Jak na věc


vyšetření prostaty video porno

Pokud je výsledek testu pozitivní….

    Výsledky testu sdělujeme již v den odběru. V případě positivního testu nabízíme ihned  osobní povor a dle přání rodičů i další řešení ( kontrolní ultrazvukové vyšetření, neinvasivní vyšetření – Trisomy,  odběr choriových klků, odběr plodové vody) .
    Zlatý standard pro stanovení diagnózy onemocnění žilního systému dolních končetin, díky tomuto vyšetření lze ve většině případů objasnit zda obtíže se kterými pacient přichází jsou žilního původu.
    Vyšetření krve spočívá ve vyšetření dvou látek ( PAPP, HCG), které se vytváří v placentě a z ní přestupují do mateřské krve. U těhotenství s Downovým syndromem jsou hodnoty těchto látek abnormální.
    Dítě s Downovým syndromem se může narodit každé rodičce. Riziko jeho narození se ale zvyšuje se zvyšujícím se věkem rodičů. Ve věku 20 let je toto riziko 1 : 600 , v 50 letech je toto riziko již 1:5. Většina těchto onemocnění není spojena s rodinným výskytem a vzniká zcela náhodně – de novo.
    Vyšetření se skládá z odběru krve, na který není třeba být nalačno  a z ultrazvukového vyšetření. Toto provádíme většinou přes břicho – transabdominálně. Většina maminek absolvuje toto vyšetření s partnerem. Průběh vyšetření lze  pohodlně sledovat na monitoru.


VaSera - Sphygmopletysmomanometr - komplexní vaskulární Screening

    Vzhledem k přístrojovému vybavení i našim dlouholetým zkušenostem je naše pracoviště jako jedno z mála pracovišť v České republice schopno diagnostikovat většinu závažných  (obtížně korigovatelných) srdečních  i rozštěpových  vad (včetně kompletních rozštěpů obličeje ) již při ultrazvukovém vyšetření ve 12.-13. týdnu těhotenství.  Všechna podezření na srdeční vady jsou ověřována a upřesňována  jedním z našich nejlepších prenatálních kardiologů  MUDr Jičínskou.
    Tento test kombinuje ultrazvukové vyšetření tloušťky nuchálního ( šíjového)  projasnění ( NT = nuchal translucency ) s vyšetřením z krve matky. Vyšetření se provádíme  v 12.-13. týdnu těhotenství. Kombinace těchto dvou metod umožňuje detekci 85-90% dětí s Downovým syndromem. Tradiční screening prováděný v 16. týdnu- tzv. trojitý test dokáže zachytit jen 50-60% dětí s tímto syndromem.
    Vzhledem k počtu vyšetření a spolupráci s naší genetickou laboratoří je možné rychle a přesně dořešit většinu komplikovaných případů přímo na našem pracovišti. Vrozené srdeční vady jsou předávány   MUDr Jičínské – prenatální kardiolog, která zajišťuje prenatální i postnatální sledování miminek s touto závažnou diagnosou.
    Při výpočtu se kombinují známá rizika dané věkem matky, tloušťkou nuchálního projasnění a hladinou látek v krvi. Výsledkem je číslo, které udává riziko narození plodu s Downovým syndromem.


Je toto vyšetření hrazeno z prostředků všeobecného zdravotního pojištění?

    Cukrovka neboli diabetes mellitus, představuje velký problém, vlastní vedení je soustředěno do diabetologických ambulancí, nicméně manifestace projevů na cévní systém je zřejmá, zde pak pacient podstupuje cévní vyšetření, kde se soustřeďujeme na prevenci, diagnostiku, léčnu, sledování. Celý přístup je tedy multioborový.
    VaSera – Sphygmopletysmomanometr je unikátní přístroj pro včasnou diagnostiku srdečně – cévních onemocnění a budoucnost kardiovaskulární a aterosklerotické léčby.
    Ultrazvukové vyšetření je zásadní neivazivní metoda k diagnostice hlavního postižení břišní aorty a tím je její aneurysma neboli výduť.Posuzuje se její velikost, vztah k okolním strukturám a ultrazvuk slouží ke sledování vývoje velikosti vaku výdutě.
    Výsledné riziko testu vyšší jak 1: 300 (tj.jedno nemocné dítě z 10,150, 280) znamená i vyšší pravděpodobnost narození dítěte s Downovým syndromem. Toto samozřejmě NEZNAMENÁ, že dítě má Downův syndrom. Výsledek testu Vám bude vysvětlen a budete- li si to přát, je možné Vám ihned nabídnout další vyšetření, které tento syndrom 100% vyloučí (odběr plodové vody, nebo choriových klků), či neinvasivní  vyšetřením z Vaší krve – NIPT (Non Invasive Prenatal Testing) –  vyšetření Trisomy.


Výpočet rizika chromozomální aberace :

    Velmi vážné onemocnění, které nese velké riziko úmrtí, zde je vyžadováno komplexní vyšetření, velmi často je pacient odesílán do nemocničního zařízení.
    Naše pracoviště patří k pracovištím s nejlepším přístojovým vybavením v České republice. Kvalita našich ultrazvuků nám umožňuje unikátní zobrazení a detailní vyšetření Vašeho miminka.  Jako jedno z mála pracovišť jsme schopni diagnostikovat většinu vrozených vývojových vad ( rozštěpy obličeje,  srdeční vady ) již během vyšetření v 12.-13. týdnu těhotenství.
    – vysoká spolehlivost s minimálním rizikem– přesné určení stáří těhotenství a stanovení termínu porodu– diagnosa vícečetného těhotenství– časné odhalení větších malformací plodu
    Dobrá informovanost je důležitou součástí prenatální péče. Naší snahou je co nejlepší informovanost rodičů o moderních diagnostických metodách . Jen dobře informovaní rodiče se mohou správně rozhodnout a zvolit si nejvhodnější způsob prenatální diagnostiky.


Diagnostika žilní trombózy dolních končetin

    Suverénní metodou k diagnostice je opět duplexní sonografie, která jasně prokáže průchodnost žilního systému. Pacienti s toutou diagnózou většinou přicházejí akutně, neplánovaně, pro její náhlý začátek. Někdy je potřebné doplnit vyšetření krve, hlavně tedy faktorů, které zabezpečují srážení krve.
    Toto vyšetření je dle doporučení České gyn. por. společnosti považováno za nadstandardní a není hrazeno ze zdravotního pojištění. Některé zdravotní pojišťovny na toto vyšetření přispívají. K příspěvku je nutné předložit stvrzenku o zaplacení.
    Výsledek testu  bezprostředně po vyhodnocení – tj. již v den odběru sdělujeme telefonicky. Současně je týž den k dispozici výsledek  vyšetření  na našich webových stránkách – www. prenatal.cz po zadání příslušného hesla.
    Při  kombinaci více uz markerů(šířka nuchálního prostoru, přítomnost nosní kůstky, tok v ductus venosus,  fronto-maxillární úhel ), které provádíme u všech plodů, dosahujeme  95-97% záchyt nemocných dětí. Každý rok diagnostikujeme při tomto screeningu 30- 40 plodů s Downovým syndromem.


Duplexní ultrazvukové vyšetření žilního systému dolních končetin

    Zde má duplexní sonografie menší specifitu a sentitivitu resp. hodnotitelnost nálezu, ta je tedy omezena aterosklerotickým postižením, pokud je zúžení či uzávěr tepny příznakové, posouzení nálezu je ideální k provedení invazivního vyšetření s aplikací kontrasní látky – angiografie.
    Je-li vypočítané riziko menší jak 1 : 300,(tj. jedno nemocné dítě z 350, 1000, 15 000 ….) je riziko narození plodu s Downovým syndromem v tomto těhotenství nízké. Je důležité si uvědomit, že tento test odhaduje velikost rizika. Nízké riziko není totožné s výrazem žádné riziko. I při negativním výsledku je vhodné absolvovat ultrazvukové vyšetření ve 21. týdnu se zaměřením na event. přítomnost vrozených vývojových vad plodu.
    Zásadní vyšetřovací metoda k odhalení zúžené krční tepny je opět duplexní ultrasonografie, nejenže přesně posoudí stupeň zůžení, ale i charakter aterosklerotického plátu, dle výsledku měření lze cíleně indikovat k operačnímu řešení zúžení krční tepny.
    Komentář:  Normální šířka podkoží na krku ( projasnění –  nuchal translucency), dobře patrná  nosní kůstka , normální profil obličeje,  normální zadní jáma lební- vylučuje otevřený rozštěp páteře, není pupeční kýla (omphalokela), genitál mužský.


Duplexní ultrazvukové vyšetření krčních tepen

    Základní vyšetřovací postupy při cévním vyšetření jsou: pečlivá anamnéza, fyzikální vyšetření, instrumentální vyšetření. Instrumentální vyšetření patří k základním kamenům diagnostiky cévních onemocnění, hlavní představitel neinvazivního instrumentária je :
    Downův syndrom je chromozomální aberace, u níž je v buňkách přítomen nadbytečný 21. chromozom. Buňky obsahují 47 chromozomů místo 46. Toto onemocnění způsobuje postižení intelektu a často bývá spojeno s některými vrozenými vývojovými vadami.
    Před operací křečových žil, musí být provedeno tzv. mapování žilního systému, to je důležité pro strategii operačního řešení a pro volbu operační metody
    Diagnostika se provádí u pacientů přicházejících pro typické symptomy nemoci (klaudikace nebo kožní defekty, event. gangrény), případně jde o screening nemoci u rizikových populací (diabetici, kuřáci, jiné formy aterosklerózy).
    Jednoduchá neinvazivní metoda k průkazu postižení tepenného řečiště dolních končetin, a je nejjednodušší metodou ke stanovení definitivní diagnózy ICHDK, s možností posouzení tíže choroby a sledování jejího vývoje v čase.


Pokud je výsledek testu negativní….

    Ano, kromě standardního vyšetření se při tomto testu zaměřujeme na přítomnost nosní kůstky (nasal bone – NB) a na tvar toku v ductus venosus. Při vyšetření by měly být vyloučeny i poznatelné morfologické anomalie (více viz výsledky ).
    Vyšetření nuchálního (šíjového) projasnění (nuchální translucence) se provádí v 11.-13. týdnu těhotenství. Pomocí ultrazvuku je změřeno nahromadění tekutiny v podkoží v oblasti krku plodu . Tato tekutina se na ultrazvuku zobrazuje jako projasnění. Přítomnost většího množství tekutiny v tomto prostoru je často spojeno s přítomností chromozomální aberace, např. s Downovým syndromem. Vyšetření je většinou možné provést přes stěnu břišní.
    Díky tomu, že žilní onemocnění patří mezi nejčastější civilizační choroby a komplikace mohou někdy ohrožovat život nemocného, je nutné aby diagnostika a léčba probíhala ve specializovaných cévních ambulancích.
    Naše pracoviště dodržuje certifikované metody Fetal Medicine Foundation  Londýn,  naši lékaři jsou držitelé  mezinárodních certifikátů pro toto vyšetření.  Hodnocení biochemických výsledků je kontrolováno  Externím systémem hodnocení kvality  SEKK 2016.  

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00