Jak na věc


vysvětlení chemických rovnic

1. Předvolává se podle zákona o o policii

    Povšimněte si, že poučení probíhá před podáním vysvětlení a poučením je povinen správní orgán. Nelze se proto spokojit s argumentací typu „to jste si měl přečíst na chodbě“.
    Určitou formou výzvy k podání vysvětlení městské policii jsou lístečky za stěrač. Z této výzvy není poznat, komu je určena a nebyla ani řádně doručena, slouží pouze k tomu, abyste městské policii přinesl peníze sám. Na hodně lidí to funguje a skutečně to dělají, vy si však  pamatujte, že lístečky za stěračem ignorujeme.
    Pro případ, že úřad požaduje podat vysvětlení písemně, lze písemně sdělít správnímu úřadu, že využíváte svého práva nevypovídat, protože pak nemůže správní úřad uplatnit pořádková opatření v podobě pořádkové pokuty nebo předvedení, aby vás osobně na úřad dostal, protože příslušnou informaci jste mu již sdělili a osobním nedostavením se nemaříte průběh řízení – alespoň tak to pojal ÚS v nálezu č. ÚS 1849/08 a následně NSS v rozsudku 1 As 32/2008.
    Základní myšlenkou tohoto článku je, že jedním ze základních práv občana je právo odmítnout podat vysvětlení státním orgánům. Stanoví tak Listina základních práv a svobod v článku 37, kde je výslovně uvedeno:


6. Formální náležitosti podání vysvětlení

    – říkají, že něco provedla osoba blízká. Ne sice zásadně špatně, ale nač jim to usnadňovat. Je povinností úřadů si zjistit, kdo vozidlo řídil, zda se vůbec jedná o dané vozidlo, kdy a kde. Morální a správné je se na nemorálních křižáckých taženích českých úřadů nepodílet a toliko a pouze odepřít výpověď.
    – úřad potřebuje, abyste se dostavil, protože na vás bude činit nátlak převzít příkaz na místě, například vám budou ukazovat nějaké fotografie a pokoušet se o vaše nebo něčí ztotožnění
    Vysvětlení mohou po občanu požadovat policisté, obecní policie (strážníci) a správní orgány konající řízení o přestupku, nejčastěji magistráty, radnice, městské a obecní úřady. Policie podléhá dohledu svých interních kontrolních orgánů a z uvedených institucí je nejkorektnější. Proto se postupy PČR nebudeme zabývat do detailu. Policie přece jenom vyšetřuje občas skutečné trestné činy a sem tam chytrá grázly, její jednání aspoň občas zavání ochranou zájmů slušných lidí, což se o policiích obecních a správních odborech magistrátů tvrdit nedá.


5. Použitelnost záznamu o podání vysvětlení

    Kromě požadování vysvětlení “v terénu” může policie osobu vyzvat, aby se někam dostavila k podání vysvětlení. Dostaví-li se osoba na základě výzvy, je policista povinen s touto osobou sepsat bez zbytečného odkladu úřední záznam o podání vysvětlení. Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě, může být předvedena. Policista je povinen před provedením úkonu poučit osobu o právních důvodech provedení úkonu, a jde-li o úkon spojený se zásahem do práv nebo svobod osoby, také o jejích právech a povinnostech (§13 zákona O policii ČR).
    Tyto postupy mají svoje meze, jak naznačuje citovaný nález ÚS 1849/08, ve kterém je ovšem rozhodujícím fakt, že předvolaný byl současně jediným podezřelým. V dopravních věcech to ale tak nemusí být. Proto doporučuji  na žádosti úřadů o podání vysvětlení vždy nějakou formou reagovat, tedy například úřadu sdělit, že mu žádná vysvětlení podávat nebudete, protože je to vaše právo.
    Odepření podání vysvětlení je i nadále platná strategie u přestupků, které nebyly zjištěny automatickým systémem bez obsluhy, nejednalo se o parkování, anebo již probíhá přestupkové řízení v jakékoli věci a vy jste v něm podezřelým.
    Úřady se někdy pokoušejí zvýšit výtěžnost své přestupkové agendy tak, že za nespolupráci požadují po účastnících řízení a dokonce po svědkách pořádkové pokuty za to, že se s nimi odmítnou bavit nebo se nedostaví na výzvu k podání vysvětlení.


2. Předvolává městská policie podle § 11 zákona č. 553/1991

    Povšimněte si, že existence příbuzenského vztahu není nezbytně podmínkou existence osoby blízké. Stejně tak se může jednat například o snoubenku, přítelkyni a protože podstatu vztahu „rodinného nebo obdobného“ nemůže úřad zkoumat, tak v podstatě kohokoli. Pravdoláskomilové nás přece učí, abychom měli rádi všechny lidi.
    Záznam z podání vysvětlení není možné použít jako důkazní prostředek (§ 137 odst. 3 správního řádu). Může sloužit jako východisko pro další kroky úřadu, ale nikoli jako důkaz sám o sobě, protože byl získán nějakou předběžnou činností mimo řízení bez vaší účasti. 3)


3. Předvolává správní orgán podle správního řádu

    Odepření podání vysvětlení má svůj význam i v případě porušení zákona, které byly zjištěny automatickým systémem používaným bez obsluhy nebo pokud se jednalo o parkování. V první fázi řízení je provozovateli zaslána „výzva k úhradě určené částky“. Když na ní nereaguje, pokračuje úřad šetřením přestupku a provozovatele si předvolá, případně mu pošle výzvu k písemnému podání vysvětlení. Právě zde by se mohlo stát, že by provozovatel, který byl současně řidičem, mohl z neznalosti úřadu poskytnout výpověď a tím způsobit sobě nebo někomu jinému stíhání za přestupek, včetně bodových sankcí nebo zákazu činnosti. Účelové zavedení správního deliktu provozovatele tedy paradoxně má také jednu výhodu, kterou můžete využít, pokud nebudete vypovídat.
    Ve společnosti vznikl v důsledku mediálního tažení proti tzv. “osobě blízké” nesprávný dojem, že právo odepřít výpověď už neexistuje, přinejmenším v dopravních věcech, protože existuje právní konstrukt jiného správního deliktu fyzické osoby – provozovatele vozidla podle § 125f zákona č. 361/2000 Sb. Není tomu tak. Odepření podání vysvětlení je totiž jedním ze základních práv garantovaných ústavou. Žádná “osoba blízká” s tím nemá co dělat, je to právo neobviňovat sám sebe a své blízké, a toto právo má silné historické kořeny směřují přímo k podstatě západní společnosti a kořenům jejího práva. Všeobecně je totiž považováno za zrůdné, abyste byli nuceni bonzovat sami sebe, svou manželku, rodiče, děti a další členy rodiny.
    Správní orgán svědka před výslechem poučí o důvodech, pro které nesmí být vyslýchán, o právu odepřít výpověď, o jeho povinnosti vypovídat pravdivě a nic nezamlčet a o právních následcích nepravdivé nebo neúplné výpovědi.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00