architektura (242)Avantgarda (82)Beletrie (37016)Bibliofilie (616)Cestování a místopis (3138)Cizojazyčné (671)Časopisy (5048)Dějiny (6061)Děti a mládež (5367)Exil, samizdat (214)Filozofie, psychologie (964)Hobby, sběratelství (1447)Humanitní vědy (143)Humor, satira, zábava (278)Ideologie (29)Jaz. učebnice a slov. (129)Komiksy (88)Kuchařky, jídlo a pití (1211)Militaria (1045)Mysl, tělo a duše (1032)Náboženství, teologie (979)Napětí (4543)Počítače & Internet (9)Podnikání (15)Poezie, písničky, drama (3297)Přírodní vědy (2202)Sci-fi a fantasy (1071)Společenské vědy (2098)Staré tisky (29)Technika (1147)Učebnice, encyklopedie (3660)Umění (5768)Vztahy a sex (238)Zdraví (978)Zemědělství (4)Životopisy, paměti (1286)
    Tyto „dotace“ bankám snižují zisk ČNB, resp. posílají hospodaření ČNB do ztráty a zatížení daňových poplatníků musí být o to vyšší. Kdyby ČNB odesílala každoročně svůj zisk do státního rozpočtu, mohl by být o tento zisk nižší deficit veřejných financí nebo by o to mohly být nižší daně.
    Počet nezaměstnaných činí v České republice přes 300 tisíc, zatímco v roce 1996 činil tento počet méně než 200 tisíc lidí[54]. Jeden nezaměstnaný stojí stát na sociálních dávkách pro něj a jeho rodinu a na ušlých daních zhruba 180 tisíc korun ročně.[55] Snížení nezaměstnanosti o 100 tisíc osob tak může státu ušetřit resp. vynést 18 miliard korun. Svobodní jsou přesvědčeni, že vysoká nezaměstnanost je primárně důsledkem demotivačního systému sociálních dávek a svazující pracovní legislativy.


Mediální lynč, tyranie a totalita liberálních demokratů

    [1]: Projevilo se to například při Masarykově pokusu zakotvit nový stát na filosofických myšlenkách – viz Idea státu česko-slovenského. Srv.: „Bitvu musíme svést na poli filozofie, nikoliv politiky. Politika je jen posledním důsledkem, praktickým vyústěním fundamentálních myšlenek, které v dané kultuře převládají. Nelze změnit nebo bojovat proti následkům, aniž bychom napřed bojovali a změnili příčiny.“ Ayn Rand: Philosophy – Who Needs It, kapitola What One Can Do?
    Babylónský příběhŠKVORECKÝ, Josef Svobodné slovo 1967vázaná, vyřazeno z knihovny, dobrý stav, ilustrátor: Šlitr, JiříD a t u m p ř i d á n í: 21.06.2018Cena: 90 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    Ve svém důsledku stávající směřování Unie nepřináší původně deklarované cíle – hospodářské sbližování mezi jednotlivými státy a odstraňování historických nevraživostí mezi národy Evropy. Právě naopak.
    Je nesporné, že pojetí státu má dalekosáhlé důsledky pro každodenní politické rozhodování, pro hlasování o detailech kterékoli legislativní předlohy. Ideje a ideologie mají zásadní význam při získávání podpory lidí pro konkrétní politiku.[1] Politika bez filosofického obsahu se stává pouhým mechanickým bojem o moc a zákonitě vede k úpadku svobody.[2]


Veřejnoprávní média a koncesionářské poplatky

    Za čistotu na veřejných komunikacích odpovídá vlastník. Vlastník pozemku má mít současně možnost domoci se náhrady škody způsobené cizí osobou. Drobný nepořádek tolik patrný v našich městech, vesnicích a lesích nás bohužel zřetelně odlišuje od Švýcarska a dalších pořádkumilovných zemí. Pořádnost (neodhazování odpadků na zem) je věcí etiky a výchovy, stát a obce mají ale jasnou odpovědnost za úklid tehdy, když nejsou schopni jednotlivé drobné znečišťovatele chytit při činu. Ochrana čistoty začíná u prvního odhozeného papírku, jeden odhozený odpadek vyvolává další.
    [29]: Vymožení pohledávky je služba objednávaná věřitelem, kterou by měl uhradit on sám. Je pouze jeho odpovědností si před poskytnutím půjčky důkladně prověřit schopnost dlužníka splácet a tuto informaci promítnout do výše úroku, z něhož by následně pokryl případné náklady na vymáhání pohledávky.
    [45]: ODS ve svých materiálech píše o „typech vlastnictví“ zdravotnických zařízení, rozlišování různých forem vlastnictví je typickým projevem marxistické teorie.
    Pokud jde o střední školy, Svobodní odmítají zavádění státních vstupních i výstupních zkoušek. Taková opatření vedou k unifikaci tam, kde je nezbytná rozmanitost. Tyto projekty jsou navíc nesmírně nákladné. Dokážeme si představit, že místo povinnosti přímo absolvovat střední školu / odborné učiliště, by se dal získat certifikát o určité odbornosti. Takový systém by zjednodušoval rekvalifikace a zvyšoval pružnost pracovní síly, kdy školy budou nabízet získání řemeslných dovedností nejen primárně lidem do 18 let.


1. Úsporná veřejná správa a samospráva

    Svobodní jsou pro to, aby centrální banka byla neutrálním správcem měny, který nemá ambici regulovat klíčovou cenu – úrok. Úrok by měl být výsledkem tržní poptávky a nabídky na kapitálovém trhu.
    Svobodní budou prosazovat zrušení nehospodárné povinnosti přidávat do pohonných hmot biopaliva. Považují to za nehospodárné i nešetrné k životnímu prostředí. Po jeho zrušení klesnou ceny pohonných hmot.
    NATO představuje odlišné východisko pro řešení sporů a krizových situací oproti Evropské unii. Oba přístupy (konsensus všech členů versus majorizace a různá kvóra pro blokační minority vycházející z budování nevraživé rovnováhy a vyvažování) jsou do značné míry protikladné a neslučitelné. Právě proto, že důsledný respekt k svrchovanosti je součástí politické filosofie NATO, dávají této alternativě Svobodní přednost. Svobodní považují filosofii NATO za východisko pro Evropu, na základě kterého by se analogicky měly budovat vztahy mezi velkými, středními a malými státy.


Armádní generál Petr Pavel by vyznamenání od prezidenta Zemana nepřijal!!!! Jenže prezident Zeman mu jej nenabízí, což opomenul říci.

    Svobodní prosazují, aby občané obce, resp. kraje mohli referendem (lidovým vetem) zvrátit rozhodnutí obce, resp. kraje. Příslušné rozhodnutí zastupitelstva vstoupí v platnost vždy až po uplynutí lhůty, v níž lze na základě petice shromáždit potřebný počet podpisů pro vypsání referenda, pokud petice podána nebyla, nebo okamžitě poté, kdy referendum rozhodnutí nezamítne. V případě, že se lidé vysloví v referendu pro zamítnutí, rozhodnutí zastupitelstva nevejde v platnost a musí se konat nové volby do zastupitelstva. V některých případech omezování svobod (jako zvyšování daní) jsou Svobodní pro povinné konání referenda (obligatorní referendum).
    Pokud by mělo dojít ke zrušení koruny jako národní měny a k jejímu nahrazení eurem jakožto výlučným platidlem, nad jehož emisí by Česká republika měla jen omezenou kontrolu, požadují Svobodní referendum. Bude-li pořádáno takové referendum, budou Svobodní vystupovat za zachování koruny. Svobodní budou trvat na tom, že v případné kampani nesmí vláda z peněz daňových poplatníků podporovat žádnou názorovou stranu.
    Poplatníci se středními a vyššími příjmy na paušální platbě ušetří a paušální důchod pro ně bude znamenat snížení státního důchodu oproti stávající metodice. Tito poplatníci budou moci úspory využít k soukromému neregulovanému zabezpečení na stáří (úspory, investice, penzijní pojištění).
    K pramenům NigeruPAŘÍZEK, Ladislav Mikeš Svobodné slovo 1963vázaná, mírně natržená obálka, jinak výborný stavD a t u m p ř i d á n í: 21.06.2018Cena: 50 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8


Bílý dům je retardovaný, prohlásil Ruhání. Souhlas

    Je zřejmé, že Internet je prostředí, které může být nebezpečné. Je však osobní zodpovědností každého jedince, aby zvážil tato rizika a přijal dostatečná opatření na svou ochranu. Současně je zodpovědností rodičů, aby ochránili své děti. Pro tento účel je na trhu dostatek informací, literatury a programového vybavení.
    Tomáš G. MasarykMACHOVEC, Milan Svobodné slovo 1968vázaná, edice: Odkazy pokrokových osobností naší dobyD a t u m p ř i d á n í: 21.06.2018Cena: 90 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    Diplomatická činnost musí předcházet možnému ozbrojenému konfliktu. Česká republika musí být schopna bránit se samostatně alespoň do doby, než získá podporu od aliančních partnerů. Je nezodpovědné plně se spoléhat na kolektivní obranu.


Pokud dojde k válce mezi USA a Íránem, na Izrael budou pršet desítky tisíc raket

    Stát je politické společenství[3] s vlastním řádem[4] vztahujícím se na vymezené území[5], jehož úkolem je zabezpečovat především individuální svobodu svých občanů. Jinak řečeno stát je společenstvím osob a majetku, garantuje uspořádané vztahy mezi lidmi a vlastnické vztahy, je oprávněn a povinen řešit spory občanů. Demokratický stát je založen na systému vlády reprezentující na zastupitelském principu vůli občanů[6]. Řád reprezentovaný státem musí být spravedlivý. Pokud stát nenaplňuje své poslání nebo používá nepřiměřené prostředky k dosažení svých cílů, je jeho legitimita zpochybněna.[7]
    Svobodní preferují dobrovolnost, širokou nabídku a konkurenci při určování toho, kdo, kdy, koho, jak, kde, co a za kolik „bude učit“, toto rozhodnutí by mělo být činěno co možná nejníže, nejlépe ve formě partnerské spolupráce mezi rodičem, dítětem a vzdělávacím zařízením. Svobodní podporují přechod od povinné školní docházky k systému povinného vzdělávání.
    [19]: Zkušenost ukazuje, že nedemokratické státy narušují svrchovanost jiných států mnohem častěji. Demokracie a respekt k svrchovanosti jiného státu jsou tedy vzájemně provázány.
    Svobodní navrhují jejich transformaci do jediné dávky v podobě tzv. negativní daně[49], která svojí sazbou zajistí motivaci lidí pobírajících sociální dávky pomoci si k lepšímu živobytí vlastní prací a která definicí standardního příjmu zohlední rodinnou situaci žadatelů.


Dohoda je uzavřená: Turecko tvrdí, že „již zakoupilo“ ruské S-400 a americké sankce na tom nic nezmění

    Svrchovanost znamená, že se žádný stát nemá svévolně vměšovat do záležitostí jiného státu. Tím se nevylučuje z bilaterálních vztahů možnost jednat o čemkoli, na čem se strany shodnou. Respekt k svrchovanosti druhého státu však končí, jakmile sám začne porušovat či ohrožovat svrchovanost jiného státu. V takovém případě a jen v takovém případě je namístě vnější intervence.[19]
    Svobodní současně navrhují, aby Česká republika vystoupila z Mezinárodní organizace práce (ILO), protože členství v ní je svazující s ohledem na zamýšlené reformy pracovního zákonodárství.[59] Svobodní jsou pro zachování pravidel daných zákoníkem práce pro ty zaměstnavatele a zaměstnance, kterým budou vyhovovat. Pokud se ale zaměstnavatel a zaměstnanec budou chtít shodnout na odlišných podmínkách, měli by mít k tomu smluvní volnost.
    Svobodní odmítají ideologické pojetí ochrany životního prostředí, pro které jsou typické upřednostňování přírody bez ohledu na člověka a předsudky vůči kysličníku uhličitému, plynu, který vydechujeme a který rostliny absorbují. Svobodní vidí ochranu prostředí, ve kterém žijeme opačně: Příroda se chrání pro člověka, který je její součástí. Důležité je zabraňovat bezprostřednímu znečišťování škodlivinami a odpadem, nikoliv soustředit se na boj s emisemi kysličníku uhličitého, který je přirozenou součástí přírody.


6. Odpovědnost za vlastní zdraví

    Svobodní požadují zvýšení schopností armády tak, aby byla schopna bránit území republiky při lokálním konfliktu, což znamená vedle profesionální armády i budování početnějších záloh na základě dobrovolného výcviku civilního obyvatelstva.
    Babylónský příběhŠKVORECKÝ, Josef Svobodné slovo Praha, 1967D a t u m p ř i d á n í: 04.10.2018Cena: 80 Kč (dobírka: DPD: do Česka 100 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 1, v b l í z k o s t i metra Náměstí Republiky
    Když kamení promluviloVávra, J. Svobodné slovo 1962D a t u m p ř i d á n í: 16.08.2018Cena: 70 Kč (dobírka: DPD: do Česka 100 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 1, v b l í z k o s t i metra Náměstí Republiky
    Pro Svobodné jsou základními a tradičními hodnotami evropské civilizace principy svobody, plurality a demokratického rozhodování. Jedině na nich lze založit pokojnou spolupráci evropských států. Svobodní jsou si jisti, že všechny pozitivní aspekty evropské spolupráce, které některý stát považuje za užitečné, lze nahradit smlouvami uzavřenými na principech dobrovolnosti.
    AlibiČERNOCH, Otakar Svobodné slovo 1960vázanáD a t u m p ř i d á n í: 21.06.2018Cena: 50 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8


V Dánsku učí školáky muslimské modlitby a zpívat Alláhu Akbar (Video)

    Ochrana přírody a hospodářský rozvoj nejsou v protikladu. Modernější technologie, které jsou produktem nepokřivené tržní soutěže, přirozeně šetří energii.[43] Svobodní odmítají ideologie, podle kterých je hospodářský rozvoj a ochrana přírody v protikladu a podle kterých je třeba růst bohatství lidí omezovat. V tomto smyslu se ideologie environmentalistů neliší od marxistického nároku na neomylnost.
    Ve vztahu k Polsku vidí Svobodní nadějnou možnost postupovat společně zejména při úsilí o změnu EU na spolupráci rovnoprávných států a při prohlubování transatlantické spolupráce.
    [57]: Americký stát Michigan, který má stejný počet obyvatel jako Česká republika, zrušil od roku 2004 svých 43 poboček úřadů práce, které zaměstnávaly celkem pouhých 450 osob oproti 5136 úředníkům v České republice, a o dávky v nezaměstnanosti se od loňska žádá prostřednictvím automatizovaného telefonátu či přes internetový formulář. (http://www.nascio.org/awards/2004Awards/digitalGovtGtoC.cfm)
    Svobodní jsou pro zrušení státních dotací k penzijnímu spoření. V souvislosti se zrušením daně z příjmu fyzických osob lidem zbude více peněz v peněženkách a nebudou potřebovat státní dotace ani jiná daňová zvýhodnění.


Německo: Zákonodárci chtějí tři roky ve vězení za pálení vlajky EU

    Svobodní jsou pro skutečnou ochranu prostředí, ve kterém žijeme. Stát má mít jasná pravidla[41] pro provoz zařízení, která vypouštějí škodliviny. Emisní limity mohou být přísnější s růstem bohatství společnosti. Nepovolené skládky odpadu mají být vyšetřovány a viníci trestáni. Svobodní zejména odsuzují dovoz německého odpadu, který je přímým důsledkem evropské směrnice o volném pohybu odpadu v rámci EU.
    Po rozpadu komunistického režimu nemělo Československo a později Česká republika kvalifikované právníky, kteří by byli schopni navrhnout základy reformy právní filosofie, přistoupilo se na systém záplatování socialistického práva. Navzdory heroické legislativní činnosti se na tomto přístupu doposud mnoho nezměnilo. Některé zákony jsou sice rekodifikované, ale v podstatě se jedná o jazykovou úpravu a vylepšení systematiky, na teoretických základech právního řádu se nic nemění a to ani po přijetí nové Ústavy.
    [10]: Svobodní odmítají princip, podle kterého jsou někteří vyvolenější než jiní, protože nahlížejí nějaké důležitější transcendentní principy, které jsou běžnému člověku utajeny a z toho odvozují právo určovat hodnoty pro druhé.
    Za perspektivní instituci považují Svobodní WTO a podporují další jednání o liberalizaci mezinárodního obchodu a to i včetně zemědělských produktů a služeb.


Německý soud smetl ze stolu zákaz plavání v plaveckých bazénech v islámských plavkách (burkinách)

    Stát ročně vyplácí 599 tisíc invalidních důchodů, z toho 386 tisíc plných a 213 tisíc částečných. Výdaje na invalidní důchody činí 57 miliard (43 miliard na plné a 14 miliard na částečný)[50].
    Svobodní odmítají požadavek zřídit funkci zástupce Evropské unie jako nového stálého člena Rady bezpečnosti OSN. Takovým krokem by se v Radě bezpečnosti vzhledem k nedemokratické institucionální povaze EU jen posílilo zastoupení nedemokratických, nebo po demokratické stránce problematických členů.
    Svobodní jsou pro zásadní ústup státu od provádění sociální politiky, která je drahá pro daňové poplatníky a demotivační pro příjemce sociálních dávek.
    Drtivá většina centrálních bank všude ve světě je vysoce zisková. Protože centrální banka jako monopolní emitent peněz na daném území emituje neúročená pasiva (bankovky) výměnou za úročená aktiva (cenné papíry), je její hospodaření přirozeně ziskové. ČNB nahromadila za uplynulé období aktiva (v podobě cenných papírů v cizích měnách) v hodnotě přes 1000 miliard korun. Mohla by tak snadno generovat roční úrokový zisk několika desítek miliard korun. Její úrokové výnosy jsou ale smazávány vyplácenými úroky českým bankám a kurzovými ztrátami.[35]


2. Zrušení daně z příjmu fyzických osob

    Stát není od toho, aby podnikal. Svobodní lidé sami vědí, co mají na trhu nabízet a co mají poptávat. Tato volnost podnikání je v České republice stále více omezována. Stát pokřivuje ceny selektivními daněmi, nařízenými výkupními cenami a dotacemi. Stává se pravidlem, že na trhu neuspěje ten, kdo nabízí nejkvalitnější a nejlevnější služby, ale ten, kdo ukořistí dotace z nespočetných dotačních programů. Svobodní jsou pro uvolnění podnikání – tedy pro zrušení dotací, regulovaných cen a produkčních kvót.
    Ochrana přírody je především věcí lokálního působení. Mezinárodní dohody mají smysl tam, kde dochází k přeshraničnímu ovlivňování životního prostředí (čistota vzduchu a vod). Jednotná pravidla závazná pro všechny státy však s sebou nesou riziko přijetí špatné politiky. I přístupy k ochraně přírody musí podléhat konkurenci, každý stát má mít právo na vlastní přístup k ochraně životního prostředí.
    Krom toho je úkolem armády i spolupráce s dalšími složkami státu zejména po stránce technické a logistické, v případě potřeby i po stránce personální. To ale představuje pouze doplňkovou činnost armády a není přípustné, aby byla armády vybavována podle požadavků integrovaného záchranného systému.
    [7]: Neexistuje-li politický národ, nelze uměle vytvořit žádný stát ani jemu podobný subjekt. Příklady rozpadu uměle vytvořených útvarů jako bylo Československo, Jugoslávie a Sovětský svaz to dokládají.


Spousta lidí škodí zemi, jen aby se povýšili nebo zviditelnili. To je běžná perverze současnosti – rozvracet společnost pro zábavu.

    Platby za stravu v nemocnici se budou odvíjet od konkrétních podmínek zdravotnického zařízení, nespadají do běžného zdravotního pojištění. Úroveň hotelových služeb v nemocnici si pacient sám zvolí a zaplatí, může si sjednat i zvláštní připojištění.
    Svobodní jsou pro zeštíhlení tzv. průběžného systému tak, aby občanům zůstalo více peněz na individuální zajištění na stáří. Průběžný systém založený na povinné účasti zůstane zachován, zmenší se ale objem peněz přerozdělovaný přes tento státní systém.
    Pro dosahování hlavních zahraničně-politických cílů České republiky, zejména pro svobodný obchod, má klíčový význam budování a udržování bilaterálních vztahů. Svobodní jednoznačně preferují bilaterální politiku. Omezení v oblasti zahraničního obchodu vyplývající z našeho členství v EU nevyvažují výhody snadného přístupu na vnitřní trh EU. Navzdory těmto pohodlným, ale jednostranně orientovaným výhodám, které v období problémů představují spíš rizika než přednosti, doporučují Svobodní orientovat se na budování sítě bilaterálních vztahů, které se mohou stát oporou pro obchodní výměnu (například konzulární a právní podpora exportních firem a jejich smluvních vztahů).


4. NATO jako filosofické východisko

    Svobodní odsuzují neodpovědné chování státu při stavbě dálnic. Pokud soukromý vlastník pozemku odmítá stavbu dálnice na svém pozemku, je na vině pouze stát, který nepodnikl dostatečné kroky k zajištění vlastnických práv pro výstavbu silnice. Každý, kdo se chystá stavět jakoukoliv liniovou stavbu (ropovod, dálnici), musí nejprve zajistit výkup pozemků či dojednání podmínek stavby s cizími vlastníky (věcná břemena). Investor či úředník zodpovědný za stavbu dálnice by měl nést odpovědnost za případné komplikace a dodatečné náklady plynoucí z nevčasného zajištění pozemků k výstavbě. Svobodní odmítají vyvlastňování soukromých vlastníků ve veřejném zájmu v případě stavby dálnic. Stát musí dálnice plánovat v trase, kterou má právně zajištěnou.
    Svobodní usilují o to, aby se ČNB stala – při zachování institucionální nezávislosti na vládě – neutrální správkyní české měny, která by neregulovala ceny, kurzy, úroky, která by jen neinflačně vydávala přiměřené množství oběživa. Neplatila by zbytečné úroky bankám a odváděla by do státního rozpočtu zisk, který by pomáhal snižovat deficit veřejných financí nebo by umožnil snížit daně ve prospěch všech daňových poplatníků.[33]
    S obavami sledujeme stále větší počet bezpečnostních kamer, které jsou instalovány pod záminkou prevence kriminality a boje proti terorismu. S rostoucím rozlišením a dosahem, možnostmi analýzy biometrických údajů (obličej, chůze, …) a nízkou cenou úložišť rostou možnosti státu sbírat informace o svých občanech. Je znepokojující, že v rámci boje za ochranu osobních údajů se soukromí jako takové ocitá na vedlejší koleji.


Dalajláma: Evropa se stane „muslimskou“, bude-li migrantům umožněno zůstat

    Svobodní prosazují vyrovnané hospodaření krajů a obcí. V případě, že rozpočet obce a kraje skončí přebytkem, používá se přebytek přednostně na splácení dluhů, případně obce uchovávají úspory konzervativně s nízkou mírou rizika.[62]
    Ve vztahu ke Slovenské republice Svobodní vidí nadstandardní povahu vztahů v návaznosti na tradiční politickou sounáležitost Českých zemí a Slovenska, jež má dlouhodobé historické kořeny. Slovensko se v EU a v NATO setkává s obdobnými problémy jako Česká republika, což vytváří dobré předpoklady pro nacházení společných cílů a pro spolupráci.
    [44]: Teprve zavedením uvedených zásad se stane pacient opravdu zákazníkem a bude si sám určovat, jakou péči potřebuje za jakou cenu. ODS sice něco podobného tvrdí, ale není to podloženo faktickými kroky.
    EU prosazuje koncept tzv. vnitřního trhu, který je velmi vzdálen konceptu volného trhu. Vnitřní trh EU podléhá jednotné regulaci a je uzavřený do sebe.
    [66]: Svobodní považují tento text, který byl inspirován návrhem britského deníku Daily Telegraph http://www.telegraph.co.uk/comment/telegraph-view/3617390/A-healthy-Constitution.html, za vhodný základ pro diskusi o alternativním uspořádání Evropy.


Proč se na Letné neprotestovalo proti Lauderovi, Diag Human, či kauze Katarského prince?

    [37]: Tachometr není přesným kalibrovaným měřičem rychlosti a umožňuje jen přibližnou informaci o rychlosti pro řidiče. Vyvozovat právní důsledky z údajů o rozhodování založeném na principielně nepřesných informacích je nepřípustné.
    V současné době je naléhavou prioritou ochrana jednotlivce před zásahy státu do jeho života a před shromažďováním informací ve státních datových systémech. Státy si pod různými záminkami osobují stále ve větším rozsahu pravomoc sledovat a evidovat rozhodování, chování a jednání občanů, ačkoli ti se takovým jednáním nedopouštějí žádných trestných skutků.
    Pro omezení vlivu klientelismu, ministerských úředníků a jmenovaných komisí na rozdělování financí na vědu je vhodné zavedení co nejobjektivnějšího[61] hodnocení výsledků základního výzkumu a jeho používání subjekty rozdělujícími veřejné prostředky.
    Stát tak zajistí systematickou pomoc lidem s nízkými nebo žádnými příjmy, kteří si nejsou schopní na živobytí své a svojí rodiny vydělat prací, ale zároveň zachová při každé výši příjmu jednoznačnou motivaci zvýšit si životní standard prací.


2. Ochrana přírody versus ideologie

    Na komunální úrovni prosazujeme, aby obec podporovala každé dítě rovným příspěvkem. Je nepřijatelné, aby obec dotovala z peněz daňových poplatníků školky, které zajistí kapacitu jen pro některé děti.
    Dům za duhovou zdíHEJCMAN, Pavel Svobodné slovo 1967vázanáD a t u m p ř i d á n í: 21.06.2018Cena: 40 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    Obtíže plynoucí ze stanovení hranice mezi péčí hrazenou z veřejného pojištění mizí, jakmile je přijata zásada, že povinné pojištění nemá komerční charakter, není podnikáním.
    Je právem každého člověka chránit své soukromí veškerými dostupnými prostředky. Nikdo nesmí být postihován za používání šifrovacích prostředků k zajištění důvěrnosti informací a nesmí být nucen k vydání šifrovacích klíčů nebo přístupových hesel.
    Jelikož občané ve Francii a Nizozemí řekli v referendu NE původnímu návrhu Evropské ústavy a následně občané Irska řekli NE Lisabonské smlouvě, která byla jen přejmenovaným původním návrhem Evropské ústavy, je třeba respektovat skutečnost, že zaznělo zřetelné NE další politické unifikaci Evropské unie;


3. Cíle zahraniční politiky a národní zájmy

    Současný demokratický deficit (přesněji řečeno nedemokratické poměry) panující v Evropské unii není způsoben tím, že se nepovedlo uskutečnit dobré ideály, ale je úmyslným pokusem o odstranění tradičních evropských hodnot jako je svoboda, demokracie, důstojnost člověka, pluralita názorů, odpovědnost politiků občanům. Instituce jako je Evropský parlament nebo Evropská rada mají jediný cíl: aby tuto skutečnost zamaskovaly.
    Svobodní směřují k systému, v němž by mohl být zrušen bodový sazebník, tedy regulace cen ve zdravotnictví i jakákoli jednání o cenách poskytované péče[46]. Svobodná tvorba cen je nejlepší zárukou, že pacient zaplatí za lékařské služby nejnižší cenu.
    Svobodní odmítají nové regulace a zásahy do svobody občanů vedené s cílem dát tržní výhodu držitelům autorských práv. Boj proti tzv. „pirátství“ (nakládání s informacemi v rozporu s licencí) není ospravedlněním pro sledování internetové komunikace, zabavování datových zařízení na hranicích a odpojování od Internetu. Svobodní budou vystupovat proti ratifikaci Mezinárodní dohody o padělání (ACTA), která ukládá státům povinnost taková opatření zavádět a kterou tajně vyjednává Evropská komise za zády všech členských států EU[63].


Nahlížení do veřejných registrů a evidencí

    Invalidní důchody jsou příliš často zneužívány. Svobodní jsou pro spravedlivé a přesné posuzování nároků na invalidní důchod, aby jej dostali ti, kteří jej opravdu potřebují, ale aby se invalidní důchod nestával bezpracným příjmem pro někoho, kdo by si byl schopen vydělat vlastní prací.
    Do České republiky se dováží řada energetických zdrojů (ropa a plyn) ze zahraničí. Zdroje těchto surovin jsou naštěstí diverzifikované, přesto je potřeba nezhoršovat energetickou bezpečnost českého hospodářství. Stát nesmí bránit výstavbě dalších bloků jaderných elektráren[31].
    Stát na základě směrnic EU podporuje neefektivní využívání zdrojů. V České republice se tak povinně na základě pokřivených cen a dotací vyrábí drahá elektřina ze solárních panelů a větrníků, přestože technologie a přírodní podmínky neumožňují efektivní využití těchto zdrojů. Důsledkem je růst cen elektřiny pro domácnosti i firmy. Svobodní jsou pro zrušení minimálních výkupních cen a povinného odkupu elektřiny z tzv. alternativních zdrojů. Svobodní jsou také pro zrušení povinnosti přimíchávat biopaliva do nafty a benzínu. Tato politika zdražuje paliva i potraviny.


Prosím podpořte nás tím, že si nás přidáte na Facebook

    Tato dobrovolnost uleví státu od důchodového břemene, protože řada poplatníků dobrovolně „odepíše“ své dosavadní platby do důchodového systému a zvolí pro stát úspornější variantu paušálního důchodu.[53]
    Svobodní odmítají koncept referenda, podle kterého má lidové hlasování nahrazovat rozhodnutí zvoleného zastupitelského orgánu. Přiklání se ke konceptu nazývanému „lidové veto“, ve kterém Parlament nesmí žádné lidové hlasování iniciovat svévolně, jeho povinností je přijmout ve věci rozhodnutí. Proti takovému rozhodnutí mají mít občané možnost iniciovat lidové hlasování, které parlamentní rozhodnutí buď potvrdí, nebo zamítne. V případě zamítnutí by mělo zpravidla následovat rozpuštění Parlamentu[30].
    [6]: Otázky, které mají více řešení a kde není žádné objektivní kriterium, pro posouzení, které je správné, jsou v demokratické společnosti předloženy do konkurenčního prostředí různých politických filosofií, které mají umět dát odpověď na to, co je v jejich způsobu vidění politiky správné a co je špatné.


XVI. Příloha 2 – Evropská dohoda[66]

    Svobodní respektují tradici povinného základního vzdělávání. Chceme ale otevřít debatu o uvolnění jeho formy i rozsahu. Musí být umožněna možnost domácí výuky i vícerychlostní průchod základní školou pro nadprůměrně nadané žáky.
    Na nemocenské pojištění stát vynakládá desítky miliard. Svobodní prosazují, aby nemocenské pojištění bylo pro zaměstnance dobrovolné stejně, jako je dnes dobrovolné pro osoby samostatně výdělečně činné. Nemocenské pojištění by mělo být založené na pojistných principech, mělo by tedy být poskytováno komerčními pojišťovnami a nikoliv státním systémem.
    Multilaterální politiku považují Svobodní za doplněk bilaterálních vztahů. Pro mezinárodní právo je doposud do značné míry typický cynismus: mezinárodní soud v Haagu, který by měl spory řešit, je čím dál tím více nahrazován mezinárodní arbitráží právě z důvodu jeho nefunkčnosti a nepřiměřených lhůt.
    Stát má a musí mít monopol na legitimizaci použití síly a donucovací moci. Politická a donucovací moc musí být včetně autority právního pořádku podrobena omezení, kontrole a musí být vyvážena.


Je ČT PR agenturou Milionu chvilek? Tým Nory Fridrichové si posvítil na dezinformace. Lži neziskovky ho ale nepálí

    Hospodaření České národní banky by se mělo vhodnou změnou měnové politiky otočit do trvalého zisku, aby tento zisk mohl být plně odváděn do státního rozpočtu, tak jak tomu bývá jinde ve světě.
    Stát vyplácí miliony starobních a statisíce vdovských a vdoveckých důchodů s celkovými výdaji většími než je pětina rozpočtu. Toto číslo dále narůstá s ohledem na proces tzv. stárnutí populace.
    Svobodní navrhují přesnou regulaci spravedlivých podmínek při kampani k jakémukoli lidovému hlasování. Stát (vláda) nesmí žádným způsobem ovlivňovat průběh kampaně stejně, jako při volbách. Použití státních peněz a jakékoli ovlivňování občanů od státních úředníků by měla být trestána stejně, jako maření voleb. To se týká i veřejnoprávních médií.
    Česká politika přijala mylnou představu, že spravedlnost znamená nezávislost na čemkoli. Vytvořila se justiční diktatura, neodpovědná soudní moc. Vědomí spravedlnosti se odvozuje od lidu stejně, jako každá politická moc. Justice musí být nezávislá na výkonné moci, ale nalézání spravedlnosti podléhá veřejné diskusi a musí korespondovat s veřejným vnímáním toho, co je spravedlivé. Spravedlnost nemůže být nezávislá na reflexi občanů státu.


3. Lidská práva a občanské svobody[26]

    Stát je správcem železničních, silničních a vodních dopravních cest. Je zodpovědný za obrovské stavební veřejné zakázky, které jsou zdrojem potenciální korupce a předražování. Při výstavbě komunikací musí být veřejné zakázky transparentní. Svobodní proto požadují, aby veškeré smlouvy mezi státem a stavebními dodavateli byly zveřejňovány. Podmínka, že obsah smlouvy nebude předmětem obchodního tajemství, musí být součástí podmínek výběrových řízení vyhlašovaných státem.
    „Svobodná pracovní smlouva“ podepsaná mimo zákoník práce by tak mohla např. obsahovat po vzoru Ostrova Man výpovědní lhůtu závislou na délce zaměstnání. Na Manu mají výpovědní lhůtu v délce 1 týden za každý rok práce u daného zaměstnavatele, maximálně však 3 měsíce při výpovědi ze strany zaměstnavatele a max. 1 měsíc při výpovědi ze strany zaměstnance. Zaměstnavatelé se proto nezdráhají přijímat nové zaměstnance nebo nejsou v pokušení uzavírat smlouvy na dobu určitou nebo jim ukončovat a obnovovat pracovní poměr s uplynutím zkušební doby a uvádět tak své zaměstnance do zbytečné nejistoty. I díky tomu mají na Ostrovu Man nezaměstnanost ve výši pouhého 0,5 %.[60]


Milion chvilek, aneb nechtěné dítě Andreje Babiše, jenž bylo zplozeno v lůně ODS, TOP, STAN, KDU-ČSL a pirátů při hromadné souloži.

    Svobodní trvají na hluboké reformě OSN a redukci doprovodných aktivit a jejich oddělení od vlastního jádra Rady bezpečnosti OSN. Ani Rada bezpečnosti, ani Valné shromáždění nejsou skutečným garantem spravedlivých vztahů mezi státy a z důvodů rostoucích asymetrických rizik se dokonce ukazuje, že je třeba vytvořit nový, efektivnější model kolektivní bezpečnosti.[22]
    Dnes se DPFO dělí mezi stát a samosprávy. Část daně z příjmů fyzických osob, která je určena na financování obcí, navrhujeme transformovat do podoby obecní daně, která by byla v kompetenci obcí.
    Obce a kraje nesmějí podnikat a dávat tak všanc peníze daňových poplatníků a majetek obce. Obce nesmějí bránit podnikání a jakýmkoliv dobročinným aktivitám založeným na dobrovolnosti a nesmějí jakkoliv pokřivovat tržní prostředí.
    Chceme také, aby Česká národní banka přestala platit komerčním bankám úroky v podobě tzv. repo sazby. Jedná se v podstatě o dotace bankovnímu sektoru, jemuž tak ČNB generuje na úkor nás všech uživatelů korun zisk. Navíc tím dochází k tzv. efektu vytěsňování, kdy komerční banky upřednostňují úložky vkladů u centrální banky před půjčováním peněz reálným podnikatelům, kteří mají dobré nápady a chtějí si půjčit kapitál.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00