Jak na věc


ujep hřebejková

Výsledky voleb do Akademických senátů UJEP a PřF 2017

    Soutěž pro žáky základních a středních škol Podzimní poznávání dřevin se konala v Naučném botanickém parku ve dnech 2. – 6. 10. 2017 souběžně s výstavou „Dýně“. Přes nepřízeň počasí se soutěže zúčastnilo celkem 285 žáků ze 7 základních škol a 1 střední školy. Úspěšní řešitelé měli možnost zatočit si kolem štěstí a získat malou odměnu.Uvnitř malá galerie.
    Prof. Martin Lísal byl členem mezinárodního kolektivu, který získal cenu za nejlepší poster na významné konferenci o superpočítaní SC15  v listopadu 2015 v Austinu v Texasu. Více se můžete dočíst zde .
    Přijďte objevit svět suchomilných rostlin, nahlédnout do našich skleníků i zahrady a využít pěstitelské rady odborníků vycházející z mnohaletých zkušeností.Těšíme se na Vás každý den od 9:00 do 17:00 včetně sobot a nedělí.
    Střední průmyslová škola, Resslova 5, Ústí nad Labem se stala dne 19. 03. 2015 fakultní školou Fakulty výrobních technologií a managementu a současně i fakultní školou Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Tento slavnostní akt je vyvrcholením dlouhodobé intenzivní spolupráce školy a fakult UJEP.


Dny vědy a umění 16. a 17.5. 2018

    Přírodovědecká fakulta UJEP si Vás všechny dovoluje pozvat na kurzy předních externích odborníků pořádaných v rámci projektu CRP13+ (http://www.crp13plus.cz). Kurzy jsou vhodné pro studenty PřF, FVTM, FŽP. Studenti UJEP mohou využít možnosti zapsat si semináře jako volitelné kurzy.
    Dr. Florian Jaroschik z Institutu Charlese Gerhardta Montpelliera vystoupí 3. 5. 2019 (11.30 hodin) v místnosti CN-221 na katedře chemie PřF s přednáškou na téma „New organometallic transformations of pentafulvenes and benzofulvenes: from regioselective hydroalumination to C-F bond activation“.
    Přírodovědecká fakulta UJEP se rozhodla aktivně, tak jako v minulých letech, podpořit projekt Do práce na kole s jeho květnovou výzvou. Pokud patříte mezi příznivce zdravého cestování, připojte se k nám jako další tým naší fakulty. Studenti se mohou zapojit do výzvy Do školy na kole.


Informace o novém doktorském studiu Aplikované nanotechnologie

    Katedra biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem společně s Klubem kaktusářů v Ústí nad Labem Vás srdečně zvou na výstavu kaktusů a sukulentů, která se koná od 1. do 9. 6. (9–17 hodin) v areálu Botanického parku (Za Válcovnou 8, Ústí nad Labem). Přijďte objevit svět suchomilných rostlin, nahlédnout do našeho skleníku i zahrady a využít pěstitelské rady odborníků vycházející z mnohaletých zkušeností.
    Doc. Zdeňka Kolská získala cenu rektora za vědeckou a výzkumnou činnost. Kdyby se udělovala cena i za úsměv a vstřícnost, byla by určitě horkým kandidátem. Pokud ji neznáte, měli byste si přečíst Pět otázek pro Zdeňku Kolskou.
    Centrum virtuální reality a modelování krajiny (CEVRAMOK) při katedře geografie PřF realizovalo projekt rekonstrukční 3d vizualizace pracovního tábora Svornost Jáchymov. Cílem projektu, na němž se podíleli studenti katedry pod vedením Mgr. M. Dolejše, bylo vytvořit virtuální model dnes již zaniklého pracovního tábora, s nímž je spjat osud mnohých politických vězňů z období komunistického režimu v Československu. Paralelně probíhala v gesci pracoviště UK v Praze a MU v Brně rekonstrukce druhého pracovního tábora Rovnost.


Dva rozhovory s doc. Zdeňkou Kolskou v pořadu Planetárium na Českém rozhlasu - Sever. O nanotechnologiích, nanomateriálech, výzkumu a jiném.

    2. verze Výroční zprávy o činnosti PřF UJEP za rok 2015 k revizi a doplnění na katedrách je vyvěšena pod odkazem Vnitřní informace > Pracovní verze dokumentů. Pro jeho otevření je nutné heslo, o které můžete požádat na oddělení PR (jana.maredova@ujep.cz, tel.: 3562).
    Tento obor je určen zejména pro absolventy bakalářského studijního oboru Toxikologie a analýza škodlivin akreditovaného na PřF UJEP, je však otevřen i studentům chemicky zaměřených bakalářských studijních programů na jiných fakultách či vysokých školách, včetně absolventů oborů Ochrana životního prostředí a Ochrana životního prostředí v průmyslu akreditovaných na FŽP. Studijní obor Analytická chemie životního prostředí a toxikologie je realizováno ve spolupráci s Fakultou životního prostředí UJEP.
    V rámci akce vznikla brožura s prezentovanými tématy. Prezentace z přednáškového bloku jsou dostupné zde: 1 - 2 - 3. V případě zájmu neváhejte kontaktovat jednotlivé výzkumníky prostřednictvím kontaktů uvedených v brožuře.


UniQSurf - Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

    Ve dnech 6. - 7. června se náš student Petr Mentlík (obor Matematika - Geografie) zúčastnil česko-slovenské Studentské konference SVOČ 2014 v Modre-Harmónii na Slovensku. Soutěžil se svojí bakalářskou prací na téma: Rozvíjení matematických idejí pomocí origami. Nejenom že hájil barvy naší fakulty, dokonce se umístil na třetím místě v kategorii bakalářských prací, což vzhledem k počtu přihlášených prací a jejich kvalitě je velmi dobrý výkon.
    V pondělí 15. 6. 2015 od 10.00 hod. se konalo slavnostní předání titulu Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem Vyšší odborné škole obalové techniky a Střední škole Štětí. Titul byl škole předán na dobu pět let děkanem fakulty, Doc. RNDr. Jaroslavem Pavlíkem, CSc. za účasti proděkana pro studium RNDr. Martina Švece, Ph.D. a vedoucího katedry informatiky RNDr. Jiřího Škvora, Ph.D.
    Od září 2018 se PřF řídí celouniverzitním Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech UJEP. Jeho znění najdete na webových stránkách fakulty i univerzity.


Kybernetická bezpečnost - video

    Praha 14. září 2015 – Vědci z Vysoké školy chemicko-technologické připravili nové speciální materiály s upraveným povrchem vhodné jako podklady pro pěstování lidských buněk. V budoucnu by mohly sloužit například při výrobě dočasného krytu kůže, částí cévních protéz či kostních tkání. Na mezioborovém výzkumu z oblasti tkáňového inženýrství, jehož část již chrání český patent, spolupracovali chemici z VŠCHT se zástupci Fyziologického ústavu Akademie věd a Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Výzkum na PřF UJEP prováděl tým vedený paní doc. Zdeňkou Kolskou, Ph.D. z Ústeckého materiálového centra. Řešitel projektu Václav Švorčík byl nyní za tento základní výzkum oceněn Cenou předsedy Grantové agentury ČR.
    Přírodovědecká fakulta UJEP ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem na Kočkově v Ústí nad Labem uspořádala výstavu s názvem "Cesta do nanosvěta a zpět...". Návštěvníci výstavy budou seznámeni nejen s pojmem a historií nově populární vědy nanotechnologie, ale také s jejím praktickým využitím ve vědecké praxi i v běžném životě. Na výstavě bude možnost shlédnout krátké video týkající se výuky, studia a výzkumu nanotechnologií na Přírodovědecké fakultě UJEP, a také se podívat, co je nanomateriál a kde všude se s ním můžeme setkat.


Informace k promoci v červnu 2019

    V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019.
    Nabízíme vám volitelný kurz vhodný pro studenty, doktorandy i vědecké pracovníky všech vědních oborů, od informatiky, matematiky a fyziky až po obory sociální. Program kurzu a použité prostředky (Excel) budou přizpůsobeny úrovni a zkušenosti účastníků. Žádné předběžné zkušenosti s programováním nejsou nutné, rovněž tak i pouze elementární a zapomenuté znalosti matematiky nejsou problém.
    Od letošního akademického roku (2016/2017) lze na katedře informatiky PřF UJEP studovat tříletý bakalářský studijní program Aplikovaná informatika (obor Informační systémy) nově také v kombinované formě.


Ceny rektora 2018 - rozsáhlé úspěchy zástupců PřF

    Ve dnech 15. a 16. května se konal 5. ročník Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice, kterou pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Sešlo se zde více než 50 studentů bakalářských a magisterských oborů z České a Slovenské republiky, kteří soutěžili v 5 různých sekcích – teoretická fyzika, částicová a jaderná fyzika, fyzika kondenzovaných látek, aplikovaná fyzika, obecná fyzika a didaktika fyziky.
    Následující přednášky nabízíme středním školám zdarma.Po dohodě s přednášejícím je možné přednášku přizpůsobit potřebám školy.Domlouvejte přes michal.nemec@ujep.cz nebo telefon 475283562.
    Upozornění pro všechny, kteří nestihli povinné každoroční školení z bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou o nakládání s chemickými látkami:Náhradní termín je v:
    Firma Kartografie Praha na svém FB profilu věnovala pozornost akci Týden geografie v Ústí nad Labem, v rámci níž představil vedoucí odborné redakce nakladatelství portál www.skolniatlassveta.cz a proběhl Hyde Park s učiteli o školních zeměpisných pomůckách.
    Zeměpisná olympiáda je soutěž pro studenty základních a středních škol, talentovaných v geografii, vyhlašovaná a grantovými prostředky podporovaná ministerstvem školství.


Trans3Net - Inovacemi společně k úspěchu

    Ve čtvrtek 25. 6. 2015 se od 14:00 hod. se konalo slavnostní předání titulu Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem Střední odborné škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola HUmanitas v Litvínově. Slavnostní akt proběhl na začátku zasedání městského zastupitestva města Litvínov. Titul byl škole předán na dobu pět let děkanem fakulty, Doc. RNDr. Jaroslavem Pavlíkem, CSc. za účasti proděkana pro studium RNDr. Martina Švece, Ph.D.
    Srdečně Vás zveme na zajímavý seminář s hostem katedry fyziky:Assoc. Prof. Krasimira Shtereva,Ph.D. (Department of Electronics, University of Rouse „A.Kanchev“, Ruse, Bulgaria) „ZnO thin films: Perspectives & achievements"
    Ke dni 7. března 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA18) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci.


Intergrating ecosystem services into urban planning

    Ve dnech 14.–16. května 2015 proběhl v Chomutově veletrh Technodays, který zde pořádala místní Okresní hospodářská komora. Hlavním cílem veletrhu bylo seznámit žáky základních a středních škol, jejich rodiče i širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel v regionu.
    Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 29. listopadu 2018 vyhlásili: doplňovací volby do Akademické komory AS PřF UJEP a doplňovací volby do Akademické komory AS UJEP.
    Představení pracovních příležitostí a posílení spolupráce mezi akademickou sférou a praxí.Multifunkční centrum v kampusu UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem.Čtvrtek 23.3.2017, 9:00-14:00.Firmy, pro účast prosím kontaktujte e-mail michal.nemec@ujep.cz nebo tel. 601 082 197.
    Letos ve dnech 13.−22. listopadu a opět plný přednášek, diskusí (viz program) a završený exkurzí do Českého středohoří (pozvánka). Přihlašte se, dokud je čas.


Další student přírodovědecké fakulty uspěl s vědeckou prací, tentokráte s technologií Nanospider.

    Přírodovědecká fakulta UJEP si v rámci akce Dny vědy a umění pro tento rok přichystala svou prezentaci pod názvem "Vědecké hrátky na dvorku aneb Když vědci vylezou z laboratoří". Jak je patrné z fotogalerie, o zábavu nebyla nouze. Program byl opravdu bohatý. Diváci z řad studentů základních škol, tak mohli vidět nejen přehlídku robotů, mohli si potrápit své hlavičky a poskládat si nějaký hlavolam, ale viděli také prezentaci krystalů vytvořených v domácím prostředí studentem prvního ročníku obor Toxikologie a analýza škodlivin Pavlem Kaulem a v neposlední řadě oblíbené pokusy s kapalným dusíkem. Také byla k vidění i ochutnání tradiční černá přírodovědná zmrzlina - tentokrát s kokosovou příchutí.
    Cílem projektu je tvorba dvou nových a rozvoj dvou stávajících přírodovědných a technických doktorských programů. Rozvoj zahrnuje rozšíření témat, zapojení nových školitelů, rozvoj doctoral-schools se třemi ústavy AV ČR a intenzivnější spolupráci fakult přírodovědecké a životního prostředí. Potřeba rozvoje programů vychází z růstu výzkumných aktivit, zejména činnosti výzkumné infrastruktury NanoEnviCz.
    Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace hledá učitele/ku matematiky, chemie, ekologie. Pracovní poměr od 27.8.2018, nástupní plat 26 020,- Kč.
    Pro studenty jsem založil skupinu na Facebooku a Google+. Neváhejte se do skupin přihlásit, krom oficiálních informací zde budu zveřejňovat i další týkající se studia na PřF UJEP.


Naše fakulta boduje i v získání GAČR a TAČR projektů

    Už popáté pořádá  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR ve spolupráci s ČSBMB vědeckou konferenci Prague Protein Spring na téma „Proteins at work". Konference otevírá témata věnovaná chování proteinů v buněčném kontextu, jejich makroorganizaci, systémovému popisu proteinů a také jejich úlohy v procesu biomineralizace. Mezi pozvanými řečníky jsou např. Charles Kurland, Harel Weinstein, Christine Orengo, Amnon Horowitz, Jose Onuchich, Monika Fuxreiter a další. Právě byla otevřena registrace na www.pragueproteinspring.cz. Konference bude probíhat v Praze ve vile Lanna od 3. do 6. května 2018.
    Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů byla Antonínu Čajkovi předána 18. listopadu v Praze.
    Pan tajemník ing. Petr Lauterbach v konkurenci všech účastníků z Ústí nad Labem skončil na krásném 3. místě (najezdil 1 385 km) a dr. Silvie R. Kučerová z katedry geografie na 13. místě (nachodila 122 km). 
    Geografové zkoumají svět kolem nás.Umí třeba pomocí 3D technologií vytvořit model místa, které dnes vypadá jinak než v minulosti. Přijďte poodhalit tajemství, jak takový model vzniká. Z dalších akcí si stačí jen vybrat.
    V roce 2017 proběhla velká dotazníková šetření. Týkala se vztahů mezi partnery - těch dobrých i těch špatných, toho, jak si představujeme ideální vztahy i toho, co ve skutečnosti je nebo bylo. Touto cestou děkuji všem, kdo na dotazníky odpověděli.


Závěrečná konference meziuniverzitního projektu Didaktika - Člověk a příroda A

    Čtrnáct zaměstnanců ústecké společnosti ADLER včetně vedení firmy zasedlo počátkem září do školních lavic katedry matematiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně  (UJEP). Dvoudenní kurz statistického zpracování dat pro ně pod vedením profesora Jiřího Cihláře připravili pracovníci Přírodovědecké fakulty.
    Na pátém ročníku Veletrhu vědy, který se uskuteční od 6. do 8. června 2019 v PVA EXPO Praha se představí více než 100 vystavovatelů. Akci doplní dvacítka přednášek, panelových diskusí a science show. Významní čeští odborníci se letos sejdou nad tématy, jako jsou světelné znečištění, nanotechnologie, etické důsledky umělé inteligence nebo jedy v potravinách. Letos se akce zúčastní i Přírodovědecká fakulta a Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. Přijeďte do Prahy navštívit VELETRH VĚDY. Více na stránkách www.veletrhvedy.cz.
    Velký úspěch studenta nanotechnologií Jakuba Braborce, který se utkal s dalšími studenty v soutěži společnosti CRYTUR, spol. s r.o. ve spolupráci s portálem CareerMarket.cz o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Jeho diplomová práce Design a syntéza nových nanokompozitních luminoforů na bázi boranů a jejich deriváty se umístila na úctyhodném třetím místě.


Témata disertačních prací 2018-2019

    Ve čtvrtek 9.11. proběhla v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem slavnostní inaugurace nového děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, doc. RNDr. Michala Varadyho, Ph.D.
    1. Téma SOČ:Tématem práce byly změny povrchových vlastností vybraných polymerů a jejich modifikací. Studoval jsem konkrétně povrchové vlastnosti dvou polymerních materiálů, UHMWPE a PET, a jejich změny po aktivaci v tzv. Piranha roztocích a po roubování cysteaminu. Změny povrchových vlastností jsem sledoval pomocí měření kontaktního úhlu a elektrokinetickou analýzou.
    Výsledky projektu byly prezentovány při benefičním koncertu ke znovuotevření naučné stezky pracovním táborem 27. června 2015. V současné době je připravována expozice panelů a videoprezentace 3d modelu pro muzeum v Jáchymově a prostory uranového dolu Svornost.
    27. června 2014ZASTUPITELÉ URČILI LAUREÁTY CENY HEJTMANA ZA ROK 2013http://www.usteckenovinky.cz/zpravy/regiony/zastupitele-urcili-laureaty-ceny-hejtmana-za-rok-2013/


Volba děkana 2018: kandidátní listina, CV a program

    V rámci projektu „Příhraničí 2.0“, podpořeného z OP Cíl 3, bude během čtyř semestrů vyškoleno celkem 30 studentů, vždy deset z Technické univerzity v Chemnitz, Technické univerzity v Liberci a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v přípravě a vypracování přeshraničních projektů. Projekt je pokračováním úspěšné spolupráce UJEP a TU Chemnitz, která započala projekty Česko-Saská Vysokoškolská Iniciativa a InWest – Transfer vědomostí z informatiky pro hospodářský rozvoj česko-saského pohraničí.
    Akce se uskuteční dne 20. února 2019 od 13 hodin v prostorách Hotelu Clarion v Ústí nad Labem (Špitálské nám. 3517). V případě zájmu se lze zaregistrovat prostřednictvím e-mailu: info@khk-usti.cz
    Student Jakub Braborec z magisterského studia Aplikovaných nanotechnologií spolupracuje v rámci své diplomové práce se známým chemikem a popularizátorem vědy Michaelem Londesborough. Pod jeho vedením se celému mezinárodnímu týmu podařilo vyvinout první boranový laser na světě. Jde o laser s modrým světlem, který je na rozdíl od těch na bázi organických barviv mnohem stabilnější, ekologičtější i ekonomičtější. Výsledky výzkumu byly tento měsíc zveřejněny v prestižním časopise Nature Communications.


Oslava 30. výročí katedry informatiky

    Přírodovědecká fakulta a Fakulta sociálně ekonomická UJEP ve spolupráci s vybranými německými a polskými akademickými, veřejnými i soukromými institucemi se podílí na řešení inovativního projektu v česko-polsko-německém příhraničí, který se zaměřuje na posílení lokálních ekonomických vazeb i ochranu životního prostředí.
    Třetí ročník didaktické konference projektu Didaktika – Člověk a příroda A proběhne opět v inspirativním prostředí science centra, tentokrát pod majestátním Ještědem v iQLANDIA v Liberci v termínu 18.–19. 10. 2019..Konference bude shrnovat výsledky řešení kritických a dynamických míst kurikula přírodovědných oborů, které probíhalo v rámci projektu. Završí se tím tříletá spolupráce mezi učiteli základních a vysokých škol a pracovníky science center. Konference bude tradičně dvoudenní.
    Předseda AS PřF UJEP svolává shromáždění akademické obce fakulty. Shromáždění akademické obce proběhne dne 14. 12. 2016 od 16:00 v posluchárně MF-01.41.


Nově otevřené kombinované studium Aplikovaná informatika

    Přírodovědecká fakulta UJEP si Vás všechny dovoluje pozvat na kurz z cyklu seminářů předních externích odborníků pořádaných v rámci projektu CRP13+ (http://www.crp13plus.cz). Kurz je vhodný pro studenty PřF a FŽP, případně FVTM. Studenti UJEP mohou využít možnosti zapsat si seminář jako volitelný kurz. Svou účast prosím potvrďte na mail jindrich.matousek@ujep.cz
    Vedle zemědělství měla na krajinu Krušných hor vliv i hornická činnost. Těžbou a zpracováním kovů vznikla nová, jedinečná stanoviště s půdami s vysokým obsahem kovů, na kterých se vyvinula specifická flóra. Pro zachování některých druhů rostlin je nutné udržovat otevřené, prosvětlené porosty.
    Vážení návštěvníci webových stránek Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Od 10. 6. 2019 jsou v provozu nové webové stránky na adrese https://prf.ujep.cz. Odkaz, který jste obdrželi, je bohužel starý. Obsah tohoto webu již není aktualizován, proto prosím využijte PŘESMĚROVÁNÍ NA NOVÝ WEB.
    Přidělená dotace:Celkové způsobilé výdaje: 89 000 000,00 Kčprostředky z ESF: 75 650 000,00 Kčnárodní veřejné zdroje : 8 900 000,00vlastní zdroj financování: 4 450 000,00 Kč
    Největší poděkování patří našim studentům a příznivcům, kteří v této anketě hlasovali a podpořili nás. Ještě jednou moc děkujeme, velice si této podpory vážíme!


Fotogalerie ze Dne otevřených dveří 22. 1. 2015! Děkujeme za účast :-)

    Jak již jsme Vás před časem informovali, tak Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem měla v soutěži FameLab 2014 svého velmi nadějného studenta. Cenu AV ČR za vědecký přínos udělila porota Bc. Jakubu Braborcovi z katedry fyziky PřF UJEP a Ústavu anorganické chemie v Řeži za jeho vystoupení Zdání klame o výzkumu fluoreskujících boranů. Tablet od firmy Samsung mu předal vedoucí poroty profesor Václav Pačes.
    Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně uspěla se svou žádostí o grant na individuální mobilitu z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (FM EHP/Norsko) pro projekt „Krátkodobý pobyt na Univerzitě Liechtenstein / Short term stay at University Lichtenstein" EHP-CZ07-INP-3-115-2015. Grant byl podpořen v rámci výzvy FM EHP/Norsko.
    Výstava návrhů, které se utkaly v architektonické soutěži o další místo v univerzitním kampusu, je od dnešního dne do konce října k vidění v Muzeu města Ústí nad Labem. Na včerejší vernisáži podepsal rektor, doc. Martin Balej, Smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti s jejím vítězem prof. Petrem Pelčákem za architektonickou kancelář Pelčák a partner, s. r. o. 


Hlasujte pro PřF UJEP v anketě Fakulta roku 2019

    V rámci vládní návštěvy Ústeckého kraje zavítal 14.5.2018 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Při diskuzi se studenty a vedením školy zde řešil plánované investice, především do Centra přírodovědných a technických oborů.
    V Drážďanech se na začátku prázdnin konal mezinárodní pracovní veletrh Output. Cílem této akce však nebyla přehlídka firem hledající nové zaměstnance, ale prezentace studentských vědeckých výsledků a prací firmám a společnostem zabývající se IT technologiemi, které tak hledaly nové nadějné talenty a pracovníky do svých týmů.
    chcete říct, co se vám na naší fakultě líbí a co naopak nestojí za pěťák? V tom případě se zapojte do tradičního hlasování v anketě Fakulta Roku 2019! Jedná se o prestižní anketu mezi studenty a čerstvými absolventy vysokých škol v Česku, která hodnotí kvalitu výuky a prostředí pro výuku. V minulých letech jsme se několikrát umístili na předních příčkách. Za to vám děkujeme a budeme doufat, že se tam udržíme.Pokud chcete podpořit naši fakultu, hlasujte přímo na tomto odkazu!Více informací na webu www.fakultaroku.cz.


Jsme Fakultou roku 2015 v oboru Přírodních věd z celé ČR!

    Sportovní den rektora je pro všechny studenty i zaměstnance UJEP či partnery UJEP, kteří rádi využijí možnosti si zasportovat.  Chceme si společně užít radost z pohybu, proto bude velká část aktivit nesoutěžní. Můžete si tak bez obav vyzkoušet nové aktivity, něco se naučit a užít si pohyb s přáteli.
    Znovu se těšíme na Kostelní náměstí, kde celá univerzita předvede veřejnosti své umění. Druhý den si poslechneme vybrané populárně-naučné přednášky ve Velké aule.
    Jakub vystudoval na PřF UJEP bakalářský obor Toxikologie a analýza škodlivin a v současné době je studentem navazujícího magisterského studia Aplikované nanotechnologie. „Mým zájmem je tedy hlavně chemická příprava nanočástic a nanokompozitů, v současné době s kolegy řešíme projekt SGS – Design nanokompozitních luminoforů na bázi boranů," dodává Jakub Braborec.
    Soutěž je pořádána Slovenskou matematickou společností Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (SMS JSMF) a Společností učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (SUMA JČMF).


V Mostě rozdávali Dobré listy komory úspěšným absolventům vysokých škol

    Přírodovědecká fakulta UJEP Ústí nad Labem ve snaze zdůraznit tuto spolupráci s některými vybraným středním školami zavádí možnost udělení titulu Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UJEP, který je mimořádně kvalitní střední škole udělen, aby byla zdůrazněna výjimečnost školy s ohledem na spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále PřF UJEP).
    Poznávací soutěž pro žáky základních a středních škol. Úkolem bude poznat 20-30 druhů našich dřevin. Všichni řešitelé budou odměněni, nejúspěšnější dostanou věcné ceny.
    Ne, opravdu se nejedná o 4. díl bestselleru 50 odstínů šedi :-) Toto je název článku doc. RNDr. Evy Jozífkové, Ph.D. (a spoluautorů), etoložky z katedry biologie PřF UJEP. Článek vyšel v Neuroendocrinology Letters. Tohoto článku si všiml novinář z The Telegraph a napsal o něm na stránky britského deníku The Telegraph.co.uk


Oznámení o konání habilitační přednášky Ing. Jaromíra Havlici, Ph.D.

    Anotace:  Dizertační práce byla zaměřena na studium energetických ztrát a rozptylu těžkých iontů v polymerech a silicon nitridu. Stanovení těchto hodnot z RBS spektra bylo realizováno pomocí programu ITAP, který byl vyvinut v rámci této dizertační práce. Experimentálně určené hodnoty energetických brzdných ztrát byly srovnávány s hodnotami získanými ze semi-empirických modelů v programech SRIM-2013 a MSTAR. Dále byl proveden analytický výpočet energetických brzdných ztrát pomocí programu CasP. Experimentální hodnoty energetického rozptylu byly srovnávány s hodnotami vypočítanými podle teoretických modelů Bohra a Bethe–Livingstona a s empirickým modelem Yang.
    Úterý 25.4.2017, 9:00. V plánu je prohlídka výroby i prezentace managementu a postavení firmy na trhu. Z minulosti jsou na tuto exkurzi velmi pozitivní ohlasy. 
    Projekt je zaměřen na modernizaci infrastruktury pro výzkum spojené s výukou na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci komplementárního projektu STUVIN jsou plánovány inovace stávajících a tvorba nových studijních doktorských programů Aplikovaná fyzika materiálů, Aplikované nanotechnologie, Environmentální analytická chemie a Obnova krajiny. Tento projekt je zaměřen na vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci těchto programů a realizaci všech cílů projektu STUVIN.
    Nabízí se tradičně zajímavá exkurze do firmy Glazura. Firma nabízí možnosti spolupráce na stáže, praxe, závěrečné práce či brigádu na různé pozice (http://www.glazura.cz/kariera/).


PřF uspěla ve Studentské grantové soutěži 2018

    Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pod záštitou Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje pořádají neformální workshop, který má za cíl představit a nabídnout smluvní výzkum a společné projekty výzkumných týmů a firem. Zástupci z firem, nejen Ústeckého kraje, budou mít příležitost navazovat spolupráci s odborníky hned ze tří univerzitních fakult: přírodovědecké, životního prostředí a strojního inženýrství.
    Cenu hejtmana za rok 2013 v letošním roce získá šest osobností. Uděluje se v pěti kategoriích, ale v jedné se krajští zastupitelé rozhodli ocenění dát dvěma lidem, kteří spolu úzce spolupracují. Cenu hejtmana v oblasti vědy a výzkumu obdrží děkan Přírodovědecké fakulty UJEP doc. RNDr. Jaroslova Pavlík, CSc.
    Ve dnech 5. a 6. února 2014 proběhl na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice již 17. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu firmy Merck". Soutěž pořádala Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci s Českou společností chemickou a firmou Merck spol. s r. o.
    V rámci semináře se studenti seznámí se základy metody NMR, tj. s fyzikální podstatou jevu a s vlastní měřící metodou. Kromě toho bude část semináře zaměřena na praktické ukázky použití NMR spektroskopie v různých látkách.


Volby do Akademických senátů UJEP a PřF UJEP 2017

    Studijní program Aplikované nanotechnologie byl na Přírodovědecké fakultě UJEP akreditován v roce 2011 jako bakalářský. Od roku 2014 již má ale schválenu akreditaci pro všechny stupně vzdělání, tedy od bakalářského, přes magisterský až po doktorský.
    V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2016/2017.
    Jak podpořit rozvoj místní ekonomiky v česko-polsko-německém Trojmezí s ohledem na životní prostředí? Zástupci UJEP a místních firem budou o tomto diskutovat na mezinárodní konferenci 24. 11. 2015 u Žitavy.
    Letos již posedmé byly uděleny Ceny hejtmana Ústeckého kraje za výjimečné činy či zásluhy. V kategorii Věda a výzkum získala cenu Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D, z katedry chemie Přírodovědecké fakulty UJEP.


VÝSTAVA NÁVRHŮ NOVÉ BUDOVY V UNIVERZITNÍM KAMPUSU BYLA ZAHÁJENA

    Rámcový program akce Sportovní aktivity                        8–14 hod. (sportovní hala PF a okolí) Přehlídka pohybových skladeb  15–17 hod. (sportovní hala PF) Párty                                          18–? hod. (50bar, vestibul PF)
    Nabídneme exotické brambory a nevšední maso.Přineste taky něco dobrého nebo alespoň zajímavého! :-) Čepujeme Zlatopramen 11°, ale bude i svařák či již tradiční boule. Vstupné dobrovolné, vítáni všichni!
    Dnes 26. 6. 2015 od 12 hod. proběhlo vyhlášení vítězů a předání cen v sídle společnosti Crytur v Turnově. Vítězné práce byly vybírány expertní komisí složené ze zástupců společnosti CRYTUR, spol. s r.o. na základě jejich odborné kvality, přínosu k současnému stavu poznání, aplikovatelnosti, využitelnosti tématu pro praxi a také inovativního přístupu k problematice.
    Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace přijme od dalšího školního roku 2 učitele s aprobacemi chemie, biologie.Žádosti se strukturovaným profesním životopisem zasílejte na adresu jobs@gymjat.cz, popř. na jiný kontakt Gymnázia.“
    Vít Beneš, 17 let, student na Podkrušnohorském gymnáziu v Mostě a vítěz okresního kola středoškolské odborné činnosti - SOČ. Více informací o SOČ najdete ZDE


Přírodovědecká fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

    Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., proděkanka pro vědu a vnější vztahy Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem (UJEP) přinesla na Přírodovědeckou fakultu UJEP v Ústí nad Labem nové technologie a nové metody výzkumu nanomateriálů. Zakreditovala a garantuje magisterský a doktorský studijní program Nanogechnologie. Je autorkou a spoluautorkou řady výzkumných projektů, které získala UJEP. Je autorkou 124 původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech, na Úřadu průmyslového vlastnictví má registrované dva užitné vzory.
    V termínu od 31. srpna do 5. září 2016 se konají přijímací zkoušky na vybrané obory PřF UJEP v přijímacím řízení 2016/2017. V tomto přehledu naleznete termíny a místa jednotlivých přijímacích zkoušek.
    Srdečně zváni jsou všichni zaměstnanci a studenti UJEP. Zvláště vítáni jsou naši absolventi, studenti a také pracovníci, kteří na katedře působí či působili. Oslavy proběhnou 14. října 2017.
    Celkem 22 středoškoláků a vysokoškoláku (studentů oboru Informační systémy PřF UJEP) se v pěti týmech zapojilo do soutěže pořádané přírodovědeckou fakultou na závěr výběrového kurzu Open Data (KI/ODT).


Od 1. 11. 2014 byl RNDr. Martin Švec, Ph.D. jmenován proděkanem pro studium.

    Pořad Planetárium obsahující mj. rozhovor se členy Severočeské pobočky České geografické společnosti doc. Martinem Soukupem (UP v Olomouci) a dr. Janem D. Bláhou (UJEP v Ústí nad Labem) o antropologicko-geografickém výzkumu na Nové Guineji byl odvysílán na Českém rozhlasu Sever v sobotu 12.12.2015 v 18:05. V provozu je Zvukový archiv Planetária, do kterého jsou všechna odvysílaná Planetária ve své zvukové podobě průběžně ukládána. Odkaz na pořad ZDE
    Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem odstartovala netradiční propagační kampaň s názvem "Víte, co to je?". Na menších billboardech v Ústeckém kraji jsou obrázky, u kterých není tak lehké uhodnout, co zobrazují, co na nich je. Viděli jste takový menší billboard a zajímá Vás, co je na jednotlivých obrázcích? Odpovědi najdete uvnitř tohoto článku.
    Děkan Přírodovědecké fakulty dnes vyhlásil další kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020. Více informací naleznete v stránce Přijímací řízení.
    Dne 20. 2. 2019 se v Ústí nad Labem uskutečnil neformální workshop pro propojení akademické a aplikační sféry s názvem "Nové materiály a technilogie pro praxi". Hlavními organizátory byla Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje.


Kurzy externích odborníků z PřF a FŽP pořádané na UJEP

    Termín pro odevzdání přihlášek v přijímacím řízení 2017/2018 byl prodloužen do 14. dubna 2017. Prodloužení termínu se nevztahuje na dvouoborové studium v kombinaci s hudební výchovou.
    Všichni jsou zváni na NANOpřednášku velmi výjimečného hosta – prof. Paula Weisse z UCLA USA, kterou jsme zorganizovali s přispěním mnoha partnerů, především Fulbright Foundation.
    Letošní ročník akce Do práce na kole 2019, jehož jsme se zúčastnili pod hlavičkou týmu Příroda na kole, je za námi. A vedli jsme si dobře: pravidelnost týmu (tj. jak často jsme šli, běželi či jeli na kole či kolečkových bruslích) činila 79 %. Celkově jsme nachodili, naběhali a najezdili 2 308 km.
    Cíle projektu jsou mj. výměna zkušeností se zahraniční univerzitou o studijních programech, metodách výuky a organizaci studia. Dalším cíle je hostovaná výuka dr. Měsíčka v bakalářském studijním programu Podnikové systémy na univerzitě Liechtenstein.
    Vstup do a z VŠ kolejí pouze pomocí čipové karty studenta nebo karty ISIC. Veškeré informace pro jejich zřízení naleznete na www stránkách Kartového centra CI


Studujte v roce 2017 v zahraničí!

    Žádáme studenty, aby v průběhu měsíce září, nejpozději však do 30. 9. 2016, v úředních hodinách studijního oddělení předložili své studijní referentce studijní průkazy (indexy) k pravidelné kontrole po absolvovaném roce studia. Společné zápisy do vyšších roků studia se v akademickém roce 2016/2017 nebudou konat
    Pro udělení titulu Fakultní škola musí vybraná střední škola splňovat určitá hodnotící kritéria, na jejichž základech jim může být titul udělen. „Máme šanci zvyšovat kvalitu výuky, a to je zajímavé jak pro samotné studenty, tak i jejich rodiče. Titul Fakultní škola je pro nás punc kvality,“ zhodnotil spolupráci ředitel VOŠ a SŠ Štětí PhDr. Jiří Konvalinka.
    Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UJEP pořádala 24hodinový hackathon – HACKITHON 2019. Zúčastnili se ho studenti ústecké univerzity a Střední průmyslové školy z Resslovy ulice v Ústí nad Labem.
    Byly to skutečně dny zábavy a radosti, ale také ukázek toho, že matematika může být i atraktivní a zábavná nebo že v rámci studia geografie se nikdo skutečně nenudí. A že byl cíl úspěšně splněn, o tom vypovídá článek od paní učitelek ze Základní školy Vojnovičova z Ústí nad Labem. Článek nás moc potěšil a jejich pochvaly si velice vážíme. Článek ZDE


Výsledky doplňovacích voleb do AS PřF UJEP a AS UJEP

    Projekt je zaměřen na předaplikační výzkum a vývoj funkčních povrchů a hybridních materiálů pro aplikace v biomedicíně, bioanalytických metodách, katalýze a sorpčních procesech. Projekt se zabývá vývojem mikrozařízení pro testování léčiv na 3D buněčných kulturách, vývojem bioadhezivních a antiadhezivních povrchů a novými hybridními materiály pro organokatalýzu, separační procesy a sekvestraci plynů.
    Druhý ročník workshopu aktivit výzkumných týmů Smart a Mateq na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem proběhl 5. listopadu.Koncept Smart prezentoval Smart Community, konkrétně problematikou vnímání a konstruktu regionu, Mateq ukázal na možnosti využití nanotechnologií v běžném životě.
    Volební komise si dovoluje pozvat všechny členy akademické obce fakulty (zvláště ty z akademické komory) na předvolební shromáždění, které se koná ve středu 12. 12. 2018 od 12.30 v zasedací místnosti CS-502. 
    Vstup do a z VŠ kolejí pouze pomocí čipové karty studenta nebo karty ISICVstup do a z VŠ kolejí pouze pomocí čipové karty studenta nebo karty ISIC [ Více ... ]


Vánoční večírek katedry biologie 2017

    Vzbudit v dětech zájem o to pochopení, jak fungují technologie, které denně užívají a které jsou pro ně zdrojem zábavy i poučení, si dali za úkol informatici z Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Připravili pro veřejnost zábavnou vzdělávací akci, v níž na otázku: „Co je programování a informatické myšlení?“ budou moci děti odpovědět: „Všechno je to hra.“
    Nový a moderní navazující magisterský obor, který byl zakreditován napříč dvěma fakultami, a to Přírodovědeckou fakultou a Fakultou životního prostředí. Obě fakulty, připravují absolventy v několika oborech zaměřených na chemii a ochranu životního prostředí na úrovni bakalářského a v případě FŽP i doktorského studia. Obor je vhodný přímo pro absolventy studijních oborů "Ekologie a ochrana prostředí" (FŽP) a "Toxikologie a analýza škodlivin".
    V areálu Kampusu začala demolice budovy bývalé porodnice. Demolice pavilonu A by měla být dokončena 7. října 2013. Budovu nahradí novostavba, která má být vybudována do roku 2016 a bude tak fungovat jako centrum přírodovědných a technických oborů.


Prodloužení termínu odevzdání přihlášek ke studiu

    Za účasti významných partnerů Ústeckého kraje předal slavnostně hejtman Oldřich Bubeníček v úterý 6. 9. 2016 večer pěti laureátům Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2015. Hned dva akademičtí pracovníci UJEP jsou čerstvými držiteli Ceny hejtmana za rok 2015. Doc. Mgr. Vladimír Šavel, jr., cenu obdržel v oblasti kultury, prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., za přínos v oblasti vědy a výzkumu.
    Účast všech studentů, kteří budou v akademickém roce 2018/2019 jakkoli manipulovat s chemickými látkami nebo GMO (laborky, závěrečné práce, apod.), je povinná!
    Doc. Zdeňka Kolská působí na UJEP již 24 let. Dlouhodobě se zabývá výzkumem v oboru fyzikální chemie a nanotechnologie. Její vědecká činnost je poslední roky spojena především s vývojem nanomateriálů pro využití v elektronice a v oblasti tkáňového inženýrství. V roce 2015 získala doc. Kolská, jako členka projektového týmu zabývajícího se vývojem nových speciálních materiálů s upraveným povrchem pro pěstování lidských buněk, prestižní cenu předsedy grantové agentury GAČR. V prosinci roku 2015 získala Cenu rektora UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost.
    Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů získal student Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Mgr. Jakub Braborec.


Ministr školství Plaga navštívil UJEP

    Ve středu 12. 12. 2018 rozdal pan rektor Martin Balej Ceny rektora vybraným členům akademické obce, kteří v nedávné době zaznamenali významné úspěchy ve své práci.
    Velká gratulace a poděkování patří kolegům dr. Raškovi, dr. Bláhovi (KGEO), doc. Jozífkové (KBI) a prof. Nezbedovi (KCHE), kteří se zasloužili o získání těchto významných a prestižních ocenění vědecké práce. Je to významný finanční přínos pro podporu vědy na fakultě a zapojení našich studentů do projektů vědy.
    ERASMUS+ Výběrové řízeníDo 30. 10. 2018 12:00 hodin probíhá výběrové řízení na zahraniční studijní a pracovní pobyty v rámci programu ERASMUS+ pro letní semestr 2018/2019. Využijte této úžasné možnosti a vydejte se na studia po Evropě. Bližší informace
    Hejtman Ústeckého kraje spolu s jednatelem společnosti Net4Gas Radkem Benčíkem předali už posedmé Ceny hejtmana pěti významným osobnostem Ústeckého kraje.
    Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch předali dne 1. 12. 2015 v prostorách Senátu Parlamentu ČR ceny MŠMT udělované v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2015.


"Energetické ztráty a rozptyl těžkých iontů v látce a degradace polymerů po ozáření těžkými ionty."

    Číslo operačního programu: 02Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváníPrioritní osa: 02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkumČíslo investiční priority: 02.1.01 Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmuČíslo výzvy:  02_17_048
    O spolupráci firmy ADLER s UJEP se na našich stránkách zmiňujeme poměrně často. Propojení akademické půdy s praktickými zkušenostmi je prospěšné pro obě strany. Maximálně součinnost oceňuje také personální ředitelka Jana Kučerová. Jak říká, rámcovou smlouvu o spolupráci jsme s univerzitou uzavřeli již před dvěma lety a byl to opravdu dobrý krok.
    Uzávěrka přihlášek je 15. 5. 2018 (odevzdaní DP lze po dohodě posunout až do 31.5.2018). Přihlásit se mohou studenti, kteří podávají práci k obhajobě v jarním termínu letošního akademického roku a případně i studenti, kteří již práci obhájili v rámci zimních termínů SZZ. Kompletní informace o soutěži jsou zveřejněny na https://www.careermarket.cz/careermarket/cena-crytur
    Zdarma nabízíme zajímavé přednášky pro středoškolské studenty.Po dohodě s přednášejícím je možné přednášku přizpůsobit potřebám školy.Domlouvejte přes michal.nemec@ujep.cz nebo telefon 601082197.


Popularizační přednášky 2017-2018

    Dne 6. 1. 2014 odstartovala další přírodovědná výstava ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem na Kočkově v Ústí nad Labem a tentokrát nese název "Příroda pod mikroskopem". Výstava nabízí pěknou podívanou na skutečně zajímavé obrázky zachycené elektronovým i jiným mikroskopem. Návštěvníci výstavy se tak mohou podívat, jak vypadá chodidlo či snovací ústrojí pavouků, polyamidová nanovlákna, prachová částice nebo barevný svět masozřavých rostlin.
    Dorazila k nám skvělá zpráva, že student navazujícího magisterského studia Aplikovaných nanotechnologií Jakub Braborec postoupil do celonárodního kola mezinárodní soutěže FameLab.
    Novinka - od ak. roku 2014/15 bude otevřen nově akreditovaný navazující magisterský studijní obor Analytická chemie životního prostředí a toxikologie v prezenční formě studia.
    EXBIO Praha, a.s. je ryze česká biotechnologická firma zaměřená na vývoj, výrobu a prodej imunologických a molekulárně biologických reagencií v České republice i na celosvětovém trhu.


Chemické fórum Ústeckého kraje 2018

    Doc. Eva Jozífková z katedry biologie PřF a studentka  Bára Suchá se rozhodly  prověřit, jak probíhal proces domestikace. Přesněji,jak si lidé vybírali zvířata podle zbarvení.A zvou všechny k vyplnění netradičního dotazníku. Noe může jedno zvíře zachránit při potopě. Viking musí jedno zvíře upéct k večeři. V testu budete buď Noe nebo Viking a vyberete si zvíře podle zbarvení.A protože různí lidé si mohou vybrat odlišně,  jsou  v dotazníku i otázky na zkušenosti se zvířaty i lidmi a na způsob rozhodování.  Vyplnit dotazník trvá 5–10 minut.  Můžete jej vyplnit na mobilu nebo v prohlížeči Google Chrom či FireFox. Vstup do dotazníku je tady: http://partner.prf.ujep.cz/kravy/
    "Tím, že jsme odborně zaměřená škola, tak vidíme návaznost ve studiu pro naše studenty. Máme ve škole nadané žáky, a právě pro ně to cílíme, aby ti nejlepší pak mohli pokračovat na přírodovědně zaměřených fakultách," zhodnotil slavnostní akt a budoucí spolupráci Mgr. Ladislav Turbák, ředitel Schola Humanitas.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00