Jak na věc


svobodne hermanice kradez auta

Milion chvilek, aneb nechtěné dítě Andreje Babiše, jenž bylo zplozeno v lůně ODS, TOP, STAN, KDU-ČSL a pirátů při hromadné souloži.

    Svobodní zahájí přípravu reformy právní filosofie, pokusí se navrhnout alespoň základní zásady a vyzvou ostatní politické strany a odbornou veřejnost k podrobné diskusi[25].
    [7]: Neexistuje-li politický národ, nelze uměle vytvořit žádný stát ani jemu podobný subjekt. Příklady rozpadu uměle vytvořených útvarů jako bylo Československo, Jugoslávie a Sovětský svaz to dokládají.
    [66]: Svobodní považují tento text, který byl inspirován návrhem britského deníku Daily Telegraph http://www.telegraph.co.uk/comment/telegraph-view/3617390/A-healthy-Constitution.html, za vhodný základ pro diskusi o alternativním uspořádání Evropy.


Muslimové házeli kameny a cihly na protestující proti islámu, nizozemská policie zatkla demonstranty

    Svobodní považují vzdělávání za celoživotní proces, ve kterém každý člověk reaguje na neustále se měnící požadavky na znalosti a dovednosti, které potřebuje, aby dělal dobře to, čím se zabývá. Domníváme se, že každé vzdělávání je v prvé řadě soukromým zájmem každého jednotlivce a jeho nejbližších. Školský systém je pouze jedním ze zdrojů, ze kterých člověk získává základní schopnosti, jako vyhledání, zpracování a využití informací, základní přehled o souvislostech jevů, se kterými se setkává, schopnost sebemotivace a sebehodnocení, schopnost interakce s ostatními lidmi a přírodou a podobně. Velká pozornost by měla být věnována zejména vzdělávání (ve výše uvedeném smyslu) v prvních letech života dětí. Svobodní jsou proti tomu, aby stát omezoval svobodu smýšlení, slova a bádání. Pokládáme za neblahý jev, pokud se školství stává nástrojem pro šíření jakékoli vládní ideologie.
    [10]: Svobodní odmítají princip, podle kterého jsou někteří vyvolenější než jiní, protože nahlížejí nějaké důležitější transcendentní principy, které jsou běžnému člověku utajeny a z toho odvozují právo určovat hodnoty pro druhé.
    Svobodní jsou pro zjednodušení zřizování soukromých praxí bez zasahování pojišťoven a úřadů. Lékaři poskytující zdravotnické služby mají dostat zaplaceno bezprostředně a nezávisle na pojištění pacienta. Účet za lékařské služby si nechá pacient proplatit u své pojišťovny. To samozřejmě nevylučuje bezhotovostní vyúčtování poskytnutých služeb s pojišťovnou. Případné spory mezi klientem a pojišťovnou řeší pojišťovenské soudy v zákonem stanovených lhůtách (např. 15 pracovních dní). Pokladniční systém nevylučuje, že v limitech sjednaných v pojistné smlouvě dostane pacient péči, aniž by musel jednat o proplacení.


IX. Ochrana životního prostředí

    I v případě středního školství prosazují Svobodní rovný příspěvek na každého žáka, což povede k nedeformovaným cenám a skutečné konkurenci ve středoškolském vzdělávání.
    Je třeba co nejdříve zastavit zadlužování a vrátit se k vyrovnanému hospodaření státu. Dluh tak přestane narůstat a při růstu ekonomiky budou roční úrokové náklady činit stále menší procento rostoucího HDP – jejich relativní břemeno tak bude klesat.


Německý soud smetl ze stolu zákaz plavání v plaveckých bazénech v islámských plavkách (burkinách)

    Ekologická politika prováděná ve jménu environmentalistické ideologie často přírodě – a lidem zejména – škodí, právě proto, že je poplatná ideologii. Příkladem je tzv. kjótský protokol a evropská politika obchodování s povolenkami na emise CO2. Realizace této politiky vede k přesouvání výroby do Číny či Indie, kde často při výrobě energie i spotřebního zboží dochází k větším emisím škodlivin než ve vyspělejších evropských zemích. Dalším příkladem je politika povinného přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty, které zdražuje potraviny a způsobuje nedostatek základních životních potřeb v chudých zemích. Jiným příkladem je zákaz neškodných žárovek ve prospěch zářivek obsahujících jedovaté látky či „chov kůrovce“ na Šumavě. Jednání, které vychází z osobního přesvědčení o prospěšnosti péče o životní prostředí je mnohem účinnější než státní regulace.
    Svobodní chtějí snižovat zdanění práce a směřovat tak k úplnému zrušení DPFO. Tato daň je plná úlev a výjimek, kterých je stále více. Tím se daň stává stále více nespravedlivou.
    [37]: Tachometr není přesným kalibrovaným měřičem rychlosti a umožňuje jen přibližnou informaci o rychlosti pro řidiče. Vyvozovat právní důsledky z údajů o rozhodování založeném na principielně nepřesných informacích je nepřípustné.
    Zlaté židleKraftová Ruth Svobodné slovo 1967vázanáD a t u m p ř i d á n í: 21.06.2018Cena: 200 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    Pro Svobodné jsou základními a tradičními hodnotami evropské civilizace principy svobody, plurality a demokratického rozhodování. Jedině na nich lze založit pokojnou spolupráci evropských států. Svobodní jsou si jisti, že všechny pozitivní aspekty evropské spolupráce, které některý stát považuje za užitečné, lze nahradit smlouvami uzavřenými na principech dobrovolnosti.


2. Zrušení daně z příjmu fyzických osob

    Svobodní usilují o to, aby se ČNB stala – při zachování institucionální nezávislosti na vládě – neutrální správkyní české měny, která by neregulovala ceny, kurzy, úroky, která by jen neinflačně vydávala přiměřené množství oběživa. Neplatila by zbytečné úroky bankám a odváděla by do státního rozpočtu zisk, který by pomáhal snižovat deficit veřejných financí nebo by umožnil snížit daně ve prospěch všech daňových poplatníků.[33]
    [1]: Projevilo se to například při Masarykově pokusu zakotvit nový stát na filosofických myšlenkách – viz Idea státu česko-slovenského. Srv.: „Bitvu musíme svést na poli filozofie, nikoliv politiky. Politika je jen posledním důsledkem, praktickým vyústěním fundamentálních myšlenek, které v dané kultuře převládají. Nelze změnit nebo bojovat proti následkům, aniž bychom napřed bojovali a změnili příčiny.“ Ayn Rand: Philosophy – Who Needs It, kapitola What One Can Do?
    S obavami sledujeme stále větší počet bezpečnostních kamer, které jsou instalovány pod záminkou prevence kriminality a boje proti terorismu. S rostoucím rozlišením a dosahem, možnostmi analýzy biometrických údajů (obličej, chůze, …) a nízkou cenou úložišť rostou možnosti státu sbírat informace o svých občanech. Je znepokojující, že v rámci boje za ochranu osobních údajů se soukromí jako takové ocitá na vedlejší koleji.


Je zmanipulovaný dav na Letné obrazem celé naší společnosti?

    Krom toho je úkolem armády i spolupráce s dalšími složkami státu zejména po stránce technické a logistické, v případě potřeby i po stránce personální. To ale představuje pouze doplňkovou činnost armády a není přípustné, aby byla armády vybavována podle požadavků integrovaného záchranného systému.
    Svobodní požadují zvýšení schopností armády tak, aby byla schopna bránit území republiky při lokálním konfliktu, což znamená vedle profesionální armády i budování početnějších záloh na základě dobrovolného výcviku civilního obyvatelstva.
    Svobodní chtějí zachovat Internet jako svobodné médium pro výměnu informací a jako alternativu k tradičním médiím, která jsou často pod vlivem zájmových skupin a neumožňují svobodnou prezentaci názorů v celé šíři názorového spektra.
    Chceme také, aby Česká národní banka přestala platit komerčním bankám úroky v podobě tzv. repo sazby. Jedná se v podstatě o dotace bankovnímu sektoru, jemuž tak ČNB generuje na úkor nás všech uživatelů korun zisk. Navíc tím dochází k tzv. efektu vytěsňování, kdy komerční banky upřednostňují úložky vkladů u centrální banky před půjčováním peněz reálným podnikatelům, kteří mají dobré nápady a chtějí si půjčit kapitál.


V Dánsku učí školáky muslimské modlitby a zpívat Alláhu Akbar (Video)

    Lolita umírá mladičká Svobodné slovoVázaná bez přebalu, dobrý stav, aktuální foto! Kniha doplněná dokumentárními fotografiemi v reportážních příbězích, v nichž není nic vymyšleno, seznamuje čtenáře se společenskými skandály v různých západních zemích.D a t u m p ř i d á n í: 21.06.2018Cena: 30 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 110 Kč)O s o b n í o d b ě r: Brno
    [62]: V současnosti zákon žádá v zásadě vyrovnané hospodaření, ale umožňuje tuto zásadu bez obtíží obcházet prostou většinou zastupitelstva. Jedná se tedy o neúčinné ustanovení.
    Dnes se DPFO dělí mezi stát a samosprávy. Část daně z příjmů fyzických osob, která je určena na financování obcí, navrhujeme transformovat do podoby obecní daně, která by byla v kompetenci obcí.
    Prvořadou úlohou České Republiky jako státu je zajistit bezpečnost a ochranu Ústavou garantovaných práv a svobod svým občanům. Vzhledem k dělbě moci a úloh je prvořadým úkolem Armády České republiky obrana územní integrity republiky, životů a majetků občanů, a to proti ohrožení všemi vojenskými a polovojenskými silami.
    Stát tak zajistí systematickou pomoc lidem s nízkými nebo žádnými příjmy, kteří si nejsou schopní na živobytí své a svojí rodiny vydělat prací, ale zároveň zachová při každé výši příjmu jednoznačnou motivaci zvýšit si životní standard prací.


Proč se na Letné neprotestovalo proti Lauderovi, Diag Human, či kauze Katarského prince?

    Je zřejmé, že Internet je prostředí, které může být nebezpečné. Je však osobní zodpovědností každého jedince, aby zvážil tato rizika a přijal dostatečná opatření na svou ochranu. Současně je zodpovědností rodičů, aby ochránili své děti. Pro tento účel je na trhu dostatek informací, literatury a programového vybavení.
    Svobodní odmítají koncept referenda, podle kterého má lidové hlasování nahrazovat rozhodnutí zvoleného zastupitelského orgánu. Přiklání se ke konceptu nazývanému „lidové veto“, ve kterém Parlament nesmí žádné lidové hlasování iniciovat svévolně, jeho povinností je přijmout ve věci rozhodnutí. Proti takovému rozhodnutí mají mít občané možnost iniciovat lidové hlasování, které parlamentní rozhodnutí buď potvrdí, nebo zamítne. V případě zamítnutí by mělo zpravidla následovat rozpuštění Parlamentu[30].
    Základní lidská práva jsou právo na život, svobodu a majetek. Další práva se z těchto tří základních lidských práv odvozují. Svobodní se proto ze zásady staví proti ideologii a praxi zaměňování, oslabování a zpochybňování uvedených tří základních lidských práv odvozenými právy sociálními, hospodářskými, menšinovými, genderovými, environmentálními atp. Základní individuální lidská práva nelze oslabovat, porušovat, potlačovat a nahrazovat právy kolektivními.


2. Ochrana přírody versus ideologie

    Svobodní odmítají bodový systém v silniční dopravě[36]. Je založen na principu dvojího trestu za tentýž čin a v praxi vytváří korupční prostředí[37]. Drakonické postihy v podobě nepřiměřeně vysokých pokut a bodů nezajistí bezpečnost na silnicích. Bezpečný provoz musí být výsledkem jasných a vymahatelných pravidel a svobodného rozhodování řidičů, které vychází z jejich vědomí odpovědnosti. Represe k takovému cíli nevede a atmosféra strachu k bezpečnosti nepřispívá. Chybná jsou samotná východiska zákona, proto zákon nelze „opravit“ novelizacemi. Svobodní prosazují úplnou rekodifikaci celého zákona a zrušení bodového systému.
    Svobodní odmítají názor, že Evropa musí být centralizovaná a unifikovaná, aby přežila dnešní ekonomickou, politickou a vojenskou konkurenci ve světě. Pravidla OECD a WTO poskytují dostatečný prostor pro hospodářskou spolupráci překračující hranice.
    Česká uličkaBoryslawski Maxim Svobodné slovoBez přebalu. Vydání 1957.D a t u m p ř i d á n í: 16.06.2019Cena: 39 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 119 KčZásilkovna: do Česka 69 Kč, na Slovensko 96 KčDPD: do Česka 169 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 2, v b l í z k o s t i metra Karlovo náměstí


III. Obrana území a občanů České republiky

    Od revoluce se nepodařilo nastolit v zemědělství vlastnické vztahy srovnatelné s jinými výrobními odvětvími. Stále není dokončen prodej státní půdy a ostatního majetku. Státní pozemkový úřad dosud spravuje statisíce hektarů půdy. Není dokončena majetková transformace zemědělství. Nedokončeny jsou rovněž pozemkové úpravy tak, aby všichni vlastníci pozemků na ně měli volný přístup. Vládou stanovené výrobní a majetkové limity a z toho vyplývající obrovská administrativní náročnost a byrokratická zátěž jsou hrubým omezujícím zásahem do vlastnických práv zemědělských podnikatelů překračující meze stanovené Ústavou České republiky. Svobodní budou prosazovat změny příslušných právních předpisů, které zásadním způsobem urychlí nastolení majetkoprávních vztahů běžných v ostatních oblastech společenského života a omezí administrativní a byrokratickou zátěž občanů působících v zemědělství.
    Svobodní se staví proti plošnému uchovávání údajů o komunikaci občanů. Preventivní špehování občanů, proti kterým není vedeno trestní řízení, je neospravedlnitelným zásahem do soukromí a svobody lidí. Tyto aktivity jsou navíc velmi nákladné a jsou hrazeny z daní všech spoluobčanů v řádu desítek milionů korun ročně[65].


Prosím podpořte nás tím, že si nás přidáte na Facebook

    Svobodní jsou pro zastavení dotací tzv. environmentalistickým spolkům. Svobodní jsou pro změnu zákonů tak, aby občanská sdružení neměla možnost svévolně blokovat investice, které splňují stanovené podmínky. Účastníky stavebního řízení by měli být vlastníci sousedních pozemků, nikoliv samozvané ekologické organizace. U staveb, které s sebou nesou externality, by měl být pečlivě posuzován vliv na životní prostředí (EIA), ale environmentalistické spolky by neměly mít možnost stavby zdržovat. Posouzení vlivu na životní prostředí by mělo být věcnou a jasnou analýzou. Posuzovat je třeba nejen dopad nové stavby, ale i dopad, který na životní prostředí bude mít neprovedení stavby.
    Rada Evropy sdružuje nejširší okruh evropských států, které se zavazují respektovat mnoho smluvních dokumentů. Ačkoli jsou Svobodní k některým z nich kritičtí, velmi si váží autority, kterou má Evropský soud pro lidská práva, který sídlí ve Štrasburku.
    [3]: Sdružení osob, politický národ. Stát jako právnická osoba je korporací s nuceným členstvím na územním principu. Tím není dotčeno základní právo každého občana opustit svou zemi a zase se do ní svobodně vrátit ani právo vzdát se občanství.
    Svobodní považují za zásadní prohlubovat alianční vztahy[24] na bilaterální rovině, jak to umožňují mezinárodní smlouvy. Svobodní odmítají snahy o vytvoření armády EU.


3. Cíle zahraniční politiky a národní zájmy

    [14]: Ústava ČR čl. 23: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“ V čl. 2 se popis demokratického systému upřesňuje: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“ Jedno z práv, kvůli kterým se mohou občané postavit na odpor s využitím všech prostředků, popisuje čl. 22 Listiny: „Zákonná úprava všech politických práva a svobod a její výklad a používání musí umožňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.“
    Stát není protikladem občanské společnosti[8], obojí stejným způsobem odvozuje svůj původ od lidu – svobodných občanů. Politický řád a jeho instituce jsou neoddělitelnou součástí občanské společnosti[9]. Politické struktury nemohou, nemají a nesmí být nahrazovány žádnými alternativami.
    [57]: Americký stát Michigan, který má stejný počet obyvatel jako Česká republika, zrušil od roku 2004 svých 43 poboček úřadů práce, které zaměstnávaly celkem pouhých 450 osob oproti 5136 úředníkům v České republice, a o dávky v nezaměstnanosti se od loňska žádá prostřednictvím automatizovaného telefonátu či přes internetový formulář. (http://www.nascio.org/awards/2004Awards/digitalGovtGtoC.cfm)


VI. Daňová a rozpočtová politika

    II. Jurisdikce společných evropských institucí se omezí na záležitosti překračující hranice: tj. oblasti politiky, kde činnost jednoho státu má přímý vliv na vnitřní záležitosti druhého státu. To zahrnuje pravidla svobody cestování, obchod mezi členskými státy; přeshraniční znečišťování životního prostředí, uchování svobodného trhu zboží, služeb, pracovních sil a kapitálu.
    Ve vztazích s Rakouskem by mohlo být dosaženo nejzřetelnějších změn k lepšímu důsledným utvářením vztahů na průniku společných zájmů. Svobodní jsou přesvědčeni, že společných cílů bude přibývat.
    [42]: Povinná bezohledná recyklace vede k plýtvání, protože se vyrábějí produkty, které již jsou konstruovány tak, aby po určité době přestaly plnit svoji funkci, a tím se uměle vyvolává zdání produkce. Ve skutečnosti se výrobou „šmejdů“ nevytváří bohatství společnosti.
    Obtíže plynoucí ze stanovení hranice mezi péčí hrazenou z veřejného pojištění mizí, jakmile je přijata zásada, že povinné pojištění nemá komerční charakter, není podnikáním.
    Stát vyplácí miliony starobních a statisíce vdovských a vdoveckých důchodů s celkovými výdaji většími než je pětina rozpočtu. Toto číslo dále narůstá s ohledem na proces tzv. stárnutí populace.


Mediální lynč, tyranie a totalita liberálních demokratů

    Ve vztahu ke Slovenské republice Svobodní vidí nadstandardní povahu vztahů v návaznosti na tradiční politickou sounáležitost Českých zemí a Slovenska, jež má dlouhodobé historické kořeny. Slovensko se v EU a v NATO setkává s obdobnými problémy jako Česká republika, což vytváří dobré předpoklady pro nacházení společných cílů a pro spolupráci.
    Ochrana přírody a hospodářský rozvoj nejsou v protikladu. Modernější technologie, které jsou produktem nepokřivené tržní soutěže, přirozeně šetří energii.[43] Svobodní odmítají ideologie, podle kterých je hospodářský rozvoj a ochrana přírody v protikladu a podle kterých je třeba růst bohatství lidí omezovat. V tomto smyslu se ideologie environmentalistů neliší od marxistického nároku na neomylnost.
    [8]: Svobodní odmítají pokusy stavět do protikladu stát a občanskou společnost, typické zejména pro marxistické politické ideologie. Protože stát je společenstvím, sdružením, společností samou, je každý pokus postavit společnost do protikladu ke státu vlastně výzvou k revoluci.
    Svobodní jsou pro to, aby centrální banka byla neutrálním správcem měny, který nemá ambici regulovat klíčovou cenu – úrok. Úrok by měl být výsledkem tržní poptávky a nabídky na kapitálovém trhu.


Dohoda je uzavřená: Turecko tvrdí, že „již zakoupilo“ ruské S-400 a americké sankce na tom nic nezmění

    Svobodní budou prosazovat zrušení nehospodárné povinnosti přidávat do pohonných hmot biopaliva. Považují to za nehospodárné i nešetrné k životnímu prostředí. Po jeho zrušení klesnou ceny pohonných hmot.
    Tyto „dotace“ bankám snižují zisk ČNB, resp. posílají hospodaření ČNB do ztráty a zatížení daňových poplatníků musí být o to vyšší. Kdyby ČNB odesílala každoročně svůj zisk do státního rozpočtu, mohl by být o tento zisk nižší deficit veřejných financí nebo by o to mohly být nižší daně.
    Svobodní odmítají ideologické předsudky vůči dálnicím a individuální automobilové dopravě. Osobní doprava je výrazem svobody jednotlivce a jen každý člověk sám ví, jestli je pro něj lepší doprava individuální nebo hromadná. Dálnice patří do české krajiny stejně jako železnice a vodní díla.
    Platby za stravu v nemocnici se budou odvíjet od konkrétních podmínek zdravotnického zařízení, nespadají do běžného zdravotního pojištění. Úroveň hotelových služeb v nemocnici si pacient sám zvolí a zaplatí, může si sjednat i zvláštní připojištění.


1. Úsporná veřejná správa a samospráva

    Stát ročně vyplácí 599 tisíc invalidních důchodů, z toho 386 tisíc plných a 213 tisíc částečných. Výdaje na invalidní důchody činí 57 miliard (43 miliard na plné a 14 miliard na částečný)[50].
    Samotná činnost úřadů práce stojí 2,7 miliardy korun. Dosavadní činnost úřadů práce přitom ukazuje, že stát není schopen lidem nacházet práci, efektivně tak činí soukromé internetové agentury práce. Svobodní proto prosazují zrušení úřadů práce po vzoru liberální reformy státu Michigan.[57]
    Svobodní jsou pro zavedení předem pevně určené (paušální) platby poplatníka do státního průběžně financovaného důchodového systému a pro zavedení paušálního státního důchodu vypláceného ze státního průběžně financovaného důchodového systému. Paušál bude stanoven tak, aby zajišťoval přiměřený životní standard poplatníkům s podprůměrnými příjmy.
    VII. Případné nejasnosti pramenící z nejednoznačnosti této smlouvy budou řešeny přednostně ku prospěchu jednotlivých občanů oproti prospěchu států a přednostně ku prospěchu národních vlád oproti prospěchu institucí Evropského společenství.


XIV. Veřejná správa a samospráva

    Cílem Svobodných je zvýšení svobody a snížení nespravedlnosti daňového a přerozdělovacího systému. Doprovodným efektem zvýšení této svobody bude zvýšení tempa hospodářského růstu.
    Ve vztahu k Polsku vidí Svobodní nadějnou možnost postupovat společně zejména při úsilí o změnu EU na spolupráci rovnoprávných států a při prohlubování transatlantické spolupráce.
    Česká republika je výjimečně krásnou krajinou. Čistota vzduchu, přírody a obcí, v nichž žijeme, je významnou hodnotou ovlivňující kvalitu života. Všichni vlastníci jsou zodpovědní za čistotu svých pozemků. Je třeba si uvědomovat, že se znečišťováním se setkáváme zejména tam, kde není jasně definovaný vlastník. Stát je zodpovědný za udržování čistoty vzduchu a za čistotu území, jehož je vlastníkem – to se týká zejména řek, lesů a dalších pozemků.
    Jedním z největších pokušení pro lidskou bytost je touha po moci[10]. I svěřená moc lidskou psychiku korumpuje a devastuje[11]. Opakované selhávání politiků způsobuje, že stát vykazuje trvalou tendenci usurpovat si svobodný prostor svých občanů[12], ačkoliv vlastním posláním politického společenství je chránit svobodu jednotlivce včetně jeho práv, zejména majetkových.


1. Ústavní změny k zastavení zadlužování

    Dnešní systém je založen na zdravotní dani alibisticky nazývané pojištění a na řadě tzv. zdravotních pojišťoven, které si ve skutečnosti nekonkurují a stát jen mezi nimi přerozděluje jejich výnosy, které pocházejí ze zdravotní daně.
    Stát je a má být právnickou osobou, subjektem mezinárodního práva. Svrchovanost státu (suverenita) je výsledkem historické kontinuity státnosti stejně jako výrazem filosofické identity (myšlenky), na které se zakládá. Stát není filosoficky neutrální, ačkoli není vázán na žádnou výlučnou ideologii[15].
    Svobodní prosazují, aby se omezilo přerozdělování peněz mezi občanem, obcí, krajem a státem. Svobodní jsou krom toho pro úplné odstranění přerozdělování mezi státem a Evropskou unií. Proto Svobodní prosazují, aby občané měli přímý vliv na výši svého zdanění ve prospěch samospráv. Kraje nemají poskytovat dotace obcím, firmám ani sdružením.
    Daniel Adam z VeleslavínaKopecký Milan Svobodné slovo Praha, 1962D a t u m p ř i d á n í: 27.09.2016Cena: 70 Kč (dobírka: DPD: do Česka 100 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 1, v b l í z k o s t i metra Náměstí Republiky


Bílý dům je retardovaný, prohlásil Ruhání. Souhlas

    Svobodní směřují k systému, v němž by mohl být zrušen bodový sazebník, tedy regulace cen ve zdravotnictví i jakákoli jednání o cenách poskytované péče[46]. Svobodná tvorba cen je nejlepší zárukou, že pacient zaplatí za lékařské služby nejnižší cenu.
    Odmítáme omezování svobody projevu, filtrování obsahu nebo zavádění jiných technologických omezení přístupu k informacím ze strany státu pod záminkami boje proti terorismu, ochrany autorských práv a podobně. Tato opatření jsou ve své podstatě plošným uplatněním presumpce viny a proti zmíněným záminkám jsou stejně neúčinná. Naopak mohou být zneužívána proti politickým oponentům nebo státu nepohodlným skupinám obyvatel.
    Poplatníci se středními a vyššími příjmy na paušální platbě ušetří a paušální důchod pro ně bude znamenat snížení státního důchodu oproti stávající metodice. Tito poplatníci budou moci úspory využít k soukromému neregulovanému zabezpečení na stáří (úspory, investice, penzijní pojištění).
    Babylónský příběhŠKVORECKÝ, Josef Svobodné slovo Praha, 1967D a t u m p ř i d á n í: 04.10.2018Cena: 80 Kč (dobírka: DPD: do Česka 100 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 1, v b l í z k o s t i metra Náměstí Republiky


Ministr vnitra Hamáček a jeho spravedlnost

    Negativní daň motivuje k práci, proto budou celkové náklady na sociální dávky menší při zachování životního standardu domácností. Konstrukci negativní daně Svobodní navrhují tak, aby roční úspora činila přibližně 20 miliard korun.
    K pramenům NigeruPAŘÍZEK, Ladislav Mikeš Svobodné slovo 1963vázaná, mírně natržená obálka, jinak výborný stavD a t u m p ř i d á n í: 21.06.2018Cena: 50 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    Svobodní nechtějí zavádět nové regulace a povinnosti, nebudou proto podporovat žádné návrhy, které by znamenaly jakékoliv omezení svobody volby, pokud jde o ušetřené peníze, které lidem zůstanou jako rozdíl mezi dnešními odvody a novým paušálním odvodem.[51]
    Svobodní prosazují snížení množství dopravního značení a sjednocení přístupu ke značení tak, aby se na něj mohl řidič spolehnout[38]. Dopravní značení musí být logické a bezesporné.
    [29]: Vymožení pohledávky je služba objednávaná věřitelem, kterou by měl uhradit on sám. Je pouze jeho odpovědností si před poskytnutím půjčky důkladně prověřit schopnost dlužníka splácet a tuto informaci promítnout do výše úroku, z něhož by následně pokryl případné náklady na vymáhání pohledávky.


3 atletky podaly federální stížnost kvůli tomu, že musí závodit s transgendery

    Stát je správcem železničních, silničních a vodních dopravních cest. Je zodpovědný za obrovské stavební veřejné zakázky, které jsou zdrojem potenciální korupce a předražování. Při výstavbě komunikací musí být veřejné zakázky transparentní. Svobodní proto požadují, aby veškeré smlouvy mezi státem a stavebními dodavateli byly zveřejňovány. Podmínka, že obsah smlouvy nebude předmětem obchodního tajemství, musí být součástí podmínek výběrových řízení vyhlašovaných státem.
    Stát dnes vybírá pro zdravotní pojišťovny 13,5 % mzdy (4,5 % se strhává ze mzdy, 9 % se platí nad rámec hrubé mzdy). Svobodní chtějí část nynějších odvodů stanovených procentem z mezd transformovat na skutečné pojištění nezávislé na výši mzdy a část zachovat, aby z nich stát hradil platby za státní pojištěnce.
    [6]: Otázky, které mají více řešení a kde není žádné objektivní kriterium, pro posouzení, které je správné, jsou v demokratické společnosti předloženy do konkurenčního prostředí různých politických filosofií, které mají umět dát odpověď na to, co je v jejich způsobu vidění politiky správné a co je špatné.
    Absolvováním vysoké školy člověk zlepšuje své vyhlídky na trhu práce nebo naplňuje svůj osobní zájem o daný obor. Svobodní jsou proto pro postupné zavedení školného na univerzitách a vysokých školách.


„Nikdo mi neřekl, že je to nezákonné!“, tvrdí migrant obviněný ze znásilnění dítěte

    Úcta k druhému člověku se odvozuje od morálních principů, nikoli politických, a proto na ni nelze uplatňovat politická kritéria. Koncept lidských práv v politicko-právním pojetí je smluvenou konvencí, na které je možné se politicky shodnout, a je nutné jej stále aktualizovat, nikdy nemůže být konečný a neměnný[27]. Zásadně je třeba odmítnout odvozování jakékoli politické filosofie z takovýchto konvencí, které naopak mají být výslednicí politických filosofií.
    Jiskra životaREMARQUE, Erich Maria Svobodné slovo 1957vázaná, volnější vazba, bez přebaluD a t u m p ř i d á n í: 21.06.2018Cena: 60 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    Pro individuální pojištění naopak platí běžné zásady pojišťovnictví, od kterých se odvíjí jeho cena. Pojišťovny, které takové pojištění poskytují, musí vytvářet rezervní fondy jako jakákoli jiná pojišťovna. Za hospodaření takových pojišťoven stát nenese přímou odpovědnost, role státu spočívá jen ve všeobecném dohledu. V rámci tohoto pojištění si klient sjedná individuální pojistné podmínky[44]. Může k nim patřit i pojištění se spoluúčastí, které patrně znamená nižší pravidelné platby.


6. Odpovědnost za vlastní zdraví

    Dopravci na železnici i na silnici musí platit za používání dopravní cesty odpovídající cenu, aby nedocházelo k cenovým zkreslením mezi jednotlivými druhy dopravy. Mýto na dálnici i poplatek za použití železniční cesty musí odpovídat nákladům na provoz a výstavbu. Stát nesmí dotovat jednotlivé dopravce. Kraje by neměly provozovat nebo financovat ani autobusy, ani vlaky. Tzv. dopravní obslužnost by měla být ponechána volné soutěži konkurujících si dopravců.
    Hospodaření České národní banky by se mělo vhodnou změnou měnové politiky otočit do trvalého zisku, aby tento zisk mohl být plně odváděn do státního rozpočtu, tak jak tomu bývá jinde ve světě.
    Recyklace je důležitou součástí ekonomiky od nepaměti. Zejména kovy, sklo, papír a plasty jsou předměty vhodné ke znovupoužití. Recyklace ale nesmí být nařizována z ideologických důvodů. Jinak hrozí, že recyklace za každou cenu bude v konečném důsledku pro přírodu škodlivá[42]. Česká republika má jednu z nejvyšších měr recyklace v Evropě. Lidé recyklují sklo, papír a plasty dobrovolně. Firmy, které tříděný odpad sbírají, musí být zodpovědné za pořádek kolem sběrných míst. Český systém dobrovolné recyklace je funkční a měl by být uchován, neměl by být nahrazován povinným zálohováním plastových lahví.


Nahlížení do veřejných registrů a evidencí

    Svobodní jsou pro konkurenci, a to i v oblasti měnové. Svobodní jsou přesvědčeni, že konkurence a svoboda volby jsou důležité i v měnové oblasti. Jsme tudíž i pro svobodnou volbu, pokud jde o používání peněz k placení. Lidé by měli svobodně volit, zda upřednostňují např. korunu či euro. Používání cizích měn včetně eura by mělo být nadále povolené. Platit eurem by mělo být zcela výsledkem svobodné dohody smluvních stran. Jen tato svoboda volby ukáže, jakou měnu lidé upřednostňují.
    Svobodní chtějí, aby část daně z příjmu, kterou poplatník platí, šla přímo obci, ve které poplatník žije, a nepodléhala centrálnímu přerozdělování. Obce by měly mít právo určovat sazbu své obecní daně a snížit ji tak oproti základní sazbě. Obce by tak byly vystaveny vzájemné daňové konkurenci. V obcích s nižší obecní sazbou by tak lidé platili nižší daň.
    Svobodní prosazují odpovědnou samosprávu a úspornou státní správu. Je přitom potřeba důsledně oddělovat, co je samospráva a co je státní správa. Aby volby měly smysl, musí mít volená samospráva kompetence jak při určování veřejných výdajů, tak při určování příjmů. Rozhodování samosprávy musí zároveň podléhat účinné demokratické kontrole, aby volení zástupci nerozhodovali v rozporu se zájmy občanů.


Násilník je v režimu strpění! To nevymyslíš! A ministra zajímají jen komentáře na sítích.

    Pro dosahování hlavních zahraničně-politických cílů České republiky, zejména pro svobodný obchod, má klíčový význam budování a udržování bilaterálních vztahů. Svobodní jednoznačně preferují bilaterální politiku. Omezení v oblasti zahraničního obchodu vyplývající z našeho členství v EU nevyvažují výhody snadného přístupu na vnitřní trh EU. Navzdory těmto pohodlným, ale jednostranně orientovaným výhodám, které v období problémů představují spíš rizika než přednosti, doporučují Svobodní orientovat se na budování sítě bilaterálních vztahů, které se mohou stát oporou pro obchodní výměnu (například konzulární a právní podpora exportních firem a jejich smluvních vztahů).
    Autorský poplatek u datových nosičů a některých zařízení (tzv. výpalné[64]) je skrytou daní. Stejně tak jsou skrytou daní autorské poplatky za zpřístupnění veřejně šířeného televizního a rozhlasového vysílání. Výnosy z těchto poplatků jsou přerozdělovány mezi netransparentně hospodařící autorské svazy napojené na Ministerstvo kultury. Jedná se o nesmyslnou a nespravedlivou dotaci financovanou na úkor ostatních občanů a je třeba tento poplatek zrušit.


XVI. Příloha 2 – Evropská dohoda[66]

    Stát není od toho, aby dotacemi podporoval vývoz zboží či příliv investic. Stát musí využívat diplomacii k usnadnění mezinárodního obchodu, aby čeští výrobci měli snadný přístup na zahraniční trhy, nemá ale firmám asistovat v jejich podnikání. Svobodní jsou pro zrušení agentur Czechtrade a Czechinvest, ušetří se tak peníze daňových poplatníků a vytvoří se rovné podnikatelské prostředí. Stát nemá pobídkami zvýhodňovat zahraniční či velké firmy před domácími či menšími firmami. Svobodní jsou pro zrušení zákona o investičních pobídkách, všechny firmy mají platit stejnou nízkou daň z příjmu právnických osob, která musí být mezinárodně konkurenceschopná. Svobodní jsou pro případné snižování sazby této daně z platných 19 %, pokud si to vyžádá mezinárodní daňová konkurence. Zatím se však tato sazba jeví jako konkurenceschopná.
    Svobodní prosazují, aby občané obce, resp. kraje mohli referendem (lidovým vetem) zvrátit rozhodnutí obce, resp. kraje. Příslušné rozhodnutí zastupitelstva vstoupí v platnost vždy až po uplynutí lhůty, v níž lze na základě petice shromáždit potřebný počet podpisů pro vypsání referenda, pokud petice podána nebyla, nebo okamžitě poté, kdy referendum rozhodnutí nezamítne. V případě, že se lidé vysloví v referendu pro zamítnutí, rozhodnutí zastupitelstva nevejde v platnost a musí se konat nové volby do zastupitelstva. V některých případech omezování svobod (jako zvyšování daní) jsou Svobodní pro povinné konání referenda (obligatorní referendum).
    [22]: Navíc se spory větší měrou promítají do struktury podobné střetu civilizací, popsaném S. Huntingtonem, namísto sporů ideologických jako v době studené války.


Izrael ztratil GPS signál ve svém vzdušném prostoru a hádejte čí je to údajně vina (tip: tentokrát ne Íránu)

    Kromě vlastních příjmů by samosprávy mohly mít i příjem ze státního rozpočtu. Svobodní ale nesouhlasí s tím, aby byly platby státu krajům stanoveny libovolně: Každá platba státu ve prospěch krajů musí vycházet z kritérií uplatněných na principu spravedlnosti vůči všem krajům stejně, podle vzorce, který by zahrnoval objektivní kritéria.
    [38]: Například omezení rychlosti nebo upozornění na zatáčky na místech, kde k němu není důvod, zatímco chybí na mnoha místech, kde by výstraha měla být.
    Příkladem je antidiskriminační zákon, který popírá princip rovnosti, dokonce nové nerovnosti vytváří. Popírá i princip presumpce neviny, bez kterého nelze zajistit právo na spravedlivý proces.


Babiš zpevňuje, Hamáček padá, Staněk nejpopulárnějším ministrem ČSSD

    Antická literatura (348)Architektura (242)Avantgarda (82)Beletrie (37016)Bibliofilie (616)Cestování a místopis (3138)Cizojazyčné (671)Časopisy (5048)Dějiny (6061)Děti a mládež (5367)Exil, samizdat (214)Filozofie, psychologie (964)Hobby, sběratelství (1447)Humanitní vědy (143)Humor, satira, zábava (278)Ideologie (29)Jaz. učebnice a slov. (129)Komiksy (88)Kuchařky, jídlo a pití (1211)Militaria (1045)Mysl, tělo a duše (1032)Náboženství, teologie (979)Napětí (4543)Počítače & Internet (9)Podnikání (15)Poezie, písničky, drama (3297)Přírodní vědy (2202)Sci-fi a fantasy (1071)Společenské vědy (2098)Staré tisky (29)Technika (1147)Učebnice, encyklopedie (3660)Umění (5768)Vztahy a sex (238)Zdraví (978)Zemědělství (4)Životopisy, paměti (1286)
    Do České republiky se dováží řada energetických zdrojů (ropa a plyn) ze zahraničí. Zdroje těchto surovin jsou naštěstí diverzifikované, přesto je potřeba nezhoršovat energetickou bezpečnost českého hospodářství. Stát nesmí bránit výstavbě dalších bloků jaderných elektráren[31].
    [21]: Národní zájmy – „national interests“ – je termín pocházející z USA, kde slovo „national“ je používáno ve stejném smyslu, jako federální. Adekvátní překlad by zněl „celostátní zájmy“, ale z důvodu zavedené terminologie používáme označení mezinárodně srozumitelné.
    IV. Členské státy mohou svobodně, pokud si to budou přát, přijmout v těchto oblastech společnou politiku. Takové iniciativy mohou být bilaterální nebo multilaterální, aniž by se dotkly států, které se na nich nepodílí.
    Tento dokument je dlouhodobý politický program Svobodných. Myšlenky v něm obsažené přesahují rámec jednoho volebního období. Doporučujeme rovněž nahlédnout do často kladených otázek.


Armádní generál Petr Pavel by vyznamenání od prezidenta Zemana nepřijal!!!! Jenže prezident Zeman mu jej nenabízí, což opomenul říci.

    [25]: Nová právní filosofie musí navazovat na zásady římského práva, musí věnovat pozornost systematice práva, rozlišení veřejnoprávní a soukromoprávní sféry, musí respektovat klasickou teorii právnické osoby. Měla by nastínit pojetí spravedlnosti, vztah spravedlnosti s etikou a obecným vnímáním spravedlnosti. Měla by zaujmout stanovisko k přirozenoprávnímu, pozitivistickému a normativnímu pojetí práva.
    Pokud jde o střední školy, Svobodní odmítají zavádění státních vstupních i výstupních zkoušek. Taková opatření vedou k unifikaci tam, kde je nezbytná rozmanitost. Tyto projekty jsou navíc nesmírně nákladné. Dokážeme si představit, že místo povinnosti přímo absolvovat střední školu / odborné učiliště, by se dal získat certifikát o určité odbornosti. Takový systém by zjednodušoval rekvalifikace a zvyšoval pružnost pracovní síly, kdy školy budou nabízet získání řemeslných dovedností nejen primárně lidem do 18 let.
    Svobodní preferují dobrovolnost, širokou nabídku a konkurenci při určování toho, kdo, kdy, koho, jak, kde, co a za kolik „bude učit“, toto rozhodnutí by mělo být činěno co možná nejníže, nejlépe ve formě partnerské spolupráce mezi rodičem, dítětem a vzdělávacím zařízením. Svobodní podporují přechod od povinné školní docházky k systému povinného vzdělávání.


Německo: Zákonodárci chtějí tři roky ve vězení za pálení vlajky EU

    [15]: Listina základních práv a svobod čl. 2 odst. 1: „Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.“
    Svobodní navrhují přesnou regulaci spravedlivých podmínek při kampani k jakémukoli lidovému hlasování. Stát (vláda) nesmí žádným způsobem ovlivňovat průběh kampaně stejně, jako při volbách. Použití státních peněz a jakékoli ovlivňování občanů od státních úředníků by měla být trestána stejně, jako maření voleb. To se týká i veřejnoprávních médií.
    Nový systém se netýká již přiznaných a vyplácených důchodů. Na nový systém by najednou přešli lidé např. do 30 let. Lidem nad 30 let Svobodní chtějí dát možnost volby – zda chtějí dál platit státní důchodové pojištění dané procentem ze mzdy a dostávat důchod počítaný podle stávající metodiky, nebo zda chtějí přejít na nový režim paušálního odvodu a paušálního důchodu.
    Svobodní navrhují jejich transformaci do jediné dávky v podobě tzv. negativní daně[49], která svojí sazbou zajistí motivaci lidí pobírajících sociální dávky pomoci si k lepšímu živobytí vlastní prací a která definicí standardního příjmu zohlední rodinnou situaci žadatelů.


Dalajláma: Evropa se stane „muslimskou“, bude-li migrantům umožněno zůstat

    Vstupem do Evropské unie ztratili občané České republiky suverenitu nad správou zemědělství ve své zemi. Ministerstvo zemědělství již zemědělství nespravuje, ale plní pouze roli písaře, který přepisuje legislativu Evropské unie do legislativy České republiky. Evropskou legislativu pak poslanci parlamentu přijímají a schvalují automaticky, aniž by o ní vedli odborné a věcné diskuse. Svobodní budou usilovat o navrácení rozhodovacích pravomocí občanům České republiky tak, že budou prosazovat zrušení Společné zemědělské politiky Evropské unie.
    [44]: Teprve zavedením uvedených zásad se stane pacient opravdu zákazníkem a bude si sám určovat, jakou péči potřebuje za jakou cenu. ODS sice něco podobného tvrdí, ale není to podloženo faktickými kroky.
    Svobodní požadují, aby se ozbrojené síly České republiky kromě přímé obrany státu a aliančních spojenců účastnily jiných misí jen v souladu s mezinárodním právem, smluvními závazky a souhlasem Parlamentu ČR. Účasti v zahraničních misích musí předcházet analýza rizik a politické zadání včetně předpokládaného stavu po splnění mise.
    Pokud by mělo dojít ke zrušení koruny jako národní měny a k jejímu nahrazení eurem jakožto výlučným platidlem, nad jehož emisí by Česká republika měla jen omezenou kontrolu, požadují Svobodní referendum. Bude-li pořádáno takové referendum, budou Svobodní vystupovat za zachování koruny. Svobodní budou trvat na tom, že v případné kampani nesmí vláda z peněz daňových poplatníků podporovat žádnou názorovou stranu.


Společnost Boston Dynamics začne prodávat hrůzostrašné robotické psy

    [12]: Stát sám od sebe nikdy neprosazuje svobodu pro své občany, občané mají pouze tu svobodu, kterou si na státu vyvzdorují či kterou jim stát neodebere. Stát ale musí alespoň poskytovat férový a spravedlivý řád, který občanům umožní o svou svobodu usilovat.
    Augustin SmetanaMICHŇÁKOVÁ, Irena Svobodné slovo 1963vázaná, edice: Odkazy pokrokových osobností naší minulosti, obálka natržena, jinak výborný stavD a t u m p ř i d á n í: 21.06.2018Cena: 70 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    Cílem Svobodných je transformovat stávající systém tzv. zdravotního pojištění na systém skutečného pojištění. Základním východiskem pro skutečnou změnu ve zdravotním pojištění musí být oddělení základního povinného pojištění od individuálního pojištění.
    EU prosazuje koncept tzv. vnitřního trhu, který je velmi vzdálen konceptu volného trhu. Vnitřní trh EU podléhá jednotné regulaci a je uzavřený do sebe.


Je ČT PR agenturou Milionu chvilek? Tým Nory Fridrichové si posvítil na dezinformace. Lži neziskovky ho ale nepálí

    Zahraniční politika každého státu je povinna učinit veškeré kroky pro zachování nezávislosti, musí hájit vlastní svrchovanost a územní celistvost (integritu)[20]. Kromě toho by měl každý stát vést nepřetržitou diskusi (pravidelně se opakující diskusi) o národních zájmech. Prosazování národních zájmů resp. jejich podpora musí být základním rámcem a imperativem pro zahraniční politiku. Národní zájmy[21] jsou konečným seznamem prioritních cílů pro určité období, které platí nezávisle na politické filosofii (invariant politických filosofií).
    [41]: Pravidla znamenají nejenom to, že stát trestá ty, kdo životní prostředí poškozují, ale i to, že chrání občany a podniky před zvůlí těch, kdo vznášejí požadavky, které překračují stanovená pravidla.
    [2]: Bez filosofie nemůže existovat politika. Pokusy řídit stát bez politického rámce vedou k cynickému popření jakýchkoli jiných hodnot, výkon mocenské funkce se odůvodňuje snahou o zvyšování životní úrovně, ale paradoxně ani tohoto cíle nemůže nepolitická politika dosáhnout.
    Svobodní současně navrhují, aby Česká republika vystoupila z Mezinárodní organizace práce (ILO), protože členství v ní je svazující s ohledem na zamýšlené reformy pracovního zákonodárství.[59] Svobodní jsou pro zachování pravidel daných zákoníkem práce pro ty zaměstnavatele a zaměstnance, kterým budou vyhovovat. Pokud se ale zaměstnavatel a zaměstnanec budou chtít shodnout na odlišných podmínkách, měli by mít k tomu smluvní volnost.


Je snímek utopeného otce s dcerou symbolem utrpení migrantů, nebo citovým vydíráním a manipulací?

    Po rozpadu komunistického režimu nemělo Československo a později Česká republika kvalifikované právníky, kteří by byli schopni navrhnout základy reformy právní filosofie, přistoupilo se na systém záplatování socialistického práva. Navzdory heroické legislativní činnosti se na tomto přístupu doposud mnoho nezměnilo. Některé zákony jsou sice rekodifikované, ale v podstatě se jedná o jazykovou úpravu a vylepšení systematiky, na teoretických základech právního řádu se nic nemění a to ani po přijetí nové Ústavy.
    Pro povinné pojištění platí princip, že se všechny vybrané prostředky použijí na úhradu hrazené zdravotní péče, to znamená, že se nevytvářejí žádné rezervní fondy. Za prostředky vybrané od pojištěnců v plné míře odpovídá stát, který může tuto odpovědnost přenést nanejvýš na veřejnoprávní subjekt, pokud ji nevykonává přímo. Do tohoto základního pojištění by měla spadat první pomoc a záchrana života. O rozsahu péče, spadající do povinného pojištění je možné vést diskusi, avšak vzhledem k výše uvedenému principu jakékoli rozšiřování této péče způsobí růst základního pojištění. Platba za každou osobu by měla být stanovena nezávisle na příjmu pojištěnce.
    Jednotlivé druhy energií spolu musí soutěžit za rovných podmínek. Nesmí to být politici nebo úředníci, kdo určuje, který energetický zdroj je perspektivní. Ekologické daně nemají být uvalovány selektivně. Svobodní jsou pro zrušení daní z plynu, elektřiny a uhlí.


Veřejnoprávní média a koncesionářské poplatky

    Jelikož občané ve Francii a Nizozemí řekli v referendu NE původnímu návrhu Evropské ústavy a následně občané Irska řekli NE Lisabonské smlouvě, která byla jen přejmenovaným původním návrhem Evropské ústavy, je třeba respektovat skutečnost, že zaznělo zřetelné NE další politické unifikaci Evropské unie;
    Svrchovanost znamená, že se žádný stát nemá svévolně vměšovat do záležitostí jiného státu. Tím se nevylučuje z bilaterálních vztahů možnost jednat o čemkoli, na čem se strany shodnou. Respekt k svrchovanosti druhého státu však končí, jakmile sám začne porušovat či ohrožovat svrchovanost jiného státu. V takovém případě a jen v takovém případě je namístě vnější intervence.[19]
    Svobodní také prosazují zrušení daní, které vynášejí minimum prostředků do státního rozpočtu a vzhledem k administrativním nákladům se je nevyplatí vybírat.


XV. Příloha 1: Programový dokument „Svobodný trh informací“

    Počet nezaměstnaných činí v České republice přes 300 tisíc, zatímco v roce 1996 činil tento počet méně než 200 tisíc lidí[54]. Jeden nezaměstnaný stojí stát na sociálních dávkách pro něj a jeho rodinu a na ušlých daních zhruba 180 tisíc korun ročně.[55] Snížení nezaměstnanosti o 100 tisíc osob tak může státu ušetřit resp. vynést 18 miliard korun. Svobodní jsou přesvědčeni, že vysoká nezaměstnanost je primárně důsledkem demotivačního systému sociálních dávek a svazující pracovní legislativy.
    Svobodní jsou pro skutečnou ochranu prostředí, ve kterém žijeme. Stát má mít jasná pravidla[41] pro provoz zařízení, která vypouštějí škodliviny. Emisní limity mohou být přísnější s růstem bohatství společnosti. Nepovolené skládky odpadu mají být vyšetřovány a viníci trestáni. Svobodní zejména odsuzují dovoz německého odpadu, který je přímým důsledkem evropské směrnice o volném pohybu odpadu v rámci EU.
    Odmítáme zavádění povinné předškolní docházky. Dítě není majetkem státu ani rodičů. Rodiče jsou zpravidla nejpovolanějším rozhodčím pro vzdělávání svých dětí. Teprve v případě, že je dítě ve výchově prokazatelně zanedbáváno, smí zasáhnout stát.
    [53]: Po přechodné období, kdy řada poplatníků zvolí režim paušálního důchodu a stát stále ještě bude vyplácet řadu důchodů počítaných podle stávající metodiky, potrvá vytváření deficitu ve státním důchodovém systému. Takto vznikající deficit na důchodovém účtu bude dorovnáván ze státního rozpočtu až do plného náběhu nového systému, kdy zanikne.


4. NATO jako filosofické východisko

    Multilaterální politiku považují Svobodní za doplněk bilaterálních vztahů. Pro mezinárodní právo je doposud do značné míry typický cynismus: mezinárodní soud v Haagu, který by měl spory řešit, je čím dál tím více nahrazován mezinárodní arbitráží právě z důvodu jeho nefunkčnosti a nepřiměřených lhůt.
    Česká politika přijala mylnou představu, že spravedlnost znamená nezávislost na čemkoli. Vytvořila se justiční diktatura, neodpovědná soudní moc. Vědomí spravedlnosti se odvozuje od lidu stejně, jako každá politická moc. Justice musí být nezávislá na výkonné moci, ale nalézání spravedlnosti podléhá veřejné diskusi a musí korespondovat s veřejným vnímáním toho, co je spravedlivé. Spravedlnost nemůže být nezávislá na reflexi občanů státu.
    Ve vztahu k Německu si Svobodní uvědomují, že nastává nové období německé mocenské politiky. Svobodní odmítají současnou vůdčí úlohou Německa v Evropské unii. Česko‑německá deklarace nepřinesla zamýšlený výsledek a není dostatečně pevným východiskem pro bilaterální vztahy, takže minulost může být znovu oživována jako politické téma. Svobodní považují poválečná spojenecká ujednání o Německu a z nich vyplývající československé zákony za neměnné právní skutečnosti zajišťující evropský mír.


3. Lidská práva a občanské svobody[26]

    Vztahy se sousedními státy mají v zahraniční politice České republiky tradičně prvořadé postavení. Do kategorie sousedních států řadíme i státy, s nimiž sice nemáme společné hranice, ale patří do centrálního pásma střední Evropy mezi Německem a Ruskem.
    III. Aby se předešlo pochybnostem a zabránilo extenzivnímu výkladu evropským soudním dvorem, členské státy upraví ústavním zákonem (ve Spojeném království parlamentním statutem) seznam národních vyhrazených kompetencí. Takový seznam bude obsahovat: zahraniční politiku, obranu, azylové a imigrační podmínky, dopravu, energetiku, pravomoci regionální a místní samosprávy, zemědělství, rybolov, průmysl, sociální a zaměstnaneckou politiku, daně, zdravotnictví, vzdělání, spravedlnost a vnitřní záležitosti (státní správa). V těchto oblastech bude garantována nadřazenost národního parlamentního a právního systému. Společná evropská politika vstoupí v platnost výhradně na základě výslovného rozhodnutí o implementaci učiněného národními orgány.


Odmítáme podporovat solární barony, tak jak požaduje EU!

    Dosavadní podoba vymáhání pohledávek soudními exekutory je pro Svobodné nepřijatelná. Věřitelé a vymahači jsou nevhodně motivováni nechat narůstat úroky z prodlení a neupomínat dlužníky o vyrovnání jejich závazků. Dochází tak k případům zabavování cenného majetku z důvodu vymáhání původně bagatelních pohledávek. Proto je nutné reformovat systém exekucí tak, aby břímě vymáhání přešlo z dlužníka na věřitele,[29] jenž by měl volnost ve výběru exekutora. Součástí reformy musí být i změna odměňování exekutorů, aby za svůj výkon měli možnost stanovit si skutečnou tržní cenu, čímž by došlo k navýšení konkurence a efektivity vymáhání pohledávek.
    Svobodní prosazují v mýtném systému zavedení plovoucího tarifu: výše poplatku za vjezd na placený úsek závisí na časovém úseku dne a týdne podle toho, nakolik v daném čase poptávka převyšuje kapacitu komunikace.
    Dům za duhovou zdíHEJCMAN, Pavel Svobodné slovo 1967vázanáD a t u m p ř i d á n í: 21.06.2018Cena: 40 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    Rovnost před zákonem patří k základním podmínkám spravedlivého státu. Svobodní považují za nepřípustné, aby se stále ve větší míře vytvářely nerovnosti jak v samotných zákonech, tak při jejich aplikaci.
    Rostoucí role státu v provádění ochrany autorských práv má škodlivé vedlejší důsledky pro kulturu. Svobodní se proto v této oblasti přiklánějí k občanskoprávnímu řešení sporů a efektivnímu využívání technologických prostředků na úkor veřejného práva a státních regulací.


Jak daleko je Milion chvilek od demokracie a jak blízko má k fašizmu

    Podobně jako v případě předškolního vzdělávání prosazujeme, aby na každého žáka připadal stejný příspěvek z veřejných rozpočtů bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem školy, kterou žák navštěvuje. Stát smí stanovit a kontrolovat pouze základní požadavky na minimální znalost i a dovednosti žáka, forma i obsah výuky musí být založeny zejména na dohodě mezi rodiči a školou. Založení školy, či vzdělávací skupiny má být z principu povolováno, stát by měl zasahovat pouze v případě podvodných aktivit, kdy dochází k zneužívání příspěvků.
    Svobodní budou prosazovat změnu povinného ručení tak, aby místo povinného pojištění vázaného na vozidlo bylo možné uzavřít pojištění vázané na škodu způsobenou řidičem.[40]
    [18]: Války a konflikty mezi státy nevznikaly z přílišného důrazu na svrchovanost států, ale naopak z nerespektování svrchovanosti. Obráceně lze tedy s velkou pravděpodobností tvrdit, že ten, kdo zpochybňuje svrchovanost, dříve či později rozpoutá konflikt. Zpochybňování svrchovanosti bývá doprovázeno nerespektováním demokratických zkušeností při zacházení s veřejnou mocí.
    [45]: ODS ve svých materiálech píše o „typech vlastnictví“ zdravotnických zařízení, rozlišování různých forem vlastnictví je typickým projevem marxistické teorie.


Spousta lidí škodí zemi, jen aby se povýšili nebo zviditelnili. To je běžná perverze současnosti – rozvracet společnost pro zábavu.

    Protože současný pokus o integraci v rámci EU, který způsobil stagnaci a neschopnost konkurence jejích členů, musí dříve či později selhat, je nutné minimalizovat nepříznivé důsledky pro Českou republiku v případě nekoordinované dezintegrace Unie. Je třeba připravovat jak včasné oddělení České republiky od Unie, tak i alternativní podobu spolupráce.
    [36]: Svobodní konstatují, že se bodový systém neosvědčil a nesplnil sliby, podle kterých měl zásadně poklesnout počet smrtelných nehod. Disproporční sazby trestů zbytečně postihují v podstatě slušné řidiče, zatímco extrémně nebezpečné chování zůstává nadále bez povšimnutí. Filosofie dvojího trestu, který není úměrný nebezpečnosti, v kombinaci s policií, která se snaží nárazově řidiče nachytat na nečekaných místech, místo aby průběžně řešila opravdu nebezpečné situace, vytváří na silnicích nebezpečné hazardní prostředí.


Pokud dojde k válce mezi USA a Íránem, na Izrael budou pršet desítky tisíc raket

    Svobodní odmítají ideologické pojetí ochrany životního prostředí, pro které jsou typické upřednostňování přírody bez ohledu na člověka a předsudky vůči kysličníku uhličitému, plynu, který vydechujeme a který rostliny absorbují. Svobodní vidí ochranu prostředí, ve kterém žijeme opačně: Příroda se chrání pro člověka, který je její součástí. Důležité je zabraňovat bezprostřednímu znečišťování škodlivinami a odpadem, nikoliv soustředit se na boj s emisemi kysličníku uhličitého, který je přirozenou součástí přírody.
    Stát a člověkMLYNÁŘ, Zdeněk Svobodné slovo 1964vázaná, edice: Živé myšlenky, bez obálky; výborný stavD a t u m p ř i d á n í: 16.12.2018Cena: 290 Kč (dobírka: Česká pošta: do Česka 120 Kč)O s o b n í o d b ě r: Praha 8
    Výsledkem nápravných opatření má být stát, který lidem nechává většinu peněz, které si vydělají, a stát, který zásadním způsobem omezí neefektivní a nespravedlivé přerozdělování peněz daňových poplatníků.
    Svobodní respektují tradici povinného základního vzdělávání. Chceme ale otevřít debatu o uvolnění jeho formy i rozsahu. Musí být umožněna možnost domácí výuky i vícerychlostní průchod základní školou pro nadprůměrně nadané žáky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00