Jak na věc


věcné břemeno doživotního užívání

Věcné břemeno : Může se vám vyplatit, může vás i zruinovat

    Co se týče dalšího dotazu zřízení dalšího věcného břemene na tentýž byt ve stjeném rozsahu, tak to podle nás není možné, pokud by se mělo jednat o o obsahově stejné věcné břemeno, neboť ty by byly v konkurenci. Dalo by se však představit, že je zřízeno věcné břemeno užívání na bytě 3+1 např. v jednom pokoji, tak je možné zřídit další věcné břemeno na jiný pokoj.
    to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").
    věcná břemena, resp. služebnosti úžívání, mohou být zřízena jak na dobu neurčitou, tak na dobu určitou. Po uplynutí doby, na kterou bylo věcné břemeno zřízeno, je nutno toto ohlásit katastrálnímu úřadu, který provede výmaz věcného břemene z katastru nemovitostí (dále jen KN). Věcné břemeno zřízené na dobu určitou lze smlouvou prodloužit, pak by výmaz z KN nebyl potřeba.


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    zrušení věcného břemene dožití (podle nového občanského zákoníku služebnosti užíváná domu) zapsaného do katastru nemovitostí je možno buď dohodou mezi Vámi jako vlastníkem zatížené nemovitosti a mezi Vašim otcem jako oprávněným z věcného břemene, úmrtím oprávněného nebo žalobou k soudu na zrušení věcného břemene, ve které uvedete veškeré skutkové okolnosti, proč si nepřejete, aby s Vámi otec bydlel do budoucna (alkohol, vy máte naproti tomu např. děti, nevhodné chování vůči své matce, žádná pomoc, má kde jinde bydlet), můžete k důkazům navrhnout výpověď své babičky.
    Pokud nedojde k dohodě je možná ještě soudní cesta zřízení věcného břemene. Pokud tedy někdo koupí přístupovou cestu k vašemu domu a přístupovou cestu zatarasí závorami, pak o dům nepřijdete, resp. nepřijdete o právo a možnost ho užívat, ale budete muset požádat soud, aby vám věcné břemeno přístupu přes cizí pozemek zřídil svým rozhodnutím. Oprávného věcného břemene se tak domůžete i přes odpor vlastníka pozemku.
    pokud je Vašeho věcné břemeno doživotního užívání zapsáno v katastru nemovitostí, pak zůstane i v případě, že by v exekučním řízení došlo k prodeji nemovitosti a změnil se vlastník.
    Tuto smlouvu by byl bylo nutno nechat zapsat do katastru nemovitostí, připojit její znění s ověřenými podpisy k návhru na vklad služebnosti.
    je možné využít vzor smlouvy o zřízení služebnosti užívání podle nového občanského zákoníku, který je k dispozici zde http://www.realhit.cz/pravni-poradna/vzory-smluv-a-podani/smlouva-o-zrizeni-sluzebnosti-uzivani.


Věcné břemeno vstupu na pozemek - může zachránit investici

    Návrh na soudní zřízení věcného břemeno však musí být odůvodněný a musí vyplývat z reálné situace. Nelze si tedy nechat zřídit břemeno přechodu či užívání jen proto, že se nám na tomto pozemku líbí, nebo přes něj chceme chodit, protože je to k našemu cíli blíž.
    Děkuji moc za radu.Jen bych chtěla napsat,že se nevyhýbám splácení dluhu.Ručila jsem známému za úvěr a on ho přestal splácet.Tak to musím platit já z invalidního důchodu a mám to ještě na dva roky. Děkuji a přeji hezký den.
    poznámky Věcné břemeno užívání a Zástavní právo smluvní jsou uvedeny v části C Výpisu z katastru nemovitostí a znamenají určité Omezení vlastnického práva pro vlastníka nemovitostí. Ve výpisu by mělo být podrobněji uvedeno, pro koho bylo věcné břemeno uživání zřízeno, na jak dlouho a jakým právním titulem (smlouvou apod.), tzn. že toto věcné břemeno "zatěžuje" danou nemovitou věc a přechází i na nového majitele, pokud není ujednáno jinak.
    možné to je. Ovšem záleží, jak výhodný v tomto případě nabídne hypoteční banka úvěr. Doporučujem Vám banky kontaktovat a srovnat nabídky, s tím, že na nemovité věci je věcné břemeno.


Prohledat jednotlivé výrazy - Věcné břemeno : Může se vám vyplatit, může vás i zruinovat

    Dobrý den, potřebovala bych informaci, týkající se nemovitosti a věcného břemene. Koupila jsem nemovitost, ve které se mnou bydlí syn s rodinou. Na opravu jsem si brala hypotéku, kde je mým spoludlužníkem syn. Můžu přepsat dům na něj i když je v zástavě banky?
    Domníváme se však, že by užívání mělo být ve stejném rozsahu jako při zřizení věcného břemene (např. pokud jste se dohodli, že budete užívat 2 místnosti, tak si po svatbě nemůžete nárokovat další).
    podle soudní judikatury platí, že oprávněný z věcného břemene má právo umožnit užívat dům i svému manželovi/manželce. Tedy i přes nesouhlas vlastníka nemovitosti.
    Pokud ale zmiňujete věcné břemeno doživotního užívání cesty, které bylo zřízeno za účelem umožnění přístupu na pozemek, pak prodejem nemovitostí, na kterou bylo věcné břemeno zřízeno, aby se k ní dalo dostat, se ztrácí důvod zřízení věcného břemene a dle našeho názoru se povinný z věcného břemene může poté domáhat zrušení tohoto věcného břemene, neboť již nebude potřeba Vám umožnit přístup na pozemek.


Věcné břemeno - soudně nebo dohodou?

    zřejmě bude možné uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti užívání až po splacení hypotečního úvěru. Případně je potřeba si vyžádat souhlas od hypoteční banky se zřízením služebnosti. Nejednalo by se o dodatek ke kupní smlouvě, ale o samostatnou smlouvu, kterou bude potřeba nechat zapsat do katastru nemovitostí, resp. právo z ní vzniklé.
    na základě Vámi podaných inforamcí máme za to, že právo z věcného břemene, které nebylo 30 let vykonáno, již bylo promlčeno, viz § 632 občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb.
    Co se týče zřízení věcného břemene až po smrti vlastníka nemovité věci, je dobré toto zřídit v pořízeních pro případ smrti - v závěti nebo dědické smlouvě, odkazu apod. Doporučujeme v tomto kontaktovat notáře.
    (1) Kdo má právo na vodu na cizím pozemku, má k ní také přístup.(2) Kdo má právo svádět vodu z cizího pozemku na svůj nebo ze svého pozemku na cizí, může na svůj náklad zřídit a udržovat zařízení k tomu potřebná; jejich rozsah se řídí potřebou panujícího pozemku.


Jak nepřijít o střech nad hlavou - právo užívání nemovitosti

    Dobrý den a d ě k u j i za služby, kterou tímto poskytujete. Bydlím v rodinném domě, kde je podílovým vlastníkem 1/2 manžel a 1/2 můj syn. Na podílu manžela vázne ex. (ručil a zbývá za dlužníka zaplatit 74 000 korun.) Je možné, aby bylo zřízeno věcné břemeno užívání pro mne ? Doživotní ? Jak se to dělá u podílových vlastníků ? Oba se zřízením věcného břemene souhlasí. D ě k u j i Vám.
    ano, do darovací smlouvy je možno zahrnout také článek o zřízení služebnosti užívání bytu/ domů (dříve nazýváno věcné břemeno doživotního užívání).
    Dobrý den, jsem společně se synem spoluvlastník domu. Chtěla bych pro mého přítele zřídit doživotní služebnost užívání domu , pro případ kdyby se se mnou něco stalo. Je potřeba, aby byl v domě přítel hlášený k trvalému pobytu? Musím mít souhlas syna? Nebo mohu toto věcné břemeno zřídit na svojí polovinu domu?
    Věcné břemeno k nemovitosti vám může výrazně pomoci. Stejně tak vás ale může věcné břemeno poškodit. Cena věcného břemena může být skutečně velmi vysoká.
    jestliže se zřízením služebnosti inženýrské sítě budete souhlasit, pak devoloperovi můžete dát plnou moc potřebnou k vyřízení, ušetříte si tím jednání s úřady.


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    pokud nastane dědění ze zákona, budou opravdu dědit potomci zemřeleho a ne jeho družka. S prodejem nemovitostí bude ale nutné počkat do vyřízení dědického řízení. Dříve nelze s nemovitostí právně nakládat. Družka si bude muset najít jiné bydlení, na to by ji měl být dám přiměřený čas. Ovšem je pravdou, že nyní dům užívá zřejmě bez právního nároku. Pokud byla vypravovatelkou pohřbu, je možné, že si také ji pozve notář v rámci předběžného projednání dědictví, tedy se nejpozději tam můžete dohodnout na dalším postupu.
    Dalším velmi praktickým věcným břemenem je právo užívání nemovitosti. Tento institut je praktický například pro dárce nemovitosti. V poslední době je totiž velmi využívaný převod nemovitosti z babičky na vnuka či z rodičů na děti darováním.
    Dobrý den ... prosim o radu .Otec přepsal dum s pozemky a hospodářskou budovou na mě ..pozamykal pokoje a zamezil mi přístup k toaletě -koupelny a kuchyně a říká, že platit taky nic nebude .. podotýkám má tady věcné břemeno co s tím jde udělat děkuji
    to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").
    Nicméně Vám dopručujeme to předem zkonzultovat s bankou, u které máte hypoteční úvěr, jelikož v podmínkách při jeho zřízení mohl být stanoven zákaz převodu nemovité věci bez jejího souhlasu a v případě porušení by mohla být sankce, smluvní pokuta v řádech několika tisíc.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00