Jak na věc


výběr znaků pro rozřaďovače mezinárodního desetinn

TECHNICKÁ KNIHOVNA V BRNĚ (1899 – 1958)

    19 25 Náboženství starověku. Předkolumbovská náboženství. 26 Judaismus. 27 Křesťanství. 3 Společenské vědy. 30 Teorie, metodologie a metody společenských věd všeobecně. Sociografie. 31 Statistika. Demografie. 316 Sociologie. 32 Politika. 323 Vnitřní politika. 327 Zahraniční politika. Mezinárodní politika. 329 Politické stany a hnutí. 33 Ekonomické vědy. Národní hospodářství. 331 Práce. Organizace práce. Ekonomika práce. Zaměstnanost. 336 Finance. Veřejné finance. Státní finance. Peněžnictví. 34 Právní věda. 342 Právo státní, ústavní, veřejné, správní. 343 Právo trestní. 347 Právo občanské. 349 Právo pracovní. Zákoník práce. 35 Veřejná správa. Státní správa. Vojenství. Policie. 36 Sociální péče. Ochrana spotřebitele. Pojišťovnictví. 37 Pedagogika. Výchova. Vzdělání. Vyučování. Volný čas. 39 Národopis. Etnografie. Zvyky a obyčeje. Folklór. 395 Společenská pravidla. Etiketa. 398 Lidové zvyky. Pověsti. Legendy. Pověry. Snáře. Vánoce. Velikonoce Přírodní vědy. 502 Příroda. Studium a zachová


1.2 Zdroje brněnské technické knihovny a jejich vývoj

    11 pořadovým číslem, takže nejnovější dokument je zařazen vždy na konci celé řady. Pokud budeme vycházet z Mezinárodního desetinného třídění, může signatura vypadat následovně: 33-A-126 (126. dokument běžného formátu pojednávající o ekonomii). Systematické stavění teoreticky umožňuje řadu dalších kombinací. Proto se lze v odborné literatuře setkat i s dalšími typy stavění, například systematicko-přírůstkovým či systematicko-chronologickým. V praxi se však tyto typy v podstatě neobjevují. Tematické stavění Tematické stavění představuje druhý typ věcného stavění fondu. Také pro něj je rozhodující téma, o němž dokument pojednává. Na rozdíl od systematického stavění však nevyužívá k řazení žádný klasifikační systém. Místo něj vytváří svá vlastní témata, která mají užší pojetí než vědní obory, a proto se dále nečlení. Díky tomu, že každá knihovna může mít své vlastní pojetí témat, není výsledné schéma univerzálně přenosné do dalších knihoven. Tematické stavění však může lépe zohlednit speci


1.5.1 Dokumentační služby technické knihovny

    15 úložný prostor je specifikován následovně. knihy 1 m polic svazků 1 m 2 plochy (dospělé odd.) svazků 1 m 2 plochy (dětské odd.) svazků časopisy 1 m polic 4 5 titulů 1 m 2 plochy svazků Při ukládání knihovního fondu do regálů se doporučuje využít maximálně 80 % jejich plochy. Zbývajících 20 % volného místa umožňuje volné proudění vzduchu a plynulý pohyb knihovního fondu (půjčování a vracení), aniž by došlo k přeplnění polic. Vertikální polohu dokumentů v regálech lze zajistit prostřednictvím zarážek. Pro ukládání periodik, hudebnin, CD, DVD či map se používají speciální regály nebo zásuvkové skříně. K rychlé orientaci v regálech pak slouží štítky s popisky a rozřaďovače na jednotlivých policích. Pro dopravu dokumentů se používají knižní vozíky, případně výtahy. Při správě knihovního fondu je nutné kromě zvoleného systému stavění zajistit také odpovídající podmínky pro uložení dokumentů. Ochrana knihovního fondu Nezbytnou součástí péče o knihovní fond je ochrana dokumentů před zničení


1.2.2 Finanční zdroje technické knihovny

    7 Jazykové stavění Umožňuje uspořádání knihovního fondu podle jazyků, v nichž jsou dokumenty vydány. Obvykle se v knihovnách využívá pro stavění cizojazyčných fondů a kombinuje se s pořadovými čísly v podobě jazykově-pořadového stavění. V rámci jedné jazykové skupiny jsou dokumentům přiřazována pořadová čísla. Signatura pak může mít například následující podobu :A-1 = první dokument v anglickém jazyce. Jazykové stavění se využívá převážně pro menší fondy cizojazyčné literatury ve školních knihovnách. Věcné stavění fondu Pro věcné stavění fondu hraje klíčovou roli obsah dokumentu, tedy téma, o němž daný dokument pojednává. Základem je určité třídící schéma, více či méně rozpracované, které může být tematicky univerzální nebo speciální. Vždy se jedná o pohyblivé stavění, protože dokumenty jsou vřazovány do přirůstající řady. Výhoda věcného stavění spočívá ve skutečnosti, že dokumenty ze stejného oboru jsou řazeny vedle sebe a při vyhledávání proto není nutné vždy využívat knihovní katalo


1.5.3 Bibliografické služby technické knihovny

    16 odpovědnost za elektrické přístroje (kontrola při odchodu z pracoviště směrnice) ochrana proti vodě (sklady bez vodovodního potrubí mimo suterén, regály 15 cm nad zemí směrnice) prevence ztrát (na straně zaměstnanců i čtenářů, mříže, omezený přístup do skladu, vzácné dokumenty v trezoru, pro čtenáře vstup bez zavazadel a svrchního ošacení, místnosti mají jeden vchod/východ, publikace opatřeny ochrannými štítky, prostory kamerami) pravidelné provádění revizí (srovnání skutečného stavu knihovního fondu se stavem evidovaným) odpovídající zatížení podlah (váha jedné police s knihami cca 40 kg, oboustranného a naplněného regálu cca 550 kg, kompaktního regálu cca kg) Hygienické podmínky před prvním použitím regálů provedena desinfekce (pravidelně opakovat 1x ročně) 1x ročně provedena dezinsekce (proti výskytu mikroorganismů a hmyzu) 1x ročně provedena deratizace (zabrání výskytu a šíření hlodavců) pravidelný úklid (podlaha dobře omyvatelná) zákaz jídla a pití v prostorách knihovny (automa


1.5.2 Informační služby technické knihovny

    20 55 Vědy o Zemi. Geologie. Meteorologie. Hydrologie. 56 Paleontologie. Paleobiologie. Zkameněliny. Fosílie. 57 Biologie. Biologické vědy (Antropologie. Genetika.). 58 Botanika. Rostliny. 59 Zoologie. 595 Členovci. Hmyz. Pavouci. 597 Ryby. Obojživelníci. 598 Plazi. Ptáci. 599 Savci. 6 Užité vědy. 608 Vynálezy a objevy. Patenty. 61 Lékařství. Anatomie. Fyziologie. Hygiena. Sexuologie. Péče o dítě. Farmakologie. 62 Technika. Strojírenství. Elektrotechnika. Radiotechnika. 623 Vojenská technika. 628 Zdravotní technika. Zásobování a úprava vody. Kanalizace. Odpadní vody. Odpady. 629 Dopravní prostředky. 630 Zemědělství. Lesnictví. Lesní hospodářství. 632 Choroby a škůdci rostlin. Ochrana rostlin. 633 Rostlinná výroba. Užitné rostliny. Léčivé rostliny. Koření. 634 Ovocnářství. Vinohradnictví. 635 Zahrádkářství. Zahradnictví. Okrasné rostliny. Květinářství. 636 Chov zvířat. Domácí zvířata. 637 Výrobky živočišného původu. Mlékárenství. Vejce. Maso a masné výrobky. 638 Chov hmyzu a jiných člen


1.2.1 Prostorové kapacity technické knihovny

    14 Souvislost signatury se zvoleným stavěním fondu přibližuje uvedená tabulka. Typ stavění Příklad dokumentu Signatura Popis signatury autorské Karel Čapek Krakatit ČAP první tři písmena z příjmení autora žánrové Karel Jaromír Erben Kytice P ERB poezie (P), autor (ERB) tematické Středověká filozofie F 25 v pořadí dokumentů dvacátá pátá kniha o filozofii systematické Knihovnictví 02 znak MDT pro knihovnictví Signatury je možné doplnit barevným proužkem nebo piktogramem. Pro použití barev či piktogramů však neexistují žádná pravidla a jsou čistě v režii knihoven, které se je rozhodnou používat. Ke kombinaci signatury a barvy dochází zásadně ve volném výběru, kdy se tímto způsobem odliší jednotlivé beletristické žánry (zelený proužek = pohádky, žlutý proužek = dobrodružné romány, modrý proužek = dívčí romány atd.). Obdobnou funkci mohou plnit také piktogramy (srdce = romány pro ženy, pistole = detektivní romány, zkřížené meče = vojenská literatura atd.). Některé krajské či vysokoškolské k


1.5 Služby brněnské technické knihovny

    10 T U V Z Technika/Technologie Vojenství Námořnictví Knihovnictví, bibliografie Tyto kategorie se dále dělí do dvou dalších úrovní označených písmeny, písmenné kategorie se mohou dělit i dále za pomoci číselné notace Výhodou tohoto třídění je sepjetí s existujícími vědními obory na rozdíl od předchozích třídění, která vychází z čistě abstraktního uspořádání celého lidského vědění. V České republice využívá LCC Národní technická knihovna pro stavění fondu ve volném výběru. Uvedené klasifikační systémy je možné využít při systematickém stavění fondu. Rozlišují se obvykle tři základní druhy systematického stavění systematicko-abecední, systematicko-pořadové a systematicko-formátové stavění. Systematicko-abecední stavění Představuje kombinaci systematické klasifikace s autorským stavěním. Téma dokumentu je vyjádřeno znakem určujícím třídu systematické klasifikace, tedy prostřednictvím písmenné nebo číselné notace (např. znak MDT). V rámci tohoto znaku jsou dokumenty dále řazeny abecedně p
    2 Obsah Organizace knihovního fondu...3 Stavění fondu...4 Formální stavění fondu...4 Věcné stavění fondu...7 Systematické stavění...7 Tematické stavění Lokální stavění Stavění fondu v knihovně s lokální nebo regionální působností Signatury a signování fondu Pomůcky stavění knihovního fondu Ochrana knihovního fondu Použitá literatura Příloha: Mezinárodní desetinné třídění (MDT) stručný výtah základních tříd Obsah


1.5.1.1 Nástroje dokumentační služby

    8 Deweyho desetinné třídění (Dewey Decimal Classification) Jeho autorem je Melvil Dewey ( ), jeden z nejvýznamnějších amerických knihovníků. Aktuální rozvoj třídění řeší Kongresová knihovna ve Washingtonu, práva na jeho šíření spravuje Online Computer Library Center (OCLC). Největší využití má Deweyho desetinné třídění při stavění fondu ve veřejných a školních knihovnách USA, dále se rozšířilo i ve Velké Británii a Austrálii. Podstatou desetinného třídění je rozdělení všech pojmů do deseti základních skupin označených třímístnou číselnou notací: 000 Informatika, informace, všeobecnosti 100 Filozofie, psychologie 200 Náboženství 300 Sociální vědy 400 Jazyk 500 Přírodní vědy 600 Technologie 700 Umění 800 Literatura 900 Geografie, historie Každá z těchto skupin se dále dělí na 10 podskupin a každá podskupina na dalších 10 podskupin. Třídění tak umožňuje vyjádřit i velmi podrobné a specifické pojmy z jednotlivých oblastí lidského poznání. Tvorba notace je u tohoto třídění poměrně komplikov


1.1 Institucionální vývoj brněnské technické knihovny

    5 Přírůstkové stavění Dokumenty se staví jeden za druhým podle přiděleného přírůstkového čísla, které je současně i signaturou. Jedná se tedy o nepřetržitou řadu od jedničky až po poslední přírůstkové číslo, bez ohledu na společné umístění vícesvazkových děl či multiplikátů. Přírůstkové stavění je náročné na prostor a využívá se pouze v knihovnách disponujících nepříliš početným fondem. Formátově přírůstkové stavění Formátově přírůstkové stavění dělí dokumenty do několika skupin podle jejich formátu (tedy výšky hřbetu) a následně je v dané skupině seřadí dle přírůstkového čísla. Nejčastěji jsou dokumenty rozděleny do tří skupin dle následujících formátů: A malý formát (tzv. osmerka, dokumenty do 20 cm) a běžný formát (dokumenty do 25 cm), B velký formát (tzv. kvart, dokumenty do 35 cm), C malé folio (dokumenty do 45 cm) a velké folio (dokumenty nad 45 cm). K přírůstkovému číslu dokumentu je předřazeno písmeno označující velikost formátu (příp. lze použít k označení formátu římskou čísl


1. Vývoj technické knihovny v Brně v letech1899 – 1958

    4 Ve volném výběru jsou díla jednoho autora nebo vícesvazková díla uložena pohromadě. Knihovní fondy se vyznačují dvěma základními charakteristikami dynamičností a statičností. Dynamičnost fondu je dána jeho neustálým pohybem (doplňováním, přeřazováním, vyřazováním, půjčováním a vracením jednotek). Statičnost spočívá ve zvoleném druhu stavění fondu, do něhož jsou jednotlivé dokumenty zařazovány. Stále je však třeba sledovat i aktuální vývoj zvolené třídící soustavy. Možností, jak postavit a uspořádat fond, existuje celá řada. Stavění fondu Každá část fondu (sklady, volný výběr) stejně jako každý druh dokumentu vyžaduje své specifické stavění. Proto budou nejprve představeny jednotlivé druhy stavění a posléze se text zaměří na jejich možné využití v knihovnách. Typologii stavění fondu poněkud komplikuje skutečnost, že čisté způsoby stavění se v praxi téměř nevyskytují. Obvykle se jedná o kombinaci několika různých druhů. Při ukládání dokumentů je hned na počátku nutné rozhodnout, zda a


1.4 Katalogy brněnské technické knihovny

    21 7 Umění. Teorie umění. Estetika Všeobecná teorie umění Dějiny umění. Umělecké slohy. 71 územní plánování. Plánování krajiny. Stavba měst. Zahradní architektura. 72 Architektura. 73 Sochařství. Numismatika. Umělecké zpracování kovu. 74 Umělecké kreslení. Umělecký průmysl a řemesla. 746 Ruční práce. 75 Malířství. 76 Grafické umění. Grafika. 77 Fotografie. Film. 78 Hudba. 79 Zábava. Film. Hry. Sport. 791 Film. Filmové umění. Filmové styly a žánry. 792 Divadlo. Divadelní umění. Divadelní věda. Divadelní představení. 793 Společenské zábavy. Tance. 794 Společenské hry. 796 Sport. Hry. Tělesná cvičení. Vodní sporty. Letecký sport. Cyklistika. Motorismus. 797 Jezdecký sport. Koňské dostihy. 798 Rybářský sport. Lovecký sport. Sportovní střelba Jazykověda. Literatura. Písemnictví. 80 Obecné otázky týkající se lingvistiky a literatury. Filologie. 81 Lingvistika. Jazyky. Teorie překladu. Dialekty. Slangy. Nářečí. Sémantika. Lexikografie. 82 Krásná literatura. Literární věda. 9 Geografie. Dějiny
    17 Použitá literatura KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, [cit ]. Dostupné z: ČESKO. PARLAMENT. Zákon č. 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). In: Sbírka zákonů České republiky, 2001, částka 98, s ISSN DILHOFOVÁ, Adéla, Monika KRATOCHVÍLOVÁ a Jan LIDMILA. Příručka pro knihovníky veřejných knihoven. Vyd. 1. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, s. ISBN Dostupné z: RECHTOŘÍK, Jaroslav. Stavění fondů v odborných knihovnách. Brno: Státní vědecká knihovna v Brně, s. STÖCKLOVÁ, Anna. Organizace a ochrana knihovního fondu. Praha: ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, s. 17 Použitá literatura


1.3.2 Tematický rozvoj fondu technické knihovny

    9 6 Užité vědy. Lékařství. Technika 7 Umění 8 Jazykověda. Filologie. Literatury 9 Geografie. Biografické studie. Dějiny Struktura třídění je stejná jako u Deweyho každá třída se dělí na 10 podtříd (označené dvoumístnou číselnou notací) a každá podtřída na dalších 10 podtříd (třímístná číselná notace). Tyto hlavní znaky doplňují dle potřeby pomocné znaky jazyka, formy, místa, národnosti, času, hlediska atd. Mezinárodní desetinné třídění se využívá pro stavění fondu veřejných, odborných i vysokoškolských knihoven v Evropě, Rusku, Japonsku i Jižní Americe. V knihovnách České republiky se jedná o nejrozšířenější typ systematického stavění fondů. Českou verzi tabulek MDT lze najít na adrese: Třídění Kongresové knihovny (Library of Congress Classification) Vzniklo na počátku 20. století pro potřeby Kongresové knihovny ve Washingtonu, která plní úlohu národní knihovny USA a patří mezi největší knihovny na světě. Třídění si brzy našlo uplatnění ve většině akademických a vědeckých knihoven Spoj
    22 913.4 Geografie Evropy Geografie Asie Geografie Afriky /8 Geografie Severní, Střední a Jižní Ameriky Geografie Oceánie. Austrálie. Arktida. Antarktida. 92 A/Z Biografie. Životopisy. Genealogie. Heraldika. 93 Historická věda. 94 Světové dějiny Dějiny první světové války (1914/1918) Dějiny druhé světové války (1939/1945) Dějiny starověku Dějiny Evropy Dějiny České republiky Dějiny Asie Dějiny Afriky. 94.7/8 Dějiny Severní, Střední a Jižní Ameriky Dějiny Oceánie a Austrálie. 22 Autorem studijního textu je Mgr Jan Lidmila Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven (VISK 1). Příloha: Mezinárodní desetinné třídění (MDT) stručný výtah základních tříd


1.3.1 Kvantitativní rozvoj fondu technické knihovny

    1 Kritéria hodnocení Pořádání knihovních fondů Způsob ověření a Popsat systém, pomůcky a základní pravidla stavění fondu ve skladu nebo ve volném výběru v knihovně s lokální nebo regionální působností ústní ověření b Provést třídění a předřazení dokumentů pro jejich založení do regálu podle stanoveného systému třídění Praktické předvedení 1


1.2.3 Personální zdroje a správa knihovny

    13 Stavění fondu v knihovně s lokální nebo regionální působností Veřejné knihovny s lokální nebo regionální působností mají nejčastěji svůj fond uložený ve volném výběru, případně ve skladu. Ve skladech je pro fond obvykle využíváno formátově pořadové stavění a ukládají se zde duplikáty, multiplikáty, starší literatura a vázané ročníky periodik. U volného výběru pak záleží na typu dokumentů. Knižní fond se dělí na beletrii a odbornou literaturu. Beletrie je uspořádána na základě autorského stavění fondu, odborná literatura prostřednictvím systematicko-abecedního stavění, ve většině případů na základě Mezinárodního desetinného třídění. Řada knihoven člení dále knižní fond i podle čtenářského určení zvlášť je uložena literatura pro děti a zvlášť pro dospělé čtenáře. V rámci literatury pro děti se lze setkat s dalším dělením podle jednotlivých věkových kategorií (0 6 let, 6 9 let, 9 15 let), případně podle žánrů (dívčí romány, dobrodružná literatura, poezie, pohádky atd.). Žánrové stavění
    12 Jednotlivé druhy stavění fondu sumarizuje následující tabulka. stavění fondu formální věcné lokální přírůstkové formátově-přírůstkové formátově-pořadové autorské chronologické geografické jazykové systematické tematické autorsko-pořadové autorsko-názvové žánrové abecedně-chronologické numerické jazykově-pořadové systematicko-abecední systematicko-pořadové systematicko-formátové systematicko-přírůstkové systematicko-chronologické 12 Stavění fondu


1.3 Fond brněnské technické knihovny

    18 Příloha: Mezinárodní desetinné třídění (MDT) stručný výtah základních tříd 0 Všeobecnosti. 001 Věda. Vědění všeobecně. Organizace duševní práce. 002 Literatura a dokumenty. Dokumentace. Knihy. 003 Systémy psaní a písma. Sémantika a sémiotika. Znaky a symboly. Kódy. 004 Věda o počítačích. Výpočetní technika. 005 Nauka o organizaci. Metodologie. Klasifikace a taxonomie. 006 Normalizace a normy. 007 Činnost a organizace. Informace. Teorie komunikace a regulace (kybernetika). Technika lidské práce. 008 Civilizace. Kultura. 009 Humanitní vědy všeobecně. 01 Bibliografie. Katalogy. 02 Knihovnictví. Teorie knihovnictví. 03 Všeobecné encyklopedie. 05 Seriálové publikace. Periodika. Časopisy. 06 Organizace a jiné typy kooperace. Kongresy. Výstavy. Muzea. 07 Noviny. Tisk. Žurnalistika. 09 Rukopisy. Vzácné a pozoruhodné knihy Filozofie. 11 Metafyzika. 13 Filozofie ducha. Metafyzika duchovního života. 133 Okultismus. Magie. Horoskopy. 14 Filozofie. Filozofické systémy a hlediska Psychologie. 16


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00