Jak na věc


uznání dluhu dle noz - vzor

Činnosti Centra pro uznávání odborných kvalifikací

    Dalším aspektem, o kterém se lze dohodnout je výše úroků z prodlení, pokud by dlužník neuhradil svůj dluh včas. možno je volit mezi zákonnou výši úroků z prodlení, kterou stanoví vláda nařízením (v různých obodbích to je různé, ale jde zhrubo o oúrok 7-9 % ročně) a sazbou 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, což je mnohem více.


Dlužník - fyzická osoba, podnikatel.

    Myšlenka uznávání studia spjatá s Lisabonskou úmluvou se stala jedním z klíčových bodů BP, v němž je zdůrazněna nejen potřeba plně uplatňovat Lisabonskou úmluvu, ale i využívat dodatek k diplomu, ECTS a rámce kvalifikací. V Berlínském komuniké byla vyzdvihnuta důležitost Lisabonské úmluvy o uznávání a její ratifikace a sítě ENIC-NARIC (2) spolu s příslušnými vnitrostátními orgány byly vyzvány k dalšímu jejímu uplatňování. Z plánů v oblasti uznávání. Následně v Londýnském komuniké pak požádali Řídicí skupinu Boloňského procesu, aby se dohodla se sítěmi o uznávání kvalifikací ENIC-NARIC na analýze národních akčních plánů a dalším šíření dobré praxe.Navzdory tomu, že kromě Řecka Lisabonská úmluva vstoupila v účinnost již ve všech zemích EHEA, nelze její implementaci považovat za zcela zvládnutou. Zpráva Řídicí skupiny Boloňského procesu, která analyzovala národní akční plány v oblasti uznávání v roce 2012, poukázala např. na potřebu provést nutné změny v národních legislativách tak, aby b
    Absolventi Fakulty společenských studií ve Vsetíně získají na konci bakalářského studia titul licenciát (lic.) uváděný před jménem.
    Spravedlivé uznávání zahraničního studia nebo jeho části je jedním z hlavních cílů Boloňského procesu. Zároveň je však i nástrojem plnohodnotného fungování Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (dále EHEA) tak, jak je cílem Boloňského procesu, neboť především podporuje mobilitu. Potřeba harmonizace procesu uznávání studia logicky vyvstala v souvislosti s mobilitou osob v 90. letech minulého století. Od té doby bylo vytvořeno několik základních nástrojů, které mají uznávání zahraničního studia a jeho částí různým způsobem usnadnit. Jsou to:
    Pokud byste chtěli uzavírat smlouvy podle starého občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) je nutno přejít na staré stránky této aplikace a to na tento odkaz http://www.pravnipraxe.eu/staresmlouvy/uznani-dluhu.php.


Lisabonská úmluva

     1 Kromě Řecka, které Lisabonskou úmluvu zatím ani nepodepsalo. Vedle zemí Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání Lisabonskou úmluvu dále podepsaly země jako Austrálie, Bělorusko, Izrael, Kyrgyzstán, Nový Zéland, Tádžikistán.2 ENIC (Europena Narional Information Centre), Národní informační středisko je orgánem, který byl vytvořen v souvislosti s úmluvou o uznávání studií a diplomů týkajících se vysokého školství ve státech evropského regionu. NARIC (National Academic Recognition Information Centre) je národním poradním orgánem v oblasti uznávání zahraničních diplomů a období studia v zahraničí. Funkci sítě ENIC-NARIC vykonává v České republice Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání jako součást Centra pro studium vysokého školství. Poskytuje poradenské a konzultační služby v oblasti akademického uznávání dokladů o vzdělání pro potřeby vysokých škol, MŠMT, školských úřadů, studentů a odborné veřejnosti.
    Proces sjednocování postupu v oblasti uznávání akademického vzdělávání započal již před vznikem Boloňského procesu, a to úmluvou o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu (dále Lisabonská úmluva), která byla podepsána signatářskými zeměmi dne 11. dubna 1997 pod záštitou Rady Evropy a UNESCO. Od té doby ji ratifikovalo celkem 53 zemí, z nichž většina je také zapojena do Boloňského procesu (1). Základní principy Lisabonské úmluvy jsou:
    Stránka www.uznanidluhu.cz vznikla za podpory neziskové organizace. Účelem této stránky je jednoduché a správné vypracování dokumentu - uznání dluhu podle občanského zákoníku. Aplikace na stránce je zdarma a otevřena pro širokou veřejnost. Postupné vyplňování formuláře zaručuje úplné a správné vyplnění tohoto dokumentu.


Databáze regulovaných povolání a činností

    Na stránkách MŠMT jsou zveřejněny zahraniční vysoké školy a případně jejich české pobočky, které mají oprávnění poskytovat v České republice vzdělávání v konkrétních studijních programech, viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3. Vysoká škola Humanitas splnila dle zákona svoji informační povinnost a na základě prověření všech dokumentů a skutečností ze strany českého ministerstva je v registru zapsána.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00