Jak na věc


vydání nového řidičského průkazu

Co je mezinárodní řidičský průkaz?

    právní postup vyřízení žádosti o udělení řidičského oprávnění  je stanoven:Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.
    u profesionálních řidičů je podmínkou získání zdravotní způsobilosti řidiče u praktického lékaře dopravně psychologické a neurologické vyšetření, které si hradí řidič. Toto vyšetření je nutné dále absolvovat při dovršení věku 50 let a dále každých 5 let.
    Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, oddělení agendy řidičů Magistrátu města Olomouce oznamuje stav vyřízených žádostí o vydání řidičského průkazu:
    udělení (rozšíření) řidičského oprávnění udělí žadateli o řidičské oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a to na základě žádosti o řidičské oprávnění
    Pro vydání nového řidičského průkazu – prvopis (absolvent odborných zkoušek o řidičská oprávnění k řízení motorových vozidel) je žadatel povinen předložit:
    žadatel o řidičské oprávnění se dostaví na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a požádá o udělení řidičského oprávnění. Pracovník příslušného úřadu vytiskne žádost o udělení řidičského oprávnění ze systému registru řidičů.


Co potřebuji k vydání mezinárodního řidičského průkazu?

    v případě nedodržení předepsaných povinností ze strany držitele řidičského oprávnění může být uložena sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
    u ostatních řidičů nejdříve 6 měsíců před dovršením věku 65, 68 let a nejpozději v den dovršení tohoto věku, po dovršení 68 let každé 2 roky, případně jak určí lékař
    Řidičský průkaz je nutno převzít osobně, nebo  v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci (viz.formuláře). Při vydání řidičského průkazu se současně odevzdává stávající řidičský průkaz nebo náhradní doklad.
    Žádost o vydání ŘP, ztrátu, odcizení, poškození, změna údajů je také od 19.01.2013 tisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost o řidičské oprávnění stvrzuje svým podpisem, který se následně přenáší do řidičského průkazu.


Končí mi platnost řidičského průkazu. Co mám dělat pro podání žádosti o vydání nového řidičského průkazu?

    žádost o řidičské oprávnění je od 19.01.2013 tisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost o řidičské oprávnění stvrzuje svým podpisem, který se následně přenáší do řidičského průkazu.  Tento nový proces ale vyžaduje, s ohledem i na další technické zpracování žádosti o řidičské oprávnění, osobní přítomnost žadatele o řidičské oprávnění
    obecní úřad s rozšířenou působností vydá „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP", které jako náhrada ŘP platí pouze na území ČR po dobu 30 dnů.
    právní postup vyřízení požadavku je stanoven:Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silniční provozu), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 31/2001 Sb. , o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
    je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci (viz. formuláře) na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností


Co pro mne znamená sankce zákazu řízení motorových vozidel?

    Řidičský průkaz se vydává podle vzoru Evropských společenství na dobu 5 a 10 let. Systém je řešen centralizovaným způsobem, a jelikož výroba průkazů probíhá ve Státní tiskárně cenin, nejsou průkazy vydávány na počkání, vyřízení trvá cca 20 dní. V případě zrychlené varianty je možné řidičský průkaz vyřídit od podání žádosti do 5ti pracovních dnů (Blesk) za správní poplatek 700,- Kč vyjma žádosti o udělení řidičského oprávnění (prvopis).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00