Jak na věc


vysvětlení chemických rovnic

3. Předvolává správní orgán podle správního řádu

    Vysvětlení mohou po občanu požadovat policisté, obecní policie (strážníci) a správní orgány konající řízení o přestupku, nejčastěji magistráty, radnice, městské a obecní úřady. Policie podléhá dohledu svých interních kontrolních orgánů a z uvedených institucí je nejkorektnější. Proto se postupy PČR nebudeme zabývat do detailu. Policie přece jenom vyšetřuje občas skutečné trestné činy a sem tam chytrá grázly, její jednání aspoň občas zavání ochranou zájmů slušných lidí, což se o policiích obecních a správních odborech magistrátů tvrdit nedá.
    Povšimněte si, že existence příbuzenského vztahu není nezbytně podmínkou existence osoby blízké. Stejně tak se může jednat například o snoubenku, přítelkyni a protože podstatu vztahu „rodinného nebo obdobného“ nemůže úřad zkoumat, tak v podstatě kohokoli. Pravdoláskomilové nás přece učí, abychom měli rádi všechny lidi.
    Jiná situace nastane, pokud řidič podat vysvětlení na dálku sám chce, protože má sám zájem v řízení sdělit něco důležitého. I to můžete sdělit úřadu písemně, narozdil od výslechu svědka, který je nutné absolvovat osobně.
    Konkrétní formulace věty, kterou můžete obšťastnit městskou policii, bude pak znít: “V této věci nebudu podávat vysvětlení.” Daleko praktičtější se však jeví výzvu MP prostě ignorovat. Pokud se na výzvu bez řádné omluvy nedostavíte, můžete být toliko předveden. Nevím o případu, že by MP někoho za účelem podání vysvětlení předvedla, a i kdyby se to stalo, tak i poté můžete odepřít podat vysvětlení.


6. Formální náležitosti podání vysvětlení

    Nepodání vysvětlení má svůj význam i v případě dopravní nehody. V tomto případě k tomu přístupuje ještě stres z toho, co se stalo, a opakuje se pravidelně, že otřesený řidič vypoví něco, co mu následně velmi zkomplikuje obhajobu. Nenechte si namluvit, že v případě dopravní nehody nelze podáné vysvětlení odepřít nebo „že je třeba to sepsat“. Ano, policie je povinna „to sepsat“, tedy dokumentovat místo a okolnosti nehody, ale to neznamená, že jí musíte podat výpověď. V případě nehod, které by mohly rezultovat v obvinění z trestného činu (zejm. újma na zdraví) nedoporučuji říkat vůbec nic bez přítomnosti obhájce. Zákonné ustanovení, že protokol z podání vysvětlení nelze použít jako důkaz, představuje jen vetchou právní ochranu v případě, že policie nebo žalobce stejně tento protokol před soudem načte.
    Správní orgány si také navykly za účelem snížení nákladů a automatizace výběru pokut posílat občanům různé výzvy, aby jim poskytli různá vysvětlení, tedy někoho udali. Některé úřady dokonce za tím účelem důmyslně vyvinuly formulář. Tato výzva se tváří ohromně drsně, obsahuje většinou různé výhrůžky sankcemi a hodně lidí jim to žere. Tento postup byl akcelerován ustanovením § 125h odst. 6 ZPPK, který definuje, že podáním vysvětlení je rovněž písemné udání řidiče provozovatelem, aniž by byl provozovatel ztotožněn.
    – úřed jen tak otravuje lidem život za situace, kdy dopředu ví, že se je nepovede “odstíhat” a nutnost dostavit se na úřad (například na druhý konec republiky) bude pak pro občana dostatečnou sankcí.


2. Předvolává městská policie podle § 11 zákona č. 553/1991

    (3) Podání vysvětlení nesmí být od osoby požadováno, pokud by tím porušila zákonem stanovenou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna. Osoba může vysvětlení odepřít pouze, pokud by jím sobě nebo osobě blízké způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za správní delikt.
    – říkají, že neví, kdo jejich auto řídil. Špatně. Hrozí pokuta 5.000 Kč, protože podle § 125c odst. 2 ZPPK se přestupku se dopustí ten, kdo jako provozovatel vozidla nezná údaje o totožnosti osoby, které svěřil nebo přikázal vozidlo k řízení. Správně je to tak, že provozovatel vozidla ví, kdo vozidlo řídil, ale k jeho identitě nebude vypovídat.
    I když odmítnete vypovídat a úřad žádné vysvětlení nezíská, je povinen sepsat záznam. Záznam si pečlivě zkontrolujte. Pokud objevíte nějaké nesrovnalosti, požadujte opravu. Pokud je dokument v pořádku, odepište každou stranu a proškrtněte volná místa.
    – říkají, že něco provedla osoba blízká. Ne sice zásadně špatně, ale nač jim to usnadňovat. Je povinností úřadů si zjistit, kdo vozidlo řídil, zda se vůbec jedná o dané vozidlo, kdy a kde. Morální a správné je se na nemorálních křižáckých taženích českých úřadů nepodílet a toliko a pouze odepřít výpověď.


5. Použitelnost záznamu o podání vysvětlení

    V praxi se to realizuje tak, že předvolaný je formálně poučen až po podání vysvětlení, kdy je mu předložen k podpisu prohlášení, že byl před podáním vysvětlení poučen. V případě, že se tak stane, odmítněte tento dokument podepsat, protože to, co na něm stojí, není pravda.
    Uvedený postup dopadá i na situaci, kdy se vás policista dotazuje na něco ad hoc, například při silniční kontrole. Typicky se jedná o situaci “Pane řidiči, víte, že vám nesvítí světlo?” V tomto okamžiku policista požaduje vysvětlení. Pokud odpovíte kladně, budete čelit stíhání za přestupek, protože jste úmyslně řídil vozidlo, které není technicky způsobilé. Pokud nebudete vypovídat (neřeknete nic), není vás možné potrestat, protože i když to světlo nesvítí, jeho závada mohla nastat během jízdy, aniž byste o tom věděl nebo mohl vědět a není dáno zavinění.
    Tyto postupy mají svoje meze, jak naznačuje citovaný nález ÚS 1849/08, ve kterém je ovšem rozhodujícím fakt, že předvolaný byl současně jediným podezřelým. V dopravních věcech to ale tak nemusí být. Proto doporučuji  na žádosti úřadů o podání vysvětlení vždy nějakou formou reagovat, tedy například úřadu sdělit, že mu žádná vysvětlení podávat nebudete, protože je to vaše právo.


1. Předvolává se podle zákona o o policii

    Policista je oprávněn vysvětlení požadovat a občan je oprávněn jej odepřít.  V případě odepření podání vysvětlení PČR je možno se odkázat se na celý odstavec 3 § 61 zákona č. 273/2008 a toto vyjádření dále nerozvádět. Není třeba specifikovat důvod. Stačí tedy říci, že nebudete podávat vysvětlení.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00